ΠΟΛ.1204/26.7.2002

Χρήση αντιγράφου φορολογικής δήλωσης χωρίς θεώρησή του.

26 Ιούλ 2002

Taxheaven.gr

ΠΟΛ.1204
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2002
Αριθμ.πρωτ.:1062997/1262/Α0012

ΕΤΟΣ: 2002
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α’

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
Χρήση αντιγράφου φορολογικής δήλωσης χωρίς θεώρησή του.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Σχετικά με το παραπάνω θέμα και για διευκόλυνση των φορολογουμένων που έχουν καταθέσει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (έντυπο Ε1), προσωπικά ή από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο γι’ αυτό, ή ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά το αντίγραφο που παραμένει στα χέρια του φορολογούμενου θα χρησιμοποιείται ως αντίγραφο με την ένδειξη «ακριβές αντίγραφο» χωρίς να απαιτείται η θεώρησή του από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., εφ’όσον συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου, με την οποία θα βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων του παραπάνω αντιγράφου της δήλωσης αυτού (άρθρο 11 παρ.2 Ν.2690/1999).

Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. ΚανελλόπουλοςTaxheaven.gr