Αποτελέσματα live αναζήτησης

1019046/395/Α0012/24.2.2003 Δειγματοληπτικός έλεγχος δικαιολογητικών των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων οικ. έτους 2002 που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1019046/395/Α0012/24.2.2003
Δειγματοληπτικός έλεγχος δικαιολογητικών των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων οικ. έτους 2002 που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

1019046/395/Α0012/24.2.2003 Δειγματοληπτικός έλεγχος δικαιολογητικών των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2003
Αριθμ.πρωτ.: 1019046/395/Α0012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1019046-395
ΕΤΟΣ: 2003

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Δειγματοληπτικός έλεγχος δικαιολογητικών των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων οικ. έτους 2002 που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Eχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παραγρ.5 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε (ν.2238/1994, ΦΕΚ 151Α’), όπως συμπληρώθηκαν με την παραγρ.5 του άρθρου 13 του ν.2992/2002 (ΦΕΚ.54Α).

β) Τις διατάξεις της 1021302/390/Α’0012/ΠΟΛ.1084/5-3-2002 (ΦΕΚ 324Β) απόφασης, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της 1027389/534/Α0012/ΠΟΛ.1110/22-3-2002 (ΦΕΚ 439Β’) ομοίας.

γ) Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 (ΦΕΚ 1485Β) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

δ) Oτι η απόφαση ρυθμίζει διαδικαστικά ζητήματα, γι’ αυτό από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2002 που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, με απλή συστηματική δειγματοληψία θα ελεγχθούν:

Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

α) Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) αυτών που παρουσιάζουν μετά την εκκαθάρισή τους πιστωτικό υπόλοιπο από 1.500 ευρώ και πάνω.

β) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) αυτών που παρουσιάζουν μετά την εκκαθάρισή τους πιστωτικό υπόλοιπο από 0 έως 1500 ευρώ.

Β. ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει μετά την εκκαθάρισή τους χρεωστικό υπόλοιπο θα ελεγχθεί ποσοστό τρία τοις εκατό (3%).

Γ. ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δηλώσεις στις οποίες δεν αναγράφεται κανένα εισόδημα θα ελεγχθεί ποσοστό τρία τοις εκατό (3%).

Δ. ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Από τις υπόλοιπες δηλώσεις που δεν εμπίπτουν στο δείγμα με βάση όσα αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις της παρούσας, επιλέγονται προς έλεγχο όσες πληρούν ένα από τα παρακάτω κριτήρια:

α) Με βάση το μέσο όρο των εισοδημάτων που έχουν δηλωθεί με τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσα διαδικτύου:

αα) Εάν το ποσό των τόκων για αγορά πρώτης κατοικίας υπερβαίνει το δέκα πέντε τοις εκατό (15%) του παραπάνω μέσου όρου εισοδήματος.

ββ) Εάν το ποσό των ιατρικών εξόδων υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του παραπάνω μέσου όρου εισοδήματος.

γγ) Εάν το ποσό των δωρεών ή χορηγιών υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του παραπάνω μέσου όρου εισοδήματος.


β) Εάν το ποσό των ασφαλίστρων υπερβαίνει τις 350.000 δρχ.

γ) Εάν δηλώνεται ποσό για εισαγωγή χρηματικών ποσών ή για ανάλωση κεφαλαίου που ήδη φορολογήθηκε ή απαλλασσόταν από το φόρο, για την κάλυψη της διαφοράς δαπάνης που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 15 έως 19 του ν.2238/1994.

δ) Εάν το ποσό του φόρου που έχει παρακρατηθεί όπως αυτό προκύπτει από τις οικίες βεβαιώσεις, υπερβαίνει αυτό που προκύπτει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΦΩΤΙΑΔΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης