Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1262/2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1262/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008, με τον οποίο υιοθετούνται ορισμένα διεθνή λογιστικά πρότυπα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τη Διερμηνεία 13 της Επιτροπής Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ)

Κατηγορία: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1262/2008
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1262/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008, με τον οποίο υιοθετούνται ορισμένα διεθνή λογιστικά πρότυπα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τη Διερμηνεία 13 της Επιτροπής Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ)


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1262/2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1262/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού , με τον οποίο υιοθετούνται ορισμένα διεθνή λογιστικά πρότυπα σύμφωνα με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τη Διερμηνεία 13 της Επιτροπής Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ)


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή
διεθνών λογιστικών προτύπων (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με τον κανονισμό της Επιτροπής (2) υιοθετήθηκαν ορισμένα από τα υφιστάμενα στις 15 Οκτωβρίου 2008 διεθνή λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες.

(2) Στις 5 Ιουλίου του 2007 η Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ — IFRIC) δημοσίευσε τη Διερμηνεία 13, «Προγράμματα πιστότητας πελατών», αποκαλούμενη στη συνέχεια «ΕΔΔΠΧΑ 13».
Με την ΕΔΔΠΧΑ 13 παύουν οι υφιστάμενες ασυνέπειες σε πρακτικό επίπεδο όσον αφορά το λογιστικό χειρισμό των δωρεάν ή με έκπτωση προϊόντων ή υπηρεσιών των πωλούμενων
στο πλαίσιο προγραμμάτων πιστότητας πελατών, με τα οποία εταιρείες συχνά ανταμείβουν τους πελάτες τους υπό τύπο βαθμών, αεροπορικών αποστάσεων ή άλλων δικαιωμάτων παροχών, κατά την πώληση προϊόντος ή υπηρεσίας.

(3) Οι διαβουλεύσεις στην Ομάδα Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων (ΟΤΕ — TEG) της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΣΟΧΠ — EFRAG)
επιβεβαιώνουν ότι η ΕΔΔΠΧΑ 13 πληροίτα τεχνικά κριτήρια για υιοθέτηση τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού . Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2006, για τη σύσταση ομάδας εξέτασης γνωμών επί των λογιστικών προτύπων προκειμένου να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την αντικειμενικότητα και την ουδετερότητα των γνωμών της συμβουλευτικής επιτροπής για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EFRAG) (3), η ομάδα εξέτασης γνωμών επίτων λογιστικών προτύπων εξέτασε τη γνώμη της EFRAG σχετικά με την έγκριση και διαβίβασε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άποψη ότι η γνώμη αυτή είναι ισόρροπη και αντικειμενική.

(4) Κατόπιν των ανωτέρω, ο κανονισμός θα πρέπει να τροποποιηθείαναλόγως .

(5) Τα μέτρα τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής λογιστικών θεμάτων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο παράρτημα του κανονισμού προστίθεται, όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, η Διερμηνεία 13 Προγράμματα πιστότητας πελατών της Επιτροπής
Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ).

Άρθρο 2

Κάθε εταιρεία εφαρμόζει την ΕΔΔΠΧΑ 13, όπως αναφέρεται στο παράρτημα του κανονισμού, το αργότερο από την ημερομηνία έναρξης της πρώτης της οικονομικής χρήσης που αρχίζει μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2008.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2008.
Για την Επιτροπή
Charlie McCREEVY
Μέλος της Επιτροπής


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΔΔΠΧΑ 13 «Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ 13 Προγράμματα πιστότητας πελατών»


ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΠ 13

Προγράμματα Εμπιστοσύνης Πελατών

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

— ΔΛΠ 8 Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη

— ΔΛΠ 18 Έσοδα

— ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες απαιτήσεις

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1 Τα προγράμματα εμπιστοσύνης πελατών χρησιμοποιούνται από τις οικονομικές οντότητες ώστε να παρέχουν στους πελάτες τους κίνητρα προκειμένου να αγοράσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. Όταν ένας πελάτης αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες, η οικονομική οντότητα παρέχει στον πελάτη κάποια ανταμοιβή (συνήθως «πόντους»). Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να εξαργυρώσει τους πόντους ώστε να αποκτήσει προϊόντα ή υπηρεσίες δωρεάν ή με έκπτωση.

2 Τα προγράμματα λειτουργούν με διάφορους τρόπους. Μπορείοι πελάτες να πρέπει να συγκεντρώσουν έναν συγκεκριμένο ελάχιστο αριθμό ή μια συγκεκριμένη ελάχιστη αξία πόντων για να μπορέσουν να τους εξαργυρώσουν. Οι πόντοι που χορηγούνται με αυτόν τον τρόπο μπορείνα συνδέονται με μεμονωμένες αγορές ή ομάδες αγορών ή την συνεχιζόμενη πελατειακή προτίμηση κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου. Η οικονομική οντότητα μπορείνα εφαρμόζει το πρόγραμμα εμπιστοσύνης πελατών η ίδια ή να συμμετέχει σε πρόγραμμα που εφαρμόζουν άλλοι. Η προσφερόμενη ανταμοιβή μπορεί να συνίσταται σε αγαθά ή υπηρεσίες που παρέχει η ίδια η οικονομική οντότητα ή/και στο δικαίωμα παροχής αγαθών ή υπηρεσιών από ένα τρίτο μέρος.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3 Η παρούσα Διερμηνεία αφορά την ανταμοιβή εμπιστοσύνης πελατών που:

(α) μια οικονομική οντότητα παρέχει στους πελάτες της στα πλαίσια μιας συναλλαγής πώλησης, ήτοι την πώληση αγαθών, την παροχή υπηρεσιών ή τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων της οικονομικής οντότητας από τον πελάτη· και,

(β) εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις, οι πελάτες μπορούν να εξαργυρώσουν στο μέλλον προκειμένου να λάβουν αγαθά ή προϊόντα δωρεάν ή με έκπτωση.

Η Διερμηνεία ασχολείται με τη λογιστική που εφαρμόζει μια οικονομική οντότητα που ανταμείβει τους πελάτες της με αυτόν τον τρόπο.

ΘΕΜΑΤΑ

4 Τα θέματα που αντιμετωπίζονται στην παρούσα Διερμηνεία είναι:

(α) εάν η υποχρέωση της οικονομικής οντότητας να παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες δωρεάν ή με έκπτωση (η «ανταμοιβή») στο μέλλον θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να επιμετράται μέσω:

(i) του επιμερισμού μέρους του ανταλλάγματος, που έλαβε ή που πρόκειται να λάβει από τη συναλλαγή πώλησης, στην ανταμοιβή και να αναβάλει την αναγνώριση του εσόδου (εφαρμόζοντας την παράγραφο 13 του ΔΛΠ 18) ή

(ii) των εκτιμώμενων μελλοντικών εξόδων της παροχής των ανταμοιβών (εφαρμόζοντας την παράγραφο 19 του ΔΛΠ18) και

(β) εφόσον το τίμημα επιμεριστεί στην ανταμοιβή:

(i) σε τι ποσοστό θα πρέπει να επιμεριστεί,

(ii) πότε πρέπει να αναγνωριστείτο έσοδο, και

(iii) στην περίπτωση που η ανταμοιβή παρέχεται από τρίτο μέρος, πώς πρέπει να επιμετράται το έσοδο.

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΔΟΧΗ

5 Η οικονομική οντότητα θα εφαρμόζει την παράγραφο 13 του ΔΛΠ 18 και θα αναγνωρίζει την ανταμοιβή ως κατ’ είδος αναγνωρίσιμο στοιχείο της συναλλαγής (των συναλλαγών) πώλησης κατά την οποία παρέχονται (η «αρχική πώληση»). Η εύλογη αξία του ανταλλάγματος που λαμβάνεται ή που είναι εισπρακτέο στο μέλλον σε σχέση με την αρχική πώληση θα επιμερίζεται στην ανταμοιβή και στα λοιπά στοιχεία της πώλησης.

6 Το αντάλλαγμα που επιμερίζεται στις ανταμοιβές θα επιμετράται σε σχέση με την εύλογη αξία τους, δηλαδή το ποσό έναντι του οποίου θα μπορούσαν να πωληθούν ξεχωριστά τα στοιχεία που αποτελούν την ανταμοιβή.

7 Εάν η οικονομική οντότητα παρέχει η ίδια την ανταμοιβή, θα αναγνωρίζει το αντάλλαγμα που επιμερίστηκε για τους πόντους ανταμοιβής ως έσοδο κατά την εξαργύρωσή τους, όταν εκπληρώνει την υποχρέωσή της να παράσχει αυτή την ανταμοιβή. Το ποσό του εσόδου που αναγνωρίζεται θα βασίζεται στον αριθμό των πόντων που έχουν εξαργυρωθεί ώστε να αποκτηθεί η ανταμοιβή, σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των πόντων που αναμένεται να εξαργυρωθεί.

8 Εφόσον ένα τρίτο μέρος παρέχει την ανταμοιβή, η οικονομική οντότητα θα αξιολογείεάν εισπράττει το αντάλλαγμα που επιμερίζεται στους πόντους ανταμοιβής για δικό της λογαριασμό (δηλαδή ως εντολέας) ή για λογαριασμό του τρίτου μέρους (ήτοι ως αντιπρόσωπος του τρίτου μέρους).

(α) Εάν η οικονομική οντότητα εισπράττει το αντάλλαγμα για λογαριασμό του τρίτου μέρος, θα:

(i) επιμετρά τα έσοδά της ως το καθαρό ποσό που διακρατείγια λογαριασμό της, δηλαδή τη διαφορά ανάμεσα στο αντάλλαγμα που επιμερίστηκε στους πόντους ανταμοιβής και το ποσό που καταβάλλεται στο τρίτο μέρος για την παροχή της ανταμοιβής και

(ii) αναγνωρίζει αυτό το καθαρό ποσό ως έσοδο όταν το τρίτο μέρος υποχρεούται να παράσχει την ανταμοιβή και δικαιούται να λάβει αντάλλαγμα γι’ αυτήν την πράξη. Τα γεγονότα αυτά ενδέχεται να συμβούν αμέσως μόλις παρασχεθείη ανταμοιβή. Εναλλακτικά, εάν ο πελάτης επιλέγει αν θα ζητήσει την ανταμοιβή από την οικονομική οντότητα ή το τρίτο μέρος, τα γεγονότα αυτά λαμβάνουν χώρα μόνο όταν ο πελάτης επιλέγει να ζητήσει την ανταμοιβή από το τρίτο μέρος.

(β) Εάν η οικονομική οντότητα εισπράττει το αντάλλαγμα για δικό της λογαριασμό, θα επιμετρά το έσοδό της ως το μικτό αντάλλαγμα που επιμερίστηκε στους πόντους ανταμοιβής και θα αναγνωρίζει το έσοδο όταν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της σε σχέση με την ανταμοιβή.

9 Εάν, σε οποιαδήποτε στιγμή, τα αναπόφευκτα κόστη της εκπλήρωσης της υποχρέωσης παροχής της ανταμοιβής αναμένεται να υπερβούν το αντάλλαγμα που εισπράχθηκε ή είναι εισπρακτέο γι’ αυτήν (ήτοι το αντάλλαγμα που είχε επιμεριστεί στους πόντους ανταμοιβής, όταν έλαβε χώρα η αρχική πώληση που δεν έχει ακόμα αναγνωριστείως έσοδο συν οποιοδήποτε περαιτέρω εισπρακτέο αντάλλαγμα όταν ο πελάτης εξαργυρώσει τους πόντους), τότε θεωρείται ότι η οικονομική οντότητα έχει συμβληθείσε επαχθείς συμβάσεις. Μια υποχρέωση θα αναγνωρίζεται για το υπερβάλλον ποσό σύμφωνα με το ΔΛΠ 37.
Η ανάγκη να αναγνωριστείμια τέτοια υποχρέωση θα μπορούσε να προκύψει εάν τα αναμενόμενα κόστη της παροχής των ανταμοιβών αυξηθούν, για παράδειγμα εάν η οικονομική οντότητα αναθεωρήσει τις προσδοκίες της σχετικά με τον αριθμό των πόντων ανταμοιβής που θα εξαργυρωθεί.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

10 Η οικονομική οντότητα θα εφαρμόσει την παρούσα Διερμηνεία για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2008. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Αν μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει αυτή την Διερμηνεία για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν πριν την 1η Ιουλίου 2008, πρέπει να το γνωστοποιήσει.

11 Οι αλλαγές στην λογιστική πολιτική θα αντιμετωπίζονται λογιστικά σύμφωνα με το ΔΛΠ 8.

Προσάρτημα

Οδηγίες Εφαρμογής

Το παρόν προσάρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διερμηνείας.

Η επιμέτρηση της εύλογης αξίας των πόντων ανταμοιβής

ΟΕ1 Η παράγραφος 6 της ομόφωνης αποδοχής απαιτείτο αντάλλαγμα που επιμερίζεται στους πόντους ανταμοιβής να επιμετράται σε σχέση με την εύλογη αξία τους, δηλαδή το ποσό έναντι του οποίου θα μπορούσαν να πωληθούν ξεχωριστά οι πόντοι. Εάν η εύλογη αξία δεν μπορεί να προσδιορισθεί άμεσα, θα πρέπει να γίνεται εκτίμηση.

ΟΕ2 Μια οικονομική οντότητα μπορεί να εκτιμά την εύλογη αξία των πόντων αναφορικά με την εύλογη αξία των ανταμοιβών έναντι των οποίων θα μπορούσαν να εξαργυρωθούν. Η εύλογη αξία αυτών των ανταμοιβών θα μειωνόταν ώστε να ληφθεί υπόψη:

(α) η εύλογη αξία των ανταμοιβών που πρέπει να προσφέρονται σε πελάτες που δεν έχουν αποκτήσει πόντους ανταμοιβής από μια αρχική πώληση· και

(β) το ποσοστό των πόντων ανταμοιβής που δεν αναμένεται να εξαργυρωθούν από πελάτες.

Εάν οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε μια σειρά από διάφορες ανταμοιβές, η εύλογη αξία των πόντων θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία της σειράς των διαθέσιμων ανταμοιβών, σταθμισμένη σε σχέση με τη συχνότητα με την οποία αναμένεται να επιλέγεται κάθε ανταμοιβή.

ΟΕ3 Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρχουν άλλες τεχνικές αξιολόγησης. Για παράδειγμα, εάν ένα τρίτο μέρος θα παράσχει την ανταμοιβή και η οικονομική οντότητα πληρώνει το τρίτο μέρος για κάθε ανταμοιβή που παρέχει, θα μπορούσε να υπολογίσει την εύλογη αξία των πόντων σε σχέση με το ποσό που καταβάλει στο τρίτο μέρος, εφόσον προσθέσει σε αυτό ένα λογικό περιθώριο κέρδους. Απαιτείται κρίση ώστε να επιλεγεί και να εφαρμοστεί η τεχνική αξιολόγησης που καλύπτει τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 της ομόφωνης αποδοχής και είναι πιο κατάλληλη για τη συγκεκριμένη περίσταση.
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης