Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1015/28.1.2002 Τέλη κυκλοφορίας κατά τους αποχαρακτηρισμούς, ακινησίες κ.λ.π. των αυτοκινήτων οχημάτων Δημόσιας Χρήσης.

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΠΟΛ.1015/28.1.2002
Τέλη κυκλοφορίας κατά τους αποχαρακτηρισμούς, ακινησίες κ.λ.π. των αυτοκινήτων οχημάτων Δημόσιας Χρήσης.


ΠΟΛ.1015/28.1.2002 Τέλη κυκλοφορίας κατά τους αποχαρακτηρισμούς, ακινησίες κ.λ.π. των αυτοκινήτων οχημάτων Δημ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΠΟΛ.1015
Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2002
Αρ.Πρωτ.1008112/30/Τ.&Ε.Φ.

ΕΤΟΣ: 2002

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ &
ΕΙΔ.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Τέλη κυκλοφορίας κατά τους αποχαρακτηρισμούς, ακινησίες κ.λ.π. των αυτοκινήτων οχημάτων Δημόσιας Χρήσης.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 και ειδικότερα με τα τέλη κυκλοφορίας κατά τους αποχαρακτηρισμούς κ.λ.π. αυτοκινήτων οχημάτων δημόσιας χρήσης, παρέχουμε συμπληρωματικές οδηγίες για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών.

1. Αποχαρακτηρισμός Δημοσίας Χρήσης Οχημάτων.

Κατά τον αποχαρακτηρισμό αυτοκινήτου οχήματος Δ.Χ. επιτρέπεται η αντικατάσταση του παλαιού οχήματος που κυκλοφορεί με νέο όχημα και για το σκοπό αυτό κατατίθενται στις αρμόδιες Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες κυκλοφορίας του αποχαρακτηριζόμενου οχήματος και τούτο (παλαιό) τίθεται σε αναγκαστική ακινησία (κόβεται).
Επίσης κατά τον αποχαρακτηρισμό παραμένουν στον επαγγελματία αυτοκινητιστή το δικαίωμα της άδειας (βιβλιάριο μεταβολής κυριότητας και κατοχής) και ωςεμπόρευμα το όχημα, το οποίο δύναται να επανακυκλοφορήσει είτε ως ιδιωτικής χρήσης είτε ως δημοσίας χρήσης.
Εξάλλου για τον αποχαρακτηρισμό Δ.Χ. αυτοκινήτων οχημάτων απαιτείται καταβολή των τελών κυκλοφορίας. Ειδικότερα σε περίπτωση αποχαρακτηρισμού κατά το Α’ ημερολογιακό εξάμηνο, οφείλονται τα τέλη κυκλοφορίας του Α’ εξαμήνου, δεδομένου ότι τούτο τίθεται σε αναγκαστική ακινησία κατά το Β’ εξάμηνο. Στην περίπτωση αυτή δεν χορηγείται ειδικό σήμα. Εάν ο αποχαρακτηρισμός γίνει κατά το Β’ εξάμηνο οφείλονται τα τέλη κυκλοφορίας ολοκλήρου του έτους.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επανακυκλοφορίας του συγκεκριμένου αποχαρακτηρισμένου οχήματος εντός του έτους:

α) Ως Δημόσιας Χρήσης πρέπει να καταβληθούν οπωσδήποτε και τα τέλη κυκλοφορίας του Β’ εξαμήνου εφόσον τα τέλη του εξαμήνου αυτού δεν έχουν καταβληθεί κατά τον αποχαρακτηρισμό και να χορηγηθεί ειδικό σήμα.

β) Ως Ιδιωτικής Χρήσης πρέπει να υπολογισθούν και να καταβληθούν ως τέλη κυκλοφορίας τα αναλογούντα για τα Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα και να χορηγηθεί το ειδικό σήμα.

Διευκρινίζεται ότι εφόσον υπάρξει επανακυκλοφορία του αυτού οχήματος λόγω διάσπασης - αποχαρακτηρισμού του (εντός του αυτού έτους) υπάρχει υποχρέωση, πριν από την πράξη της διάσπασης - αποχαρακτηρισμού, καταβολής των τελών κυκλοφορίας του έτους αυτού και χορήγησης του ειδικού σήματος. Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε τα εξής παραδείγματα:

α) Σε περίπτωση διάσπασης - αποχαρακτηρισμού ενιαίας κυκλοφοριακής μονάδας (συρμού) και θέσης σε κυκλοφορία δύο νέων ανεξάρτητων μονάδων με ξεχωριστές άδειες κυκλοφορίας [Ρυμουλκό με ρυμουλκούμενο (συρόμενο), Ελκυστήρας (τράκτορ) και Επικαθήμενο (Ρ1) και (Ρ2)] χωρίς να μεταβληθεί το μικτό βάρος δεν θα αναζητούνται τέλη κυκλοφορίας διότι έχει ήδη εξαντληθεί η υποχρέωση για αυτά, με την αρχική κυκλοφοριακή μονάδα. Θα χορηγούνται, όμως, ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας για
απαλλασσόμενα οχήματα μόνο για τις κυκλοφοριακές μονάδες (συρόμενο, Ρ1 και Ρ2 αντίστοιχα), δεδομένου ότι από τις διατάξεις του ν.2948/2001 πρέπει να έχουν ειδικά σήματα οι κυκλοφοριακές μονάδες με τη νέα τους μορφή.

β) Σε περίπτωση διάσπασης - αποχαρακτηρισμού ενιαίας κυκλοφοριακής μονάδας (συρμού) και θέσης σε κυκλοφορία δύο νέων ανεξάρτητων μονάδων, όπως ανωτέρω (περίπτωση α) με αύξηση όμως του μικτού βάρους (επέκταση τονάζ) θα υπολογίζεται και θα εισπράττεται τη προκύπτουσα διαφορά και θα χορηγείται ειδικό σήμα για τη κυκλοφοριακή μονάδα με το μεγαλύτερο Ρ και ειδικό σήμα για απαλλασσόμενο όχημα για το Ρ με το μικρότερο μικτό βάρος.

γ) Σε περίπτωση αποχαρακτηρισμού της ενιαίας κυκλοφοριακής μονάδας [(συρμού), για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας] μόνο ως προς τον Ελκυστήρα (τράκτορ) λόγω καταστροφής αυτού, πυρκαϊάς κ.λ.π. κατά την αντικατάσταση τούτου με νέο Ελκυστήρα, δεδομένου ότι επαναχορηγούνται οι ίδιες πινακίδες με τον ίδιο αριθμό κυκλοφορίας [Σχ. Β-24177/667/24-12-2000 (ΦΕΚ 36Β) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών] δεν θα αναζητούνται τέλη κυκλοφορίας διότι έχει ήδη εξαντληθεί η υποχρέωση για αυτόν με την αρχική κυκλοφοριακή μονάδα.

δ) Ανάλογη εφαρμογή της περιπτ. (γ) γίνεται κατά τους αποχαρακτηρισμούς των Ε.Δ.Χ. (Ταξί) και των Λ.Δ.Χ. (τουριστικά) αυτοκινήτων οχημάτων.

2. ‘Εκδοση - Αντικατάσταση - Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας.

Στις περιπτώσεις έκδοσης, αντικατάστασης ή ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων (λόγω αλλαγής πινακίδων κ.λ.π.), πρέπει να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας ολοκλήρου του έτους και να χορηγηθεί ειδικό σήμα.

3. Ακινησίες.

Σε περίπτωση που επαγγελματικό όχημα τέθηκε σε ακινησία μέχρι 31/12/2001:

α) αν γίνει άρση της ακινησίας εντός του Α’ εξαμήνου και σε ημερομηνία πριν τη λήξη της διάθεσης των ειδικών σημάτων (1/4/2002 – 31/5/2002) δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας κατά την άρση της ακινησίας, καθώς δεν έχει λήξει η προθεσμία διάθεσης των ειδικών σημάτων

β) αν γίνει άρση της ακινησίας κατά το Α’ εξάμηνο και μετά τη λήξη της διάθεσης των ειδικών σημάτων θα πρέπει να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας ολόκληρου του έτους με τη χορήγηση του ειδικού σήματος

γ) αν γίνει άρση ακινησίας κατά το Β’ εξάμηνο, θα πρέπει να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας μόνο του Β’ εξαμήνου με τη χορήγηση του ειδικού σήματος. Σε περίπτωση που επαγγελματικό όχημα τέθηκε ή τεθεί σε ακινησία μετά τις 31/12/2001:

α) αν γίνει άρση της ακινησίας κατά το Α’ εξάμηνο και πριν την ημερομηνία λήξης της διάθεσης των σημάτων, δεν απαιτείται η καταβολή των τελών κυκλοφορίας κατά την άρση της ακινησίας. Πρέπει, όμως, να ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος ότι οφείλει να καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας κατά την περίοδο διάθεσης των ειδικών σημάτων γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται και το κατά περίπτωση πρόστιμο.

β) αν γίνει άρση της ακινησίας μετά τη λήξη της διάθεσης των ειδικών σημάτων, κατά τη διάρκεια του Α’ ή Β’ εξαμήνου οφείλουν να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας ολόκληρου του έτους και το αντίστοιχο πρόστιμο και να χορηγηθεί το ειδικό σήμα.

γ) αν γίνει άρση της ακινησίας κατά το επόμενο έτος, οφείλονται τα τέλη κυκλοφορίας του Α’ εξαμήνου του προηγούμενου έτους καθώς και το αντίστοιχο πρόστιμο (50% των εξαμηνιαίων τελών κυκλοφορίας), δεδομένου ότι το όχημα παρέμεινε σε ακινησία για ολόκληρο το Β’ ημερολογιακό εξάμηνο.

4. Μεταβιβάσεις.

Κατά τις μεταβιβάσεις αυτοκινήτων οχημάτων Ιδιωτικής και Δημόσιας Χρήσης θα πρέπει να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας ολοκλήρου του έτους εντός του οποίου γίνεται η μεταβίβαση (άρθρο 12 παρ. 3 του ν.2523/1997).

Ο Γενικός Διευθυντής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης