ΠΟΛ.1054/30.1.2002

«Κοινοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Ευρ. Επιτροπής στο Internet, για την επαλήθευση κοινοτικών αριθμών (ΑΦΜ) Φ.Π.Α.».

30 Ιαν 2002

Taxheaven.gr

ΠΟΛ.1054
Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2002
Αρ.Πρωτ.1010744/696/192/0014Δ'

ΕΤΟΣ: 2002
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ"

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

«Κοινοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Ευρ. Επιτροπής στο Internet, για την επαλήθευση κοινοτικών αριθμών (ΑΦΜ) Φ.Π.Α.».

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Σύμφωνα με το άρθρο 28, παραγρ.1, εδάφιο α' του ν.2859/7.11.2000 περί κωδικοποιήσεως του Φ.Π.Α., απαλλάσσεται από το φόρο η παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται στην Ελλάδα προς αγοραστή υποκείμενο στο φόρο ή προς νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο, εφόσον τα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τον αγοραστή ή από τον πωλητή προς άλλο κράτος - μέλος, όπου ο αγοραστής έχει την εγκατάστασή του ή γενικότερα είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Φ.Π.Α. Η απαλλαγή αυτή καλύπτει συναλλαγές που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της επαγγελματικής δραστηριότητας τόσο του πωλητή, όσο και τον αγοραστή.
Η απαλλαγή αυτή διασφαλίζεται από το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών V.I.E.S., το οποίο ισχύει μετά την 1.1.1993. Με το σύστημα αυτό, το οποίο συνίσταται σε μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων ο πωλητής έχει τη δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση να ελέγχει την εγκυρότητα του ΑΦΜ του αγοραστή, ώστε να διασφαλίζεται, όσον αφορά την ιδιότητά του, ο τόπος εγκατάστασής του και ότι είναι υπόχρεος για την καταβολή του φόρου που αναλογεί στις παραδόσεις αυτές στο κράτος - μέλος εγκατάστασής του, όπου οι πράξεις αυτές φορολογούνται ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις.
Ακόμα στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός (ΑΦΜ) Φ.Π.Α. του προσώπου προς το οποίο ενεργείται η παράδοση, είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος - μέλος. Η σημασία της επαλήθευσης αυτού του αριθμού, όπως αναφέρεται και στις ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1282/1993 και ΠΟΛ.1201/1999 είναι μεγάλη. Σχετικά διευκρινίζεται ότι η ορθή αναγραφή του αριθμού αυτού καθιστά την παράδοση όπως προαναφέρθηκε απαλλασσόμενη του φόρου και στην περίπτωση που δεν επαληθεύεται ο ΑΦΜ/ΦΠΑ ή δεν υφίσταται τέτοιος ΑΦΜ/ΦΠΑ θα επιβάλλεται ο αναλογούν φόρος. Το τελευταίο καθίσταται αναγκαίο και σε περίπτωση λάθους, γιατί από τη μηχανογραφική διασταύρωση των ανακεφαλαιωτικών πινάκων (δηλώσεις V.I.E.S. Listing) καλείται ο πωλητής να αποδώσει το φόρο.
Μέχρι σήμερα η επαλήθευση αυτή γινόταν είτε γραπτά (έγγραφο, fax κ.λ.π.) είτε προφορικά (τηλεφωνικά) κατευθείαν προς το Κεντρικό Τμήμα Ανταλλαγής πληροφοριών Φ.Π.Α. - C.L.O. της 14ης Δ/νσης και μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Για το λόγο αυτό η Ευρ. Επιτροπή προέβη στη δημιουργία μίας νέας ηλεκτρονικής διεύθυνσης στο Internet, μέσω της οποίας, από 1.1.2002, καθίσταται πλέον δυνατή η επαλήθευση της ΙΣΧΥΟΣ του αριθμού (ΑΦΜ) Φ.Π.Α. ενός εμπόρου σε οποιαδήποτε κοινοτική χώρα, όλες τις ημέρες και ώρες του χρόνου.
Η εν λόγω ηλεκτρονική διεύθυνση έχει ως εξής «http://www.europa.eu.int/comm/taxation-customs/vies/el/vieshome.htm" Η επαλήθευση της ισχύος ενός κοινοτικού αριθμού (ΑΦΜ) Φ.Π Α. πραγματοποιείται καθορίζοντας τον αριθμό Φ.Π.Α. τον οποίο θέλουμε να επαληθεύσουμε και επιλέγοντας στην συνέχεια το κράτος - μέλος όπου ανήκει ο εν λόγω αριθμός (ΑΦΜ) Φ.Π.Α., χάρη στο προβλεπόμενο πτυσσόμενο μενού (βλ. συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α').
Η απάντηση την οποία λαμβάνει κάποιος σε ένα αίτημα επαλήθευσης αριθμού (ΑΦΜ) Φ.Π.Α. έχει την μορφή : «Ο αριθμός (ΑΦΜ) Φ.Π.Α. ισχύει» ή «Ο αριθμός (ΑΦΜ) Φ.Π.Α. δεν ισχύει». Αυτό σημαίνει ότι η απάντηση που λαμβάνεται περιορίζεται στο να πληροφορήσει τον ερωτώντα εάν ένας συγκεκριμένος αριθμός (ΑΦΜ) Φ.Π.Α. είναι εν ισχύ κατά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που διενεργείται το ερώτημα για επαλήθευση.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω διαδικασία επαλήθευσης της ΙΣΧΥΟΣ ενός κοινοτικού αριθμού (ΑΦΜ) Φ.Π.Α. δεν καλύπτει λειτουργίες όπως π.χ. η διενέργεια προς τους φορολογούμενους επιστροφών του Φ.Π.Α. εισροών, υπαγωγή επιχειρήσεων στην διαδικασία απαλλαγής Φ.Π.Α. ΠΟΛ.1262/93 Α.Υ.Ο. κ.λ.π., οι οποίες προϋποθέτουν τη γραπτή επαλήθευση της ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ενός κοινοτικού αριθμού (ΑΦΜ) Φ.Π.Α. Η έγγραφη επαλήθευση ΑΦΜ προϋποθέτει την υποβολή μέσω FAX στην υπηρεσία μας της πλήρους επωνυμίας, νομικής μορφής και διεύθυνσης του κοινοτικού εμπόρου.


Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

Γεωργία Ρουμελιώτη


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ NOMIΚOY ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - Ανακοινώνεται ότι για τις πληροφορίες στον ηλεκτρονικό αυτό χώρο ισχύει παραίτηση από ευθύνη και δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας .

Europa es da de el en fr it nl pt fi sν
Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
φορολογία και Τελωνεία
Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για το φόρο
!
TI ΝΕΑ:
προστιθέμενης αξίας (VIES) Επαλήθεύση αριθ. ΦΠΑ
@
ΓΡΑΜΜΑΤΟ
ΚΙΒΩΤΙΟ
?
ΑΝΑZΗΤΗΣΗ
Τελευταία ενημέρωση 12/06/2001
i
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μπορείτε να επαληθεύσετε την ισχύ του αριθμού ΦΠΑ σε κάποια συγκεκριμένη χώρα καθορίζοντας τον αριθμό ΦΠΑ τον οποίο επιθυμείτε να επαληθεύσετε και επιλέγοντας στη συνέχεια το κράτος μέλος στο οποίο θέλετε να επαληθευτεί ο εν λόγω αριθμός ΦΠΑ, χάρη FΑO στο προβλεπόμενο πτυσσόμενο μενού
Αριθμός ΦΠΑ ------------------
Κράτος μέλος ----------------
Τρέχουσα
ημερομηνία 21/01/2002
Επαλήθευση
………………………………………………………………………………………………………
• ΒοήθειαTaxheaven.gr