ΠΟΛ.1123/20.4.1995

Αδυναμία χορήγησης πιστοποιητικών στους αγρότες, που δεν τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ.

20 Απρ 1995

Taxheaven.gr
Αδυναμία χορήγησης πιστοποιητικών στους αγρότες, που δεν τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ.

1049625/441/0006Α-Β'/

ΠΟΛ 1123

1. Οπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.1959/1991 ορίζεται ότι, οι άδειες κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης άνω των 4.000 χιλιογράμμων μικτού βάρους χορηγούνται, με βάση το ύψος των ακαθάριστων εσόδων του τελευταίου οικονομικού έτους.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2214/1994 "Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α75) ορίζεται ότι, για τη φορολόγηση όσων επιτηδευματιών αποκτούν γεωργικό εισόδημα και δεν τηρούν βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, λαμβάνεται υπ' όψη το καθαρό γεωργικό εισόδημα, για κάθε ημερολογιακό έτος, όπως αυτό προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο του νόμου αυτού ήτοι ανά στρέμμα και είδος καλλιεργούμενης γης ή ανά κεφαλή εκτρεφομένου ζώου ή ανά άλλη μονάδα μέτρησης παραγωγής. Κατόπιν τούτου, δεν μπορεί να εκδοθεί από τις ΔΟΥ το πιστοποιητικό της παρ. 2 του Κεφ.Δ' της αριθ. Α2/29542/5347/9.8.91 (ΦΕΚ 707Β') απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τους παραπάνω επιτηδευματίες - επιχειρήσεις,
επειδή αυτοί δεν δηλώνουν πλέον τα ακαθάριστα έσοδα (τζίρο) στοιχείο που βεβαιώνεται, με το ως άνω πιστοποιητικό.

Ανάλογο πρόβλημα δημιουργείται για τις επιχειρήσεις αποκλειστικά πλανοδίων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές στις οποίες επιβάλλεται ποσό καταβαλλόμενου φόρου, με το οποίο εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση (άρθ. 1 παρ. 14 και 15 Ν.2214/1994).

3. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του παραπάνω προβλήματος, ενημερώνοντας και τις Υπηρεσίες μας σχετικά.


Taxheaven.gr