ΠΟΛ.1113/14.4.1995

Εγκριση υποβολής ενιαίας μηνιαίας προσωρινής δήλωσης απόδοσης Φ.Μ.Υ. Της επιχείρησης "ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ" Α.Ε. στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας της, για το προσωπικό που απασχολεί σε ολόκληρη τη χώρα

14 Απρ 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα, 14 Απριλίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1037473/663/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1113

ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση υποβολής ενιαίας μηνιαίας προσωρινής δήλωσης απόδοσης Φ.Μ.Υ. της επιχείρησης "ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ" Α.Ε. στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της, για το προσωπικό που απασχολεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Υστερα από ερώτημα που υποβλήθηκε από την "ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ" Α.Ε., σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι, εκτιμώντας τις δυσκολίες εφαρμογής που ανέκυψαν με την ανά μήνα απόδοση του παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών στις περιπτώσεις απασχόλησης περισσότερων από 500 πρόσωπα, καθώς και ότι με την παρούσα επιτυγχάνεται γρηγορότερη είσπραξη του παρακρατούμενου Φ.Μ.Υ. εγκρίνουμε όπως ο Φ.Μ.Υ τα τέλη και οι εισφορές που παρακρατεί από 1/4/1995 η ανωτέρω εταιρία για το προσωπικό που απασχολεί σε ολόκληρη τη χώρα, αποδίδεται με μια ενιαία μηνιαία προσωρινή δήλωση απόδοσης Φ.Μ.Υ. στην αρμόδια δημόσια
οικονομική υπηρεσία της έδρας της.

Περαιτέρω, τονίζεται ότι η ανωτέρω επιχείρηση μαζί με την μηνιαία προσωρινή δήλωση απόδοσης του Φ.Μ.Υ. πρέπει να υποβάλλει την προβλεπόμενη από την 1130942/1770/Α0012/ΠΟΛ.1334/8.2.1993 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, αναλυτική κατάσταση.

Τέλος, λεπτομερείς οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες από την εφαρμογή της παρούσας, καθώς και την υποβολή της ετήσιας οριστικής δήλωσης θα σας δοθούν με άλλη διαταγή.


Taxheaven.gr