Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. Πρωτ.: Τ 3384/244/Α0019 /21.7.2003 «Οδηγίες για την εφαρμογή του Υποσυστήματος Εισαγωγών –Εξαγωγών του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.)»

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αρ. Πρωτ.: Τ 3384/244/Α0019 /21.7.2003
«Οδηγίες για την εφαρμογή του Υποσυστήματος Εισαγωγών –Εξαγωγών του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.)»


Αρ. Πρωτ.: Τ 3384/244/Α0019 /21.7.2003 «Οδηγίες για την εφαρμογή του Υποσυστήματος Εισαγωγών –Εξαγωγών του Ολο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 21 Ιουλίου 2003
Αρ. Πρωτ.: Τ 3384/244/Α0019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙAΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
1.Δ/νση 19η Τελ. Διαδικασιών
2.Δ/νση 18η Τελ.Οικ.Συστημάτων.
3.Δ/νση 17η Δασμολογική.
4.Δ/νση ΕΦΚ.
5.Δ/νση 3η Προσωπικού Τελωνείων.
6.Δ/νση 33η Ελέγχου Τελωνείων.    

Ταχ. Δ/νση     :     Κ. Σερβίας 10, 101 84 - Αθήνα     ΠΡΟΣ:     Ως Π. Δ.
Τηλέφωνο     :     210-32 43 183/5 & 210- 48 02 433/4
FAX     :     210- 32 25 731

ΘΕΜΑ:     «Οδηγίες για την εφαρμογή του Υποσυστήματος Εισαγωγών –Εξαγωγών του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.)»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

1-ΓΕΝΙΚΑ
 
Το Υποσύστημα Εισαγωγών–Εξαγωγών του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.), καλύπτει την μηχανογράφηση διαδικασιών και διατυπώσεων τελωνισμού εμπορευμάτων όλων των τελωνειακών καθεστώτων. Αποσκοπώντας στην μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υποσυστήματος εισαγωγών–εξαγωγών σας γνωρίζουμε ότι:

• Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα άντλησης πληροφοριών σχετικά με κωδικούς και ενδείξεις συμπλήρωσης της διασάφησης, μέτρα εμπορικής πολιτικής (περιορισμούς, απαγορεύσεις κ.λ.π), δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, για την κατάσταση και τις κινήσεις των διασαφήσεων, για λήξη τελωνειακών καθεστώτων, αδειών, προθεσμιών ή υποχρεώσεων των ενδιαφερομένων.

• Μέσα από αυτόματους συνδυασμούς και συσχετισμούς το σύστημα πραγματοποιεί, ελέγχους ορθότητας και πληρότητας κωδικών (ενδείξεων) των θέσεων της διασάφησης ανά τελωνειακό καθεστώς, έλεγχο πρόσθετου κωδικού εθνικής φορολογίας, έλεγχο κωδικού προτίμησης της θέσης 36 σε συνδυασμό με τη χώρα καταγωγής και τον κωδικό του εμπορεύματος καθώς και αυτόματο υπολογισμό δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.

2-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ

Διασάφηση κατατίθεται για κάθε εμπόρευμα που προέρχεται από ή αποστέλλεται προς τρίτη χώρα καθώς και για κάθε εμπόρευμα που προέρχεται από ή αποστέλλεται προς εδάφη που ανήκουν μεν στο τελωνειακό αλλά όχι στο φορολογικό έδαφος της Κοινότητας (Μαρτινίκα, Γαλλική Γουιάνα, Γουαδελούπη, Ρεουνιόν, Κανάρια νησιά, Νησιά Τσάνελ, Νησιά Άλαντ). Η διασάφηση σύμφωνα με το άρθρο 61 του κανονισμού ΕΟΚ 2913/92 περί Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, υποβάλλεται:
Γραπτά, συμπληρώνοντας το Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο (ΕΔΕ, σχετικά υποδείγματα παραρτήματα 31 και 33 του κανονισμού ΕΟΚ 2454/93), σύμφωνα με τα άρθρα 205–217 και τα παραρτήματα 37 και 38 του παραπάνω κανονισμού. Ο τρόπος συμπλήρωσης της διασάφησης έχει σχέση τόσο με το αιτούμενο όσο και με το προηγούμενο τελωνειακό καθεστώς υπαγωγής των εμπορευμάτων. Για την ταχύτητα διεκπεραίωσης των τελωνειακών διαδικασιών προς όφελος των συναλλασσομένων καθιερώνεται η προσκόμιση δισκέτας μαζί με την γραπτή διασάφηση, στην οποία θα εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτής.
 
• Μηχανογραφικά, με ηλεκτρονική διαβίβαση των στοιχείων της διασάφησης. Για τη μέθοδο αυτή θα παρασχεθούν οι απαραίτητες οδηγίες όταν υλοποιηθεί.
• • Με προφορική δήλωση για τις περιπτώσεις που ρητά ορίζονται στις σχετικές διατάξεις ή οποιαδήποτε άλλη πράξη με την οποία ο κάτοχος των εμπορευμάτων εκφράζει την επιθυμία του να υπαγάγει τα εμπορεύματα σε τελωνειακό καθεστώς.

3- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΑΦΙΣΤΗ

1. Ο διασαφιστής ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του, έχει υποχρέωση να γνωρίζει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

• ότι η κατάθεση στο Τελωνείο διασάφησης, την οποία έχει υπογράψει αυτός ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του, αποτελεί τίτλο υπέρ του Δημοσίου και ισοδυναμεί με δέσμευση όσον αφορά την ακρίβεια των στοιχείων της διασάφησης, την γνησιότητα των επισυναπτόμενων εγγράφων και γενικά την τήρηση κάθε υποχρέωσης όσον αφορά την υπαγωγή των εκάστοτε εμπορευμάτων στο σχετικό καθεστώς,
• τις απαραίτητες θέσεις και ενδείξεις συμπλήρωσης της διασάφησης ανάλογα με το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο ζητά να υπαχθούν τα εμπορεύματα,
• τα έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται στη διασάφηση, των οποίων η προσκόμιση είναι απαραίτητη για την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν το αιτούμενο τελωνειακό καθεστώς σύμφωνα με τα άρθρα 218 -221 του κανονισμού ΕΟΚ 2454/93,
• ότι όταν εμπόρευμα για το οποίο έχουν τηρηθεί διατυπώσεις εξαγωγής δεν έχει εξέλθει από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, ο εξαγωγέας ενημερώνει άμεσα το Τελωνείο εξαγωγής και επιστρέφει το αντίτυπο 3 της σχετικής διασάφησης (άρθρο 796 του Καν. ΕΟΚ 2454/93).

Επιπλέον ο διασαφιστής ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του, είναι απαραίτητο να γνωρίζει ότι εάν η διασάφηση δεν είναι ορθά συμπληρωμένη ως προς της υποχρεωτικές θέσεις και ορθούς κωδικούς δεν είναι δυνατή η μηχανογραφική της καταχώρηση.

2. Για διευκόλυνση και αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς όφελος των εμπλεκομένων φορέων στη διαδικασία τελωνισμού των εμπορευμάτων ο διασαφιστής ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του πριν από την κατάθεση διασάφησης οφείλει να προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:
• Να προσκομίζει τη διασάφηση για συμπλήρωση του χώρου Κ1, από τον υπεύθυνο του γραφείου τελωνειακών αποθηκών ή τον διαχειριστή αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης ή κάθε άλλο πρόσωπο υπό την ευθύνη του οποίου φυλάσσονται τα προς τελωνισμό εμπορεύματα.
• Να υποβάλλει το αίτημα για χορήγηση ατέλειας (εφόσον δικαιούται) στο αρμόδιο γραφείο ατελειών, προκειμένου να λάβει την έγκριση με ενυπόγραφη πράξη στη σχετική θέση της διασάφησης.
• Να υποβάλλει το αίτημα για υπαγωγή των εμπορευμάτων σε οικονομικό τελωνειακό καθεστώς στα αρμόδια γραφεία (προσωρινής εισαγωγής, τελειοποίησης, αποταμίευσης κ.λ.π.) προκειμένου να λάβει έγκριση χρήσης του καθεστώτος με ενυπόγραφη πράξη επί της διασάφησης.
• Να υποβάλλει γραπτό αίτημα, δεόντως αιτιολογημένο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 253–259 του Καν. ΕΟΚ. 2454/93, στο αρμόδιο γραφείο για αποδοχή ελλιπούς διασάφησης, στην περίπτωση που στην διασάφηση δεν περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ή δεν επισυνάπτονται όλα τα αναγκαία έγγραφα για το συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς. Προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα από το Τελωνείο, θα πρέπει να αναφέρεται με ακρίβεια, το στοιχείο της διασάφησης που δεν έχει ή έχει συμπληρωθεί με προσωρινή ένδειξη ή το πιστοποιητικό που δεν έχει επισυναφθεί καθώς και οι λόγοι μη συμπλήρωσης στοιχείου ή μη προσκόμισης πιστοποιητικού αντίστοιχα. Για λόγους διευκόλυνσης η ένδειξη «ελλιπής διασάφηση» αντί να αναγράφεται από τον διασαφιστή, θα τίθεται από το Τελωνείο με σφραγίδα στη θέση 44 του ΕΔΕ, κατά τη στιγμή που εγκρίνεται το αίτημα.
• Να προσκομίζει το τιμολόγιο εισαγωγής και τη Δήλωση Δασμολογητέας Αξίας (DV 1) στα αρμόδια τμήματα ή στην Υπηρεσία Αξιών εφόσον τούτο απαιτείται, για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας.
• Να εξασφαλίζει την έκδοση τυχόν εγκρίσεων και απαιτουμένων πιστοποιητικών άλλων αρμοδίων υπηρεσιών εφόσον τούτο απαιτείται κατά τον τελωνισμό των εμπορευμάτων.
• Να ζητά την εξέταση ή τη λήψη δείγματος του εμπορεύματος όπου αυτό απαιτείται από τις διατάξεις άλλων αρμοδίων υπηρεσιών ή εφόσον ο ίδιος κρίνει απαραίτητο προκειμένου να δοθεί τελωνειακός προορισμός στο εμπόρευμα.
• Μαζί με τη γραπτή διασάφηση να προσκομίζει δισκέτα το περιεχόμενο της οποίας θα συμφωνεί με τα στοιχεία της γραπτής. Οι οδηγίες συμπλήρωσης της δισκέτας έχουν παρασχεθεί με την ΔΥΟ Τ.5047/304/Α0019/4–10–2000. Στην περίπτωση αυτή ο διασαφιστής προσκομίζει τη δισκέτα στον τεχνικό διαχειριστή του Τελωνείου, ο οποίος την εισάγει στο σύστημα (server). Το μηχανογραφικό σύστημα αποδίδει έναν αριθμό αναφοράς τον οποίον ο διασαφιστής αναγράφει στη θέση 7 του ΕΔΕ.

Προκειμένου, να διευκολυνθεί, αφενός ο διασαφιστής ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του στην ορθή συμπλήρωση των διασαφήσεων, αφετέρου η τελωνειακή αρχή κατά τον έλεγχο της ορθότητας συμπλήρωσης των απαιτουμένων ενδείξεων της διασάφησης, επισυνάπτονται παραρτήματα σχετικά με τη συμπλήρωση αυτής.

4-ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ
 
Υπό την προϋπόθεση ότι το Τελωνείο έχει την καθ΄ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις, η διασάφηση που πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 62 και 63 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Καν. ΕΟΚ 2913/92), γίνεται αποδεκτή ανάλογα με το αιτούμενο καθεστώς, από τον προϊστάμενο του τμήματος Τελωνειακών ή Δασμολογικών Διαδικασιών ή από τους υπεύθυνους των αρμοδίων γραφείων των τελωνειακών καθεστώτων. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η δήλωση του διασαφιστή (διασάφηση) πληροί τις προϋποθέσεις αποδοχής, ελέγχεται :
• εάν το πρόσωπο που προσκομίζει την διασάφηση, νομιμοποιείται για την κατάθεσή της και αν η διασάφηση είναι ορθά υπογεγραμμένη,
• εάν η διασάφηση έχει συνταχθεί στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις επίσημο τύπο εντύπου,
• εάν η διασάφηση περιέχει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν το αιτούμενο καθεστώς,
• εάν στη διασάφηση επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα για την εφαρμογή του αιτούμενου καθεστώτος έγγραφα,
• εάν το εμπόρευμα έχει προσκομισθεί στο Τελωνείο ή σε όποιο άλλο χώρο υπό την έγκριση του Τελωνείου.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, αναγράφεται ενυπόγραφα η ημερομηνία αποδοχής στον προβλεπόμενο επί του ΕΔΕ χώρο Α και προωθείται για μηχανογραφική καταχώρηση.

5-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ

Η διαδικασία καταχώρησης της διασάφησης ταυτίζεται με την εισαγωγή των στοιχείων της στο υποσύστημα εισαγωγών–εξαγωγών, από το οποίο και λαμβάνουν αυτόματα αριθμό καταχώρησης. Ο τρόπος καταχώρησης εξαρτάται από την προσκόμιση ή μη δισκέτας μαζί με την γραπτή διασάφηση, από την υποβολή ελλιπούς διασάφησης, από την προσκόμιση ή μη του εμπορεύματος, καθώς και από την λειτουργία ή μη του μηχανογραφικού συστήματος. Σύμφωνα με τα παραπάνω στη διαδικασία καταχώρησης της διασάφησης ακολουθούνται τα παρακάτω ανάλογα με την περίπτωση:

α-Καταχώρηση γραπτής διασάφησης. Καταχωρούνται τα υποχρεωτικά στοιχεία των βασικών πεδίων, (θέσεις 1-30 του ΕΔΕ) και αποδίδεται αυτόματα ο αριθμός καταχώρησης τον οποίο ο χειριστής αναγράφει ενυπόγραφα στο χώρο Α της γραπτής διασάφησης και τον επικυρώνει στο σύστημα.
Επισημαίνεται ότι εάν όλα τα υποχρεωτικά πεδία δεν είναι συμπληρωμένα, δεν υπάρχει δυνατότητα μηχανογραφικής καταχώρησης. Επίσης και στην περίπτωση που ένα πεδίο είναι αριθμητικό και γίνεται καταχώρηση γράμματος το σύστημα αρνείται την καταχώρηση. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση που το πεδίο είναι αλφαβητικό και γίνεται καταχώρηση αριθμού. Εάν κατά τη διαδικασία καταχώρησης το σύστημα διαπιστώσει ορισμένους λανθασμένους συνδυασμούς πληροφορεί το χρήστη με μηνύματα. 3
Στις περιπτώσεις που η διασάφηση παρουσιάζει πρόβλημα κατά την καταχώρησή της, αυτή προωθείται στον προϊστάμενο Τελωνισμού εμπορευμάτων, προκειμένου να εντοπιστούν τα υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν και τα λανθασμένα πεδία που πρέπει να διορθωθούν. Διευκρινίζεται ότι ελλείποντα/λανθασμένα στοιχεία της διασάφησης θα συμπληρώνονται/διορθώνονται από τον διασαφιστή ο οποίος και θα μονογράφει την συμπλήρωση/διόρθωση.
Η διόρθωση της διασάφησης δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει εμπόδιο για την εφαρμογή κατασταλτικών διατάξεων ή για την επιβολή τυχόν οφειλομένων διοικητικών ποινών. Η διόρθωση της διασάφησης δεν μπορεί να έχει σαν συνέπεια την επέκταση της ισχύος της σε εμπορεύματα που αρχικά δεν διαλαμβάνονταν σ’ αυτήν.
Η καταχώρηση του ΕΔΕ συνεχίζεται και ολοκληρώνεται με την καταχώρηση των ειδών. Όπως και στα βασικά στοιχεία έτσι και στα είδη πρέπει να συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία, να γίνει υπολογισμός των δασμών και φόρων (μόνο στις εισαγωγές), για να επιτρέψει το σύστημα την καταχώρηση του είδους, διαφορετικά το σύστημα αρνείται την καταχώρηση. Και στην περίπτωση των ειδών όταν συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία το σύστημα αποδίδει αυτόματα τον αριθμό του είδους τον οποίο στη συνέχεια ο χρήστης επικυρώνει στην οθόνη.
Επίσης και στην καταχώρηση των ειδών γίνονται διάφοροι έλεγχοι και το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη με μηνύματα και ακολουθείται η προαναφερόμενη διαδικασία συμπλήρωσης ή διόρθωσης της διασάφησης.
Επισημαίνεται ότι όταν διαπιστωθεί ότι πρέπει να διαφοροποιηθούν τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στις θέσεις 1,33,37,38 και 46, τότε η διασάφηση επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο για αντικατάσταση. Αν έχει λάβει αριθμό καταχώρησης από το σύστημα τότε κατά την αντικατάστασή της σημειώνεται εκ νέου ο ίδιος αριθμός που ήδη έχει δοθεί, από τον υπάλληλο που πραγματοποιεί την καταχώρηση, με εξαίρεση την περίπτωση που διαφοροποιείται η θέση 1, οπότε θα πρέπει να ακυρωθεί η καταχώρηση.

β-Καταχώρηση γραπτής διασάφησης μαζί με δισκέτα. Ο υπάλληλος της καταχώρησης κάνει ανάκτηση των στοιχείων διασάφησης με βάση τον αριθμό αναφοράς. Αν στην προσκομιζόμενη δισκέτα υπάρχουν στοιχεία περισσοτέρων της μιας διασάφησης, αυτά ανακτώνται με βάση τον αριθμό αναφοράς για κάθε διασάφηση χωριστά. Στη συνέχεια και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:

• συμπληρώνει τα στοιχεία της θέσης 40 στο σύστημα και δίνει εντολή για αυτόματο υπολογισμό δασμών και φόρων, με εξαίρεση το καθεστώς της επανεισαγωγής εμπορευμάτων από παθητική τελειοποίηση όπου δεν έχουμε αυτόματο υπολογισμό επιβαρύνσεων.
• ελέγχει εάν τα στοιχεία επί της οθόνης συμφωνούν με αυτά της γραπτής διασάφησης, σε περίπτωση δε ασυμφωνίας η γραπτή διασάφηση προωθείται στον προϊστάμενο Τελωνισμού εμπορευμάτων, προκειμένου να επιληφθεί και να εγκρίνει ενδεχόμενες διορθώσεις/αλλαγές.

Επισημαίνουμε ότι η ημερομηνία αποδοχής είναι από τα στοιχεία που δεν μεταβάλλονται μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης της διασάφησης στο σύστημα (βασικά στοιχεία και είδη) και εάν συμπληρωθεί λάθος δεν υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης.

γ-Καταχώρηση ελλιπούς διασάφησης. Η διαδικασία καταχώρησης της ελλιπούς διασάφησης είναι ίδια με αυτή της πλήρους διασάφησης όπως και τα υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν ανάλογα με το αιτούμενο καθεστώς. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Προσκόμιση πιστοποιητικού. Εάν η ελλιπής διασάφηση αφορά προσκόμιση προτιμησιακού πιστοποιητικού τότε η θέση 36 του ΕΔΕ συμπληρώνεται από το διασαφιστή, με κωδικό που εφαρμόζεται σε τρίτες χώρες και όχι προτιμησιακό και στη συνέχεια μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης η διασάφηση προωθείται στο τμήμα Τελωνισμού εμπορευμάτων όπου ο ελεγκτής αφού συστήσει την ανάλογη εγγύηση για την διαφορά μεταξύ προτιμησιακού και κανονικού δασμού μεταβάλει τη χρέωση στο μηχανογραφικό σύστημα. Με τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπισθεί και η περίπτωση της προτιμησιακής ποσόστωσης (σύσταση εγγύησης) μέχρι την προσκόμιση προτιμησιακού πιστοποιητικού καταγωγής και έγκριση της αιτούμενης ποσόστωσης.
Προσωρινή αξία. Εάν η ελλιπής διασάφηση αφορά προσωρινή ένδειξη της αξίας π.χ προσκόμιση προτιμολογίου, η θέση 46 του ΕΔΕ συμπληρώνεται με την προσωρινή αξία για τον υπολογισμό των δασμών και φόρων και για την εκτιμούμενη διαφορά συστήνεται ανάλογη εγγύηση. 

δ-Καταχώρηση της διασάφησης πριν την άφιξη του εμπορεύματος. Όταν συντρέχει αιτιολογημένη περίπτωση για υποβολή διασάφησης στο Τελωνείο πριν από την προσκόμιση των εμπορευμάτων, καταχωρούνται στο σύστημα μόνο τα βασικά στοιχεία, προκειμένου να δοθεί αριθμός καταχώρησης. Εξυπακούεται ότι και στην περίπτωση αυτή η διασάφηση, πριν την καταχώρησή της, ελέγχεται από τον προϊστάμενο Τελωνειακών ή Δασμολογικών διαδικασιών και τίθεται προθεσμία για την άφιξη των εμπορευμάτων.
Με την άφιξη των εμπορευμάτων συμπληρώνεται η «ημερομηνία αποδοχής» στα βασικά στοιχεία και ολοκληρώνεται η καταχώρηση της διασάφησης με την καταχώρηση των ειδών. Σε περίπτωση μη άφιξης των εμπορευμάτων εντός της δοθείσης προθεσμίας, η διασάφηση ακυρώνεται.

ε-Τελωνισμός εκτός ωραρίου κανονικής λειτουργίας του Τελωνείου. Στην περίπτωση εισαγωγής και εφόσον έχει γίνει αποδεκτό, από τον προϊστάμενο του Τελωνείου, αίτημα ενδιαφερόμενου με το οποίο ζητείται τελωνισμός εμπορευμάτων (π.χ ευαίσθητα εμπορεύματα) εκτός ωραρίου κανονικής λειτουργίας του Τελωνείου, η κατάθεση της διασάφησης και η σύσταση της εγγύησης (παρακαταθήκης) πραγματοποιείται πριν από την άφιξη των εμπορευμάτων και εντός του κανονικού ωραρίου συναλλαγής που λειτουργεί η ταμειακή υπηρεσία.
Σε περιπτώσεις που εγκρίνεται η πραγματοποίηση εξαγωγής εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας του Τελωνείου, η καταχώρηση της σχετικής διασάφησης και η διεκπεραίωση των σχετικών διατυπώσεων θα έχουν απαραίτητα προηγηθεί εντός κανονικού ωραρίου συναλλαγής του Τελωνείου. Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνεται μηχανογραφική καταχώρηση της διασάφησης και εκτός του κανονικού ωραρίου συναλλαγής του Τελωνείου.

στ-Καταχώρηση ΕΔΕ σε περίπτωση που το ICIS είναι εκτός λειτουργίας. Στις περιπτώσεις βλάβης ή διακοπής λειτουργίας του συστήματος και ύστερα από έγκριση του Προϊσταμένου του Τελωνείου τίθεται σε άμεση λειτουργία το χειρόγραφο σύστημα.
Για το σκοπό αυτό εξακολουθεί να χρησιμοποιείται το ενιαίο βιβλίο καταχώρησης στο οποίο καταχωρούνται όλα τα μη μηχανογραφημένα παραστατικά του Τελωνείου καθώς και τα μηχανογραφημένα όταν το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας. Η αρίθμηση του ενιαίου βιβλίου καταχώρησης για κάθε έτος θα ξεκινά από τον αριθμό 500001 για λόγους μη σύμπτωσης μηχανογραφικού και χειρόγραφου αριθμού καταχώρησης. Ο αριθμός χειρόγραφης καταχώρησης και η ημερομηνία θα σημειώνεται στο χώρο Β του ΕΔΕ. Θα γίνεται χειρόγραφη χρέωση των δασμών και φόρων που τυχόν οφείλονται και για το οφειλόμενο ποσό συστήνεται εγγύηση (παρακαταθήκη) και εκδίδεται η χειρόγραφη άδεια παράδοσης των εμπορευμάτων σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα. Με την επαναφορά του συστήματος σε λειτουργία τα χειρόγραφα παραστατικά είναι δυνατόν :

• να καταχωρηθούν στο σύστημα αυθημερόν και η έκδοση του αποδεικτικού είσπραξης να γίνει είτε αυθημερόν είτε την επόμενη εργάσιμη ημέρα,
• να καταχωρηθούν στο σύστημα με την έναρξη λειτουργίας της επόμενης ημέρας με ταυτόχρονη έκδοση του αποδεικτικού είσπραξης,

Επισημαίνεται ότι ο αριθμός χειρόγραφης καταχώρησης θα καταχωρείται σε ειδικό πεδίο στην οθόνη του συστήματος (2η οθόνη των βασικών στοιχείων) και ο αριθμός μηχανογραφικής καταχώρησης θα αναγράφεται στο χειρόγραφο βιβλίο. Επισημαίνεται ότι ως «ημερομηνία αποδοχής» στο σύστημα θα καταχωρείται η ημερομηνία αποδοχής της χειρόγραφης καταχώρησης.

Διευκρινίζεται ότι ξεχωριστά χειρόγραφα βιβλία καταχώρησης τηρούνται για τα παραστατικά, συνοδευτικά κλπ έγγραφα των προϊόντων ΕΦΚ και τέλους ταξινόμησης.

6-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ

Όταν σε μία διασάφηση υπάρχει αίτημα για ποσόστωση θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατάλληλα η θέση 36 του ΕΔΕ και η θέση 39, με τον αύξοντα αριθμό της ποσόστωσης (6ψήφιος κωδικός). Κατά την εισαγωγή των στοιχείων αυτών στο σύστημα, ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί την αιτούμενη ποσότητα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη μονάδα μέτρησης. Αυτόματα από το σύστημα, με την οριστικοποίηση της διασάφησης, μεταφέρονται με ειδικό πρόγραμμα όλες οι ημερήσιες αιτήσεις για χορήγηση ποσοστώσεων από τα μηχανογραφημένα Τελωνεία στην κεντρική διαχείριση ποσοστώσεων/οροφών του υποσυστήματος του TARIC (αρμόδιο γραφείο της Δ17 του Υπ. Οικ.), όπου συγκεντρώνονται σε αρχείο. Το αρχείο στη συνέχεια, αφού συμπληρωθεί με τα στοιχεία των αιτήσεων που έχουν φθάσει με FAX από τα μη μηχανοργανωμένα Τελωνεία, αποστέλλεται στην Κοινότητα για έγκριση. Σε περίπτωση που η ποσόστωση είναι κρίσιμη, συστήνεται χρηματική εγγύηση (παρακαταθήκη) με την χρήση της αντίστοιχης λειτουργίας Απάντηση στο αίτημα τακτοποίησης της ποσόστωσης. Όταν επιστρέψει το αρχείο απαντήσεων από την Κοινότητα, το μηχανογραφικό σύστημα ενημερώνει αυτόματα το αρμόδιο Τελωνείο όταν το αίτημα έχει υποβληθεί μηχανογραφικά. Στη συνέχεια ο αρμόδιος υπάλληλος ποσοστώσεων μέσα από το υποσύστημα TARIC κάνει ανάκτηση των απαντήσεων (θετικών ή αρνητικών) τις οποίες εκτυπώνει και τις προσαρτά στις σχετικές διασαφήσεις κάνοντας σχετική πράξη.

• Αν η απάντηση αναφέρει ότι ικανοποιείται όλη η αιτούμενη ποσότητα, η διασάφηση κλείνει και εφόσον έχει συσταθεί παρακαταθήκη επιστρέφεται το ποσό αυτής στον ενδιαφερόμενο.
• Αν η απάντηση αναφέρει ότι η ποσόστωση δεν ικανοποιείται, γίνεται χρέωση της διαφοράς μεταξύ του δασμού της ποσόστωσης και του δασμού τρίτης χώρας και εισπράττεται με Λογιστικό Σημείωμα.
• Όταν η απάντηση αναφέρει την ικανοποίηση μέρους της αιτούμενης ποσόστωσης, γίνεται χρέωση των αντιστοίχων δασμών της ποσότητας που δεν ικανοποιείται και εισπράττεται με λογιστικό σημείωμα.

7-ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΩΝ

Οι διασαφήσεις μετά την εισαγωγή των στοιχείων τους στο σύστημα αξιολογούνται ταυτόχρονα με βάση το υποσύστημα Υποβοήθησης Λήψης Αποφάσεων (Ανάλυση Κινδύνου) και κατατάσσονται σε βαθμό επικινδυνότητας χαμηλό, μεσαίο και υψηλό προκειμένου να επιλεγεί ο τρόπος επαλήθευσής των. Οι διασαφήσεις προωθούνται στον προϊστάμενο Τελωνισμού εμπορευμάτων ο οποίος συμπληρωματικά ελέγχει την ύπαρξη τυχόν μηνύματος Αμοιβαίας Συνδρομής (Α.Μ) καθώς και τον βαθμό αξιοπιστίας του συναλλασσομένου (ελεγξιμότητα).
Οι χαμηλού βαθμού επικινδυνότητας διασαφήσεις προωθούνται στο τμήμα προελέγχου στο οποίο αφού ελεγχθούν τυχόν απαγορεύσεις και περιορισμοί δίδεται η εντολή για έκδοση άδειας παράδοσης.
Οι μεσαίου και υψηλού βαθμού επικινδυνότητας διασαφήσεις προωθούνται σε ελεγκτή για τον κατά περίπτωση απαιτούμενο έλεγχο αυτών (φυσικό έλεγχο ή έλεγχο εγγράφων).
Εξυπακούεται ότι οι διατάξεις για σύσταση εγγυήσεων ή επιβολή δικαιωμάτων υπερημερίας κ.λ.π εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία, κατά την προαναφερόμενη διαδικασία ελέγχου.

8-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

α-Στο υποσύστημα εισαγωγών–εξαγωγών υπάρχει δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης των προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις μορφών εγγύησης. Για τη σωστή παρακολούθηση των εγγυήσεων απαιτείται η καταχώρηση των στοιχείων όχι μόνο κατά την σύσταση αλλά και κατά την εξόφληση. Προκειμένου να καταχωρηθεί μια εγγύηση πρέπει απαραίτητα να γίνει πρώτα καταχώρηση του παραστατικού (μηχανογραφημένο ή μη). Επισημαίνεται ότι στο καθεστώς της αποταμίευσης η παραπάνω διαδικασία ισχύει για τα ΕΔΕ που κατατίθενται για την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε αποθήκη τύπου Β και στις περιπτώσεις που για την μεταφορά των εμπορευμάτων του ΕΔΕ απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις η κατάθεση εγγύησης.

β-Κατά την καταχώρηση της εγγύησης επιλέγουμε το συνδεόμενο παραστατικό (ΕΔΕ, ΔΕΠΕ, δηλωτικό ή άλλο) και εισάγουμε τον αριθμό του μηχανογραφημένου παραστατικού και αυτόματα γίνεται ανάκτηση των στοιχείων του παραλήπτη/πληρωτή. Για μηχανογραφικούς λόγους οι εγγυήσεις έχουν ταξινομηθεί στα ακόλουθα είδη:

• χρηματική (παρακαταθήκη)
• τραπεζική (εγγυητική επιστολή Τραπέζης)
• προσωπική (εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου)
• άλλη (ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύσταση υποθήκης κλπ)

Η τακτοποίηση των εγγυήσεων πραγματοποιείται είτε με είσπραξη του ποσού της εγγύησης μερικά ή ολικά είτε με επιστροφή ή λύση της εγγύησης. Όταν τακτοποιηθεί μια εγγύηση αυτόματα η πληροφορία μεταφέρεται στο συνδεόμενο παραστατικό.
γ-Προκειμένου να έχουμε καλύτερη παρακολούθηση των εγγυήσεων ανάλογα με το λόγο σύστασης έγινε ταξινόμηση στις ακόλουθες κατηγορίες η λειτουργία των οποίων περιγράφεται αναλυτικά:
 
Α/Α     ΚΩΔΙΚΟΣ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1     Ζ     ΖΥΓΙΣΜΑ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ
2     Α     ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΑΞΙΑΣ
3     Δ     ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
4     Ο     ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ
5     Π     ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (EUR-1,FORM-A και ATR)
6     Μ     ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ
7     Ε     ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
8     Τ     ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
9     Λ     ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΟΙ

1-Ζύγισμα–καταμέτρηση. Σύσταση: Όταν το Τελωνείο εκτιμά ότι τα στοιχεία της διασάφησης πρέπει να επαληθευτούν με ζύγισμα ή καταμέτρηση των εμπορευμάτων η έκδοση του αποδεικτικού είσπραξης (υπολογισμός των δασμών και φόρων) και της άδειας παράδοσης θα γίνεται με βάση τη δήλωση του διασαφιστή η οποία θα πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τις ενδείξεις του τιμολογίου και για την εκτιμούμενη διαφορά θα γίνεται σύσταση εγγύησης (παρακαταθήκη).
Εκκαθάριση: Αν από το αποτέλεσμα του ζυγίσματος ή της καταμέτρησης δεν προκύψει διαφορά το Τελωνείο επιστρέφει την εγγύηση στον δικαιούχο. Αντίθετα αν προκύψει επιπλέον διαφορά το Τελωνείο προβαίνει σε χρέωση της διαφοράς των δασμών και φόρων χειρόγραφα την οποία εισπράττει με Λογιστικό Σημείωμα.

2-Αμφισβήτηση αξίας. Σύσταση: Αν οι τελωνειακές αρχές αμφιβάλλουν ότι η δηλούμενη αξία αντιπροσωπεύει το πράγματι πληρωθέν ή πληρωτέο ποσό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 του Καν. (ΕΟΚ) αριθ.2913/92 «περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα» και τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ.3 του Ν.2960/01 «περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», δύνανται να ζητούν από τον ενδιαφερόμενο την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών ή εγγράφων απαραίτητων για τον καθορισμό της δασμολογητέας ή φορολογητέας αξίας, τάσσοντας και εύλογη προθεσμία προσκόμισης των εγγράφων ή πληροφοριών. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν να ζητηθεί η σύσταση εγγύησης μέχρις ότου προσκομισθούν τα αιτούμενα από την Τελωνειακή Αρχή στοιχεία.
Επίσης σύσταση εγγύησης είναι δυνατόν να ζητηθεί όταν ο ενδιαφερόμενος αμφισβητεί την διαμορφωθείσα από την Τελωνειακή Αρχή δασμολογητέα ή φορολογητέα αξία και επιθυμεί να προσφύγει στις αρμόδιες επιτροπές τελωνειακών αμφισβητήσεων (ΠΕΤΑ και ΑΕΤΑ).
Εκκαθάριση: Αν από την προσκόμιση των συμπληρωματικών στοιχείων ή μετά την έκδοση αποφάσεων από τις αρμόδιες επιτροπές αμφισβητήσεων δεν προκύψει διαφορά το Τελωνείο επιστρέφει την εγγύηση στον δικαιούχο. Αντίθετα αν προκύψει επιπλέον διαφορά το Τελωνείο προβαίνει σε χρέωση της διαφοράς των δασμών και φόρων χειρόγραφα την οποία εισπράττει με Λογιστικό Σημείωμα

3-Αμφισβήτηση δασμολογικής κατάταξης. Σύσταση: Εάν το Τελωνείο, μετά από φυσικό έλεγχο των εμπορευμάτων προβαίνει σε δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων σε διαφορετική κλάση από τη δηλωθείσα στη διασάφηση, την οποία ο διασαφιστής αμφισβητεί, η έκδοση του αποδεικτικού είσπραξης και της άδειας παράδοσης των εμπορευμάτων θα γίνεται με βάση τη δήλωση του διασαφιστή και για τη διαφορά που τυχόν προκύπτει θα γίνεται σύσταση εγγύησης (παρακαταθήκη) μέχρι την έκδοση της απόφασης της αρμόδιας επιτροπής (ΠΕΤΑ, ΑΕΤΑ).

Εκκαθάριση: Μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης της αρμόδιας επιτροπής (ΠΕΤΑ ή ΑΕΤΑ) η οποία επικυρώνει ή τροποποιεί την κατάταξη του Τελωνείου, το Τελωνείο προβαίνει εάν προκύπτει διαφορά σε χρέωση των δασμών και φόρων χειρόγραφα την οποία εισπράττει με Λογιστικό Σημείωμα.

4-Ποσόστωση. Σύσταση: Όταν ζητείται ανάληψη δασμολογικής ποσόστωσης η οποία θεωρείται ως κρίσιμη, απαιτείται η σύσταση εγγύησης μέχρι την απάντηση της αρμόδιας διαχειριστικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η συμπλήρωση των θέσεων 36 και 39 του ΕΔΕ με τον κατάλληλο κωδικό προτίμησης και ποσόστωσης αντίστοιχα προκειμένου να μην γίνει χρέωση του δασμού της ποσόστωσης.

Εκκαθάριση. Εάν το αίτημα για ανάληψη δασμολογικής ποσόστωσης ικανοποιηθεί, το Τελωνείο προβαίνει σε επιστροφή του ποσού της εγγύησης. Αντίθετα εάν το αίτημα για ανάληψη δασμολογικής ποσόστωσης δεν ικανοποιηθεί, το Τελωνείο προβαίνει σε χρέωση της διαφοράς χειρόγραφα την οποία εισπράττει με Λογιστικό Σημείωμα.

5-Προσκόμιση πιστοποιητικού (EUR-1 ή Δήλωση καταγωγής επί τιμολογίου, FORM-A και ATR). Σύσταση: Στις περιπτώσεις που στο ΕΔΕ δεν προσαρτάται ένα από τα παραπάνω αναφερόμενα πιστοποιητικά η συμπλήρωση της θέσης 36 του ΕΔΕ θα γίνεται με τον κωδικό 100 και στη συνέχεια με τη σύσταση χρηματικής εγγύησης για τη διαφορά μεταξύ προτιμησιακού δασμού και δασμού τρίτης χώρας ο ελεγκτής δύναται, είτε να μεταβάλει τον κωδικό προτίμησης της θέσης 36 προκειμένου το σύστημα να κάνει αυτόματο υπολογισμό και το εμπόρευμα να υπαχθεί στην ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση που προβλέπεται στα πλαίσια της αιτούμενης καταγωγής, είτε να διαγράψει την αυτόματη χρέωση και στη συνέχεια να εισάγει χειρόγραφα στο σύστημα τα ποσά που πρέπει να εισπραχθούν.
Εκκαθάριση: Εάν
 μέσα στην προθεσμία του ενός μηνός ή κατά παράταση των τριών μηνών ο διασαφιστής δεν προσκομίσει το προβλεπόμενο πιστοποιητικό το Τελωνείο προβαίνει σε χρέωση της διαφοράς χειρόγραφα την οποία εισπράττει με Λογιστικό Σημείωμα.

6-Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή. Προϋπόθεση για να υπαχθεί ένα εμπόρευμα σε καθεστώς αναστολής είναι η προσκόμιση εγγύησης για την εξασφάλιση της καταβολής της τελωνειακής οφειλής (άρθρο 88 του Κ.Τ.Κ). Επειδή όμως η εφαρμογή του καθεστώτος της ενεργητικής τελειοποίησης παρουσιάζει ιδιομορφίες η καταχώρηση των εγγυήσεων στις περιπτώσεις αυτές θα γίνεται ως ακολούθως:

• όταν το Τελωνείο εισαγωγής και Τελωνείο παρακολούθησης είναι το ίδιο η εγγύηση θα καταχωρείται στο σύστημα κατά τη στιγμή της υπαγωγής στο καθεστώς και το οποίο την διαχειρίζεται μέχρι τη λήξη του καθεστώτος,
• όταν το Τελωνείο εισαγωγής είναι διαφορετικό από το Τελωνείο παρακολούθησης, η εγγύηση θα καταχωρείται στο σύστημα όταν η διασάφηση παραληφθεί από το Τελωνείο παρακολούθησης, το οποίο την διαχειρίζεται μέχρι τη λήξη του καθεστώτος. Το είδος της εγγύησης στην περίπτωση αυτή μπορεί να είναι μόνο τραπεζική ή αξιόχρεη προσωπική εγγύηση τρίτου.

7-Προσωρινή εισαγωγή. Η υπαγωγή στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής προϋποθέτει την προσκόμιση εγγύησης, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις. Επομένως κατά την υπαγωγή στο καθεστώς η εγγύηση καταχωρείται στο σύστημα και παρακολουθείται μέχρι τη λήξη του καθεστώτος.

Εξαίρεση έχουμε μόνο στις περιπτώσεις προσωρινής εισαγωγής οχημάτων όταν το Τελωνείο εισαγωγής είναι διαφορετικό από το Τελωνείο παρακολούθησης. Στις περιπτώσεις αυτές η εγγύηση θα καταχωρείται στο Ο.Π.Σ.Τ. όταν το ΔΕΠΕ παραληφθεί από το Τελωνείο παρακολούθησης το οποίο και την διαχειρίζεται μέχρι τη λήξη του καθεστώτος.

8-Προσκόμιση στοιχείων ή δικαιολογητικών για οριστικό καθορισμό της δασμολογητέας αξίας. Σύσταση: Όταν ένα εμπόρευμα τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση και ο διασαφιστής δηλώνει στο ΕΔΕ μια προσωρινή ένδειξη της αξίας τους ( π.χ. προσκόμιση προτιμολογίου ) το Τελωνείο, προκειμένου να εκδώσει την άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων, καθορίζει το ποσό της εγγύησης (άρθρο 254 του Καν. ΕΟΚ 2454/93) και τάσσει προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών ή των στοιχείων που λείπουν όσον αφορά τον οριστικό καθορισμό της δασμολογητέας αξίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 256 του Καν. ΕΟΚ 2454/93. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπολογισμός των δασμών και φόρων για την έκδοση της άδειας παράδοσης θα γίνεται με βάση την προσωρινή αξία την οποία δηλώνει ο διασαφιστής.

Εκκαθάριση: Εάν μέσα στην προθεσμία που έχει ταχθεί από την Τελωνειακή Αρχή ο διασαφιστής δεν προσκομίσει τα αιτούμενα στοιχεία το Τελωνείο προβαίνει σε χειρόγραφη χρέωση και είσπραξη της εγγύησης με Λογιστικό Σημείωμα.

9-Λοιποί λόγοι. Στους λοιπούς λόγους καταχωρούνται όλες οι εγγυήσεις που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες κατηγορίες. Τέτοιοι λόγοι μπορεί να είναι η αναστολή είσπραξης των δασμών (άρθρο 33 του Ν.2960/2001 και άρθρο 224 και επόμενα Καν. ΕΟΚ 2913/92), η έγκριση αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης ή τελωνειακής αποταμίευσης τύπων Α, Γ, Δ και Ε ή η έγκριση απλοποιημένης διαδικασίας.

Επισημαίνεται ότι όταν η εγγύηση δεν συνδέεται με τελωνειακό παραστατικό αλλά με άδεια ή έγκριση τότε εισάγεται στο σύστημα ο αριθμός της σχετικής αδείας ή έγκρισης.

9-ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

α. Λογιστική – Ταμείο

Η λειτουργία της ταμειακής υπηρεσίας καλύπτει τις εισπράξεις και τις πληρωμές όλων των υποσυστημάτων του Ο.Π.Σ.Τ. Επίσης καλύπτει την είσπραξη ποσών που προέρχονται από μηχανογραφημένα ή μη παραστατικά εφόσον εκδίδεται μηχανογραφημένο αποδεικτικό είσπραξης.
Για κάθε αποδεικτικό είσπραξης που εκδίδεται από το Ο.Π.Σ.Τ. δημιουργείται μια εγγραφή στο αρχείο του ταμείου. Όταν ο ταμίας πραγματοποιεί την είσπραξη ανακαλεί στην οθόνη του την εγγραφή την οποία επικυρώνει όταν ολοκληρώσει την είσπραξη.
Το ίδιο ισχύει επίσης και για τις επιστροφές (πληρωμές). Όταν καταχωρείται μια επιστροφή μέσα από τη λειτουργία του λογιστικού σημειώματος δημιουργείται μια εγγραφή στο αρχείο του ταμείου. Για να γίνει καταχώρηση της επιστροφής θα πρέπει να υπάρχει σχετική έγκριση του ταμία, ο οποίος ελέγχει πρώτα τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και την ύπαρξη των αντίστοιχων ποσών στις μηνιαίες εισπράξεις του Τελωνείου. Όταν ο ταμίας πραγματοποιεί την επιστροφή ανακαλεί στην οθόνη του την εγγραφή την οποία επικυρώνει όταν ολοκληρώσει την επιστροφή.

Για το κλείσιμο της ημέρας ο ταμίας εκτυπώνει τις ακόλουθες ταμιακές καταστάσεις προκειμένου να γίνει η συμφωνία του ταμείου:

• ημερήσια αναλυτική κατάσταση εισπράξεων Δημοσίου,
• ημερήσια αναλυτική κατάσταση εισπράξεων ΔΕΤΕ

Στη συνέχεια αφού γίνει συμφωνία του ταμείου, ο ταμίας εκτελεί τη λειτουργία κλείσιμο ημέρας. Κατά τη διαδικασία κλεισίματος το σύστημα ελέγχει εάν υπάρχουν απλήρωτα αποδεικτικά είσπραξης και πληροφορεί τον ταμία με σχετικό μήνυμα. Αυτά ανακαλούνται και ελέγχονται (πιθανότητα λάθους να μην έχει, εκ παραδρομής, επικυρωθεί κάποιο παραστατικό παρότι έχει πληρωθεί ) και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κλεισίματος όλα τα ανεξόφλητα αποδεικτικά είσπραξης ακυρώνονται αυτόματα από το σύστημα, και γίνεται σχετική πράξη ακύρωσης επί του εντύπου του αποδεικτικού είσπραξης και προσαρτώνται στο στέλεχος.
Κατά τη διαδικασία της λειτουργίας του κλεισίματος της ημέρας το μηχανογραφικό σύστημα κάνει συγκέντρωση και κατάταξη των εισπραχθέντων ποσών ανά κωδικό προϋπολογισμού. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η λειτουργία είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση της ημερήσιας συγκεντρωτικής κατάστασης εισπράξεων της ημέρας.

Για το κλείσιμο του μήνα πραγματοποιείται η εκτύπωση των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων :

• Δημοσίου
• Επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών
• ΔΕΤΕ

Επιπλέον για το κλείσιμο του έτους πραγματοποιείται η εκτύπωση των παραπάνω καταστάσεων σε ετήσια βάση. 

β. Χωριστή Λογιστική (Λογιστική Β)

Για την παρακολούθηση των βεβαιωθέντων εσόδων που πρέπει να εισπραχθούν καθιερώθηκε με την αριθ. Τ.6110/1156/Α0019/19-7-1995 ΑΥΟ η τήρηση αφενός του «βιβλίου εισπρακτέων απαιτήσεων» και αφετέρου του «βιβλίου οφειλετών». Στο Ο.Π.Σ.Τ. έγινε πρόβλεψη για την παρακολούθηση τόσο των δασμών όσο και των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου. Ο σχεδιασμός του συστήματος έγινε με βάση τις απαιτήσεις του Καν ΕΟΚ 1150/00 αναφορικά με τη Λογιστική Β και τηρείται από το γραφείο ή το τμήμα Δικαστικού του Τελωνείου.
Σημειώνουμε ότι η παράδοση των εκκρεμών περιπτώσεων οφειλών από τα διάφορα τμήματα του Τελωνείου στο Δικαστικό θα γίνεται, μετά την ατομική ειδοποίηση κατά ΚΕΔΕ, είτε με την άσκηση της προσφυγής ή την παρέλευση της προθεσμίας άσκησης αυτής, οπότε υφίσταται οφειλή ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Στην περίπτωση δε που η οφειλή προέρχεται από εκ των υστέρων χρέωση επί παραστατικού το οποίο δεν έχει εισαχθεί στο σύστημα κατά την παραγωγική διαδικασία, τότε η καταχώρηση στο σύστημα θα γίνεται από το υποσύστημα εισαγωγών-εξαγωγών.
Προκειμένου να ξεκινήσει η μηχανογραφική παρακολούθηση της Λογιστικής Β, θα πρέπει να γίνει η μετάπτωση των εκκρεμών υποθέσεων παραβάσεων του Δικαστικού και η καταχώρηση των εκκρεμών οφειλών όλων των τμημάτων του Τελωνείου στο Ο.Π.Σ.Τ. Μετά το πέρας αυτής και στην αρχή του επόμενου τριμήνου, το Τελωνείο (Γραφείο ή Τμήμα Δικαστικού) θα έρθει σε συνεννόηση με τεχνικό υπεύθυνο της 30ης Διεύθυνσης της Γ.Γ.Π.Σ, ο οποίος θα εισάγει τα ποσά ανά κωδικό προϋπολογισμού του προηγουμένου τριμήνου (χειρόγραφου) που έχουν βεβαιωθεί και δεν έχουν εισπραχθεί και είναι καταχωρημένα στο βιβλίο εισπρακτέων απαιτήσεων.
Στο σημείο αυτό εφιστούμε την προσοχή σας στη μετάπτωση των εκκρεμών υποθέσεων μέσα από το υποσύστημα «Ειδικών Πληροφοριών και Υποθέσεων» διότι τα ποσά αυτών ενημερώνουν αυτόματα τη Λογιστική Β.
Κατά την καταχώρηση στο μηχανογραφικό σύστημα των εγγραφών από το χειρόγραφο βιβλίο δίνεται νέος α/α καταχώρησης. Προκειμένου να υπάρχει συσχέτιση με τις χειρόγραφες καταχωρήσεις, κατά την εισαγωγή των στοιχείων στο σύστημα, στην οθόνη «Διαχείριση Στοιχείων Υπόθεσης» στο πεδίο «Περιγραφή Υπόθεσης» θα καταχωρείται εγγραφή ως εξής με κεφαλαία Ελληνικά στοιχεία «Α/Α ΧΕΙΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ … / ΕΤΟΣ» (Το έτος θα έχει τέσσερα ψηφία).
Ανεξάρτητα από τη μηχανογραφική τήρηση του βιβλίου εισπρακτέων απαιτήσεων (Λογιστική Β) η τήρηση αυτού θα εξακολουθήσει και χειρόγραφα.

1-Διαδικασία Καταχώρησης. Η καταχώρηση των βεβαιωθέντων εσόδων για την τήρηση της Λογιστικής Β θα γίνεται από το υποσύστημα των εισαγωγών-εξαγωγών μέσα από το μενού «Διαχείριση» και την επιλογή του υπομενού «Βιβλίο Βεβαιώσεων–Διαγραφών». Μπορούμε να επιλέξουμε ένα τύπο καταχώρησης ανάμεσα στους:

􀂃Βεβαίωση (αρχική ή συμπληρωματική)
􀂃Διόρθωση/διαγραφή (μείωση του ποσού της αρχικής βεβαίωσης)
􀂃Αδυναμία είσπραξης

Βεβαίωση (για πρώτη φορά). Όταν σε ένα παραστατικό δημιουργείται οφειλή η οποία δεν εισπράττεται άμεσα τότε η οφειλή αυτή πρέπει να καταχωρηθεί στο σύστημα προκειμένου να ενημερωθεί η Λογιστική Β΄. Στη περίπτωση αυτή ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει την ένδειξη «Βεβαίωση» και επιπλέον την ένδειξη «Πρώτη Βεβαίωση». Για την ολοκλήρωση της επιλεγείσας εργασίας ο χρήστης καταχωρεί υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του οφειλέτη, τον κωδικό και τον αριθμό του παραστατικού. Για την εισαγωγή των ποσών επιλέγουμε το πεδίο «Εισαγωγή F9» και αυτόματα εμφανίζεται οθόνη στην οποία καταχωρούμε τα ποσά χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους κωδικούς μηχανογράφησης. Σε κάθε καταχώρηση το σύστημα αποδίδει έναν αύξοντα αριθμό. Ο αριθμός αυτός μας χρησιμεύει για να ανακτήσουμε την εγγραφή σε περίπτωση λάθους προκειμένου να την διορθώσουμε. Επισημαίνεται ότι δυνατότητα μεταβολής (διόρθωσης) μιας λανθασμένης καταχώρησης υπάρχει μόνο μέσα στην ίδια ημερομηνία εργασίας. Τα ποσά που καταχωρούνται με την αναφερόμενη διαδικασία περιλαμβάνονται στη στήλη (3) της τριμηνιαίας κατάστασης. 

Διόρθωση Βεβαίωσης. Είναι ενδεχόμενο μια βεβαίωση που έχει καταχωρηθεί και έχει αναγγελθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να χρειάζεται διόρθωση π.χ λόγω μεταβολής του ποσού της χρέωσης με δικαστική απόφαση, οπότε:

• εάν έχουμε αύξηση του ποσού της αρχικής βεβαίωσης πρέπει να ενημερώσουμε το σύστημα με την διαφορά (θετική) που προκύπτει από την αρχική βεβαίωση. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης επιλέγει τον τύπο καταχώρησης «Βεβαίωση» χωρίς «Πρώτη Βεβαίωση» καταχωρώντας στην συνέχεια, τον ΑΦΜ του οφειλέτη, τον κωδικό και τον αριθμό παραστατικού καθώς και το ποσό της διαφοράς ανά κωδικό μηχανογράφησης. Τα ποσά που καταχωρούνται με την αναφερόμενη διαδικασία περιλαμβάνονται και πάλι στη στήλη (3) της τριμηνιαίας κατάστασης.
• εάν έχουμε μείωση του ποσού της αρχικής βεβαίωσης πρέπει να ενημερώσουμε το σύστημα με την διαφορά (αρνητική) που προκύπτει από την αρχική βεβαίωση. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης επιλέγει τον τύπο καταχώρησης «διόρθωση/διαγραφή» καταχωρώντας, το ΑΦΜ του οφειλέτη, τον κωδικό και τον αριθμό παραστατικού καθώς και το ποσό της μείωσης ανά κωδικό μηχανογράφησης. Τα ποσά που καταχωρούνται με την αναφερόμενη διαδικασία περιλαμβάνονται στη στήλη (4) της τριμηνιαίας κατάστασης.

Αδυναμία Είσπραξης. Αδυναμία είσπραξης σύμφωνα με τον Καν. ΕΟΚ 1150/00 έχουμε στην περίπτωση που η είσπραξη του χρέους είναι αδύνατη και το χρέος πρέπει να διαγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/74). Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση μιας εγγραφής αδυναμίας είσπραξης είναι να έχει προηγουμένως καταχωρηθεί (βεβαιωθεί) στο Ο.Π.Σ.Τ το παραστατικό και το ποσό που πρόκειται να διαγράψουμε.
Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης επιλέγει τον τύπο καταχώρησης «Αδυναμία Είσπραξης» καταχωρώντας, τον ΑΦΜ του οφειλέτη, τον κωδικό και τον αριθμό παραστατικού καθώς και το ποσό της διαγραφής ανά κωδικό μηχανογράφησης. Τα ποσά που καταχωρούνται με την αναφερόμενη διαδικασία περιλαμβάνονται στη στήλη (5) της τριμηνιαίας κατάστασης.

2.Καταχώρηση Πρόσθετων Οφειλετών. Στις περιπτώσεις που ένα βεβαιωμένο χρέος καταλογίζεται σε περισσότερους από έναν οφειλέτες π.χ λαθρεμπορία, θα πρέπει να καταχωρήσουμε στο σύστημα όλα τα καταλογιζόμενα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά).

3.Κριτήρια Αναζήτησης Βεβαιώσεων Διαγραφών. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει από το Ο.Π.Σ.Τ. ορισμένες πληροφορίες με βάση ορισμένα κριτήρια όπως:

􀂃πόσες και τι είδους καταχωρήσεις έγιναν για κάποιον οφειλέτη (βιβλίο οφειλετών),
􀂃τις καταχωρήσεις που έγιναν σε ορισμένο χρονικό διάστημα,
􀂃τι είδους καταχωρήσεις έγιναν για κάποιο παραστατικό κλπ

4.Εκτύπωση Λογιστικής Β. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στο «βιβλίο καταχώρησης βεβαιώσεων–διαγραφών» κατά τη διάρκεια ενός τριμήνου πρέπει να επεξεργασθούν από το σύστημα στο τέλος κάθε τριμήνου προκειμένου να εκτυπώσουμε την τριμηνιαία κατάσταση της Λογιστικής Β. Η λειτουργία αυτή πραγματοποιείται μέσα από το μενού «Λογιστική Ταμείο» το υπομενού «Διαχείριση» και την επιλογή «Τριμηνιαία Ενημέρωση Λογιστικής Β». Μετά την ολοκλήρωση του κλεισίματος του τριμήνου μπορούμε πλέον να εκτυπώσουμε την τριμηνιαία κατάσταση είτε:

􀂃των ιδίων πόρων της Κοινότητας,
􀂃των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου.

γ.Λογιστικό Σημείωμα

(ΔΕΛΤΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ)
Το Λογιστικό Σημείωμα είναι μια βοηθητική λειτουργία που μας επιτρέπει:
• να εισπράξουμε βεβαιωμένα έσοδα για διασαφήσεις μετά την έκδοση της άδειας παράδοσης,
• να εισπράξουμε βεβαιωμένα έσοδα για οποιοδήποτε άλλο μηχανογραφημένο ή μη παραστατικό,
• να ενημερώσουμε το σύστημα για τις επιστροφές των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών που πραγματοποιούμε .
 

Για την εισαγωγή των στοιχείων στο σύστημα συμπληρώνεται το έντυπο “ΔΕΛΤΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ” κωδ. εντύπου Τ.07.26.
Για κάθε καταχώρηση που πραγματοποιούμε, το σύστημα αποδίδει έναν α/α καταχώρησης τον οποίο ο χρήστης αναγράφει στο άνω αριστερό μέρος του εντύπου κάτω από την ένδειξη «Είδος παραστατικού». Με βάση αυτό τον αριθμό και άλλα συγκεκριμένα κριτήρια κάνουμε διάφορες αναζητήσεις όπως :

• όλες τις πληρωμές που έγιναν για το συγκεκριμένο παραστατικό, εάν η οφειλή καταβάλλεται σε δόσεις,
• όλες τις εισπράξεις ή τις επιστροφές που διενεργήθηκαν με λογιστικό σημείωμα από συγκεκριμένο οφειλέτη ή δικαιούχο.

10-ΕΞΑΓΩΓΗ

Διασάφηση εξαγωγής απαιτείται για:

• εμπορεύματα που εξάγονται σε χώρες εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των χωρών ΕΖΕΣ,
• εμπορεύματα που αποστέλλονται προς ειδικά εδάφη που ανήκουν μεν στο τελωνειακό αλλά όχι στο φορολογικό έδαφος της Κοινότητας (Μαρτινίκα, Γαλλική Γουιάνα, Γουαδελούπη, Ρεουνιόν, Κανάρια νησιά, Νησιά Τσάνελ, Νησιά Άλαντ),
• εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινή αγροτική πολιτική ΚΑΠ (επιδοτούμενα) και προορίζονται για τον εφοδιασμό σκαφών, αεροσκαφών, διεθνών οργανισμών καθώς και αλλοδαπών ενόπλων δυνάμεων όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 του καν. (ΕΟΚ) 800/99.

Κατά την τήρηση των διατυπώσεων εξαγωγής εφιστούμε την προσοχή σας στα κατωτέρω:

1. Επιδοτούμενα προϊόντα. Όταν η διασάφηση εξαγωγής αφορά γεωργικά προϊόντα ή εμπορεύματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ονοματολογία των επιστροφών κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τον Καν ΕΟΚ αριθ. 3846/87 και ο διασαφιστής επιθυμεί να τύχει επιστροφής, συμπληρώνει υποχρεωτικά τη θέση (13) αυτής με τις ακόλουθες ενδείξεις:

􀂃με κωδικό 01 για τα αυτούσια εμπορεύματα ( στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο α΄ τετραψήφιος κοινοτικός πρόσθετος κωδικός στη θέση 33 )
􀂃με κωδικό 02 για τα μεταποιημένα προϊόντα (στην περίπτωση αυτή συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα προϊόντα βάσης στη θέση 31 του ΕΔΕ)

2. Έκδοση βεβαίωσης για την εξαγωγή επιδοτουμένων προϊόντων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της βεβαίωσης για το Υπουργείο Γεωργίας είναι η οριστικοποίηση της διασάφησης εξαγωγής. Για την έκδοση της βεβαίωσης ο χρήστης συμπληρώνει στην οθόνη του συστήματος τον αριθμό διασάφησης και το αριθμό είδους και τα κατά περίπτωση συμπληρωματικά στοιχεία. Διευκρινίζεται ότι τα προϊόντα βάσης στα μεταποιημένα προϊόντα καταχωρούνται στο σύστημα μαζί με την καταχώρηση της διασάφησης εξαγωγής.

3. Οριστικοποίηση της διασάφησης εξαγωγής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της διασάφησης εξαγωγής είναι η ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Τ. με την ημερομηνία και το Τελωνείο εξόδου. Μετά την οριστικοποίηση η διασάφηση εξαγωγής, δεν επιδέχεται πλέον καμιά μεταβολή. Η οριστικοποίηση της διασάφησης εξαγωγής πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρακάτω διακρίσεις ανάλογα με το εάν το Τελωνείο εξαγωγής και εξόδου είναι ίδιο :

α) Όταν το Τελωνείο εξαγωγής και εξόδου είναι ίδιο. Όταν το Τελωνείο εξαγωγής και εξόδου είναι ίδιο τότε η ενημέρωση του συστήματος για την έξοδο των εμπορευμάτων θα πραγματοποιείται μετά την επιστροφή στο γραφείο εξαγωγής της άδειας εξαγωγής στην οποία έχει βεβαιωθεί η έξοδος. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης ανακαλεί την διασάφηση εξαγωγής στην οθόνη και συμπληρώνει την ημερομηνία εξόδου και το Τελωνείο εξόδου εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί κατά την καταχώρηση.

β) Όταν το Τελωνείο εξαγωγής και εξόδου είναι διαφορετικό.
• έξοδος από ελληνικό μηχανογραφημένο Τελωνείο. Στην περίπτωση αυτή με την καταχώρηση στο σύστημα από το Τελωνείο εξόδου της εξόδου των εμπορευμάτων αυτόματα η ημερομηνία εξόδου μεταφέρεται μέσω του κεντρικού Η/Υ και ενημερώνει τη διασάφηση στο Τελωνείο εξαγωγής. Με την επιστροφή της άδειας φόρτωσης (αντίτυπο Ε) ο χρήστης ενημερώνει το σύστημα με το Τελωνείο εξόδου. Εάν έχουμε τμηματικές φορτώσεις σε μία διασάφηση εξαγωγής τότε ως ημερομηνία εξόδου θα εμφανίζεται κάθε φορά η τελευταία καταχώρηση που πραγματοποιείται από το Τελωνείο εξόδου
• έξοδος από ελληνικό μη μηχανογραφημένο Τελωνείο. Στην περίπτωση αυτή με την επιστροφή της άδειας φόρτωσης (αντίτυπο Ε) στο Τελωνείο εξαγωγής, ο χρήστης ενημερώνει το σύστημα με την ημερομηνία εξόδου και το Τελωνείο εξόδου.
• θεωρείται άμεσα οριστικοποιημένη μετά την θεώρηση και παράδοση του αντιτύπου 3 στον διασαφιστή. έξοδος από Τελωνείο άλλης κοινοτικής χώρας. Εφόσον πρόκειται για επιδοτούμενα εμπορεύματα με την επιστροφή του παραστατικού Τ5 ο χρήστης ενημερώνει το σύστημα με την ημερομηνία εξόδου και το Τελωνείο εξόδου από την Κοινότητα. Εφόσον δεν είναι επιδοτούμενα τότε ως γνωστό τα εμπορεύματα συνοδεύονται μέχρι το Τελωνείο εξόδου μόνο με το αντίτυπο (3) του ΕΔΕ. Στην περίπτωση αυτή η διασάφηση εξαγωγής
• έξοδος για εμπορεύματα που διακινούνται με διαμετακόμιση ή αναστολή του ΕΦΚ (ΣΔΕ). Εάν τα εμπορεύματα διακινούνται μέχρι το Τελωνείο προορισμού ή εξόδου με καθεστώς διαμετακόμισης ή αναστολής του ΕΦΚ (ΣΔΕ) αντίστοιχα, τότε η ενημέρωση του συστήματος πραγματοποιείται μετά την επιστροφή των αντίστοιχων εντύπων ή μηνυμάτων από τα οποία προκύπτει η έξοδος των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

Επισημαίνουμε ότι όταν εμπόρευμα για το οποίο έχουν τηρηθεί διατυπώσεις εξαγωγής δεν έχει εξέλθει από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, ο εξαγωγέας ενημερώνει άμεσα το Τελωνείο εξαγωγής και επιστρέφει το αντίτυπο 3 της σχετικής διασάφησης (άρθρο 796 του Καν. ΕΟΚ 2454/93).

11-ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

1. Στις περιπτώσεις που η εισαγωγή ή η εξαγωγή ορισμένων εμπορευμάτων είναι άνευ στατιστικού ενδιαφέροντος δηλαδή δεν απαιτείται η λήψη στατιστικών πληροφοριών και τα οποία δεν υπόκεινται σε περιορισμούς και απαγορεύσεις, το ΕΔΕ λαμβάνει κωδικό παραστατικού τον αριθμό 12 και φέρει την ένδειξη "ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ". στο άνω μέρος του εντύπου και δίπλα στην ένδειξη "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ". Το έντυπο αυτό αντικαθιστά το ΠΕΑΕ και τη δήλωση εξαγωγής μικροαντικειμένων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τον τελωνισμό εμπορευμάτων μικρής αξίας ή εμπορευμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα.

2. Λόγω της ευρείας χρήσης του εντύπου, έχουν μειωθεί σημαντικά τα υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν στην οθόνη του συστήματος. Γι αυτό στις περιπτώσεις που πρέπει να γίνει υπολογισμός δασμών και φόρων θα συμπληρώνονται υποχρεωτικά ορισμένα πεδία που είναι αναγκαία όπως ο κωδικός του εμπορεύματος, η χώρα καταγωγής, η στατιστική αξία, η προτίμηση, και τα πρόσθετα στοιχεία. Επίσης όταν δεν συμπληρώνεται ο κωδικός εμπορεύματος (θέση 33) θα γίνεται αναλυτική περιγραφή των εμπορευμάτων στη θέση (31) του ΕΔΕ.
Το έντυπο αυτό θα συμπληρώνεται είτε από τον διασαφιστή είτε από το Τελωνείο, κατόπιν γραπτής ή προφορικής αίτησης, στις περιπτώσεις επιβατών. Στο παράρτημα IV περιλαμβάνονται οι υποχρεωτικές θέσεις που απαιτούνται να συμπληρώνονται στην οθόνη του συστήματος τόσο στην εισαγωγή όσο και στην εξαγωγή. Οι προαιρετικές θέσεις μπορούν να συμπληρώνονται ανάλογα με την περίπτωση.

3. Το έντυπο ειδικότερα χρησιμοποιείται για τις παρακάτω περιπτώσεις:

• στον εκτελωνισμό εμπορευμάτων τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 225 έως 229 του Καν. ΕΟΚ 2454/93 δηλαδή εμπορευμάτων χωρίς κανένα εμπορικό χαρακτήρα,
• στον εκτελωνισμό εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του Καν.1917/2000 (στο παράρτημα IV περιγράφονται οι κατηγορίες αυτών των εμπορευμάτων), καθώς και εμπορευμάτων που αναφέρονται στον ίδιο κανονισμό, η ποσότητα των οποίων δεν υπερβαίνει τα 800 ευρώ σε αξία ή τα 1000 χιλιόγραμμα σε καθαρή μάζα, για τα οποία δεν απαιτείται η λήψη στατιστικών στοιχείων.
• στα εμπορεύματα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία αφού προηγουμένως τεθούν υπό το καθεστώς της ενεργητικής τελειοποίησης ή της μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο,
• στις περιπτώσεις μεταβίβασης οχημάτων και ειδών οικοσκευής μεταξύ δικαιούχων ατέλειας προσώπων,
• στις περιπτώσεις που απαιτείται να εισπραχθεί κάποιο χρηματικό ποσό και δεν υφίσταται παραστατικό όπως π.χ διοικητικό κόστος στην αποταμίευση, είσπραξη ποσών για παραστατικά που έχουν πολτοποιηθεί κλπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

Όταν στη διασάφηση υπάρχει αίτημα (θέση 37α) για υπαγωγή των εμπορευμάτων σε οικονομικό τελωνειακό καθεστώς, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επισκεφθεί το αρμόδιο γραφείο (προσωρινής εισαγωγής, τελειοποίησης, αποταμίευσης κλπ), για να λάβει την έγκριση χρήσης του εν λόγω καθεστώτος σύμφωνα με την προβλεπόμενη κατά περίπτωση διαδικασία. Στις περιπτώσεις αυτές η εισαγωγή των στοιχείων της διασάφησης στο σύστημα γίνεται από τα εν λόγω γραφεία.
Αν η χορήγηση των εγκρίσεων για ορισμένα από τα οικονομικά τελωνειακά καθεστώτα δεν δίδεται από το ίδιο το Τελωνείο εισαγωγής, αλλά από άλλες Τελωνειακές Υπηρεσίες (ΔΙΠΕΑΚ, Γ΄ Τελωνείο Θεσσαλονίκης, Α΄ Τελωνείο Πειραιά και Α΄ Τελωνείο Θεσσαλονίκης ) που έχουν οριστεί ως Υπηρεσίες ελέγχου των καθεστώτων, διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται έγκριση από τις Υπηρεσίες αυτές αλλά, επί της διασάφησης ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να έχει επισυνάψει τα σχετικά δικαιολογητικά (εγκρίσεις, άδειες, εγγυήσεις, κλπ) για την χρήση του καθεστώτος. Επειδή ο έλεγχος γίνεται μέσω του ΟΠΣΤ, οι Υπηρεσίες ελέγχου των καθεστώτων οφείλουν να ενημερώνουν ανελλιπώς τις Τελωνειακές Περιφέρειες που ανήκουν, για τυχόν προβλήματα που υπάρχουν με τις εγκρίσεις χρήσης των καθεστώτων αποταμίευσης και τελειοποίησης.
Στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνεται εγγύηση και με ευθύνη του υπαλλήλου που θα πραγματοποιήσει την οριστικοποίηση της διασάφησης στο Τελωνείο εισαγωγής, επισυνάπτεται στη διασάφηση, και τα στοιχεία της αναγράφονται στη θέση 44 του ΕΔΕ. Το Τελωνείο ελέγχου μόλις παραληφθεί η διασάφηση, με ευθύνη του υπαλλήλου που θα την παραλάβει, θα καταχωρήσει την εγγύηση στο σύστημα και θα παρακολουθήσει στη συνέχεια τη λήξη του καθεστώτος.
Στο Τελωνείο εισαγωγής και ελέγχου του καθεστώτος (εκτός των Τελωνειακών Περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης), η επισύναψη στη διασάφηση των εγγυήσεων για την κάλυψη των δασμών και φόρων που αναστέλλονται και η εισαγωγή των στοιχείων αυτής στο σύστημα, πραγματοποιείται από τον τελωνειακό υπάλληλο που θα οριστικοποιήσει την εν λόγω διασάφηση.

α-Προσωρινή εισαγωγή

Με ολική απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς. Συμπληρώνεται με τον κωδικό Π 01 η θέση 37β για την απαλλαγή από φόρους. Η απαλλαγή από δασμούς προκύπτει από το αιτούμενο καθεστώς (53).
Με μερική απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς. Δεν συμπληρώνεται με κωδικό ατέλειας η θέση 37β. Κατά την έξοδο από το καθεστώς γίνεται χρέωση του 3% των δασμών που αναλογούν, ανά μήνα παραμονής των εμπορευμάτων στη χώρα, χειρόγραφα στη διασάφηση και η είσπραξη του ποσού πραγματοποιείται με Λογιστικό Σημείωμα.
Και στις δύο περιπτώσεις, κατά την καταχώρηση της διασάφησης συμπληρώνεται υποχρεωτικά, σε ειδικό πεδίο στην οθόνη του υποσυστήματος, η προθεσμία εντός της οποίας τα εμπορεύματα πρέπει να έχουν επανεξαχθεί ή να έχουν λάβει νέο τελωνειακό προορισμό. Το πεδίο αυτό είναι και το μόνο που μπορεί να μεταβληθεί μετά την οριστικοποίηση του παραστατικού.

β-Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή

Αν έχει κατατεθεί διασάφηση με καθεστώς (πεδίο 37α) 51 σε Τελωνείο εισαγωγής των περιοχών Αττικής και Θεσσαλονίκης, με την εφαρμογή του ΟΠΣΤ, δεν θα απαιτείται πλέον η προσκόμιση των διασαφήσεων τελειοποίησης στην ΔΙΠΕΑΚ και Γ΄ Τελωνείο Θεσσαλονίκης για να λάβει την σχετική έγκριση χρήσης του καθεστώτος, αλλά στο Τελωνείο εισαγωγής θα ολοκληρώνεται η διαδικασία υπαγωγής των εμπορευμάτων στο ανωτέρω καθεστώτος. Η μηχανογραφική παραλαβή των στοιχείων των παραπάνω διασαφήσεων από τα αρμόδια τελωνεία ελέγχου πραγματοποιείται με την χρήση της επιλογής «Παραλαβή ΕΔΕ από το Τελωνείο Παρακολούθησης». Με τη παραλαβή τους αυτόματα λαμβάνουν νέο αριθμό καταχώρησης που συσχετίζεται με τον α/α καταχώρησης του Τελωνείου εισαγωγής.
Μετά το τέλος της διαδικασίας τελωνισμού, πρέπει τα στοιχεία του ΕΔΕ και το έγγραφο (έντυπο με τα δικαιολογητικά), να αποσταλούν στις υπηρεσίες, που έχουν ορισθεί για την παραπέρα παρακολούθηση και τον έλεγχο του καθεστώτος.

γ-Αποταμίευση
 
Η διασάφηση αποταμίευσης μπορεί να κατατεθεί και σε Τελωνείο άλλο από το Τελωνείο ελέγχου της αποθήκης αποταμίευσης (Τελωνείο υπαγωγής στο καθεστώς). Τα Τελωνεία υπαγωγής στα οποία μπορεί να κατατεθεί η διασάφηση αποταμίευσης αναφέρονται στην χορηγηθείσα «Άδεια Τελωνειακής Αποταμίευσης» η οποία πρέπει να ελέγχεται πριν την κατάθεση της διασάφησης.
Η μεταφορά των εμπορευμάτων από το Τελωνείο υπαγωγής στο Τελωνείο ελέγχου της αποθήκης ενεργείται με ευθύνη του αποταμιευτή ή διαχειριστή και καλύπτεται από την διασάφηση αποταμίευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής στο καθεστώς (έκδοση αδείας παραλαβής) το αρμόδιο γραφείο αποταμίευσης παραδίδει με απόδειξη τη διασάφηση στον αποταμιευτή ή τον εκπρόσωπό του εκτελωνιστή προκειμένου αυτή να παραδοθεί στο Τελωνείο ελέγχου.
Το Τελωνείο ελέγχου αφού παραλάβει το παραστατικό καταχωρεί αυτό στο ενιαίο βιβλίο καταχώρησης λαμβάνοντας νέο αριθμό με τον οποίο και παρακολουθείται. Στις περιπτώσεις μηχανογραφημένων Τελωνείων το γραφείο αποταμίευσης αποστέλλει μέσω του ΟΠΣΤ τα στοιχεία της διασάφησης στο αρμόδιο Τελωνείο ελέγχου, το οποίο παραλαμβάνει τα στοιχεία της διασάφησης μέσω του συστήματος από το μενού «Παραλαβή ΕΔΕ από το Τελωνείο Παρακολούθησης». Στην περίπτωση αυτή ο νέος αριθμός δίδεται αυτόματα από το σύστημα.
Το Τελωνείο ελέγχου αποστέλλει στο Τελωνείο υπαγωγής έγγραφο για την παραλαβή και καταχώρηση κοινοποιώντας ταυτόχρονα και τον νέο αριθμό. Το έγγραφο προσαρτάται από το Τελωνείο υπαγωγής στο αντίγραφο του παραστατικού το οποίο και εξοφλεί ως παραστατικό.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

α-Δελτίο προσωρινής εισαγωγής (ΔΕΠΕ)

Ο αρμόδιος υπάλληλος του γραφείου, αφού εξετάσει τις προϋποθέσεις και διαπιστώσει ότι ο ενδιαφερόμενος δικαιούται της χορήγησης του καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής, επιλέγει μέσα από το υποσύστημα εισαγωγών–εξαγωγών και από την ομάδα λειτουργιών «Διαχείριση» και τις «Ημερήσιες Εργασίες», τη λειτουργία «Δελτίο Προσωρινής Εισαγωγής» ΔΕΠΕ .
O καθορισμός της ταυτότητας των ειδών και των υπολοίπων στοιχείων που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του ΔΕΠΕ, γίνεται επί της αίτησης που καταθέτει ο δικαιούχος με την οποία ζητά την έγκριση για τη παράδοση των ειδών με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής. Ο υπάλληλος που συντάσσει το ΔΕΠΕ σημειώνει στο σύστημα την ημερομηνία (προθεσμία) επανεξαγωγής και το Τελωνείο παρακολούθησης, αν αυτό είναι άλλο από εκείνο της εισαγωγής (έκδοσης). Εισάγει στη συνέχεια τα στοιχεία των παραδιδόμενων κατά περίπτωση:

• αυτοκινήτου ή
• ειδών οικοσκευής σε προσωρινή εισαγωγή.
 

Αν προσκομίζεται κατάσταση με τα είδη που πρόκειται να παραδοθούν (διπλωμάτες), τότε σημειώνει στο πεδίο «Παρατηρήσεις» της σχετικής οθόνης το λεκτικό «Διάφορα Είδη Οικοσκευής όπως περιγράφονται στην συνημμένη κατάσταση» και την επισυνάπτει στο ΔΕΠΕ.
Αφού ολοκληρωθεί η εισαγωγή των στοιχείων στο σύστημα, αυτόματα αποδίδεται α/α καταχώρησης ο οποίος επικυρώνεται από τον υπάλληλο. Αν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης τότε μέσα από το πρόγραμμα διαχείρισης των εγγυήσεων, καταχωρείται η σχετική εγγύηση. Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής των στοιχείων ο υπάλληλος οριστικοποιεί το παραστατικό με την χρήση της επιλογής «Οριστικοποίηση» και στη συνέχεια πραγματοποιεί την εκτύπωση από το σύστημα σε δύο αντίτυπα, από τα οποία, αφού υπογραφούν και σφραγιστούν, το ένα παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο και το άλλο παραμένει στο Τελωνείο (αρχείο). Αν το Τελωνείο παρακολούθησης είναι διαφορετικό από το Τελωνείο έκδοσης του ΔΕΠΕ η εκτύπωση του ΔΕΠΕ θα γίνεται σε τρία (3) αντίτυπα προκειμένου να στέλνεται ένα αντίτυπο και στο Τελωνείο παρακολούθησης.

1- Διαχείριση Δελτίου Προσωρινής Εισαγωγής (ΔΕΠΕ). Το Τελωνείο έκδοσης του ΔΕΠΕ είναι συνήθως και Τελωνείο παρακολούθησης αυτού. Υπάρχει όμως περίπτωση το Τελωνείο παρακολούθησης να είναι άλλο από αυτό της έκδοσης. Στην περίπτωση αυτή με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την οριστικοποίηση του ΔΕΠΕ, ο υπάλληλος με την χρήση της λειτουργίας «Αποστολή» διαβιβάζει, μέσω του κεντρικού υπολογιστή, τα στοιχεία στο Τελωνείο παρακολούθησης. Παράλληλα, φροντίζει να διαβιβαστεί στο Τελωνείο παρακολούθησης ένα αντίτυπο του ΔΕΠΕ, καθώς και τα δικαιολογητικά που τυχόν επισυνάπτονται σε αυτό. Ως Τελωνείο παρακολούθησης πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να ορίζεται το Τελωνείο του τόπου διαμονής στην Ελλάδα του δικαιούχου προσώπου.
Το Τελωνείο παρακολούθησης όταν λάβει το αντίτυπο του ΔΕΠΕ με τα συνημμένα δικαιολογητικά (ή όταν παρουσιαστεί ο δικαιούχος για αντικατάσταση του δελτίου), πραγματοποιεί την παραλαβή των στοιχείων αυτού μέσα από το σύστημα με την χρήση της λειτουργίας «Παραλαβή ΔΕΠΕ από το Τελωνείο Παρακολούθησης». Η ανάκτηση γίνεται από το κεντρικό σύστημα. Το Τελωνείο παρακολούθησης μέσω της λειτουργίας αυτής, μπορεί να ενημερωθεί αν του έχουν αποσταλεί ΔΕΠΕ από άλλα Τελωνεία και πριν λάβει τα αντίτυπα ή πριν παρουσιαστεί ο δικαιούχος.
Το ΔΕΠΕ που παραλαμβάνεται μέσω του συστήματος λαμβάνει αυτόματα α/α καταχώρησης από το Τελωνείο παρακολούθησης. Μετά την παραλαβή του αντίτυπου του ΔΕΠΕ, το Τελωνείο παρακολούθησης ενημερώνει εγγράφως το Τελωνείο αποστολής για την παραλαβή του καθώς και για τον νέο α/α καταχώρησης που έλαβε. Στη συνέχεια, αν δεν παρουσιαστεί ο δικαιούχος, τον καλεί για αντικατάσταση του αντιτύπου του ΔΕΠΕ που του χορήγησε το Τελωνείο έκδοσης με αντίτυπο του ΔΕΠΕ που θα εκτυπώσει με το νέο αριθμό καταχώρησης που έλαβε. Το Τελωνείο έκδοσης του ΔΕΠΕ αφού λάβει την παραπάνω έγγραφη ενημέρωση από το Τελωνείο παρακολούθησης, εξοφλεί το ΔΕΠΕ που εξέδωσε. Η εγγύηση που πιθανόν έχει ληφθεί δεν καταχωρείται στο σύστημα από το Τελωνείο έκδοσης του ΔΕΠΕ, αλλά από το Τελωνείο παρακολούθησης μετά τη παραλαβή του παραστατικού.

2- Παράταση ισχύος ΔΕΠΕ Άλλες μεταβολές. Ο υπάλληλος του Τμήματος Δασμολογικών Διαδικασιών του Τελωνείου παρακολούθησης ανακτά το συγκεκριμένο ΔΕΠΕ, αλλάζει την ημερομηνία στο πεδίο «Προθεσμία Επανεξαγωγής» και με την πληκτρολόγηση της μεταβολής το σύστημα ενημερώνεται για την παράταση που δόθηκε. Με ανάλογο τρόπο αντιμετωπίζεται και η περίπτωση ακινητοποίησης του αυτοκινήτου. Γίνεται σχετική εγγραφή στο πεδίο «Παρατηρήσεις» και στο πεδίο «Ημερομηνία Επανεξαγωγής» τίθεται η ημερομηνία (ανώτερη) λήξης της προθεσμίας ακινητοποίησης. Μεταβολή επίσης μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πεδία που αναφέρονται στον αριθμό κυκλοφορίας και στην ημερομηνία από την οποία οφείλονται τέλη κυκλοφορίας για το αυτοκίνητο.

3- Τακτοποίηση ΔΕΠΕ. Μηχανογραφικά η τακτοποίηση του ΔΕΠΕ, γίνεται, αφού πρώτα αυτό ανακτηθεί, από το Τελωνείο παρακολούθησης με την χρήση της ένδειξης «τακτοποίηση» και την επιλογή ενός από τους προτεινόμενους τρόπους:

􀂃Στην περίπτωση επανεξαγωγής, συμπληρώνεται η ημερομηνία επανεξαγωγής και ο κωδικός του Τελωνείου εξόδου από το αντίτυπο του ΔΕΠΕ που αποστέλλει το τελωνείο εξόδου.
􀂃Στην περίπτωση τελωνισμού συμπληρώνεται ο κωδικός του Τελωνείου, το έτος και ο α/α του ΕΔΕ ή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών.
􀂃Στην περίπτωση εγκατάλειψης υπέρ του Δημοσίου κλπ επιλέγεται η ένδειξη «Λοιποί Λόγοι».

4- Kριτήρια Αναζήτησης ΔΕΠΕ. Υπάρχει η δυνατότητα ευρετηρίου αναζήτησης για το ΔΕΠΕ όπου με συγκεκριμένα κριτήρια εμφανίζεται λίστα των ΔΕΠΕ που υπάρχουν στο σύστημα.

β-Δελτίο κίνησης

Το Δελτίο Κίνησης (TRANSIT LOG) εκδίδεται από τις Τελωνειακές Αρχές για ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ξένη σημαία σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις της Δ.257/139/2000 ΑΥΟ.
Το Δελτίο Κίνησης συμπληρώνεται από τον πλοίαρχο επί του προβλεπομένου από την παραπάνω Α.Υ.Ο εντύπου και στην συνέχεια γίνεται η εισαγωγή των στοιχείων του στο σύστημα από τον αρμόδιο υπάλληλο με την χρήση της σχετικής επιλογής από το υποσύστημα των εισαγωγών–εξαγωγών.
Σε περίπτωση που το σκάφος δεν κατέπλευσε αυτοδύναμα, αλλά φορτωμένο επί άλλου μεταφορικού μέσου, με την καταχώρηση του δελτίου κίνησης πιστώνεται ο στίχος του δηλωτικού αυτόματα.
Αφού ολοκληρωθεί η καταχώρηση των στοιχείων, το σύστημα αποδίδει αυτόματα α/α καταχώρησης στο παραστατικό. Ο υπάλληλος με την εμφάνιση του α/α καταχώρησης στο σύστημα, τον σημειώνει στον αντίστοιχο χώρο του εντύπου και υπογράφει θέτοντας και την ατομική του σφραγίδα. Η οριστικοποίηση του παραστατικού γίνεται, μετά από την ανάκτησή του, με την επιλογή της σχετικής ένδειξης.

1- Παράταση ισχύος και μεταβολή των στοιχείων του Δελτίου Κίνησης. Οι αλλαγές που μπορεί να γίνουν στο Δελτίο Κίνησης, κατόπιν αίτησης του δικαιούχου, από άλλες Τελωνειακές Αρχές (αρμόδιες για χορήγηση Δελτίων) όπως :

• παράταση ισχύος,
• αλλαγή στοιχείων πλοίου κ.λ.π,

πρέπει να γνωστοποιούνται με έγγραφο της Υπηρεσίας που πραγματοποίησε τη μεταβολή, στο Τελωνείο έκδοσης του Δελτίου. Με βάση το έγγραφο αυτό θα γίνεται ανάκτηση του παραστατικού και θα ενημερώνουμε το σύστημα για τις μεταβολές που επήλθαν. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπάλληλος σημειώνει στο πεδίο «Παρατηρήσεις» τα στοιχεία του εγγράφου (αριθ.πρωτ./έτος/κωδικός Τελωνείου/συνοπτική περιγραφή μεταβολής) που τον ενημερώνει για τις μεταβολές που έχουν γίνει και αλλάζει τις εγγραφές στα αντίστοιχα πεδία.

2- Τακτοποίηση Δελτίου Κίνησης. Στη περίπτωση επανεξαγωγής συμπληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο, με βάση το αντίτυπο του Δελτίου που απέστειλε το Τελωνείο εξόδου, η ημερομηνία επανεξαγωγής και ο κωδικός του Τελωνείου εξόδου. Στην περίπτωση τελωνισμού σημειώνεται ο κωδικός Τελωνείου, το έτος και ο α/α της διασάφησης τελωνισμού. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ενημερώνει την ένδειξη «Λοιποί Λόγοι». Στη συνέχεια ο υπάλληλος οριστικοποιεί το Δελτίο Κίνησης στο μηχανογραφικό σύστημα.

3- Κριτήρια αναζήτησης. Με συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής, ο υπάλληλος μπορεί να αναζητήσει ένα δελτίο από την λίστα (ευρετήριο) των υπαρχουσών στο σύστημα εγγραφών.

γ- Εμπορευματοκιβώτια

Η αίτηση-δήλωση για την υπαγωγή στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής εμπορευματοκιβωτίων κατατίθεται στο Τελωνείο από το δικαιούχο, δηλαδή εκείνον που χρησιμοποιεί τα εμπορευματοκιβώτια ή τον αντιπρόσωπό του, ανεξάρτητα από το εάν είναι ή όχι ο ιδιοκτήτης. Τα στοιχεία της αίτησης-δήλωσης εισάγονται στο μηχανογραφικό σύστημα και αποδίδεται α/α καταχώρησης που σημειώνεται στον αντίστοιχο χώρο αυτής. 

Κατά την Επανεξαγωγή διακρίνονται δύο περιπτώσεις :

• Επανεξαγωγή από το Τελωνείο προσωρινής εισαγωγής. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ανάκτηση των στοιχείων της σχετικής αίτησης-δήλωσης, που κατατέθηκε στο στάδιο υπαγωγής στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής και ενημερώνεται το σύστημα με τα στοιχεία της επανεξαγωγής, οπότε τακτοποιείται το εν λόγω καθεστώς.
• Επανεξαγωγή από διαφορετικό Τελωνείο από εκείνο της προσωρινής εισαγωγής. Στην περίπτωση αυτή, το Τελωνείο εξόδου βεβαιώνει την έξοδο πλην όμως δεν είναι δυνατόν, λόγω αδυναμίας ανάκτησης των στοιχείων της αίτησης-δήλωσης, να υπάρξει συσχέτιση και μηχανογραφική εξόφληση του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής, από το Τελωνείο αυτό. Η εξόφληση γίνεται από το Τελωνείο προσωρινής εισαγωγής με εισαγωγή στοιχείων σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού προηγηθεί σχετική ενημέρωση του εν λόγω Τελωνείου, από τον υπόχρεο ενδιαφερόμενο, με βάση τα σχετικά έγραφα στοιχεία του Τελωνείου εξόδου.

δ-Παρακολούθηση προσωπικών απαλλαγών

1-Παραλαβή στοιχείων

Με την λειτουργία αυτή τα Γραφεία Παρακολούθησης Ατελειών της Διεύθυνσης Τελωνείων Αττικής, του Τελωνείου Λάρισας και της ΔΙΠΕΑΚ, παραλαμβάνουν από το κεντρικό σύστημα, τα στοιχεία των ατελειών (για μετοικούντες-ανάπηρους -πολύτεκνους –προσωπικό Α.Σ.Σ.Δ.Ε.- δικαιούχους του Α.Ν.89/67) που έχουν προκύψει από τα Ε.Δ.Ε. και τις Δ .Ε .Φ. Κ. που έχουν κατατεθεί σε όλα τα μηχανογραφημένα Τελωνεία της Χώρας και τα καταχωρεί τοπικά, ανοίγοντας ταυτόχρονα και έναν φάκελο για κάθε απαλλαγή. Τα στοιχεία των παραστατικών μεταφέρονται με βάση τους κατάλληλους κωδικούς συμπλήρωσης της θέσης 37β του Ε.Δ.Ε και της Δ.Ε.Φ. Κ. Οι κωδικοί αυτοί είναι :

Για τους μετοικούντες
Ξ 01 ( Είδη Οικοσκευής -Σκάφη αναψυχής -Ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα- ιδιωτικά αεροπλάνα ).
Από Ξ 30 μέχρι Ξ 38 (αυτοκίνητα -μοτοσικλέτες-αυτοκινούμενα τροχόσπιτα).

Για τους αναπήρους
Από Ξ 43 μέχρι Ξ 48

Για τους πολύτεκνους
Ξ 41 και Ξ 42

Για το προσωπικό του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης.
Από Γ 66 μέχρι Γ 69

Για τους δικαιούχους του Α.Ν.89/67
Από Ο 54 μέχρι Ο 55

2. Διαχείριση φακέλων προσωπικών απαλλαγών

Με την λειτουργία αυτή γίνεται η διαχείριση και παρακολούθηση των « φακέλων» ατέλειας που έχουν δημιουργηθεί για κάθε δικαιούχο. Τα στοιχεία κάθε φακέλου περιλαμβάνουν τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου, το παραστατικό με το οποίο δόθηκε η απαλλαγή, τον κωδικό εμπορεύματος κ.λ.π. Υπάρχει επίσης δυνατότητα καταχώρησης στοιχείων μέσα από αυτό το πρόγραμμα στην περίπτωση που η ατέλεια χορηγήθηκε από μη μηχανογραφημένο Τελωνείο ή στην περίπτωση που για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν έχει περαστεί στο σύστημα. Οι μεταβολές που επιτρέπονται στους φακέλους ατέλειας, αφορούν τα πεδία «Αριθμός Απόφασης Ατέλειας», «Παρατηρήσεις» (π.χ. μεταβίβαση αυτοκινήτου αναπήρου κ.λ.π ) και « Νέο δικαίωμα Ατέλειας ». Η διαγραφή ενός φακέλου επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση θανάτου του δικαιούχου και μετά την περιέλευση του αυτοκινήτου στους κληρονόμους του.
Το πεδίο «Αριθμός Απόφασης Ατέλειας» αφορά μόνο τους ανάπηρους πολίτες και συμπληρώνεται εκ των υστέρων, όταν αποσταλούν από Τελωνείο εισαγωγής τα στοιχεία που διαβιβάζονται και σήμερα (Απόφαση Ατέλειας, Πρωτότυπη Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής κ.λ.π.). Τα παραπάνω στοιχεία που αφορούν μόνο τους ανάπηρους πολίτες θα συνεχίσουν να αποστέλλονται και από τα μηχανογραφημένα Τελωνεία στην Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής. Επίσης θα συνεχίσουν να αποστέλλονται στη ΔΙΠΕΑΚ τα δικαιολογητικά για τους δικαιούχους του Α.Ν 89/67. Αντίθετα δεν υφίσταται πλέον λόγος διαβίβασης, από τα μηχανογραφημένα Τελωνεία, των καταστάσεων που αφορούν Μετοικούντες και Πολύτεκνους, καθόσον η Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία.
Η δυνατότητα διαχείρισης «φακέλων» προσωπικών απαλλαγών παρέχεται επίσης μέσα από την οθόνη αυτή και για το Α΄ Τελωνείο Θεσ/νίκης, που είναι αρμόδιο, σύμφωνα με την Δ.405/13/Β0018/96 Α.Υ.Ο. όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. Δ.1445/36/2000 Α.Υ.Ο για τη χορήγηση της απαλλαγής, που προβλέπεται από το άρθρο 4 της σύμβασης έδρας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και CEDEFOP, η οποία κυρώθηκε με τον Ν.2337/1995.

Για την καλύτερη παρακολούθηση των προσωπικών απαλλαγών πρέπει :

• Όλα τα δικαιούχα ατελείας πρόσωπα που καταθέτουν ΕΔΕ ή Δ.Ε.Φ.Κ για την παραλαβή με απαλλαγές ειδών οικοσκευής ή μεταφορικών μέσων, θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφουν στα παραστατικά αυτά και τον Α.Φ.Μ τους, εκτός αν από ειδικές διατάξεις απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόκτησης Α.Φ.Μ.
• Όσον αφορά τους πολύτεκνους γονείς ο Α.Φ.Μ και των δύο γονέων θα αναγράφεται υποχρεωτικά στο τελωνειακό παραστατικό σε όλες τις περιπτώσεις τελωνισμού του αυτοκινήτου και θα ενημερώνεται το Ο.Π.Σ.Τ και με τα δύο Α.Φ.Μ.

ε-Γραφείο επιστροφής ΕΦΚ καυσίμων

1-Πλωτά μέσα

1. Με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις στις περιπτώσεις εκείνες που ο εφοδιασμός αλιευτικών και λοιπών σκαφών με υποκείμενα καύσιμα δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, επιτρέπεται ο εφοδιασμός τους με καύσιμα από ελεύθερα αποθέματα και εκ των υστέρων επιστρέφεται στους δικαιούχους ο Ε.Φ.Κ που αναλογεί σε αυτά.
Για την καλύτερη παρακολούθηση των δικαιούχων επιστροφής ΕΦΚ, έχει προβλεφθεί σχετικός πίνακας αναφοράς στο υποσύστημα εισαγωγών–εξαγωγών. Στον πίνακα αυτόν εμφανίζονται και καταχωρούνται τα στοιχεία τόσο του δικαιούχου πλοίου όσο και του πλοιοκτήτη (παραλήπτη) αυτού. Επίσης στον πίνακα αυτό εμφανίζεται η καταναλωθείσα και η υπόλοιπη δικαιούμενη ποσότητα κατά περίπτωση.
Η μέγιστη δικαιούμενη ποσότητα καυσίμου συμπληρώνεται μόνο για τα αλιευτικά πλοία παράκτιας και μέσης αλιείας (συμπεριλαμβανομένων και των καταδυτικών μηχανών). Στην αρχή της κάθε διαχειριστικής περιόδου συμπληρώνεται όλη η δικαιούμενη ποσότητα που ορίζουν οι διατάξεις για τα πλοία παράκτιας και μέσης αλιείας. Ακολούθως μετά την επιστροφή του ΕΦΚ και μέσα από την λειτουργία της “διαχείρισης των ποσοτήτων καυσίμων” αφαιρείται αυτόματα από το σύστημα η εκάστοτε ποσότητα που αναλογεί στην εν λόγω επιστροφή.

2. Για τον σκοπό αυτό πριν από την έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος:

• εφόσον η αίτηση του δικαιούχου κατατίθεται απευθείας στο Τελωνείο επιστροφής του Φόρου, θα πρέπει να προηγηθεί έλεγχος του βιβλίου ατελείας του πλοίου και να σημειωθεί η ποσότητα του καυσίμου που συνεχίζει να δικαιούται το πλοίο,
• εάν η αίτηση κατατίθεται στο Τελωνείο του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, ο πιο πάνω έλεγχος θα γίνει από το τοπικό Τελωνείο και στο σχετικό διαβιβαστικό της αίτησης με τα δικαιολογητικά προς το Τελωνείο επιστροφής (περιφέρεια), θα γίνει μνεία για την μέγιστη ποσότητα, την ήδη καταναλωθείσα και την υπόλοιπη που δικαιούται ακόμη.

Μετά την λήξη της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου (01/01 μέχρι 31/12) και με την κατάθεση αίτησης για επιστροφή Ε.Φ.Κ, που αφορά ποσότητες του νέου έτους θα επιλέγεται η ένδειξη «Νέα Μέγιστη Δικαιούμενη Ποσότητα Καυσίμων» και θα πληκτρολογείται η ποσότητα της νέας περιόδου, ενώ τα πεδία που αφορούν την «Καταναλωθείσα Ποσότητα» και το «Υπόλοιπο Δικαιούμενης Ποσότητας» μηδενίζονται και αναμένουν την εκ νέου αυτόματη ενημέρωση τους μέσα από την λειτουργία της «Διαχείρισης Καυσίμων». 

Επισημαίνεται ότι η διαχειριστική περίοδος για τα αλιευτικά σκάφη είναι από 01/01 μέχρι 31/12. Δεν θα γίνονται πλέον δεκτές αιτήσεις για επιστροφή του Ε.Φ.Κ που αφορούν παραλαβές καυσίμων εντός δύο (2) διαχειριστικών περιόδων. Για παράδειγμα αίτηση που αφορά παραλαβή καυσίμων από 20/12 μέχρι 20/01 επόμενου έτους θα αντικαθίσταται με δύο (2) αιτήσεις, μία (1) για την περίοδο 20/12 μέχρι 31/12 και μία (1) για την περίοδο 01/01 μέχρι 20/01.
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αναζήτησης των δικαιούχων επιστροφής Ε.Φ.Κ όπου με συγκεκριμένα κριτήρια εμφανίζεται λίστα των υπαρχόντων καταχωρήσεων.

3. Διαχείριση απόφασης επιστροφής Ε.Φ.Κ. Αφού έχει προηγηθεί η καταχώρηση των στοιχείων του δικαιούχου επιστροφής του Ε.Φ.Κ. στους πίνακες αναφοράς, ακολουθεί η έκδοση της Απόφασης Επιστροφής του Ειδικού Φόρου από τις Τελωνειακές Περιφέρειες και τα Τελωνεία ΣΤ’ Θεσσαλονίκης και Ζ’ Πειραιά μέσα από την σχετική λειτουργία του υποσυστήματος εισαγωγών–εξαγωγών.
Ο αρμόδιος για την επιστροφή υπάλληλος εισάγει τα στοιχεία τόσο του πλοίου όσο και του δικαιούχου ή συμπλοιοκτητών αυτού που προβλέπονται για την επιστροφή του φόρου κατά περίπτωση, εκτυπώνει την απόφαση επιστροφής, η οποία και υπογράφεται στη συνέχεια από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας
Υπάρχει δυνατότητα ευρετηρίου αναζήτησης των αποφάσεων Επιστροφής του ΕΦΚ που εκδώσαμε όπου με συγκεκριμένα κριτήρια εμφανίζεται λίστα των καταχωρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί.

4. Διαχείριση ποσοτήτων καυσίμων. Μετά την έκδοση της απόφασης επιστροφής του Ε.Φ.Κ, ενημερώνεται από το σύστημα η «Καρτέλα» του δικαιούχου μέσα από την λειτουργία «Διαχείριση Ποσοτήτων Καυσίμων» του υποσυστήματος εισαγωγών–εξαγωγών. Ο υπάλληλος εισάγει στην σχετική επιλογή τον αριθμό απόφασης επιστροφής που έχει εκδοθεί και το σύστημα συμπληρώνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται. Ολοκληρώνεται η διαδικασία καταχώρησης και ενημερώνεται η καρτέλα του δικαιούχου για την ποσότητα καυσίμων που αφορά η συγκεκριμένη απόφαση επιστροφής του ΕΦΚ. Συνήθως τα πλοία εφοδιάζονται μόνο με ελεύθερα ή μόνο με αφορολόγητα καύσιμα. Οι περιπτώσεις των πλοίων που εφοδιάζονται παράλληλα με ελεύθερα και με υποκείμενα καύσιμα αντιμετωπίζονται ως εξής:

􀂃Με έλεγχο του βιβλίου ατελείας από το Τελωνείο επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, για παράλληλες παραλαβές αφορολογήτων καυσίμων, όταν η αίτηση για επιστροφή κατατίθεται απ' ευθείας σ΄ αυτό.
􀂃Με την αναγραφή στο διαβιβαστικό της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών του τοπικού Τελωνείου, μετά από σχετικό έλεγχο του βιβλίου ατέλειας, τέτοιων εφοδιασμών (τα στοιχεία που θα αναφέρονται είναι το Τελωνείο εφοδιασμού, η ημερομηνία και η ποσότητα που έχει παραληφθεί).

Η ενημέρωση της «Καρτέλας» του πλοίου θα γίνεται από το Τελωνείο επιστροφής του ΕΦΚ, με την επιλογή της ένδειξης «Αφορολόγητα» στην κατηγορία καυσίμων και την συμπλήρωση από τον αρμόδιο υπάλληλο των ενδείξεων της ημερομηνίας εφοδιασμού, της ποσότητας καυσίμου και του Τελωνείο εφοδιασμού. Επισημαίνεται ότι η ενημέρωση της «Καρτέλας» αφορά ποσότητες καυσίμων που παραλαμβάνονται στην ίδια διαχειριστική περίοδο. Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα ευρετηρίου αναζήτησης των διαχειρισθέντων ποσοτήτων καυσίμων όπου με συγκεκριμένα κριτήρια εμφανίζεται λίστα των οριστικοποιημένων καταχωρήσεων.

2-Ξενοδοχεία / Νοσοκ.Ιδρύματα

Καταχωρείται και εκτυπώνεται η απόφαση επιστροφής ΕΦΚ από την σχετική λειτουργία του υποσυστήματος εισαγωγών-εξαγωγών. Δεν γίνεται χρήση του πίνακα αναφοράς «Δικαιούχοι Καυσίμων» και της «Διαχείρισης Ποσοτήτων Καυσίμων». Στην ένδειξη ΑΦΜ καταχωρείται ο ΑΦΜ του ξενοδοχείου ή του Ιδρύματος κατά περίπτωση και με δεύτερη επιλογή του ίδιου πεδίου ο ΑΦΜ του νομίμου εκπροσώπου. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

α- Πιστώσεις στο ΟΠΣΤ

1. Στίχων των δηλωτικών εισαγωγής. Με το κλείσιμο της ημέρας από τον ταμία του Τελωνείου και για όλα τα καθεστώτα εισαγωγής με εξαίρεση τους εφοδιασμούς, αυτόματα το σύστημα πιστώνει τον αναγραφόμενο, στη θέση 40 του ΕΔΕ, στίχο του δηλωτικού εισαγωγής, σημειώνοντας τα στοιχεία του πιστωτικού τελωνειακού παραστατικού (α/α καταχώρησης, τον αριθμό είδους, την ημερομηνία και την ποσότητα που πιστώνεται). Η ποσότητα του συγκεκριμένου στίχου, έχει από πριν με την καταχώρηση του ΕΔΕ, δεσμευθεί και αναμένει την πίστωσή του.
Για κάθε δηλωτικό εισαγωγής θα τυπώνεται, με την χρησιμοποίηση της επιλογής «Πιστωτικά Παραστατικά Δηλωτικού» της συγκεκριμένης λειτουργίας του υποσυστήματος δηλωτικών, κατάσταση με τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία των πιστωτικών παραστατικών ανά στίχο και συνολικά ανά δηλωτικό. Η κατάσταση αυτή θα τίθεται στο φάκελο του δηλωτικού που αναφέρεται και θα αποτελεί το δικαιολογητικό έγγραφο πίστωσης αυτού.

2. Ειδών Διασάφησης Τελωνειακής Αποταμίευσης. Με το κλείσιμο της ημέρας από τον ταμία του Τελωνείου και για όλα τα καθεστώτα εισαγωγής με εξαίρεση τους εφοδιασμούς πλοίων γραμμών εσωτερικού, αυτόματα το σύστημα πιστώνει το είδος του συγκεκριμένου ΕΔΕ που έχει σημειωθεί κατά την καταχώρησή του στη θέση 40 με την επιλογή «Πίστωση άλλου ΕΔΕ».
Η πίστωση γίνεται μετά την επαλήθευση μέσα από το σύστημα της ύπαρξης και ισχύος της έγκρισης αποταμίευσης από την θέση 49 της διασάφησης. Η πίστωση γίνεται ανά είδος της διασάφησης και ποσότητα αυτής. Τα στοιχεία που αναγράφονται στη συγκεκριμένη πίστωση είναι, ο αριθμός και η ημερομηνία καταχώρησης του ΕΔΕ, καθώς και η πιστούμενη ποσότητα (καθαρή μάζα σ' όλες τις περιπτώσεις με εξαίρεση τα οχήματα). Αν το εμπόρευμα που τελωνίζεται είναι όχημα, τότε η πίστωση γίνεται με βάση τα τεμάχια και τους αριθμούς πλαισίων αυτών που αναφέρονται στη θέση 31του ΕΔΕ.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας (λήξης του καθεστώτος), το σύστημα με την λειτουργία «Παρακολούθηση Πιστώσεων ΕΔΕ», εκτυπώνει κατάσταση με τον α/α, είδος, κωδικό εμπορεύματος, καθεστώς, ημερομηνία, ποσότητα των πιστωτικών παραστατικών ανά είδος του ΕΔΕ αποταμίευσης που πιστώνεται.

3. Ειδών διασάφησης προσωρινής εισαγωγής. Η πίστωση του εν λόγω καθεστώτος γίνεται αυτόματα από το σύστημα, με βάση τα στοιχεία του ΕΔΕ και τον α/α του είδους που έχει ήδη καταχωρηθεί από την επιλογή «Πίστωση Άλλου ΕΔΕ» κατά την αρχική καταχώρηση του ΕΔΕ, καθώς και την ποσότητα που τελωνίζεται.

4. Πίστωση Δήλωσης Άφιξης Οχημάτων της ΕΕ. Σε περίπτωση εξαγωγής η πίστωση των δηλώσεων άφιξης των οχημάτων(ΔΑΟ), πραγματοποιείται αυτόματα από το σύστημα, με βάση την καταχώρηση των στοιχείων της δήλωσης στη θέση 40 της διασάφησης εξαγωγής, κατά την αρχική καταχώρησή της, με την βοήθεια και την χρήση της επιλογής «Δήλωση Άφιξης Οχήματος».
Σε περίπτωση που υπάρχουν καταχωρημένα, στη δήλωση άφιξης οχήματος, πολλά οχήματα, σημειώνεται κατά την καταχώρηση των στοιχείων και ο α/α της γραμμής που έχει αναγραφεί ο αριθμός πλαισίου του οχήματος που τελωνίζεται. Η διαδικασία του τρόπου τακτοποίησης (πίστωσης) και των υπολοίπων οχημάτων που περιλαμβάνει η ΔΑΟ, παρακολουθείται και ελέγχεται από το υποσύστημα των φόρων κατανάλωσης.

5. Πίστωση φορολογικής αποθήκης για προϊόντα που εξέρχονται από αυτή. Όταν έχουμε τελωνισμό εμπορευμάτων (κυρίως με αιτήσεις εφοδιασμών πλοίων και αεροσκαφών), που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ και εξέρχονται από την φορολογική αποθήκη, στην αρχική καταχώρηση του ΕΔΕ, στη θέση 31 σημειώνονται οι κωδικοί των προϊόντων και οι αντίστοιχες ποσότητες αυτών, στις μονάδες φορολόγησής τους, ώστε στη συνέχεια με την οριστικοποίηση του ΕΔΕ να πιστωθεί η φορολογική αποθήκη, που ο αριθμός της αναγράφεται στη θέση 49 του εν λόγω ΕΔΕ. 

Με τη διασάφηση εξαγωγής ή την αίτηση εφοδιασμού πιστώνεται η φορολογική αποθήκη μόνο στις περιπτώσεις που το Τελωνείο στο οποίο τηρούνται οι διατυπώσεις εξαγωγής ή εφοδιασμού είναι και Τελωνείο εξόδου των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ. Σε κάθε άλλη περίπτωση η πίστωση της φορολογικής αποθήκης γίνεται με το ΣΔΕ που εκδίδεται και συνοδεύει τα εμπορεύματα μέχρι το Τελωνείο εξόδου. Ο έλεγχος της πίστωσης και η παρακολούθηση γίνεται από το υποσύστημα των ΕΦΚ.

6. Τελειοποίηση προς Επανεισαγωγή/Επανεξαγωγή. Η πίστωση των διασαφήσεων υπαγωγής των εμπορευμάτων στα παραπάνω καθεστώτα, δεν είναι αυτόματη αλλά υπάρχει σαν διακριτή επιλογή για τον υπάλληλο, ο οποίος μετά την προσκόμιση και τον έλεγχο του εκκαθαριστικού λογαριασμού ή των παραστατικών προσωρινής εξαγωγής κατά περίπτωση καθώς και των σχετικών εγκρίσεων πιστώνει ή όχι τη διασάφηση τελειοποίησης ή την διασάφηση προσωρινής εξαγωγής.
Η πίστωση πραγματοποιείται με την επιλογή της σχετικής ένδειξης στη πρώτη οθόνη των ειδών της διασάφησης που είχε κατατεθεί για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή/επανεξαγωγή. Παράλληλα πρέπει να επιλεγεί η ένδειξη «λήξη» στην ημερομηνία εκπνοής προκειμένου το παραστατικό να τακτοποιηθεί και να μην εμφανίζεται σε εκκρεμότητα.

β- Εκτυπώσεις ΟΠΣΤ

Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα για εκτύπωση των βιβλίων καταχώρησης όλων των τελωνειακών παραστατικών που καταχωρούνται στο ΟΠΣΤ. Ειδικότερα ανά μήνα θα εκτυπώνονται τα ακόλουθα βιβλία :

1. Βιβλίο καταχώρησης διασαφήσεων.
2. Βιβλίο καταχώρησης ΔΕΤΕ.
3. Βιβλίο καταχώρησης ΔΕΠΕ.
4. Βιβλίο καταχώρησης Δελτίων Κίνησης.
5. Βιβλίο βεβαιώσεων /διαγραφών.

Επιπλέον, το σύστημα έχει τη δυνατότητα παροχής πληροφοριών, με μορφή εκτύπωσης, που αφορούν εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων με βάση ορισμένα κριτήρια, τα οποία επιλέγει ο χρήστης, όπως π.χ η χρονική περίοδος, ο κωδικός του εμπορεύματος, η χώρα αποστολής, καταγωγής ή προορισμού κλπ.

γ-Τελικές οδηγίες

1. Μετά την ολοκλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων τα παραστατικά συγκεντρώνονται στο γραφείο του αρχείου κατά τα ισχύοντα, για την παραπέρα διαχείριση αυτών. Από το γραφείο εκτυπώνονται σε ετήσια βάση καταστάσεις με τους αριθμούς των τακτοποιημένων τελωνειακών παραστατικών ανά κωδικό παραστατικού, καθώς και των εκκρεμούντων για διάφορες αιτίες.
Το γραφείο αυτό θα είναι αρμόδιο για οποιαδήποτε έρευνα αφορά στατιστικά στοιχεία για τελωνειακά παραστατικά που αφορούν το εξωτερικό εμπόριο. Θα διαχειρίζεται επίσης τα προγράμματα που αφορούν εκτυπώσεις στατιστικών δεδομένων.

2. Υποστηρίζοντας την αποτελεσματικότητα των δυνατοτήτων του υποσυστήματος ο προϊστάμενος κάθε Τελωνείου, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες αυτού και μέχρι τροποποίησης του ΠΔ 127/89 (ΦΕΚ) 60Α προς την κατεύθυνση προσαρμογής του στις ανάγκες που δημιουργεί το ΟΠΣΤ, κατανέμει το προσωπικό σε σχέση με τις ανάγκες που δημιουργεί το υποσύστημα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ΠΔ 127/89, συγχωνεύει ή αναπτύσσει τα αρμόδια γραφεία όπου απαιτείται συντάσσοντας ή τροποποιώντας τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Τελωνείου σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος

4 και την παράγραφο Γ’ του άρθρου 12 του ΠΔ 127/89.

3..Επισημαίνουμε την ευθύνη των προϊσταμένων των Τελωνείων όσον αφορά την λειτουργία και τον συντονισμό των ενεργειών του Τελωνείου εξασφαλίζοντας ότι οι διασαφήσεις μετά την καταχώρησή τους, ως δημόσιο έγγραφο, σε καμία περίπτωση δεν θα κρατούνται από τρίτα προς το Τελωνείο πρόσωπα πέραν του εύλογου χρόνου τυχόν διακίνησής τους μεταξύ των διαφόρων γραφείων του Τελωνείου, στην περίπτωση που η χωροταξική διαρρύθμιση αυτού δεν ευνοεί την υπηρεσιακή διακίνηση των εγγράφων.

4. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι ειδικότερες οδηγίες για τους εφοδιασμούς πλοίων, αεροσκαφών κ.λ.π θα σας παρασχεθούν με νεώτερη εγκύκλιό μας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΦΩΤΙΑΔΗΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

Τελωνεία (σε 5 αντίγραφα) και Τοπικά Γραφεία αυτών

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1-Αποδέκτες Πίνακα Β’ πλην αριθμ. 1 αυτού.
2-Αποδέκτες Πίνακα Ε’ πλην των αριθμ. 3,4,5,6 και 7 αυτού
3-ΕΛ.Υ.Τ Αθήνας.
4-ΕΛ.Υ.Τ Πάτρας.
5-ΕΛ.Υ.Τ Θεσσαλονίκης.
6-Αποδέκτες Πίνακα ΙΕ΄, πλην των υπ΄αρίθ. 16,17,19,20 και 23 αυτού.
7-Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας Ιάσονος 39, 185 37 Πειραιάς.
8-Διεθνής Ένωση Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδας Κολοκοτρώνη 99, 185 35 Πειραιάς.
9-Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Ακτή Μιαούλη 17-19, 185 35 Πειραιάς.
10-Οργανισμός Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ.)Ακτή Μιαούλη 10-185 38 Πειραιάς
11-Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ.) Λιμάνι Θεσσαλονίκης- 540 00 Θεσ/κη
12-Ολυμπιακή Αεροπορία (ΟΑ.) Α.Ε. Λ. Συγγρού 96-100, 117 41 ΑΘΗΝΑ
13-Goldair Handling 190 04 Σπάτα
14-ΕΑΤ Cargo Terminal 4, 190 04 Σπάτα
15-Swissport – Freightplus Hellas 190 04 Σπάτα
16-Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.
17- Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Πατησίων 351-111 41 Αθήνα.
18- Σύνδεσμος Διεθνών Διαμεταφορέων Ελλάδος, Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα.
19- Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕ) Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Υφυπουργού (Κου. Α. Φωτιάδη)
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα (Κου Γ.Κανελλόπουλου)
3. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Τελωνείων & ΕΦΚ
4. Δ/νσεις 3η, 17η, 18η, 33η, 30η Τμήμα Γ’, ΕΦΚ
5. Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Τμήμα Β’
6. Σ.Ε.Υ.Υ.Ο
7. Δ/νση 19η, Τμήματα Α’(σε 50 αντίγραφα) & Β’ & Γ΄

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (Ε.Δ.Ε.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Θέση 1. Διασάφηση

Πρώτη Υποδιαίρεση Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται είναι τα ακόλουθα:

ΕΧ     Διασάφηση Εξαγωγής εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας (εκτός από τις σχέσεις με τις χώρες ΕΖΕΣ).
Διασάφηση αποστολής μη κοινοτικών εμπορευμάτων στο πλαίσιο συναλλαγής μεταξύ δύο Κρατών-Μελών.

ΕU     Διασάφηση Εξαγωγής προς χώρα της ΕΖΕΣ.
Διασάφηση Εισαγωγής με προέλευση από χώρα της ΕΖΕΣ.

IM     Διασάφηση υπαγωγής εμπορεύματος, που εισάγεται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς ( εκτός από τις σχέσεις με την ΕΖΕΣ).
Διασάφηση υπαγωγής μη κοινοτικού εμπορεύματος σε τελωνειακό καθεστώς κατά την άφιξή του στον προορισμό, στο πλαίσιο συναλλαγής μεταξύ δύο Κρατών-Μελών (εκτός από τις σχέσεις με την ΕΖΕΣ).

COM     Διασάφηση κοινοτικών εμπορευμάτων, που υποβάλλονται σε ειδικά μέτρα κατά την μεταβατική περίοδο που ακολουθεί την προσχώρηση νέων Κρατών-Μελών.
Διασάφηση υπαγωγής εμπορευμάτων με προχρηματοδότηση σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης ή τοποθέτηση αυτών σε ελεύθερη ζώνη.
Διασάφηση κοινοτικών εμπορευμάτων στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ των μερών του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ και των μερών του τελωνειακού εδάφους όπου δεν εφαρμόζονται οι εν λόγω διατάξεις ή στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ των μερών αυτών των εδαφών όπου δεν εφαρμόζονται αυτές οι διατάξεις π.χ αποστολή εμπορευμάτων από τα Κανάρια νησιά στην Ελλάδα.

Για τις ανάγκες του παρόντος παραρτήματος όπου γίνεται αναφορά σε χώρα ΕΖΕΣ περιλαμβάνονται όχι μόνο οι χώρες ΕΖΕΣ (Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία) αλλά και όλα τα υπόλοιπα μέρη των συμβάσεων «κοινή διαμετακόμιση» και «απλούστευση διατυπώσεων στις εμπορευματικές συναλλαγές» εκτός της Κοινότητας (Λιχτενστάιν, Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία και Σλοβακία).
Δεύτερη Υποδιαίρεση. Οι χρησιμοποιούμενοι κωδικοί είναι οι ακόλουθοι:

0.     Θέση σε Ελεύθερη Κυκλοφορία. Ο κωδικός αυτός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για επανεισαγόμενα εμπορεύματα μετά από προσωρινή εξαγωγή (βλέπε κωδικό 6).

1.     Οριστική Εξαγωγή. Ο κωδικός αυτός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τις περιπτώσεις επανεξαγωγής μετά από προσωρινή εισαγωγή. (βλέπε κωδικό 3).

2.     Προσωρινή Εξαγωγή.

3.     Επανεξαγωγή. Ο κωδικός αυτός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις προσωρινής εξαγωγής, (βλέπε κωδικό 2).
Εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις που εμπορεύματα είχαν προηγουμένως εισαχθεί προσωρινά ή σε εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης.
 

4.     Διάθεση στην κατανάλωση. Ο κωδικός αυτός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις επανεισαγωγής (βλέπε κωδικό 6).

5.     Προσωρινή Εισαγωγή.

6.     Επανεισαγωγή. Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται μόνο για εμπορεύματα που έχουν γίνει αντικείμενο προσωρινής εξαγωγής.

7.     Τοποθέτηση σε Αποταμίευση, συμπεριλαμβανομένων και άλλων χώρων υπό Τελωνειακό έλεγχο.

9.     Μεταποίηση υπό Τελωνειακό Έλεγχο και άλλα καθεστώτα.

Θέση 2. Αποστολέας / Εξαγωγέας

Στο έντυπο: Σημειώνεται το ονοματεπώνυμο ή η εμπορική επωνυμία καθώς και η πλήρης διεύθυνση του αποστολέα ή εξαγωγέα των εμπορευμάτων. Όσον αφορά τον αριθμό, αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου Α.Φ.Μ. Στις εξαγωγές εμπορευμάτων χωρίς εμπορικό χαρακτήρα, εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει Α.Φ.Μ, σημειώνεται ο αριθμός ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου του.
Στην οθόνη του Η/Υ :Σημειώνεται μόνο ο ΑΦΜ του αποστολέα Εάν αυτός δεν διαθέτει ΑΦΜ συμπληρώνεται ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία του.

Θέση 3. Έντυπα

Η θέση αυτή περιλαμβάνει δύο τμήματα τα οποία δηλώνουν την ύπαρξη, εκτός του κυρίου εντύπου και συμπληρωματικά αυτού.
Όταν δεν χρησιμοποιείται συμπληρωματικό έντυπο (ΕΧ/C, ΙΜ/C, EU/C, CΟΜ/C), η θέση αυτή παραμένει κενή, συμπληρώνεται όμως η ένδειξη 1 στη θέση 5.

Θέση 5. Είδη

Σημειώνεται ο συνολικός αριθμός των ειδών που αναφέρει ο ενδιαφερόμενος σε όλα τα έντυπα, περιλαμβανομένων και των συμπληρωματικών που χρησιμοποιούνται.
Θέση 6. Σύνολο Δεμάτων

Σημειώνεται ο συνολικός αριθμός των δεμάτων που αφορούν τη συγκεκριμένη αποστολή.

Θέση 7. Αριθμός Αναφοράς

Συμπληρώνεται μόνο στη περίπτωση που υπάρχει άλλος τρόπος υποβολής της διασάφησης (δισκέτα -ΕDI).

Θέση 8. Παραλήπτης

Στο έντυπο : Σημειώνεται το ονοματεπώνυμο ή η εμπορική επωνυμία καθώς και η πλήρης διεύθυνση του παραλήπτη των εμπορευμάτων και αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΑΦΜ.
Στις εισαγωγές εμπορευμάτων χωρίς εμπορικό χαρακτήρα, εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει Α.Φ.Μ, σημειώνεται ο αριθμός ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου του.
Στις περιπτώσεις τελωνισμού οχημάτων με περισσότερους συνιδιοκτήτες αναγράφονται οι παραλήπτες και το ποσοστό ιδιοκτησίας καθενός. Σε περίπτωση που ο χώρος δεν επαρκεί, αναγράφεται η ένδειξη «διάφοροι» ενώ ταυτόχρονα επισυνάπτεται στη διασάφηση κατάσταση με το ονοματεπώνυμο και το ποσοστό ιδιοκτησίας καθενός.
Στην οθόνη του Η/Υ: Σημειώνεται μόνο ο ΑΦΜ του παραλήπτη. Εάν αυτός δεν διαθέτει ΑΦΜ συμπληρώνεται ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία του.
Εάν υπάρχουν περισσότεροι παραλήπτες καταχωρούνται από την επιλογή <συμπληρωματικοί παραλήπτες>.Το πεδίο < Δικ.Ατέλειας > επιλέγεται μόνο στη περίπτωση που ένας από τους συμπληρωματικούς παραλήπτες είναι ο δικαιούχος της απαλλαγής (π.χ. παραλαβή αυτοκινήτου από γονείς για λογαριασμό ανήλικου ανάπηρου. τέκνου).
Αν και οι δύο παραλήπτες είναι δικαιούχοι απαλλαγής (π.χ. πολύτεκνοι γονείς) τότε συμπληρώνονται, στη θέση 8 τα στοιχεία του πρώτου δικαιούχου και στη θέση του 1ου συμπληρωματικού παραλήπτη τα στοιχεία του δεύτερου δικαιούχου, χωρίς να επιλέγεται η ένδειξη < Δικ. Ατέλειας >.

Θέση 13. Κ.Α.Π.

Στο έντυπο: Συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις εξαγωγής γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφών και ο εξαγωγέας ζητεί την εφαρμογή του.
 
Στην οθόνη :

• Με τον κωδικό 01 στις περιπτώσεις που εξάγονται βασικά προϊόντα ή εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στην ονοματολογία των επιστροφών κατά την εξαγωγή.
• Με τον κωδικό 02 στις περιπτώσεις εξαγωγής μεταποιημένων εμπορευμάτων στα οποία επιδοτούνται τα βασικά προϊόντα.

Θέση 14. Διασαφιστής /Αντιπρόσωπος

Στο έντυπο: Σημειώνεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία καθώς και η πλήρης διεύθυνση του διασαφιστή. Εφόσον ο αντιπρόσωπος είναι εκτελωνιστής σημειώνεται και ο αριθμός του πτυχίου ασκήσεως επαγγέλματος.
Στην οθόνη του Η/Υ: Συμπληρώνεται στο σχετικό πεδίο ο αριθμός πτυχίου του εκτελωνιστή. Εάν δεν μεσολαβεί εκτελωνιστής αναγράφεται ο κωδικός «9999».

Θέση 15. Χώρα Αποστολής /Εξαγωγής

Στο έντυπο: Στην εξαγωγή σημειώνεται ολογράφως η Ελλάδα, στην εισαγωγή σημειώνεται ολογράφως η χώρα από την οποία απεστάλησαν τα εμπορεύματα.
Στην οθόνη του Η/Υ: Εισάγεται ο διψήφιος αλφαβητικός κωδικός της χώρας Αποστολής/Εξαγωγής που αναγράφεται στη θέση 15α.

Θέση 15α. Κωδικός Χώρας Αποστολής

Σημειώνεται ο διψήφιος αλφαβητικός κωδικός της χώρας Αποστολής/Εξαγωγής. Η θέση 15β δεν συμπληρώνεται.

Θέση 16. Χώρα Καταγωγής

Στο έντυπο: Σημειώνεται το όνομα της χώρας καταγωγής του εμπορεύματος. Αν η διασάφηση περιλαμβάνει είδη διαφορετικής καταγωγής αναγράφεται η λέξη «διάφορες» και στη θέση 34 σε κάθε είδος σημειώνεται η χώρα καταγωγής.
Στην οθόνη του Η/Υ: Δεν χρησιμοποιείται. 

Θέση 17. Χώρα Προορισμού

Στο έντυπο: Στην εισαγωγή σημειώνεται ολογράφως η Ελλάδα. Όταν εμπορεύματα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία (καθεστώς 42) και ο παραλήπτης των εμπορευμάτων βρίσκεται εγκατεστημένος σε άλλο Κ-Μ, σημειώνεται το κράτος μέλος προς το οποίο προορίζονται τα εμπορεύματα. Στην εξαγωγή σημειώνεται ολογράφως η χώρα προορισμού του εμπορεύματος.
Στην οθόνη του Η/Υ: Εισάγεται ο διψήφιος αλφαβητικός κωδικός της χώρας προορισμού που αναγράφεται στη θέση 17α.

Θέση 17α. Κωδικός Χώρας Προορισμού

Αναγράφεται ο διψήφιος αλφαβητικός κωδικός της χώρας προορισμού του εμπορεύματος. Η θέση 17β δεν συμπληρώνεται.

Θέση 18. Ταυτότητα και Εθνικότητα του μεταφορικού μέσου κατά την αναχώρηση /άφιξη

Στο έντυπο : Στην εξαγωγή αναγράφεται η ταυτότητα και η εθνικότητα του μεταφορικού μέσου στο οποίο φορτώνονται απευθείας τα εμπορεύματα κατά τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εξαγωγής. Στην εισαγωγή αναγράφεται η ταυτότητα και η εθνικότητα του μεταφορικού μέσου με το οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα στο Τελωνείο όπου εκπληρώνονται οι διατυπώσεις τελωνισμού. Ανάλογα με το μεταφορικό μέσο τα στοιχεία του, αναγράφονται ως εξής:

Προκειμένου περί φορτηγού αυτοκινήτου:
Φορτηγό …..(αρ. Κυκλοφορίας) και ο αλφαβητικός κωδικός της χώρας ταξινόμησης του.

Προκειμένου περί πλοίων:
Πλοίο …(όνομα) και ο αλφαβητικός κωδικός της χώρας της σημαίας του.

Προκειμένου περί σιδηροδρομικής μεταφοράς:
Σιδηροδρομική μεταφορά - αρ. βαγονιού ........ ″(δεν απαιτείται η εθνικότητα).

Προκειμένου περί αεροπορικής μεταφοράς:
Αεροπορική μεταφορά – αρ.πτήσης ................... ″ και ο αλφαβητικός κωδικός της χώρας που είναι νηολογημένο το αεροπλάνο.

Προκειμένου περί ταχυδρομικής αποστολής ή μεταφοράς με σταθερές εγκαταστάσεις, μόνο:
″ Ταχυδρομική Αποστολή ″(δεν απαιτείται η εθνικότητα).
″ Μεταφορά με σταθερές εγκαταστάσεις ″(δεν απαιτείται η εθνικότητα).
Τέλος προκειμένου περί οχήματος έλξης και ρυμουλκούμενου που έχουν διαφορετικό αριθμό κυκλοφορίας:
″ Όχημα έλξης - αρ. κυκλοφορίας ................. ″.
″ Ρυμουλκούμενο - αρ. κυκλοφορίας ............... ″ ενώ στον ειδικό χώρο δεξιά σημειώνεται ο αλφαβητικός κωδικός της χώρας ταξινόμησης του οχήματος έλξης.

Στην οθόνη του Η/Υ: Αναγράφονται τα στοιχεία του μεταφορικού μέσου και ο αλφαβητικός κωδικός της χώρας ταξινόμησής του. Δεν απαιτείται η εθνικότητα του μεταφορικού μέσου εφόσον οι κωδικοί του τρόπου μεταφοράς (θέση 25) είναι 20, 23, 50, 70, και 90.
Η θέση αυτή δεν συμπληρώνεται στην οθόνη εφόσον οι πληροφορίες που αναγράφονται στη θέση 21, η οποία συμπληρώνεται υποχρεωτικά, είναι όμοιες.

Θέση 19. Εμπορευματοκιβώτιο

Στο έντυπο: Συμπληρώνεται με έναν από τους παρακάτω κωδικούς η κατάσταση κατά την διέλευση των Εξωτερικών συνόρων της Κοινότητας ανάλογα με την περίπτωση: 

0 για εμπορεύματα που δεν μεταφέρονται με εμπορευματοκιβώτιο.
1 για εμπορεύματα που μεταφέρονται με εμπορευματοκιβώτιο.
Στην οθόνη του Η/Υ: Επιλέγεται η σχετική ένδειξη (√ ) μόνο εάν τα εμπορεύματα μεταφέρονται με εμπορευματοκιβώτιο.

Θέση 20. Όροι Παράδοσης

Στο έντυπο : Με τα στοιχεία της θέσης αυτής γίνονται γνωστές ορισμένες ρήτρες της εμπορικής σύμβασης και συμπληρώνεται η α΄ & β΄ υποδιαίρεση όπως παρακάτω η δε γ΄ θέση παραμένει κενή.

Στην οθόνη Συμπληρώνεται με τον κατάλληλο κωδικό η α΄ υποδιαίρεση.

Πρώτη υποδιαίρεση     Εξήγηση     Δεύτερη υποδιαίρεση
Κωδικός Incoterm     Incoterm CCI / EOK Γενεύη     Προσδιορισμός τόπου
EXW     Στο εργοστάσιο     τόπος του εργοστασίου
FCA     Ελεύθερο στο μεταφορέα     ......... ορισθέν σημείο
FAS     Ελεύθερο μέχρι το πλοίο     συμφωνηθείς λιμένας φόρτωσης
FOB     Ελεύθερο στο πλοίο     συμφωνηθείς λιμένας φόρτωσης
CFR     Κόστος και ναύλος (C & F)     συμφωνηθείς λιμένας προορισμού
CIF     Κόστος, ασφάλιστρα και ναύλος (CF)     συμφωνηθείς λιμένας προορισμού
CPT     Καταβληθείς ναύλος μέχρι     συμφωνηθείς λιμένας προορισμού
CIP     Καταβληθείς ναύλος περιλαμβα-νομένης της ασφάλειας, μέχρι     συμφωνηθείς λιμένας προορισμού
DAF     Παράδοση στα σύνορα     συμφωνηθείς τόπος παράδοσης στα σύνορα
DES     Παραλαβή από το πλοίο     συμφωνηθείς λιμένας προορισμού
DEQ     Παράδοση στην αποβάθρα     εκτελωνισθέν ...... συμφωνηθείς λιμένας
DDU     Παράδοση χωρίς καταβολή δασμών     συμφωνηθείς τόπος προορισμού στη χώρα εισαγωγής
DDP     Παράδοση με καταβολή δασμών     συμφωνηθείς τόπος παράδοσης στη χώρα εισαγωγής
XXX     όροι παράδοσης διαφορετικοί από τους αναφερόμενους     σαφής αναφορά των περιλαμβανομένων στη σύμβαση όρων

Θέση 21: Ταυτότητα-Εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα

Αναφέρεται η ταυτότητα και στη συνέχεια η εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου, με το οποίο τα εμπορεύματα εισέρχονται ή εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Η θέση αυτή συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της θέσης 18.

Θέση 22. Νόμισμα και συνολικό ποσό τιμολογίου

Στη πρώτη υποδιαίρεση της θέσης αυτής αναγράφεται ο αλφαβητικός κωδικός της χώρας, στο νόμισμα της οποίας εκφράζεται το τιμολόγιο. Στη δεύτερη υποδιαίρεση αναγράφεται το συνολικό ποσό του τιμολογίου. 

Εάν η αποστολή καλύπτεται με περισσότερα του ενός τιμολόγια με το ίδιο νόμισμα, αναγράφεται το συνολικό άθροισμα αυτών. Όταν το τιμολόγιο εκφράζεται σε ΕΥΡΩ δεν απαιτείται η συμπλήρωση αυτής της θέσης.

Θέση 23. Συντελεστής Ισοτιμίας

Αναγράφεται η ισχύουσα τιμή μετατροπής του νομίσματος που είναι σημειωμένο στη θέση 22 έναντι του ΕΥΡΩ όπως αυτή δημοσιεύεται στο δελτίο <<Δελτίο τιμών αναφοράς εξωτερικών συναλλαγμάτων έναντι ΕΥΡΩ >> της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Θέση 24. Φύση Εμπορικής Πράξης

Με τα στοιχεία της θέσης αυτής γίνονται γνωστές ορισμένες ρήτρες της εμπορικής σύμβασης. Η συμπλήρωση της θέσης αυτής, γίνεται με τους παρακάτω αναφερόμενους κωδικούς.
 
Στήλη Α     Στήλη Β
1.     Συναλλαγές που συνεπάγονται μεταβίβαση κυριότητας (πραγματική ή προβλεπόμενη) έναντι αντιπαροχής (χρηματοοικονομικής ή άλλης) (εκτός από τις συναλλαγές που πρέπει να καταχωρούνται στους κωδικούς 2,7 και 8).     1. Οριστική αγορά /πώληση.
2.Παράδοση για πώληση κατόπιν ελέγχου ή δοκιμής. επί παρακαταθήκη ή με τη μεσολάβηση τρίτου επί προμήθεια.
3.Αντιπραγματισμός (εμπόριο με
ανταλλαγή).
4.Αγορές προσωπικών ειδών από ταξιδιώτες.
5. Χρηματοδοτική μίσθωση.

2.     Επιστροφή εμπορευμάτων, μετά από καταχώρηση της αρχικής συναλλαγής στον κωδικό 1.Δωρεάν αντικατάσταση εμπορευμάτων.  
1.Επιστροφή εμπορευμάτων
2.Αντικατάσταση επιστραφέντων εμπορευμάτων
3.Αντικατάσταση (π.χ. μέσω εγγύησης) μη επιστραφέντων εμπορευμάτων

3.     Συναλλαγές (μη προσωρινής φύσης) με μεταβίβαση κυριότητας αλλά χωρίς αντιπαροχή (χρηματοοικονομική ή άλλης φύσης).     1.Παραδόσεις εμπορευμάτων στα πλαίσια προγραμμάτων βοήθειας που ζητούνται ή χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2.Άλλη παροχή βοήθειας από δημόσιες υπηρεσίες.
3.Άλλη παροχή βοήθειας (από ιδιώτες ή από μη κυβερνητικές οργανώσεις).

4.Λοιπά.

4.     Πράξεις ενόψει της εκτέλεσης εργασίας φασόν ή επισκευής (εκτός από τις πράξεις που καταχωρίζονται στον κωδικό 7).     1.Εργασία φασόν
2.Επισκευή και συντήρηση επ΄αμοιβή.
3.Επισκευή και συντήρηση χωρίς αμοιβή (δωρεάν).

5.     Πράξεις μετά την εργασία φασόν ή την επισκευή (εκτός από τις πράξεις που καταχωρίζονται στον κωδικό 7).     1.Εργασία φασόν.
2.Επισκευή και συντήρηση επ΄αμοιβή.
3.Επισκευή και συντήρηση χωρίς αμοιβή (δωρεάν).

6.     Συναλλαγές χωρίς μεταβίβαση κυριότητας, ήτοι ενοικίαση, δανεισμός, μίσθωση εκμετάλλευσης και άλλες προσωρινές χρήσεις, εκτός από την εργασία φασόν και τις επισκευές (παράδοση ή επιστροφή ).     1.Ενοικίαση, δανεισμός, μίσθωση εκμετάλλευσης.
2. Άλλες προσωρινές χρήσεις.
 

7.     Πράξεις στα πλαίσια κοινών αμυντικών προγραμμάτων ή άλλων διεθνών προγραμμάτων συντονισμένης παραγωγής (π.χ. Airbus).

8.     Προμήθεια κατασκευαστικών υλικών και εξοπλισμού στα πλαίσια γενικής σύμβασης κατασκευαστικού έργου ή έργου πολιτικού μηχανικού.

9.     Άλλες συναλλαγές.

Θέση 25. Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα

Στη θέση αυτή αναγράφεται, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ο σχετικός κωδικός αριθμός που αντιστοιχεί στο ενεργό μεταφορικό μέσο που τα εμπορεύματα εισέρχονται ή εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

Κωδικός     Ονομασία
10     Θαλάσσιες μεταφορές.
12     Βαγόνι μέσα σε πλοίο.
16     Οδικό όχημα με κινητήρα μέσα σε πλοίο.
17     Ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο όχημα μέσα σε πλοίο.
18     Πλοίο εσωτερικής ναυσιπλοΐας μέσα σε πλοίο θαλάσσιας ναυσιπλοΐας.
20     Σιδηροδρομική μεταφορά.
23     Οδικό όχημα επί σιδηροδρομικού οχήματος.
30     Οδική μεταφορά.
40     Αεροπορική μεταφορά.
50     Ταχυδρομικές αποστολές.
70     Σταθερές εγκαταστάσεις μεταφορών.
80     Εσωτερικές πλωτές μεταφορές.
90     Αυτοφερόμενα.

Θέση 26. Τρόπος εσωτερικής μεταφοράς

Σημειώνεται ο κωδικός αριθμός (βλέπε πίνακα θέσης 25) του είδους του μεταφορικού μέσου που χρησιμοποιείται κατά την αναχώρηση ή την άφιξη των εμπορευμάτων.
Η θέση αυτή συμπληρώνεται μόνο όταν έχουμε αλλαγή του ενεργού μεταφορικού μέσου από το σημείο εισόδου στην κοινότητα μέχρι το Τελωνείο προορισμού στις εισαγωγές ή από το Τελωνείο εξαγωγής μέχρι το σημείο εξόδου από την κοινότητα, στις εξαγωγές.

Θέση 27.Τόπος Φόρτωσης /Εκφόρτωσης

Σημειώνεται ο τόπος που είναι γνωστός κατά την διεκπεραίωση των διατυπώσεων φόρτωσης ή εκφόρτωσης των εμπορευμάτων από το μεταφορικό μέσο. 

Θέση 29. Τελωνείο Εξόδου /Εισόδου

Στο έντυπο: Αναγράφεται μόνο το προβλεπόμενο Τελωνείο εξόδου από την Κοινότητα και εφόσον πρόκειται για ελληνικό Τελωνείο και ο κωδικός αριθμός αυτού.
Στην οθόνη του Η/Υ: Συμπληρώνεται ο κωδικός του Τελωνείου μόνο στην εξαγωγή θέτοντας πριν από τον κωδικό το πρόθεμα GR00 πχ Ε' Τελωνείο Πειραιά GR004005.

Θέση 30: Τόπος Εμπορευμάτων

Στο έντυπο: Αναγράφεται ο χώρος ή η αποθήκη όπου βρίσκονται τα προς τελωνισμό εμπορεύματα.

Θέση 31. Δέματα και περιγραφή των εμπορευμάτων - Σημεία και Αριθμοί
Αριθμοί (αριθμός) εμπορευματοκιβωτίων-Αριθμός και Είδος

Στο έντυπο :

1. Σημεία και αριθμοί-διακριτικά στοιχεία των εμπορευματοκιβωτίων.
2. Η ποσότητα και το είδος των δεμάτων.
3. Τα μη συσκευασμένα, η ένδειξη ″ΧΥΜΑ″.
4. Περιγραφή των εμπορευμάτων. Η περιγραφή των εμπορευμάτων περιλαμβάνει τη συνήθη εμπορική ονομασία αυτών. Με εξαίρεση την υπαγωγή μη κοινοτικών εμπορευμάτων στο καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης σε αποθήκη τύπου Α, Β, ,Γ, Ε και ΣΤ η περιγραφή αυτή πρέπει να διατυπώνεται με όρους αρκετά ακριβείς ώστε να επιτρέπεται η αναγνώριση τους και η άμεση και βέβαιη κατάταξή τους.

Όταν ο χώρος δεν επαρκεί προσαρτάται συνημμένη κατάσταση, επίσης επισημαίνεται ότι:
στην εισαγωγή όταν καπνικά προϊόντα τίθενται σε ανάλωση θα αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί των προϊόντων και οι ποσότητες αυτών σύμφωνα με την προβλεπόμενη κωδικοποίηση, όταν τελωνίζονται οχήματα θα αναγράφονται οι αριθμοί πλαισίων και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση των πιστοποιητικών ταξινόμησης,
στην εξαγωγή όταν εξάγονται μεταποιημένα προϊόντα ή εμπορεύματα, αναγράφεται ο κωδικός των προϊόντων βάσης, σύμφωνα με την ονοματολογία των επιστροφών κατά την εξαγωγή καθώς και η ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε, όταν εξάγονται εμπορεύματα ΕΦΚ και το Τελωνείο εξαγωγής είναι και Τελωνείο εξόδου θα αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί των προϊόντων και οι ποσότητες, σε μονάδες φορολόγησης του είδους, σύμφωνα με την προβλεπόμενη κωδικοποίηση και στη θέση 49 αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης της φορολογικής αποθήκης.

Στην οθόνη του Η/Υ :

• Στο πρώτο πεδίο εισάγονται τα σημεία και οι αριθμοί των δεμάτων, οι αριθμοί των εμπορευματοκιβωτίων κλπ στοιχεία των συσκευασιών των εμπορευμάτων.
• Τα προϊόντα βάσης, οι αριθμοί πλαισίων των οχημάτων και τα προϊόντα ειδικού φόρου κατανάλωσης εισάγονται από την επιλογή των αντίστοιχων πεδίων της θέσης (31).

Θέση 32. Αριθμός Είδους

Στο έντυπο : Η θέση αυτή βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τη θέση 5. Σημειώνεται ο αύξων αριθμός του είδους σε σχέση με το συνολικό αριθμό των ειδών που ορίζονται στη θέση αριθ. 5 ″Είδη″. Όταν στη θέση 5 ″Είδη″ έχει σημειωθεί π.χ. ο αριθμός 4, στη θέση 32 του πρώτου είδους αναγράφεται ο αριθμός 1, στη θέση 32 (δεύτερο φύλλο του ΕΔΕ) του δεύτερου είδους ο αριθμός 2, στη θέση 32 του τρίτου είδους ο αριθμός 3 και στη θέση 32 του 4 είδους ο αριθμός 4.
Στην οθόνη του Η/Υ : Δεν συμπληρώνεται το σχετικό πεδίο .Η αρίθμηση γίνεται αυτόματα από το σύστημα μετά την καταχώρηση του είδους. 

Θέση 33. Κωδικός Εμπορευμάτων

Τα εμπορεύματα κωδικοποιούνται σύμφωνα με την ονοματολογία TARIC (TARIF Integrate Community - Ολοκληρωμένο Κοινοτικό Δασμολόγιο). Ο κωδικός TARIC περιλαμβάνει:

Δέκα χαρακτήρες της Συνδυασμένης ονοματολογίας
Δύο τετραψήφιους κωδικούς Κοινοτικών Μέτρων
Ένα τετραψήφιο κωδικό Εθνικών Μέτρων
Σύνολο 22 χαρακτήρες
1-8 9-10 11-14 15-18 19-22

Ο τρόπος συμπλήρωσης της θέσης γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω :

Εισαγωγή:

• Στην α΄ υποδιαίρεση της θέσης 33 του ΕΔΕ συμπληρώνεται ο κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας (8 ψηφία),
• στην β΄ υποδιαίρεση η διάσπαση του TARIC (2 ψηφία),
• στην γ΄ και δ΄ υποδιαίρεση αναγράφονται οι πρόσθετοι κωδικοί με τους οποίους εκφράζονται διάφορα κοινοτικά μέτρα που ισχύουν όπως εμφανίζονται στο παράρτημα Η΄ του Β΄ Τόμου του Δασμολογίου. Σημειώνεται ότι συμπληρώνεται πρώτα η γ΄ υποδιαίρεση και εάν έχουμε και άλλο κοινοτικό μέτρο συμπληρώνεται και η δ΄ υποδιαίρεση. Π.χ δασμός αντιντάμπιγκ και αντισταθμιστικός. Όταν δεν έχουμε κοινοτικό μέτρο οι υποδιαιρέσεις γ΄ και δ΄ συμπληρώνονται με μηδενικά.
• Τέλος στην ε΄ υποδιαίρεση αναγράφεται ο εθνικός πρόσθετος κωδικός (παράρτημα Ε΄ και Η΄ του Β΄ τόμου του δασμολογίου).

Εξαγωγή:

• Στην α΄ υποδιαίρεση της θέσης 33 του ΕΔΕ (8 ψηφία) συμπληρώνεται ο κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας.
• Στην β΄ υποδιαίρεση (2 ψηφία) συμπληρώνεται πάντοτε με μηδενικά
• Η γ΄ υποδιαίρεση (4 ψηφία)συμπληρώνεται στα επιδοτούμενα προϊόντα (βασικά προϊόντα) με τον πρόσθετο κωδικό σύμφωνα με την ονοματολογία των εξαγωγών.

Επισημαίνεται ότι στο καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης στις αποθήκες τύπων Α, Β, Γ, Ε και ΣΤ παρότι η συμπλήρωση τις θέσης 33 είναι υποχρεωτική εντούτοις δεν προκαθορίζει την δασμολογική κατάταξη του εμπορεύματος η οποία γίνεται με την έξοδο του εμπορεύματος από το καθεστώς.

Θέση 34. Κωδικός Χώρας Καταγωγής

Στην α΄ υποδιαίρεση σημειώνεται ο διψήφιος αλφαβητικός κωδικός της χώρας καταγωγής, σύμφωνα με τον κατάλογο Νο 6 των προκαταρκτικών διατάξεων του δασμολογίου.
Η β΄ υποδιαίρεση δεν συμπληρώνεται.

Θέση 35. Μικτή Μάζα (χιλιόγραμμα)

Μικτή μάζα νοείται, το βάρος του εμπορεύματος με όλες τις συσκευασίες, με εξαίρεση του υλικού μεταφοράς. Η μικτή μάζα αναγράφεται σε απλές μονάδες μέτρησης και όχι σε πολλαπλάσια ή υποπολλαπλάσια. 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Θέση 36. Προτίμηση

Η Θέση αυτή, συμπληρώνεται, με ένα τριψήφιο κωδικό αριθμό σε όλες τις εισαγωγές από τρίτες χώρες με εξαίρεση το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται είναι:

Kωδικός προτίμησης     Περιγραφή     TARIC Τύπος μέτρου

0. ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ

099     Επανεισαγωγή (κοινοτικών) εμπορευμάτων τα οποία είχαν εξαχθεί οριστικά (άρθρο 185 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα).

1.ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΩΝ
100     Δασμός Τρίτων χωρών έναντι όλων.     103
110     Δασμολογική αναστολή έναντι όλων (προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών για ορισμένα εμπορεύματα του αγροτικού, χημικού, αεροναυπηγικού και του ηλεκτρονικού τομέα). Στις περιπτώσεις αυτές έχουμε είτε ολική αναστολή του κανονικού δασμού π χ κεφάλαιο 27 είτε μερική αναστολή π χ 2921491020, 3201909010     112
115     Δασμολογική αναστολή έναντι όλων με ειδικό προορισμό (άρθρο 82 του κοινοτικού Τελωνειακού κώδικα). Στο TARIC εμφανίζονται με την μορφή 8511900010 3,2;S:0     112
120     Δασμολογική ποσόστωση έναντι όλων στα πλαίσιατου ΠΟΕ (πρώην GATT). Στο TARIC εμφανίζονται με την ακόλουθη μορφή:
5005001090……2,9;Κ:0 (092501)
1602491900……85,7 EURO/100 Kg;Κ:428 EURO /1000 Κg (094072)     122
123     Δασμολογική ποσόστωση έναντι όλων στα πλαίσια του ΠΟΕ με ειδικό προορισμό. Στο TARIC εμφανίζονται με την ακόλουθη μορφή:
4801001000 2,5;Κ:0 (090015)
4801009010 2,5;Κ:0 (090015)     122
125     Δασμολογική ποσόστωση με προσκόμιση ειδικού πιστοποιητικού
(απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού άλλο από αυτό της καταγωγής π.χ πιστοποιητικό καθαρής φυλής, χειροποίητα κτλ ).     122
140     Απαλλαγή ή μείωση δασμού με βάση το κοινό Δασμολόγιο λόγω ειδικού προορισμού     103
150     Δασμολογική κατάταξη λόγω της ειδικής φύσης των εμπορευμάτων
(προκαταρκτικές διατάξεις του δασμολογίου-ειδικές διατάξεις ΣΤ')     103

199     Μη είσπραξη δασμών βάσει:

• κοινοτικών διατάξεων Καν (ΕΟΚ) 918/83
• προκαταρκτικών διατάξεων του δασμολογίου
    103

2.ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού FORM-A ή δήλωση καταγωγής επί τιμολογίου)

200     Δασμός ΣΓΠ (SPG) χωρίς προϋποθέσεις και περιορισμούς.     142
 
33
218     Δασμολογική αναστολή με προσκόμιση πιστοποιητικού που βεβαιώνει την ειδική φύση του εμπορεύματος π.χ χειροποίητα.     142
220     Προτιμησιακή δασμολογική ποσόστωση.     143
223     Προτιμησιακή δασμολογική ποσόστωση με ειδικό προορισμό     143
250     Δασμολογική αναστολή με προσκόμιση πιστοποιητικού γνησιότητας άλλο από αυτό της καταγωγής, που βεβαιώνει την ειδική φύση του εμπορεύματος π.χ. ρύζι Basmati Δασμ. Κλάσης 1006201711, καταγωγής Πακιστάν ή Ινδίας.     142

3 ΑΛΛΕΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ (περιλαμβανομένης της τελωνειακής ένωσης)
(Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού EUR ή δήλωση καταγωγής επί τιμολογίου, ATR)
300     Προτιμησιακός δασμός χωρίς όρους και περιορισμούς.     142
310     Δασμολογική προτιμησιακή αναστολή (S+origin).     141
320     Προτιμησιακή δασμολογική ποσόστωση.     143
323     Προτιμησιακή δασμολογική ποσόστωση λόγω ειδικού προορισμού.     143

Θέση 37. Καθεστώς

Πρώτη Υποδιαίρεση
Οι κωδικοί της υποδιαίρεσης αυτής αποτελούν ανάπτυγμα του κωδικού της δεύτερης υποδιαίρεσης της θέσης αριθμ.1 Πρόκειται για τετραψήφιους κωδικούς με ένα στοιχείο δύο ψηφίων για το αιτούμενο καθεστώς και ένα δεύτερο στοιχείο με δύο ψηφία για το προηγούμενο καθεστώς. Ως προηγούμενο καθεστώς νοείται το καθεστώς υπό το οποίο είχαν τεθεί τα εμπορεύματα πριν να υπαχθούν στο αιτούμενο καθεστώς.
Διευκρινίζεται ότι, όταν το προηγούμενο καθεστώς είναι καθεστώς αποταμίευσης ή προσωρινής εισαγωγής ή όταν τα εμπορεύματα προέρχονται από ελεύθερη ζώνη, ο αντιστοιχών σ΄ αυτό το καθεστώς κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο αν τα εμπορεύματα δεν έχουν υπαχθεί σε κανένα άλλο οικονομικό τελωνειακό καθεστώς (τελειοποίηση προς επανεισαγωγή, τελειοποίηση προς επανεξαγωγή, μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο).

Παράδειγμα: Επανεξαγωγή εμπορευμάτων, τα οποία εισήχθησαν στο πλαίσιο του τελωνειακού καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα αναστολής) και στη συνέχεια υπήχθησαν στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης = 3151 (και όχι 3171). (Πρώτη εργασία = 5100 δεύτερη εργασία = 7151 επανεξαγωγή = 3151).
Με τον ίδιο τρόπο η υπαγωγή σε ένα από τα προηγούμενα καθεστώτα αναστολής κατά την επανεισαγωγή εμπορεύματος, που προηγουμένως εξήχθη προσωρινά, αναλύεται σε απλή εισαγωγή στο καθεστώς αυτό. Η επανεισαγωγή λαμβάνεται υπόψη μόνο κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω εμπορευμάτων.
Παράδειγμα : Θέση σε ανάλωση με ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντος, που έχει εξαχθεί στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και που υπάγεται, κατά την επανεισαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης = 6121 (και όχι 6171). (Πρώτη εργασία = προσωρινή εξαγωγή για τελειοποίηση προς επανεισαγωγή - 2100 δεύτερη εργασία = θέση σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης = 7121 τρίτη εργασία = θέση σε ανάλωση + θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία = 6121).
Ο κατάλογος των διψήφιων στοιχείων παρατίθεται στη συνέχεια. 

01     Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπ/των με ταυτόχρονη επαναποστολή στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ τμημάτων του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και τμημάτων του εν λόγω εδάφους όπου δεν εφαρμόζονται αυτές οι διατάξεις ή στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ τμημάτων του εν λόγω εδάφους όπου δεν εφαρμόζονται αυτές οι διατάξεις.
Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων με ταυτόχρονη επαναποστολή στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ της Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας (2), καθώς και μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου (3).

02     Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία για εφαρμογή του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα επιστροφής).

07     Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ταυτόχρονη υπαγωγή στο καθεστώς αποταμίευσης {συμπεριλαμβανομένης και της θέσης σε άλλους χώρους υπό τελωνειακό έλεγχο (ΑΥΟ Τ 10440/93)}.

08     Εμπορεύματα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (με σύστημα
επιστροφής) σε άλλο Κράτος – Μέλος.

10     Οριστική εξαγωγή/οριστική αποστολή.
21     Προσωρινή εξαγωγή στο πλαίσιο του τελωνειακού καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή εκτός από αυτό που αναφέρεται στον κωδικό 25.

22     Προσωρινή εξαγωγή στο πλαίσιο ενός καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή εκτός από αυτά που αναφέρονται στον κωδικό 21 και 25.

23     Προσωρινή εξαγωγή ενόψει της μεταγενέστερης επανεισαγωγής των εμπορευμάτων στην αρχική τους κατάσταση.

24     Εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί προηγουμένως στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή σε άλλο κράτος μέλος.

25     Προσωρινή εξαγωγή σε κάθε περίπτωση που το οικονομικό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή που προβλέπεται στο πλαίσιο του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 636/82 είναι εφαρμόσιμο.

31     Επανεξαγωγή.

40     Θέση σε ανάλωση με ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων που δεν αποτελούν αντικείμενο παράδοσης με απαλλαγή από δασμούς.

41     Θέση σε ανάλωση με θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα επιστροφής).

42     Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων με άμεση αποστολή σε άλλο κράτος μέλος (ΑΥΟ Τ 10440/93).

43     Εφαρμογή κατά τη μεταβατική περίοδο που ακολουθεί την προσχώρηση νέων κρατών μελών, ειδικών μέτρων που αφορούν την είσπραξη ποσού.

44α)     Εμπορεύματα που τίθενται σε ανάλωση με ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα επιστροφής) σε άλλο κράτος μέλος (4).

45     Θέση σε μερική κατανάλωση με ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και υπαγωγή στο καθεστώς αποταμίευσης (συμπεριλαμβανομένης της θέσης σε άλλους χώρους υπό τελωνειακό έλεγχο).

46     Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στα πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα επιστροφής) (4) στους χώρους αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

47     Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα επιστροφής) στο εσωτερικό ελεύθερης ζώνης ή ελεύθερης αποθήκης.
 
49     Θέση σε ανάλωση κοινοτικών εμπορευμάτων στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ τμημάτων του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, και τμημάτων του εν λόγω εδάφους όπου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές ή στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ τμημάτων του εν λόγω εδάφους όπου δεν εφαρμόζονται οι εν λόγω διατάξεις.
Θέση σε ανάλωση εμπορευμάτων στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ της Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας καθώς και μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου.

51     Υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα αναστολής) (5).

53     Εισαγωγή για υπαγωγή στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής.

54α)     Εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί ή ληφθεί υπό το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα αναστολής) (4) σε άλλο κράτος μέλος (και δεν έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία σ΄ αυτό).

55     Υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα αναστολής) (1) στους χώρους αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

56     Υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα αναστολής) στο εσωτερικό ελεύθερης ζώνης ή ελεύθερης αποθήκης.

57     Μεταφορά εμπορευμάτων ή προϊόντων που υπάγονται στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, σύστημα αναστολής (2).

61     Επανεισαγωγή με ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση εμπορευμάτων που δεν αποτελούν το αντικείμενο παράδοσης με απαλλαγή από δασμούς.

62     Επανείσοδος με θέση σε ανάλωση, στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ των τμημάτων του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, και τμημάτων του εν λόγω εδάφους όπου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές ή στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ τμημάτων του εν λόγω εδάφους, όπου δεν εφαρμόζονται οι εν λόγω διατάξεις.
Επανείσοδος με θέση σε ανάλωση, στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ της Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας, καθώς και μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου.

63     Επανεισαγωγή με θέση σε ανάλωση και ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων που αποτελούν το αντικείμενο
παράδοσης με απαλλαγή από δασμούς.

65     Επανεισαγωγή με, ταυτόχρονη, θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και υπαγωγή σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή εκτός από εκείνα που αναφέρονται στους κωδικούς 02 και 51.

67     Επανεισαγωγή με, ταυτόχρονη, θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και υπαγωγή σε καθεστώς αποταμίευσης (συμπεριλαμβανομένης της θέσης σε άλλους χώρους υπό τελωνειακό έλεγχο).

71     Υπαγωγή στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης συμπεριλαμβανομένης της θέσης σε άλλους χώρους υπό τελωνειακό έλεγχο.

73     Υπαγωγή σε αποταμίευση κοινοτικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της θέσης σε άλλους χώρους υπό τελωνειακό έλεγχο).

76     Υπαγωγή σε αποταμίευση προς εξαγωγή ή σε ελεύθερη ζώνη με προχρηματοδότηση προϊόντων ή εμπορευμάτων που προορίζονται να εξαχθούν στην αρχική τους κατάσταση (3).

77     Υπαγωγή σε αποταμίευση προς εξαγωγή με προχρηματοδότηση μεταποιημένων προϊόντων ή εμπορευμάτων που έχουν ληφθεί από βασικά προϊόντα (4).
78     Θέση σε ελεύθερη ζώνη, με εξαίρεση την περίπτωση που προβλέπεται στον κωδικό 76 (χωρίς προχρηματοδότηση).
 
91     Υπαγωγή στο καθεστώς μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο.

92α)     Εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί ή ληφθεί υπό το καθεστώς μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο σε άλλο κράτος μέλος (και δεν έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία σ΄ αυτό).

93     Καταστροφή εμπορευμάτων (υπό τελωνειακό έλεγχο).

94     Ειδικός προορισμός και εφοδιασμός πλοίων με εμπορεύματα τρίτων χωρών.

95     Εφοδιασμός πλοίων και αεροσκαφών με κοινοτικά εμπορεύματα (τροφοεφόδια και καύσιμα).

96     Καταστήματα πώλησης αφορολόγητων ειδών υπό τελωνειακό έλεγχο σε λιμένες και αερολιμένες.

Σημείωση     Ο κωδικός 00, εξάλλου μπορεί να χρησιμοποιείται για να δηλώνει ότι δεν έχει υπάρξει προηγούμενο καθεστώς (άρα μόνον ως δεύτερο στοιχείο).

α)     Οι κωδικοί αυτοί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτο μέρος του κωδικού καθεστώτος, χρησιμεύουν όμως για την ένδειξη του προηγούμενου καθεστώτος.π.χ 4054 = Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και διάθεση στην κατανάλωση εμπορευμάτων τα οποία είχαν τεθεί προηγουμένως υπό το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα αναστολής) σε άλλο κράτος μέλος.

Θέση 37β. Καθεστώς

Δεύτερη Υποδιαίρεση:
• Κωδικοί απαλλαγών κατά την οριστική και την προσωρινή εισαγωγή.
• Κωδικοί ειδικών φορολογικών ρυθμίσεων.

Η δεύτερη υποδιαίρεση της θέσης 37β είναι συνδυασμός ενός κεφαλαίου γράμματος που αντιστοιχεί στον τομέα που περιλαμβάνεται το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο, ως κατωτέρω και ενός διψήφιου κωδικού που αφορά την έκταση (ύψος) απαλλαγής από φόρους. Σε ειδικές περιπτώσεις φορολογικών ρυθμίσεων χρησιμοποιούνται στη θέση 37β οι δείκτες Φ71 έως 75 και Φ91 που δεν αφορούν απαλλαγές.

Εφιστούμε ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω:

• Η θέση 37β αφορά μόνο φόρους.
• Η απαλλαγή από δασμούς προκύπτει από κατάλληλη συμπλήρωση της θέσης 36. Η θέση αυτή συμπληρώνεται με τον κωδικό 199 σε όλες τις περιπτώσεις ατέλειας από εισαγωγικό δασμό κατά την οριστική εισαγωγή, εκτός της περίπτωσης των επανεισαγομένων με την έννοια του άρθρου 185 του Καν. ΕΟΚ 2913/92 για την οποία η θέση 36 συμπληρώνεται με τον κωδικό 099.
• Στη προσωρινή εισαγωγή (καθεστώς 53) η θέση 37β συμπληρώνεται με τον κωδικό Π01 στην περίπτωση πλήρους απαλλαγής ή δεν συμπληρώνεται καθόλου στην περίπτωση της μερικής απαλλαγής.
• Η θέση 36 δεν συμπληρώνεται με κωδικό ατέλειας. Η απαλλαγή από δασμούς προκύπτει από τον πρώτο διψήφιο αριθμό της θέσης 37α (αιτούμενο καθεστώς).

Κωδικοί     Τομείς
Α.     Δημοσίου και Ο.Τ.Α.: Δημόσιες Υπηρεσίες-Ένοπλες Δυνάμεις - Oργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Γ.     Διεθνών Σχέσεων: Πρεσβείες- Προξενεία- Διπλωματικοί & Προξενικοί Υπάλληλοι Διεθνείς Οργανισμοί- Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές- Ξένα Ιδρύματα-Διεθνείς Επιτροπές- Κοινοπολιτειακή Επιτροπή Στρατιωτικών Τάφων- Ε.Δ. ΝΑΤΟ/Η.Π.Α.- Έργα Κοινής Υποδομής Ν.Α.Τ.Ο -Π.Β. Κρήτης- Ξένα Πολεμικά Πλοία /Αεροσκάφη.
 

Η.     Εκπαίδευσης και Επιστημονικής Έρευνας: Αντικείμενα εκπαιδευτικού, Επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα - Επιστημονικά όργανα & συσκευές.

Θ.     Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Αντίληψης: Φιλανθρωπικά ιδρύματα και Σωματεία- Νοσηλευτικά Ιδρύματα-Είδη Ένδυσης υπόδησης περίθαλψης προοριζόμενα για δωρεάν διανομή κ.λ.π.

Ι.     Μεταφορών Εμπορικής Ναυτιλίας & Αλιείας: Εμπορικά Αεροσκάφη – Πλοία Εμπορικής Ναυσιπλοΐας–Αλιευτικά σκάφη-Υλικά/Εφόδια Αεροσκαφών–πλωτών μέσων εμπορικής Ναυσιπλοΐας και Αλιείας.

Μ.     Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, Συνεδρίων, Εκθέσεων: Διεθνή Συνέδρια – Τουριστικά / Διαφημιστικά έντυπα- Διεθνείς Εκθέσεις – Προϊόντα που χρησιμοποιούνται η αναλώνονται κατά την διάρκεια εκθέσεων ή Συνεδρίων κλπ

Ξ.     Ειδικές Προσωπικές Απαλλαγές: Μετοικούντες (οικοσκευή και μεταφορικά μέσα)- Ανάπηροι (μόνο τα επιβατικά αυτοκίνητα)- Πολύτεκνοι – Θύματα τρομοκρατικών ενεργειών (αντικατάσταση αυτοκινήτων).

Ο.     Λοιπές Φορολογικές Απαλλαγές:: Ναυτικοί (είδη Οικοσκευής) Ανάπηροι (είδη επινοηθέντα για την ικανοποίηση των αναγκών τους πλην επιβατικών αυτοκινήτων) –Δικαιούχοι Α.Ν. 89/67-Κληρονομική Διαδοχή (οικοσκευή και μεταφορικά μέσα) – Επανεισαγόμενα- Λοιπές απαλλαγές που δεν περιλαμβάνονται στους προηγούμενους τομείς.

Π.     Προσωρινή Εισαγωγή

Φ.     Ειδικές Περιπτώσεις Φορολογικών Ρυθμίσεων

Α. Γενικοί κωδικοί έκτασης / ύψους απαλλαγών

1. Κανονικοί συντελεστές Φ.Π.Α.

Κωδικοί     Έκταση Απαλλαγής
01     ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ :     Πλήρης απαλλαγή από ΦΠΑ, ΕΦΚ και Λοιπούς Φόρους.
02     ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ :     Καταβολή ΕΦΚ απαλλαγή από ΦΠΑ και λοιπούς Φόρους.
03     ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ:     Καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή από ΕΦΚ και λοιπούς Φόρους.
04     ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ:     Καταβολή ΕΦΚ και λοιπών φόρων, απαλλαγή από ΦΠΑ.
05     ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ:     Καταβολή ΦΠΑ και λοιπών φόρων, απαλλαγή από ΕΦΚ

2. Μειωμένοι κατά 30% συντελεστές Φ.Π.Α.

06     ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ :     Πλήρης απαλλαγή από μειωμένο Φ.Π.Α. , Ε.Φ.Κ. και λοιπούς φόρους
07     ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ:     Καταβολή μειωμένου Φ.Π.Α. Απαλλαγή από Ε.Φ.Κ. και λοιπούς φόρους
08     ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ:     Απαλλαγή μειωμένου Φ.Π.Α. Καταβολή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φόρων
09     ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ:     Καταβολή ΕΦΚ Απαλλαγή από μειωμένο ΦΠΑ και λοιπούς φόρους.
10     ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ:     Καταβολή μειωμένου ΦΠΑ και λοιπών φόρων, απαλλαγή από ΕΦΚ
 

Β. Κωδικοί Ειδικών υπολογισμών και παρακολούθησης ορισμένων κατηγοριών απαλλαγών.

Κωδικός Αριθμός     Έκταση Απαλλαγής     Περιγραφή
Ξ 30     Μερική     Μετοικούντες: Απαλλαγή από Δασμούς και ΦΠΑ, καταβολή ποσοστού 20% του προβλεπόμενου κατά περίπτωση Τέλους Ταξινόμησης για επιβατικά αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες (με 6μήνη κυριότητα και χρήση) (Δ.245/11/1988ΑΥΟ, Κ. ΕΟΚ 918/83 άρθρο2, Ν. 1684/87 άρθρο 2 και Ν. 2960/01 άρθρο 132 ).
Ξ 31     Μερική     Μετοικούντες: Απαλλαγή από Δασμούς, καταβολή ΦΠΑ και ποσοστού 20% του προβλεπόμενου κατά περίπτωση Τέλους Ταξινόμησης, για επιβατικά αυτοκίνητα, της ειδικής εξαίρεσης που προβλέπεται από την παρ.4 του άρθρου 5 της Δ245/88ΑΥΟ καινούρια αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2000cc.
Ξ32     Μερική     Μετοικούντες: Απαλλαγή από Δασμούς, καταβολή ΦΠΑ και ποσοστού 50% του προβλεπόμενου κατά περίπτωση Τέλους Ταξινόμησης, για επιβατικά αυτοκίνητα, της ειδικής εξαίρεσης που προβλέπεται από την παρ.4 του άρθρου 5 της Δ.245/88 ΑΥΟ καινούργια αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με κυλινδρισμό κινητήρα που υπερβαίνει τα 2000cc.
Ξ34     Μερική     Μετοικούντες: Απαλλαγή από δασμούς & ΦΠΑ καταβολή ποσοστού 20% του προβλεπόμενου κατά περίπτωση τέλους ταξινόμησης, για αυτοκινούμενα τροχόσπιτα από τρίτες Χώρες με εξάμηνη κυριότητα και χρήση.
Ξ36     Μερική     Μετοικούντες: Απαλλαγή από δασμούς, καταβολή ΦΠΑ και ποσοστού 20% του προβλεπόμενου κατά περίπτωση τέλους ταξινόμησης, για αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, της ειδικής εξαίρεσης που προβλέπεται από την παρ.4 του άρθρου 5 της Δ.245/88 ΑΥΟ καινούργια αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2000cc
Ξ37     Μερική     Μετοικούντες: Απαλλαγή από δασμούς, καταβολή ΦΠΑ και ποσοστού 50% του προβλεπόμενου κατά περίπτωση τέλους ταξινόμησης, για αυτοκινούμενα τροχόσπιτα της ειδικής εξαίρεσης που προβλέπεται από την παρ.4 του άρθρου 5 της Δ. 245/88 ΑΥΟ καινούργια αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με κυλινδρισμό κινητήρα μεγαλύτερο των 2000cc.
Ξ 39     Μερική     Αντικατάσταση αυτοκινήτων που καταστράφηκαν από τρομοκρατική ενέργεια: Καταβολή δασμών και ΦΠΑ, απαλλαγή 80% του προβλεπόμενου κατά περίπτωση Τέλους Ταξινόμησης, για επιβατικό αυτοκίνητο ίδιου ή μικρότερου κυβισμού με το κατεστραμμένο (Ν.2074/92 άρθρο 7, Ν. 2960/01 άρθρο 132).
Ξ 41     Μερική     Πολύτεκνοι: Καταβολή Δασμών, ΦΠΑ και ποσοστού 50% του προβλεπόμενου κατά περίπτωση Τέλους Ταξινόμησης, για επιβατικά αυτοκίνητα με κυλινδρισμό μέχρι 2.000cc (Ν.1563/85 άρθρο 36, Ν.2443/96 άρθρο 11 και Ν.2960/01 άρθρο 132 ).
Ξ43     Μερική     Ανάπηροι: Καταβολή Δασμών και ΦΠΑ, απαλλαγή από Τέλος Ταξινόμησης, για επιβατικά αυτοκίνητα με κυλινδρισμό ανάλογα με την περίπτωση (Ν.490/76 άρθ.1, Ν.1798/88 άρθ.16, Ν.1882/90 άρθ.23, Ν.1731/87 άρθ.34, Ν 1884/90 αρθ.32, Ν.2227/94 αρθ.16 , Ν.2443/96 άρθ.11, και Ν.2960/01 άρθ. 132 ).
 

Ξ45     Μερική     Ανάπηροι : (δικαιούχοι πλήρους απαλλαγής από το Τέλος Ταξινόμησης για αυτοκίνητα μέχρι 1650cc). Καταβολή δασμών και Φ.Π.Α. απαλλαγή από το 70% του προβλεπόμενου κατά περίπτωση τέλους ταξινόμησης για επιβατικά αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με κυλινδρισμό από 1651 μέχρι 2000cc (Ν. 2753/99, αρθ. 19).
Ξ47     Μερική     Ανάπηροι: ( δικαιούχοι πλήρους απαλλαγής από το ΤΤ για αυτοκίνητα μέχρι 1650cc ή 2000cc). Καταβολή δασμών και ΦΠΑ, απαλλαγή από το 42% του προβλεπόμενου κατά περίπτωση τέλους ταξινόμησης, για επιβατικά αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με κυλινδρισμό μεγαλύτερο των 2000cc (Ν. 2753/99, αρθ. 19)
Ο49     Μερική     Επιβατικά Αυτοκίνητα Δημοσίας Χρήσης (Ταξί-Αγοραία):Καταβολή Δασμού και ΦΠΑ, απαλλαγή ποσοστού 87% του προβλεπόμενου Τέλους Ταξινόμησης για επιβατικά αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της οδηγίας 94/12 ΕΟΚ ή μεταγενέστερης (Ν. 2960/01 άρθρο 122).
Ο 51     Μερική     Επιβατικά αυτοκίνητα Δημόσιας Χρήσης (Ταξί - Αγοραία) :Καταβολή Δασμών και ΦΠΑ, απαλλαγή ποσοστού 50% του προβλεπόμενου Τέλους Ταξινόμησης για επιβατικά αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των οδηγιών 91/441, 89/458 και 88/76 ή είναι συμβατικής τεχνολογίας (Ν. 2960/01 άρθρο 122).
Ο53     Πλήρης
Απαλλαγή     Ιερά μονή Αγίου Όρους: Απαλλαγή από δασμούς, ΦΠΑ και Τέλος Ταξινόμησης, για επιβατικά αυτοκίνητα με κυλινδρισμό απεριόριστο (Ν.2187/94 άρθ.16, Καν.ΕΟΚ 918/83, άρθ.135, Ν.2859/00 αρθ 2 και Ν.2960/01 αρθ 132).
Ο54     Μερική     Δικαιούχοι του καθεστώτος υπαγόμενοι στις διατάξεις του Α.Ν. 89/67: Καταβολή δασμών, ΦΠΑ και απαλλαγή από το προβλεπόμενο κατά περίπτωση τέλος ταξινόμησης για επιβατικά αυτοκίνητα ανεξαρτήτως κυλινδρισμού.
Ο56     Μερική     Κληρονομική Διαδοχή: Οχήματα που αποκτώνται στα πλαίσια κληρονομικής διαδοχής ή που περιέρχονται εκ διαθήκης σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, απαλλαγή από δασμούς, ΦΠΑ και από το 80% του προβλεπόμενου κατά περίπτωση Τέλους ταξινόμησης (Άρθρα 16,17,18,της Δ.245/88 ΑΥΟ και άρθρο 132 του Ν.2960/01, Καν.ΕΟΚ 918/83 άρθρα 16,17, και Ν. 1684/87 άρθρο 14)
Α 57     Μερική     Δημόσιο: Καταβολή δασμών, ΦΠΑ, απαλλαγή 90% Τέλους Ταξινόμησης, για φορτηγά αυτοκίνητα καινούργια αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (Ν.896/37 άρθρ.1. Ν.1882/90 άρθρο 39 και Ν2960/01 άρθρο 132 )
Α58     Μερική     Δημόσιο: Καταβολή δασμών & ΦΠΑ. Απαλλαγή από 80% τέλους ταξινόμησης, για δωρεάν παραχωρούμενα-αποστελλόμενα επιβατικά αυτοκίνητα καινούργια αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (Ν 4257/62 άρθρο 13, Ν.1882/90 άρθρο 39, Ν. 2960/01 άρθρο 132).
Α59     Μερική     Δήμοι-Κοινότητες:: Καταβολή δασμών & ΦΠΑ. Απαλλαγή από 80% τέλους ταξινόμησης. Για δωρεάν παραχωρούμενα-αποστελλόμενα επιβατικά αυτοκίνητα καινούργια ή μεταχειρισμένα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (Ν.3686/57 άρθρο 6, Α.Ν.36/68 άρθρο 8, Ν.2960/01 άρθρο 132 και Ν. 2218/94 άρθρα. 21 και 38).
Α60     Μερική     Δήμοι-Κοινότητες: Καταβολή δασμών & ΦΠΑ. Απαλλαγή από 90% τέλους ταξινόμησης, για δωρεάν παραχωρούμενα-αποστελλόμενα φορτηγά
 

αυτοκίνητα καινούργια ή μεταχειρισμένα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (Ν.3686/57 άρθρο 6, Α.Ν. 36/68 άρθρο 8, Ν. 2218/94 άρθρα. 21 και 38 και Ν. 2960/01 άρθρο 132).
Θ 63     Μερική     Νοσοκομεία Κρατικά-Δημοτικά: Επιχορηγούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό Καταβολή Δασμών & Φ.Π.Α. Απαλλαγή από 80% του τέλους ταξινόμησης, για δωρεάν παραχωρούμενα ή αποστελλόμενα ασθενοφόρα καινούργια αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (Ν.2459/97 άρθρο 6, Ν.2960/01 άρθρο 132).
Γ 64     Πλήρης     CEDEFOP: Απαλλαγή από δασμούς, Φ.Π.Α, και από το προβλεπόμενο κατά περίπτωση τέλος ταξινόμησης για επιβατικά αυτοκίνητα ανεξαρτήτως κυλινδρισμού (Ν.2337/95 άρθρο 2, Δ.405/13/Β0018 Α.Υ.Ο.)
Γ 66     Πλήρης     ΝΑΤΟ: Απαλλαγή από δασμούς ,ΦΠΑ και από το προβλεπόμενο κατά περίπτωση τέλος ταξινόμησης για επιβατικά αυτοκίνητα ανεξαρτήτως κυλινδρισμού κινητήρα (Ν.2826/2000 και Δ.859/19/16-6-2000)
Γ 68     Πλήρης     ΝΑΤΟ: Απαλλαγή από δασμούς ,ΦΠΑ και από το προβλεπόμενο κατά περίπτωση τέλος ταξινόμησης για αυτοκινούμενα τροχόσπιτα.
Γ. Περιπτώσεις Ειδικών Ρυθμίσεων
Φ 71     Αυτοκινούμενα Τροχόσπιτα: Καταβολή δασμών, ΦΠΑ και 50% του προβλεπόμενου κατά περίπτωση τέλους ταξινόμησης (Ν.2960/2001 αρ.121)
Φ 73     Ηλεκτροκίνητα ή υβριδικά αυτοκίνητα: Που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της οδηγίας 94/12/ΕΟΚ ή μεταγενέστερης καταβολή δασμών & ΦΠΑ το τέλος ταξινόμησης δεν καταβάλλεται. Ν.2960/2001 αρ.121.
Φ 75     Καταβολή δασμών και ΦΠΑ μη υπολογισμός του τέλους ταξινόμησης, αυτοκίνητα οχήματα τρίτων χωρών για τα οποία το τέλος ταξινόμησης δεν καταβάλλεται κατά την εισαγωγή.
Φ 91     Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ (Δωδεκάνησα, Κυκλάδες Θάσος Σαμοθράκη Βόρειες Σποράδες, Σκύρος, & Νομοί Λέσβου, Χίου, Σάμου οι συντελεστές μειώνονται κατά 30%, Ν. 2093/92 άρθρο 17).

Παρατήρηση: Ο κωδικός Ξ01 χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παράδοση ειδών οικοσκευής σκαφών αναψυχής ρυμουλκούμενων τροχόσπιτων και ιδιωτικών αεροσκαφών σε Μετοικούντες.

Παραδείγματα:

1-Εισαγωγή από μετοικούντα ειδών οικοσκευής και αυτοκινήτου με εξάμηνη κυριότητα και χρήση. Στην περίπτωση αυτή έχουμε απαλλαγή από εισαγωγικό δασμό , ΦΠΑ και λοιπούς φόρους.
• Είδη Οικοσκευής Συμπλήρωση της Θέσης 37β με τον κωδικό Ξ01 (όπου Ξ ο τομέας στον οποίο περιλαμβάνονται οι μετοικούντες και 01 ο αρ. κωδικός της έκτασης της απαλλαγής από φόρους) και ταυτόχρονη συμπλήρωση της θέσης 36 με τον κωδικό 199 για την απαλλαγή από εισαγωγικό δασμό.
• Αυτοκίνητο Συμπλήρωση της θέσης 37β με τον κωδικό Ξ30 και ταυτόχρονη συμπλήρωση της θέσης 36 με τον κωδικό 199.

2-Παραλαβή από Νοσοκομείο στα Δωδεκάνησα αιθυλικής αλκοόλης. Σ' αυτή την περίπτωση ο παραλήπτης υποχρεούται να καταβάλλει εισαγωγικό δασμό, μειωμένο κατά 30% ΦΠΑ και απαλλάσσεται από τον ΕΦΚ και τους λοιπούς φόρους. Ο συνδυασμός που προκύπτει είναι Θ 07 (όπου Θ ο τομέας στον οποίο υπάγονται τα νοσοκομεία και 07 ο κωδικός της έκτασης της απαλλαγής από φόρους).

3-Προσωρινή εισαγωγή ειδών με ολική απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς.
Συμπληρώνεται η θέση 37β με τον κωδικό Π01 (απαλλαγή από φόρους). Η απαλλαγή από δασμό προκύπτει από το καθεστώς 53.


Θέση 38. Καθαρή Μάζα (χιλιόγραμμα)
Στη θέση 38 αναγράφεται η καθαρή μάζα σε χιλιόγραμμα των εμπορευμάτων που περιγράφονται στη θέση 31. Σαν καθαρή μάζα νοείται το καθαρό βάρος του εμπορεύματος αφού αφαιρεθεί κάθε συσκευασία. Η θέση αυτή συμπληρώνεται με τα χιλιόγραμμα καθαρού βάρους σε απλές μονάδες μέτρησης και όχι σε πολλαπλάσια αυτών

Θέση 39. Ποσόστωση
Συμπληρώνεται ο εξαψήφιος κωδικός της αιτούμενης ποσόστωσης.
Θέση 40. Συνοπτικό Δηλωτικό - Προηγούμενο Παραστατικό
Στο έντυπο : Για την πίστωση του δηλωτικού αναγράφονται κατά σειρά τα στοιχεία, δηλωτικό/ έτος /αριθμός δηλωτικού /αριθμός στίχου /αριθ. δεμάτων.
Για την πίστωση άλλου ΕΔΕ αναγράφονται κατά σειρά τα στοιχεία κωδικός Τελωνείου /έτος /αριθμός ΕΔΕ / αριθμός είδους /καθαρή μάζα. (Ως κωδικός Τελωνείου αναγράφεται ο κωδικός του Τελωνείου καταχώρησης του παραστατικού). Εάν η πίστωση αφορά οχήματα (επιβατικά, φορτηγά, μηχανάκια) τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς αποταμίευσης ή προσωρινής εισαγωγής, τότε σαν ποσότητα πιστώνεται ο αριθμός των οχημάτων (τεμάχια) των οποίων οι αριθμοί πλαισίων αναγράφονται στη θέση 31.
Επί επανεξαγωγής/επανεισαγωγής εμπορευμάτων από τελειοποίηση ενεργητική/παθητική προσαρτάται στη διασάφηση η «ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ».
Εάν ο χώρος στη θέση 40 δεν επαρκεί προσαρτάται συνημμένη κατάσταση.
Στην οθόνη του Η/Υ :Επιλέγεται και συμπληρώνεται η κατάλληλη ένδειξη.

Θέση 41. Συμπληρωματικές Μονάδες

Συμπληρώνεται στις περιπτώσεις που απαιτείται, σύμφωνα με τις ενδείξεις που αναγράφονται στη στήλη 3 του TARIC.

Θέση 42. Τιμή του Είδους

Στο έντυπο : Συμπληρώνεται στις περιπτώσεις που απαιτείται, με το μέρος της τιμής που αναγράφεται στη θέση 22, η οποία αφορά το εν λόγω είδος.
Στην οθόνη του Η/Υ :Δεν χρησιμοποιείται.

Θέση 44. Ειδικές Μνείες/ Προσκομιζόμενα Έγγραφα

Στο έντυπο: Αναγράφονται τα συνημμένα έγγραφα που προσκομίζονται για υποστήριξη της διασάφησης καθώς και η επίκληση του δικαιώματος ατέλειας.

Στην οθόνη του Η/Υ :
Θέση 44.1 Στο πεδίο αυτό αναγράφονται οι ειδικές μνείες ως και η επίκληση του δικαιώματος ατέλειας (χώρος για ελεύθερο κείμενο).
Θέση 44.2 Στο πεδίο αυτό υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης μέχρι τριών συνημμένων έγγραφων σύμφωνα με την σχετική κωδικοποίηση. Η καταχώρηση περιλαμβάνει στην α΄ θέση τον κωδικό του εγγράφου (τριψήφιος αριθμητικός κωδικός) και στη β΄ θέση τον αριθμό του συνημμένου εγγράφου (εξαψήφιος αριθμητικός κωδικός) π.χ ΚΩΔ:954 ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ:123456.
Σημειώνεται ότι στη θέση αυτή δίδεται ιδιαίτερη προτεραιότητα στην καταχώρηση των προτιμησιακών πιστοποιητικών καταγωγής και κυκλοφορίας (FORM A, EUR-1, ATR-1, δήλωση καταγωγής επί τιμολογίου) καθώς και στο πιστοποιητικό παραγωγού (μέτρα αντιντάμπιγκ και αντισταθμιστικά) και εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λοιπά συνημμένα έγγραφα .

Θέση 44.3 Στο πεδίο αυτό καταχωρείται:

• σε περίπτωση έγκρισης απλοποιημένης διαδικασίας τελωνισμού (απλουστευμένη διασάφηση) ο κωδικός και ο αριθμός έγκρισης που χορηγείται από την τελωνειακή περιφέρεια.
• στους εφοδιασμούς με απλοποιημένη διαδικασία αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης που χορηγεί το Τελωνείο (σημειώνεται ότι στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχει επιλεγεί η σχετική ένδειξη <απλοποιημένη διαδικασία> στην πρώτη οθόνη των βασικών στοιχείων της διασάφησης).

Θέση 46. Στατιστική Αξία

Αναγράφεται η δασμολογητέα αξία του εμπορεύματος.
Θέση 47. Υπολογισμός Επιβαρύνσεων

Στο έντυπο :
• Στη στήλη ″Είδος″ αναγράφονται οι κωδικοί μηχανοργάνωσης που αντιστοιχούν στις διάφορες δασμολογικές ή φορολογικές μονάδες και επιβαρύνσεις.
• Στη στήλη ″Φορολογική Βάση″ αναγράφεται η αξία ή η ποσότητα των διαφόρων δασμολογικών και φορολογικών μονάδων.
• Στη στήλη ″Συντελεστής″ αναγράφεται συντομογραφία του σχετικού εσόδου με τον αντίστοιχο συντελεστή.
• Στη στήλη ″Ποσό″ το ποσό της επιβάρυνσης.

Για τον υπολογισμό των επιβαρύνσεων τόσο στα μηχανογραφημένα όσο και στα μη μηχανογραφημένα Τελωνεία η θέση αυτή συμπληρώνεται καταρχήν με την αναγραφή των ειδικών στοιχείων (βλέπε πίνακα κωδικών μηχανογράφησης) που αποτελούν τη βάση υπολογισμού ορισμένων δασμών και φόρων και στη συνέχεια ακολουθεί ο υπολογισμός με την αναγραφή των μηχανογραφικών κωδικών εσόδων και των αντίστοιχων ποσών.

Σημείωση: Σε περίπτωση ατέλειας, τα προς καταβολή ποσά θα πρέπει να διαχωρίζονται από τα ποσά ατέλειας.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Είδος     Φορολογική βάση     Συντελεστής     Ποσό
7     100 ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ     ΧΧΧ
20     100 ΛΙΤΡΑ     ΧΧΧ
30     1000 ΛΙΤΡΑ     ΧΧΧ
42     1000 ΤΕΜΑΧΙΑ     ΧΧΧ
55     1000 ΧΙΛ/ΜΑ (ΤΟΝΟΣ)     ΧΧΧ
57     PLATO     XXX
618     ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ     ΧΧΧ
800     ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΦΠΑ     ΧΧΧ
 

802     ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 48     ΧΧΧ
804     ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΚΕ     ΧΧΧ
806     ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ     ΧΧΧ
808     ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ     ΧΧΧ
810     ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΦΠΑ (ΚΑΠΝΙΚΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ)     ΧΧΧ
812     ΠΟΣΑ ΕΦΚ ΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ     ΧΧΧ
814     ΟΓΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΣΙΓΑΡΑ     ΧΧΧ
816     ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ     ΧΧΧ
900     ΤΙΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ     ΧΧΧ
902     ΤΙΜΗ CIF     XXX
904     ΤΙΜΗ CIF ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΤΕΛΩΝΙΣΜΟ     ΧΧΧ
906     ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ     ΧΧΧ
908     ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΤΕΛΩΝΙΣΜΟ     ΧΧΧ

Όταν η βάση υπολογισμού ορισμένων δασμών και φόρων στηρίζεται σε μονάδα υπολογισμού που αναγράφεται ως στατιστική πληροφορία στη θέση 41 δεν απαιτείται ξανά, η αναγραφή της στη θέση 47.

Παραδείγματα :

Α-Τελωνισμός καπνικών προϊόντων, κωδικός TARIC 2202209000….1418.
Φορολογική μονάδα για τον υπολογισμό του πάγιου ειδικού φόρου κατανάλωσης τα 1000 τεμάχια. Συμπληρώνεται μόνο η θέση 41 με τον αριθμό των 1000 τεμαχίων.
Β-Τελωνισμός οινοπνευματωδών ποτών (ουίσκι) κωδικός TARIC 2208305200…1312
Φορολογική μονάδα για τον υπολογισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης τα λίτρα άνυδρης αλκοόλης. Συμπληρώνεται μόνο η θέση 41 με τον αριθμό των λίτρων άνυδρης αλκοόλης.
Διευκρινίζεται όμως ότι, εάν ο χρήστης κάνει υπολογισμό των δασμών και φόρων χωρίς να έχει συμπληρώσει προηγουμένως τη θέση 41 τότε το σύστημα θα του ζητήσει να συμπληρώσει τόσο τη θέση 47 με τη μονάδα υπολογισμού όσο και τη θέση 41με τη στατιστική μονάδα.

Θέση 48. Αναστολή Πληρωμής

Η θέση αυτή συμπληρώνεται με τους παρακάτω κωδικούς αριθμούς στις περιπτώσεις που εγκρίνεται αναστολή πληρωμής.
1 Αναστολή πληρωμής εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών .(άρθρο 224 και επόμενα του Κ.Τ.Κ)
2 Αναστολή πληρωμής τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων (για κάλυψη εκθεσιακών αναγκών άρθρο 11 Ν.1477/84).
3 Απαλλαγή από το Φ.Π.Α με το Ε.Δ.Δ.Α (Δ.1163/678/Ε0017/30-08-2001 ΑΥΟ).
4 Αναστολή καταβολής ( όχι στο Τελωνείο ) του Φ.Π.Α. στα εισαγόμενα επενδυτικά αγαθά (ΑΥΟ Π.2869/87).
5 Αναστολή καταβολής (όχι στο Τελωνείο) του Φ.Π.Α. στα εισαγόμενα περιοδικά κ.λ.π. (άρθρο 23 Ν.2859/00).
6 Διαδικασία πίστωσης των δασμών και φόρων (πλην Φ.Π.Α.) στις εισαγωγές υλικών από την εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ν.4110/60). Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται πάντα σε συνδυασμό με τον κωδικό Ο 04 στη θέση 37β.
7 Αναστολή πληρωμής για 56 ημέρες του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του Φ.Π.Α. στα βιομηχανοποιημένα καπνά. Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται στη διασάφηση μόνο για την περίπτωση που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 104 του Ν.2960/01 (εισαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών από εδάφη της παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν.2960/01.).

Θέση 49. Ταυτότητα της Αποθήκης

Η θέση αυτή συμπληρώνεται με την αναγραφή των στοιχείων της αποθήκης στην οποία πρόκειται να αποθηκευτούν ή από την οποία εξέρχονται τα εμπορεύματα (αποταμίευση ή φορολογική αποθήκη).
Για αποθήκες αποταμίευσης συμπληρώνεται ο κωδικός της Τελωνειακής Περιφέρειας που έχει εκδώσει την έγκριση, και ο αριθμός έγκρισης.
Για φορολογικές αποθήκες συμπληρώνεται ο κωδικός του Τελωνείου ελέγχου και ο αριθμός της έγκρισης.

Θέση 54.

Στο έντυπο: Τόπος και Ημερομηνία, Υπογραφή και Ονοματεπώνυμο του διασαφιστή ή του αντιπροσώπου του.
ΧΩΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΧΩΡΟΣ Α : Τελωνείο Αποστολής / Εξαγωγής ή Προορισμού

Στο χώρο αυτό το τελωνείο θέτει :
• την ονομασία και τον κωδικό του Τελωνείου
• τον κωδικό αριθμό του παραστατικού
• τον αριθμό και την ημερομηνία καταχώρησης
• την ημερομηνία αποδοχής
• σε περίπτωση εξαγωγής, την ημερομηνία εξαγωγής η οποία συμπληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του γραφείου εξαγωγής, με την επιστροφή της άδειας φόρτωσης, από το ίδιο Τελωνείο ή άλλο Τελωνείο εξόδου.

ΧΩΡΟΣ Β: Λογιστικά Στοιχεία

Στο χώρο αυτό καταχωρείται ο αριθμός χειρόγραφης καταχώρησης στις περιπτώσεις που το Ο.Π.Σ.Τ. είναι εκτός λειτουργίας.
Ο χώρος αυτός χρησιμοποιείται επίσης για τις βοηθητικές πράξεις που απαιτούνται για τους διάφορους υπολογισμούς (μετατροπή συναλλάγματος, διαμόρφωση αξιών κλπ.) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Οι ακόλουθοι συνδυασμοί κωδικών χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση της θέσης 37 πρώτη υποδιαίρεση του ΕΔΕ. Οι κωδικοί αυτοί προκύπτουν από τον συνδυασμό του αιτούμενου και προηγούμενου καθεστώτος όπως αυτά αναφέρονται στο παράρτημα 38 του ΚΑΝ (ΕΟΚ) 2454/93.

07. Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και αποταμίευση

ΚΩΔΙΚΟΣ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
07 00     Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς αποταμίευσης διαφορετικό από το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης.
07 71     Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς αποταμίευσης διαφορετικό από το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης εμπορευμάτων που έχουν ήδη υπαχθεί σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης.
07 78     Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς αποταμίευσης διαφορετικό από το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης εμπορευμάτων που εισάγονται μέσω ελεύθερης ζώνης τύπου Ι.

10. Oριστική εξαγωγή/ αποστολή

ΚΩΔΙΚΟΣ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
10 00     Κανονική εξαγωγή Κοινοτικών εμπορευμάτων σε τρίτες χώρες καθώς επίσης και αποστολή Κοινοτικών εμπορευμάτων σε τμήματα του τελωνειακού εδάφους της κοινότητας στα οποία η οδηγία 77/388/EOK (L 145,13.06.1977) δεν εφαρμόζεται π.χ Κανάρια Νησιά.
10 76     Eξαγωγή κοινοτικών εμπορευμάτων σε τρίτες χώρες τα οποία είχαν τεθεί σε αποθήκη αποταμίευσης ή σε ελεύθερη ζώνη με προχρηματοδότηση της επιστροφής.
10 77     Eξαγωγή μεταποιημένων Κοινοτικών εμπορευμάτων σε τρίτες χώρες τα οποία είχαν τεθεί σε αποθήκη αποταμίευσης ή σε ελεύθερη ζώνη με προχρηματοδότηση της επιστροφής.

21/22/25. Προσωρινή εξαγωγή (παθητική τελειοποίηση)
(απαιτείται απλή ή ενιαία έγκριση υπαγωγής στο καθεστώς)
ΚΩΔΙΚΟΣ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
21 00     Προσωρινή εξαγωγή στο πλαίσιο του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή ή του συστήματος των σταθερών ανταλλαγών.
21 41     Προσωρινή εξαγωγή για μεταποίηση ή επισκευή στο πλαίσιο του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή εμπορευμάτων που βρίσκονται στην Κοινότητα σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα επιστροφής).
21 51     Προσωρινή εξαγωγή για μεταποίηση ή επισκευή στο πλαίσιο του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα αναστολής).
21 91     Προσωρινή εξαγωγή για μεταποίηση ή επισκευή στο πλαίσιο του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο.
22 00     Προσωρινή εξαγωγή στο πλαίσιο του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή εκτός αυτών που αναφέρονται στους κωδικούς 21 και 25 π.χ εμπορεύματα που εξάγονται για επισκευή με απλή έγκριση του Τελωνείου εξαγωγής.
25 00     Προσωρινή εξαγωγή στο πλαίσιο του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων όπως προβλέπεται από τον Καν (ΕΟΚ) 3036/94
25 41     Εμπορεύματα που βρίσκονται στην Κοινότητα σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα επιστροφής) και εξάγονται προσωρινά για μεταποίηση ή επισκευή στο πλαίσιο του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων όπως προβλέπεται από τον Καν(ΕΟΚ) 3036/94.
 

25 51     Εμπορεύματα που βρίσκονται στην Κοινότητα σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα αναστολής) και εξάγονται προσωρινά για μεταποίηση ή επισκευή στο πλαίσιο του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων όπως προβλέπεται από τον Καν(ΕΟΚ) 3036/94.
25 91     Προσωρινή εξαγωγή για μεταποίηση ή επισκευή στο πλαίσιο του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων όπως προβλέπεται από τον Καν (ΕΟΚ) 3036/94 εμπορευμάτων τα οποία έχουν υπαχθεί στο καθεστώς μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο.

23. Προσωρινή εξαγωγή
ΚΩΔΙΚΟΣ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
23 00     Προσωρινή εξαγωγή κοινοτικών εμπορευμάτων με σκοπό την επανεισαγωγή στην ίδια κατάσταση π.χ για επίδειξη, δειγματισμό κλπ.

31. Επανεξαγωγή

ΚΩΔΙΚΟΣ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
31 00     Επανεξαγωγή μη κοινοτικών εμπορευμάτων τα οποία βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση.
31 41     Επανεξαγωγή εμπορευμάτων τα οποία έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα επιστροφής).
31 51     Επανεξαγωγή εμπορευμάτων τα οποία έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα αναστολής).
31 53     Επανεξαγωγή εμπορευμάτων τα οποία έχουν υπαχθεί στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής.
31 71     Επανεξαγωγή εμπορευμάτων τα οποία έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης
31 91     Επανεξαγωγή εμπορευμάτων τα οποία έχουν υπαχθεί στο καθεστώς μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο.

40. Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση

ΚΩΔΙΚΟΣ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

40 00     Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη θέση σε ανάλωση εμπορευμάτων που δεν αποτελούν αντικείμενο παράδοσης με απαλλαγή από ΦΠΑ.
40 51     Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη θέση σε ανάλωση εμπορευμάτων τα οποία είχαν υπαχθεί στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.
40 53     Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη θέση σε ανάλωση εμπορευμάτων τα οποία είχαν υπαχθεί στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής.
40 71     Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη θέση σε ανάλωση εμπορευμάτων τα οποία είχαν υπαχθεί στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης που δεν αποτελούν αντικείμενο παράδοσης με απαλλαγή από ΦΠΑ.
40 78     Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη θέση σε ανάλωση εμπορευμάτων που δεν αποτελούν αντικείμενο παράδοσης με απαλλαγή από ΦΠΑ και εισάγονται μέσω ελεύθερης ζώνης τύπου Ι
40 91     Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη θέση σε ανάλωση εμπορευμάτων που βρίσκονται σε καθεστώς μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο.

41. Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή (σύστημα επιστροφής δασμών).
(απαιτείται εθνική ή ενιαία έγκριση υπαγωγής στο καθεστώς)
ΚΩΔΙΚΟΣ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
41 00     Υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα επιστροφής δασμών).
 

41 21     Υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα επιστροφής δασμών) εμπορευμάτων τα οποία είχαν εξαχθεί στο πλαίσιο του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή.
41 44     Υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα επιστροφής δασμών) εμπορευμάτων τα οποία είχαν υπαχθεί στο ίδιο καθεστώς σε άλλο Κ-Μ.
41 71     Υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα επιστροφής δασμών) εμπορευμάτων τα οποία έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης.
41 78     Υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα επιστροφής δασμών) εμπορευμάτων που εισάγονται μέσω ελεύθερης ζώνης τύπου Ι.

42. Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη αποστολή σε άλλο Κράτος - Μέλος

ΚΩΔΙΚΟΣ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
42 00     Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη αποστολή σε άλλο Κ–Μ.
42 71     Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη αποστολή σε άλλο Κ-Μ εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης.
42 78     Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη αποστολή σε άλλο Κ-Μ εμπορευμάτων που εισάγονται μέσω ελεύθερης ζώνης τύπου Ι.

51. Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή (ενεργητική τελειοποίηση-σύστημα αναστολής)

(απαιτείται εθνική ή ενιαία έγκριση υπαγωγής στο καθεστώς)
ΚΩΔΙΚΟΣ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
51 00     Υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα αναστολής).
51 21     Υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα αναστολής) εμπορευμάτων τα οποία είχαν εξαχθεί προσωρινά για μεταποίηση ή επισκευή στο πλαίσιο του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή.
51 25     Υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα αναστολής) και είχαν εξαχθεί προσωρινά για μεταποίηση ή επισκευή στο πλαίσιο του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων όπως προβλέπεται από τον Καν(ΕΟΚ) 3036/94.
51 54     Υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα αναστολής) εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο ίδιο καθεστώς σε άλλο Κ-Μ.
51 71     Υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα αναστολής) εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης.
51 78     Υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα αναστολής) εμπορευμάτων που εισάγονται μέσω ελεύθερης ζώνης τύπου Ι.
51 91     Υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα αναστολής) εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο

53. Προσωρινή εισαγωγή

ΚΩΔΙΚΟΣ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
53 00     Υπαγωγή στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής πχ εμπορεύματα που προορίζονται για έκθεση, επίδειξη κλπ.
53 71     Υπαγωγή στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης.
53 78     Υπαγωγή στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής εμπορευμάτων που εισέρχονται μέσω ελεύθερης ζώνης τύπου Ι

61. Επανεισαγωγή εμπορευμάτων από παθητική τελειοποίηση
ΚΩΔΙΚΟΣ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
61 21     Επανεισαγωγή εμπορευμάτων τα οποία είχαν εξαχθεί με σκοπό την μεταποίηση ή επισκευή / ή εμπορεύματα αντικατάστασης τα οποία εισάγονται σε αντικατάσταση άλλων (Σύστημα Σταθερών Ανταλλαγών) τα οποία έχουν εξαχθεί ή πρόκειται να εξαχθούν.
 

61 24     Εμπορεύματα τα οποία είχαν εξαχθεί από άλλο Κ-Μ με σκοπό την μεταποίηση ή επισκευή και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία.
61 25     Επανεισαγωγή εμπορευμάτων τα οποία είχαν εξαχθεί στο πλαίσιο του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων όπως προβλέπεται από τον Καν (ΕΟΚ) 3036/94.

63. Επανεισαγωγή εμπορευμάτων από προσωρινή εξαγωγή

ΚΩΔΙΚΟΣ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
63 21     Επανεισαγωγή εμπορευμάτων με απαλλαγή από δασμούς και φόρους τα οποία εξήχθησαν προσωρινά με σκοπό να υπαχθούν σε παθητική τελειοποίηση και επανέρχονται στην ίδια κατάσταση.
63 23     Επανεισαγωγή και θέση σε ανάλωση με ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων με απαλλαγή από δασμούς και φόρους.
63 25     Επανεισαγωγή εμπορευμάτων με απαλλαγή από δασμούς και φόρους τα οποία είχαν εξαχθεί στο πλαίσιο του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων όπως προβλέπεται από τον Καν (ΕΟΚ) 3036/94 και επανέρχονται στην ίδια κατάσταση.
63 78     Επανεισαγωγή και θέση σε ανάλωση με ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων με απαλλαγή από δασμούς και φόρους εμπορευμάτων που εισέρχονται μέσω ελεύθερης ζώνης τύπου Ι.

71. Αποταμίευση

ΚΩΔΙΚΟΣ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
71 00     Υπαγωγή στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης.
71 21     Υπαγωγή στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης εμπορευμάτων που προέρχονται από το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή.
71 51     Υπαγωγή στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης εμπορευμάτων που προέρχονται από το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.
71 53     Υπαγωγή στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης εμπορευμάτων που προέρχονται από το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής.
71 71     Μεταφορά αποταμιευμένων εμπορευμάτων από μία αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης σε άλλη.
71 78     Υπαγωγή στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης εμπορευμάτων που εισέρχονται μέσω ελεύθερης ζώνης τύπου Ι.

76. Προχρηματοδοτούμενα εμπορεύματα υπό τελωνειακό έλεγχο (Βασικά προϊόντα)

ΚΩΔΙΚΟΣ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
76 00     Βασικά προϊόντα ή εμπορεύματα που τίθενται σε αποθήκη αποταμίευσης ή ελεύθερη ζώνη με προχρηματοδότηση της επιστροφής και προορίζονται να εξαχθούν χωρίς την διενέργεια εργασιών τελειοποίησης.

77. Προχρηματοδοτούμενα εμπορεύματα υπό τελωνειακό έλεγχο (μεταποιημένα προϊόντα)

ΚΩΔΙΚΟΣ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
77 00     Βασικά προϊόντα ή εμπορεύματα που τίθενται σε αποθήκη αποταμίευσης ή ελεύθερη ζώνη με προχρηματοδότηση της επιστροφής και προορίζονται να εξαχθούν μετά από εργασίες τελειοποίησης.

91. Υπαγωγή στο καθεστώς μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο
ΚΩΔΙΚΟΣ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
91 00     Υπαγωγή στο καθεστώς μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο.
 

91 51     Υπαγωγή στο καθεστώς μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο εμπορευμάτων που προέρχονται από το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.
91 71     Υπαγωγή στο καθεστώς μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης.
91 78     Υπαγωγή στο καθεστώς μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο εμπορευμάτων που εισέρχονται μέσω ελεύθερης ζώνης τύπου Ι.

94. Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση με ειδικό προορισμό (End-use)

(απαιτείται εθνική, ή ενιαία άδεια υπαγωγής στο καθεστώς)

ΚΩΔΙΚΟΣ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

94 00     Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση με ειδικό προορισμό
94 41     Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση με ειδικό προορισμό εμπορευμάτων τα οποία είχαν υπαχθεί στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα επιστροφής δασμών)
94 51     Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση με ειδικό προορισμό εμπορευμάτων τα οποία είχαν υπαχθεί στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα αναστολής δασμών).
94 71     Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση με ειδικό προορισμό εμπορευμάτων τα οποία είχαν υπαχθεί στο καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης.
94 78     Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση με ειδικό προορισμό εμπορευμάτων που εισέρχονται μέσω ελεύθερης ζώνης
94 91     Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση με ειδικό προορισμό εμπορευμάτων τα οποία είχαν υπαχθεί στο καθεστώς μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο.

95. Εφοδιασμός (Πλοία, Αεροσκάφη)

ΚΩΔΙΚΟΣ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
95 00     Εφοδιασμός πλοίων και αεροσκαφών με κοινοτικά εμπορεύματα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Δ.Ε. ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ Η/Υ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝ.ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΕΦΟΔ. ΠΛΟΙΩΝ –ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ .ΕΛΕΓΧΟ.     ΕΞΑΓΩΓΗ
(ΟΡΙΣΤΙΚΗ)     ΕΞΑΓΩΓΗ
(ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ)     ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ     ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ
ΠΛΟΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΜΙΚΤΩΝ. ΜΕ ΤΡΟΦΟΕΦΟΔΙΑ-ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ/ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ     ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ

Αποθήκες
Α, Β, Γ, Ε, ΣΤ     Δ     Προχρηματοδοτούμενα.
1α,β     1α,β     1α,β     1α,β     1α,β     1α,β     1α,β     1α,β
5*     2     2     2     2     5*     5*     5*
6     5*     5*     5*     5*     8     8     8
8     14     14     14     6     14     14     14
14     17α     17α     17α     8     19     15α     19
15α     19**     19**     19**     14     31α     19     31α
19**     21     21     21     17α     33     31α     33
21     25     25     25     19**     35     33     35
25     31α     31α     31α     21     37α     34α     37α
31α     33     33     33     25     38     35     38
33     37α     37α     35     31α     40     36     44α
34α     38     38     37α     33     44α     37α     49
36     44α     44α     38     37α     49     38
37α     46     46     40     38     40
38     Με προηγούμενα καθεστώτα ( 76, 77) και οι θέσει 40 - 49 .     Με προηγούμενο καθεστώς (91) και η θέση 40 .     44     44α     44α
40     46     46     46
44α     Με προηγούμενα καθεστώτα (67, 71) και η θέση 49.     Με προηγούμενα καθεστώτα (53, 91) και η θέση 40.
Με προηγούμενα καθεστώτα (71,76,77) και οι θέσεις 40 -49.     .     47
46     49
47
Με προηγούμενο καθεστώς (71) και η θέση 49.
* Αν ο αριθμός των ειδών στη θέση 5 είναι μεγαλύτερος από ένα ,συμπληρώνεται υποχρεωτικά και η θέση 3.
** Η θέση 19 επιλέγεται μόνο όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται με εμπορευματοκιβώτιο
. 1.Αν για τον κωδικό του εμπορεύματος υπάρχει στο TARIC μέτρο συμπληρωματικές μονάδες ,συμπληρώνεται υποχρεωτικά και η θέση 41.
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ-12
ΘΕΣΕΙΣ ΕΔΕ     ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ ΕΔΕ     ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (ΟΘΟΝΗ)     ΕΞΑΓΩΓΗΣ

(ΟΘΟΝΗ)
1     ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ     Υ     Υ
2     ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ     Υ
3     ΕΝΤΥΠΑ     Π     Π
5     ΕΙΔΗ     Π     Π
6     ΔΕΜΑΤΑ     Π     Π
7     ΑΡΙΘ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ
8     ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ     Υ
14     ΔΙΑΣΑΦΙΣΤΗΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ     Π     Π
15Α     ΚΩΔΙΚ. ΧΩΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ     Π
17Α     ΚΩΔ. ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ     Υ
18     ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ    Π     Π
19     ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
21     ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ     Π     Π
25     ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ     Π     Π
27     ΤΟΠΟΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ     Π     Π
31     ΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ     Υ     Π
32     ΑΡΙΘ. ΕΙΔΟΥΣ     Α     Α
33     ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ     Π     Π
34Α     ΚΩΔ. ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ     Π
35     ΜΙΚΤΗ ΜΑΖΑ     Π     Π
37     ΚΑΘΕΣΤΩΣ     Υ     Υ
38     ΚΑΘΑΡΗ ΜΑΖΑ     Π     Π
40     ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΗΛΩΤΙΚΟ/ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ     Π     Π
41     ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
44     ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΝΕΙΕΣ/ΠΡΟΣΚΟΜ. ΕΓΓΡΑΦΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ     Υ Π
46     ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ     Π     Π
49     ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ     Π     Π

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Υ= ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Π= ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ(Συμπληρώνεται όταν απαιτείται)
Α= Δημιουργείται από το σύστημα 
5253
Εμπορεύματα για τα οποία δεν απαιτείται η λήψη στατιστικών πληροφοριών:
α) τα μέσα πληρωμής που έχουν νόμιμη κυκλοφορία και οι αξίες
β) ο λεγόμενος νομισματικός χρυσός
γ) οι έκτακτες ενισχύσεις σε πληγείσες περιοχές
δ) ως εκ της διπλωματικής ή παρόμοιας φύσης του προορισμού τους:
1. τα εμπορεύματα που απολαύουν διπλωματικής και προξενικής ή παρόμοιας ασυλίας(διπλωματικοί φάκελοι, είδη που παραλαμβάνουν οι πρεσβείες κτλ)
2. τα δώρα που προσφέρονται σε αρχηγό κράτους και σε μέλη κυβερνήσεων ή κοινοβουλίου
3. τα αντικείμενα που κυκλοφορούν στο πλαίσιο της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής

ε) τα ακόλουθα είδη εφόσον δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής:
1. τα παράσημα, οι τιμητικές διακρίσεις, τα τιμητικά βραβεία, τα μετάλλια και τα αναμνηστικά εμβλήματα
2. το υλικό, οι προμήθειες και τα αντικείμενα ταξιδίου, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών ειδών, που προορίζονται για προσωπική χρήση /κατανάλωση και τα οποία συνοδεύουν, προηγούνται ή έπονται του ταξιδίου
3. τα είδη προικός, τα αντικείμενα μετοικεσίας ή κληρονομιάς
4. τα φέρετρα, οι τεφροδόχοι, τα αντικείμενα νεκρώσιμης διακόσμησης και τα αντικείμενα που προορίζονται για τη συντήρηση τάφων και ταφικών μνημείων
5. τα διαφημιστικά είδη, τιμοκατάλογοι κλπ
6. τα εμπορεύματα που κατέστησαν άχρηστα ή μη πρόσφορα για βιομηχανική χρήση
7. τα έρμα
8. οι φωτογραφίες, τα εκτυπωθέντα και εμφανισθέντα φιλμ, τα σχέδια, τα σκίτσα, τα αντίγραφα σχεδίων, τα χειρόγραφα, οι φάκελοι, τα διοικητικά έντυπα, τα αρχεία, τα τυπογραφικά δοκίμια, καθώς και κάθε μέσο εγγραφής πληροφοριών που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο διεθνούς ανταλλαγής πληροφοριών, α γραμματόσημα
9. τα φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις

στ) τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο έκτακτων, κοινών ενεργειών για την προστασία προσώπων ή του περιβάλλοντος
ζ) τα εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο μη εμπορικής διακίνησης μεταξύ φυσικών προσώπων που διανέμουν σε παραμεθόριες ζώνες.
η) άλλες περιπτώσεις:

1. τα εξαγόμενα εμπορεύματα που προορίζονται για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που σταθμεύουν έξω από το έδαφος της Ε.Ε.
2. τα εισαγόμενα εμπορεύματα που είχαν εξαχθεί από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έξω από την Ε.Ε.
3. τα εμπορεύματα που αποκτώνται ή μεταβιβάζονται από αλλοδαπές ένοπλες δυνάμεις που σταθμεύουν στη χώρα μας.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης