Αριθμ.Πρωτ:1101582/11006/Β0012/13.11.2003

Διαφημιστικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, εφόσον η καταβολή του αναλογούντος αγγελιοσήμου έχει διακανονισθεί πριν από την έναρξη του φορολογικού ελέγχου.

13 Νοέ 2003

Taxheaven.gr

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ:1101582/11006/Β0012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1101582-11006
ΕΤΟΣ: 2003

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Β’

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Διαφημιστικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, εφόσον η καταβολή του αναλογούντος αγγελιοσήμου έχει διακανονισθεί πριν από την έναρξη του φορολογικού ελέγχου.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 12 του ν.2328/1995, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι σε περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί από το διαφημιστή ή το διαφημιζόμενο εγκαίρως και προσηκόντως ο ειδικός φόρος και το αγγελιόσημο επί των διαφημίσεων, οι σχετικές διαφημιστικές δαπάνες δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του διαφημιστή και του διαφημιζόμενου, έστω και αν στη δεύτερη περίπτωση μεσολαβεί διαφημιστής.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν.2676/1999, οι οποίες με βάση την παράγραφο 12 του ίδιου άρθρου και νόμου εφαρμόζονται ανάλογα και για οφειλές αγγελιόσημου, ορίζεται, ότι με αποφάσεις των Δ.Σ. των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, παρέχεται η ευχέρεια της εξόφλησης σε μηνιαίες δόσεις, των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών μετά των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.

3. Από τα παραπάνω συνάγεται, ότι η δυνατότητα που παρέχεται στις επιχειρήσεις για το διακανονισμό και την εξόφληση σε μηνιαίες δόσεις των καθυστερούμενων οφειλών αγγελιοσήμου, προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις του ν.2676/1999 και κατά συνέπεια η καταβολή των πιο πάνω ποσών μετά από βεβαίωση από τον οικείο Ασφαλιστικό Οργανισμό, γίνεται προσηκόντως και νομίμως. Η εφαρμογή και τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του διακανονισμού καταλείπεται στον υπόψη Ασφαλιστικό Οργανισμό που διενεργεί την βεβαίωση της οφειλής.

4. Εξάλλου, με τις διατάξεις της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής του προσωπικού, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή u954 και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., εφόσον έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, εκτός αν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται μερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση για την καταβολή εισφορών.

5. Κατόπιν των ανωτέρω συνάγεται, ότι οι διαφημιστικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και στην περίπτωση κατά την οποία έχει διακανονισθεί με τον οικείο Ασφαλιστικό Οργανισμό, πριν από την έναρξη του φορολογικού ελέγχου, η καταβολή του αναλογούντος αγγελιοσήμου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 της παρούσας.

Κάθε άλλη διαταγή με αντίθετο περιεχόμενο παύει να ισχύει.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣTaxheaven.gr