ΠΟΛ.1020/4.2.2003

Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., έτους 2002.

4 Φεβ 2003

Taxheaven.gr
ΠΟΛ.1020
Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2003
Αρ.Πρωτ.1004776/282/47/0014

ΕΤΟΣ: 2003

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
1.Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α’
2.Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε’
Β. Γ.Γ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
1.Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’.
2.Δ.ΝΣΗ 32η ΕΙΣΑΓ. & ΕΛ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ Β’ - ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Π.Α.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., έτους 2002.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

‘Εχοντας υπόψη :

1. Τις παρακάτω διατάξεις του ν.2859/00 (ΦΕΚ 248 Α’) όπως ισχύουν :

α) της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 9 του άρθρου 38.

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59

γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64

2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του ΠΔ 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) περί αποδεικτικών εισπράξεως.

4. Την 1100383/1330/Α006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω της δυνατότητας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ηλεκτρονικό τρόπο.

6. ‘Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2002 (έντυπο 009/02-Φ.Π.Α. ΈΚΔΟΣΗ 2003, Φ1 TAXIS), όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.
Το ίδιο έντυπο θα χρησιμοποιηθεί και από τους υποκείμενους που θα διακόψουν τη δραστηριότητά τους ή θα κλείσουν διαχείριση μετά την 1.1.2003 και μέχρι τη θέσπιση νεωτέρου εντύπου εκκαθαριστικής δήλωσης.

2. α) Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31/12/2002.

Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται :

Ι. μέχρι την 25η ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για υποκείμενους οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, τηρούσαν βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και ΙΙ. μέχρι την 10η ημέρα του πέμπτου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχ/κής περιόδου για υποκείμενους οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχ/κής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ
Η υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων των προηγουμένων εδαφίων, πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποκειμένου και ολοκληρώνεται μέσα σε 11 εργάσιμες ημέρες. Τελευταία προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ είναι :

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΑΦΜ Α’ ΚΑΙ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ
ΒΙΒΛΙΑ
1                                         25/2/2003         12/5/2003
2                                         26/2/2003         13/5/2003
3                                         27/2/2003         14/5/2003
4                                         28/2/2003         15/5/2003
5                                          3/3/2003          16/5/2003
6                                          4/3/2003          19/5/2003
7                                          5/3/2003          20/5/2003
8                                          6/3/2003          21/5/2003
9                                          7/3/2003          22/5/2003
10-50                                  11/3/2003          23/5/2003
60-00                                  12/3/2003          26/5/2003

β) Για υποκείμενους των οποίων η διαχ/κή περίοδος λήγει στο τέλος οποιασδήποτε άλλης φορολογικής περιόδου.

Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται :

1) μέχρι την 25η ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για υποκειμένους οι οποίοι στη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και

2) μέχρι την 10η ημέρα του 5ου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχ/κής περιόδου για υποκείμενους που τηρούσαν βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

γ) Για υποκείμενους των οποίων η διαχ/κή περίοδος λήγει άλλη ημερομηνία.

Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται :

- σε 55 ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της διαχ/κής περιόδου αν τηρούσαν Α’ ή Β’ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ.,
- σε 130 ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της διαχ/κής περιόδου αν τηρούσαν βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

δ) Εξαιρετικά στις περιπτώσεις τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι εκκαθαριστικές δηλώσεις, η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει κατά την ημερομηνία αυτή, υποβάλλονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και μεταφέρεται κατά μία ημέρα η προθεσμία υποβολής των υπολοίπων δηλώσεων.
Για εκκαθαριστικές δηλώσεις των παραπάνω περιπτώσεων β’ και γ’ δεν ισχύει η σταδιακή υποβολή που προβλέπεται στην περίπτωση α’.

3. Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του Κεντρικού. Κατ’ εξαίρεση, οι εποχιακές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν υπάρχει Δ.Ο.Υ. μπορούν να αποστέλλουν την εκκαθαριστική τους δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με συστημένη επιστολή.
Αν προκύπτει ποσό για καταβολή επισυνάπτεται ισόποση τραπεζική επιταγή. Η επιταγή εκδίδεται σε διαταγή της αρμόδιας για την παραλαβή της εκκαθαριστικής δήλωσης Δ.Ο.Υ. ή απευθείας σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου.

4. Αν δεν προκύπτει ποσό για καταβολή, η εκκαθαριστική δήλωση αποτελεί αποδεικτικό υποβολής.

‘Οταν όμως προκύπτει ποσό για καταβολή, αποδεικτικό υποβολής και είσπραξης αποτελεί :

α) η ίδια η εκκαθαριστική δήλωση, εφόσον δεν εκδίδεται μηχανογραφικά ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης και εφόσον φέρει την υπογραφή του παραλαβόντος υπαλλήλου και του Ταμία,

β) Το ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης, αν εκδίδεται μηχανογραφικά και εφόσον αυτό φέρει την υπογραφή του εκδότη και του Ταμία.

5. Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1.1.2003 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της


Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣTaxheaven.gr