Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1116/17.4.1995 Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα


Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-04-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1116/17.4.1995
Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα


Αθήνα, 17 Απριλίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1037737/3019-17/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ & ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισπρ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1116

ΘΕΜΑ: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

ΣΧΕΤ.: 1. Η αριθμ. 1045706/3707-17/ΠΟΛ.1152/6.6.1994 διαταγή.
2. Η αριθμ. 1087611/6978-17/ΠΟΛ.1203/29.8.1994 διαταγή.

1037737/3019-17/0016/

Στη συνέχεια των σχετικών εγκυκλίων διαταγών 1045706/3707-17/ΠΟΛ.1152/6.6.1994, 1087611/6978-17/ΠΟΛ.1203/29.8.1994, με τις οποίες σας ενημερώσαμε για τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στα έγγραφα με τα οποία ζητείται η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα οφειλετών του Δημοσίου, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η εφαρμογή του Συστήματος Πληροφοριών SCHENGEN από το
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, σας πληροφορούμε και τα εξής:

Οπως προκύπτει από το αριθ. 9762/20/437443/16.3.95 έγγραφο της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας (Τμήμα Γ' γραφείο IV) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για την αποτελεσματική παρακολούθηση και υλοποίηση των αποφάσεων περί επιβολής και άρσης του μέτρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα κατά οφειλετών του
Δημοσίου, τα σχετικά έγγραφά σας προς αυτή πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά και τα εξής στοιχεία:

1. Την ακριβή ημερομηνία (ημέρα - μήνα - έτος) γέννησης του ατόμου που αφορά το αιτούμενο διοικητικό μέτρο.

2. Την ακριβή ημερομηνία λήξης του διοικητικού μέτρου, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 112 και 113 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας SCHENGEN, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 3 ετών.

Για το λόγο αυτό σας εφιστούμε την προσοχή ώστε στα σχετικά έγγραφά σας, με τα οποία ζητάτε την επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα οφειλετών του Δημοσίου, να αναγράφετε ευκρινώς σε ειδική θέση αυτών και κάτω των λοιπών στοιχείων, την ακριβή ημερομηνία λήξης του μέτρου αυτού, που καθορίζεται σε τρία (3) έτη από της επιβολής (δηλαδή επιβολή 8.9.95 λήξη 7.9.1998), και να ενημερώνετε σχετικά το τηρούμενο βιβλίο παρακολούθησης των επιβληθεισών απαγορεύσεων εξόδου από τη χώρα.

Στη συνέχεια και τουλάχιστον δύο (2) μήνες προ της παρόδου της ημερομηνίας λήξης του μέτρου, εφόσον βέβαια δεν έχει δοθεί εν τω μεταξύ άρση αυτού, να ενημερώνετε εγγράφως τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας περί της παράτασης ισχύος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, καθώς επίσης και για τη χρονική διάρκεια ισχύος αυτής.


Σημειώνουμε ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να παρακολουθείτε και να ερευνάτε αν εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις διατήρησης του μέτρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα των οφειλετών σας και σε θετική περίπτωση να επιμελείσθε της ανανέωσης αυτών, σε δε αρνητική περίπτωση για την άρση αυτών,
ούτως ώστε να αποφεύγονται ενέργειες που θα έχουν ως συνέπεια αφ'ενός μεν τη μη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και αφ'ετέρου τις διαμαρτυρίες και τα εύλογα παράπονα των ενδιαφερομένων κατά την ώρα της αναχώρισής τους για το εξωτερικό, που δεν θα τους επιτρέπεται η έξοδος από τη χώρα.

Προσαρμογή εφαρμογής διοικητικών μέτρων στις ανάγκες SCHENGEN
ΣΧΕΤ.: α. 6634/1-453483 από 12.4.1994 έγγραφό μας (μη προς ΕΥΠ και ΔΔΑ/ΥΔΤ).
β. 7001/9/2 από 24.2.1995 έγγραφο Δ/νσης Πληροφορικής / ΥΔΤ (μόνο προς
ΔΚΑ/ΥΔΤ).
9762/20-437443/16.3.1995

1. Ως γνωστόν, στην Υπηρεσία μας έχει ανατεθεί η ευθύνη υλοποίησης των αποφάσεων της επιβολής και της άρσης των διοικητικών μέτρων κατά ημεδαπών και αλλοδαπών, οι οποίες λαμβάνονται από τις αρμόδιες προς τούτο Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές της Χώρας.

2. Για την απλούστευση των διαδικασιών και τη μεθόδευση της εργασίας επιβολής - άρσης των ανωτέρω διοικητικών μέτρων, την υπεύθυνη ενημέρωση των εμπλεκομένων στην υλοποίηση αυτών Υπηρεσιών και την αποτελεσματική παρακολούθηση των σχετιζομένων μ' αυτά θεμάτων, έχει καθιερωθεί σύστημα μηχανογραφήσεώς των, ώστε να υφίσταται πάντα ενημερωμένο μηχανογραφικό αρχείο. Η ευθύνη της δόμησης και διαχείρισης της μηχανογραφικής εφαρμογής των διοικητικών μέτρων, εντάσσεται στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Πληροφορικής/ΥΔΤ.

3. Η εν λόγω Δ/ΝΣΗ με το ανωτέρω (β) σχετικό μας γνώρισε ότι ενόψει εφαρμογής της Συμφωνίας SCHENGEN και προκειμένου τεθεί σε λειτουργία το Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών SCHENGEN (N.S.I.S.), απαιτείται η εντός συντόμου χρονικού διαστήματος (1 ή 2 μήνες) μετατροπή - προσαρμογή της σήμερα υφισταμένης
μηχανογραφικής εφαρμογής των διοικητικών μέτρων, αφού με τη δομή που έχει σήμερα η εν λόγω εφαρμογή, δεν είναι δυνατή η παροχή των πληροφοριών προς την εφαρμογή SCHENGEN.

4. Η ως άνω μετατροπή - προσαρμογή, χωρίς την υλοποίηση της οποίας δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει ούτε το Εθνικό Σύστημα, ούτε το N.S.I.S., αφορά κυρίως: α. Την υποχρεωτική καταχώρηση της ακριβούς ημερομηνίας γέννησης (ημέρα - μήνας - έτος) του ατόμου, που αφορά το αιτούμενο διοικητικό μέτρο.
β. Την υποχρεωτική καταχώρηση της ημερομηνίας άρσης - λήξης ισχύος του διοικητικού μέτρου. Οι καταχωρήσεις στο N.S.I.S., ανάλογα με το είδος του διοικητικού μέτρου, δεν θα επιτρέπεται να έχουν ημερομηνία λήξης αυτού πέραν του ορίου που προβλέπεται στα άρθρα 112 και 113 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας SCHENGEN (1, 3 και 5 έτη). Ενα (1) μήνα πριν τη λήξη κάποιου διοικητικού μέτρου, λόγω εκπνοής του χρόνου ισχύος, θα γίνεται ενημέρωση της Υπηρεσίας μας για τον κατάλληλο χειρισμό (παράταση ισχύος ή άρση, εφόσον έχει ληφθεί σχετική απόφαση από την αρμοδια Αρχή επιβολής αυτού).

5. Ενόψει των ανωτέρω και λόγω της σοβαρότητας, αλλά και του επείγοντος του θέματος, σας υπενθυμίζουμε την ανωτέρω (α) σχετική και παρακαλούμε όπως δώσετε τις απαραίτητες οδηγίες στις υφιστάμενες Υπηρεσίες σας, που κατά λόγω αρμοδιότητος εκδίδουν αποφάσεις επιβολής - άρσης διοικητικών μέτρων και τις απευθύνουν με έγγραφά τους στην Υπηρεσία μας προς εφαρμογή, προκειμένου εφεξής:

α. Αναγράφουν υποχρεωτικά στα στοιχεία ταυτότητος του ατόμου την ημερομηνία γέννησης αυτού (ημέρα - μήνας - έτος), δεδομένου ότι σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει από πλευράς μας αντικειμενική δυσκολία εφαρμογής των αιτουμένων διοικητικών μέτρων, αφού δεν θα είναι τεχνικά δυνατή η καταχώρησή τους, ούτε
στο Εθνικό, ούτε στο Σύστημα Πληροφοριών SCHENGEN (N.S.I.S.).

β. Προσδιορίζουν την ημερομηνία άρσης - λήξης ισχύος του διοικητικού μέτρου ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της κείμενης νομοθεσίας, επιμελούνται για την άμεση γνωστοποίηση κάθε απόφασης που αφορά άρση, προκειμένου η Υπηρεσία μας να ενεργεί ανάλογα, προς εξυπηρέτηση της προαναφερθείσης λειτουργικής ανάγκης της μηχανογραφικής εφαρμογής.

6. Λόγω του υποχρεωτικού χαρακτήρα των ως άνω αναφερομένων, παρακαλούμε για τη δέουσα αξιολόγηση των ενεργειών σας και την επ'αυτών ενημέρωσή μας.

7. Οι προς κοινοποίηση αποδέκτες παρακαλούνται για την ενημέρωση.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης