Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1093/8.3.2002 Τροποποίηση της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ.1277/5.12.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Καθορισμός των στοιχείων, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και της διαδικασίας προσδιορισμού του ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών, καθώς και του προσδιορισμού του ελάχιστου ποσού των ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και εν γένει επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιαδήποτε επιμέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές».

Κατηγορία: Φ.Π.Α., Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1093/8.3.2002
Τροποποίηση της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ.1277/5.12.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Καθορισμός των στοιχείων, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και της διαδικασίας προσδιορισμού του ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών, καθώς και του προσδιορισμού του ελάχιστου ποσού των ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και εν γένει επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιαδήποτε επιμέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές».


ΠΟΛ.1093/8.3.2002 Τροποποίηση της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ.1277/5.12.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ.1093
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2002
Αριθ.Πρωτ.1022847/432/Α0012

ΕΤΟΣ: 2002

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙAΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ Α’
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ.Π.Α. - ΤΜΗΜΑ Α’
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.


ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Τροποποίηση της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ.1277/5.12.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Καθορισμός των στοιχείων, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και της διαδικασίας προσδιορισμού του ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών, καθώς και του προσδιορισμού του ελάχιστου ποσού των ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και εν γένει επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιαδήποτε επιμέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές».

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:


Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

‘Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α’)

2. Τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων οικοδομών σ’ ότι αφορά τη χρήση, το μέγεθος, τη μορφή τους και την επίπτωση των παραγόντων αυτών στο κόστος κατασκευής τους.

3. Τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων οικοδομών από πλευράς πολυτέλειας και κόστους, ανάλογα με τα γενικά χαρακτηριστικά της περιοχής που ανεγείρονται.

4. Την ανάγκη εξεύρεσης των ελαχίστων ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και γενικά επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιανδήποτε επί μέρους εργασία σε αναγειρόμενες οικοδομές, για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν. 2238/1994, περί κώδικος φορολογίας εισοδήματος και της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν.2859/2000 περί φόρου προστιθέμενης αξίας, κατά τρόπο αντικειμενικό.

5. Την ανάγκη προσδιορισμού του ελάχιστου ορίου των ακαθάριστων εσόδων των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την κατασκευή και πώληση οικοδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν.2238/1994.

6. Τους κανονισμούς της Ε.Ε., 1103/1997, 974/1998, 2866/98 και 1478/2000.

7. Τις διατάξεις των ν.2842/2000 (ΦΕΚ 207 Α’/27.9.2000) και 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α’/19.10.2001).

8. Την ανάγκη προσαρμογής των δραχμικών αξιών σε ΕΥΡΩ, επειδή από 1.1.2002 το εθνικό νόμισμα της χώρας μας και στις καθημερινές συναλλαγές θα είναι το ΕΥΡΩ.

9. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

10. ‘Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

‘Αρθρο 1

Τροποποιούμε την 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ.1277/5.12.1994 (ΦΕΚ 936Α’) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ως εξής:

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ως Κόστος Εκκίνησης (ΚΕ), το καθαρό κόστος κατασκευής ανά τετραγωνικό μέτρο οκοδομής, όπως αυτό καθορίζεται κατά κατηγορία οικοδομής, προ της εφαρμογής των Συντελεστών Αυξομείωσης.

Οι τιμές του ΚΕ (Κόστους Εκκίνησης) καθορίζονται, ως κατωτέρω:

α) κτήρια με χρήση την κατοικία (εκτός μονοκατοικιών)................. 205 ευρώ/μ2
β) μονοκατοικίες............................................................................. 264 «
γ) κτήρια γραφείων - καταστημάτων ............................................. 190 «
δ) σταθμοί αυτοκινήτων - βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτήρια ........ 132 «
ε) γεωργικά και κτηνοτροφικά κτήρια - αποθήκες ......................... 102 «
στ) ξενοδοχεία - νοσηλευτήρια .......................................................234 «
ζ) εκπαιδευτήρια ............................................................................. 146 «
η) μουσεία και γενικά μη κατονομαζόμενα κτήρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις προηγούμενες κατηγορίες .............. 176 « »

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικώς, για ανακρίβεια που αναφέρεται στα ατομικά στοιχεία των εργολάβων, υπεργολάβων και προμηθευτών, από την οποία δεν προκύπτει διαφορά φόρου, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι τριακόσια (300) ευρώ σε βάρος του εκδότη αυτών ή, εφόσον η ανακρίβεια δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εκδότη, σε βάρος του ιδιοκτήτη ή της επιχείρησης κατασκευής και πώλησης οικοδομών».

‘Αρθρο 2

‘Εναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση, η οποία ισχύει από 1.1.2002, να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥWant to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης