Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1100/4.4.1995 Υποχρέωση τήρησης βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης αγαθών από τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μεταφορές αγαθών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης προς τη χώρα μας με χερσαία, εναέρια και θαλάσσια μέσα, και τα εναποθέτουν σε χώρους που ανήκουν σ αυτές ή εκμεταλλεύονται από αυτές. Διακίνηση αγαθών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης προς τη χώρα μας


Σχόλια: Οπως τροποποιήθηκε με την  ΠΟΛ.1106/29.06.2010 Απλοποίηση στη διαδικασία έκδοσης φορολογικών στοιχείων στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. – Τροποποίηση - αντικατάσταση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. 1041614/324/0015/ΠΟΛ.1100/4.4.1995 (ΦΕΚ Β΄ 305)

Με την ανωτέρω ΠΟΛ τροποποιήθηκαν η παρ. 3α και η παρ. 5


Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-04-1995 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1100/4.4.1995
Υποχρέωση τήρησης βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης αγαθών από τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μεταφορές αγαθών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης προς τη χώρα μας με χερσαία, εναέρια και θαλάσσια μέσα, και τα εναποθέτουν σε χώρους που ανήκουν σ αυτές ή εκμεταλλεύονται από αυτές. Διακίνηση αγαθών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης προς τη χώρα μας


Αθήνα, 4 Απριλίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1041614/324/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ - Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΚΑΙ Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 9η ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1100

Θέμα: "Υποχρέωση τήρησης βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης αγαθών από τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μεταφορές αγαθών από χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης προς τη χώρα μας με χερσαία, εναέρια και θαλάσσια μέσα, και τα εναποθέτουν σε χώρους που ανήκουν σ' αυτές ή εκμεταλλεύονται από αυτές. Διακίνηση αγαθών από χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης προς τη χώρα μας".

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γε' και γη' της περίπτωσης γ' καθώς και της περίπτωσης δ' του άρθρου 38 του π.δ/τος 186/1992 (ΦΕΚ Α84).

2. Την 1026431/268/2.3.1994 (ΦΕΚ Β'154) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών.

3. Την ανάγκη διευκόλυνσης των διενεργούμενων ελέγχων των διακινούμενων αγαθών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης προς τη χώρα μας, μετά την κατάργηση των τελωνειακών συνόρων από 1.1.1993.

4. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε:

1. Από 1 Ιουνίου 1995 καθιερώνεται υποχρέωση τήρησης θεωρημένου διπλότυπου βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης αγαθών, από τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μεταφορές αγαθών (μεταφορικές, διαμεταφορικές κ.λπ.), από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης προς τη χώρα μας και τα εναποθέτουν σε χώρους που ανήκουν σ' αυτές ή εκμεταλλεύονται από αυτές.

2. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται με την άφιξη του μεταφορικού μέσου και όχι αργότερα από το πέρας της εκφόρτωσης:

α) Η ημερομηνία άφιξης ή εκφόρτωσης κατά περίπτωση.

β) Τα στοιχεία του μεταφορικού μέσου.

γ) Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του παραλήπτη (εισαγωγέα) και εντός 5 ημερών όχι όμως αργότερα από την
έναρξη της διακίνησης, τη Δ/νση, τον ΑΦΜ και την αρμόδια ΔΟΥ.

δ) Τα στοιχεία του αλλοδαπού - αποστολέα (οίκου) όπως προκύπτουν από οποιοδήποτε στοιχείο ή
έγγραφο.

ε) Ο τρόπος και τα σημεία συσκευασίας των αγαθών.

στ) Το είδος και η ποσότητα των αγαθών αναλυτικά. Επιτρέπεται η κατά γενική κατηγορία περιγραφή των ειδών, εφόσον, εντός πέντε (5) ημερών και όχι όμως αργότερα από την έναρξη της διακίνησης μπορούν να επιδειχθούν οποιαδήποτε συνοδευτικά στοιχεία ή έγγραφα από τα οποία προκύπτει η ανάλυση των ειδών αυτών. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφα των συνοδευτικών στοιχείων ή εγγράφων φυλάσσονται από τον υπόχρεο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. και

ζ) Ο αριθμός και ημερομηνία του παραστατικού εσόδου.

Το βιβλίο αυτό μπορεί να τηρείται και σε μερίδες κατά παραλήπτη (εισαγωγέα).

3. Σε κάθε περίπτωση αποστολής των προσωρινά εναποτεθέντων αγαθών εκδίδονται δελτία αποστολής κατά τις κείμενες διατάξεις ως εξής:

α) Επί αποστολής στις εγκαταστάσεις του παραλήπτη (εισαγωγέα) στα εκδιδόμενα δελτία αποστολής αντί της αναλυτικής περιγραφής του είδους και της ποσότητας των αγαθών, μπορεί να αναγράφεται το είδος και η ποσότητα της συσκευασίας καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία του συνοδευτικού στοιχείου του αλλοδαπού -
αποστολέα, εφόσον τα παραστατικά αυτά ή αντίγραφα αυτών συνοδεύουν τα διακινούμενα αγαθά και προκύπτει η ανάλυση του είδους και της ποσότητας. Επί τμηματικής αποστολής μπορεί να ακολουθείται η ίδια διαδικασία της
παραγράφου αυτής, εφόσον στα δελτία αποστολής σημειώνεται σχετική ένδειξη και οι αύξοντες αριθμοί, των εκδοθέντων δελτίων αποστολής για τις προηγούμενες τμηματικές αποστολές της ίδιας ποσότητας.

3. β) Επί αποστολής σε οποιονδήποτε τρίτο κατ’ εντολή και για λογαριασμό του παραλήπτη εισαγωγέα, εκδίδεται δελτίο αποστολής στο οποίο επίσης μπορεί να αναγράφεται το είδος και η ποσότητα της συσκευασίας καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία του συνοδευτικού στοιχείου του αλλοδαπού – αποστολέα, τηρουμένων αναλόγως των όσων αναφέρονται ανωτέρω στην προηγούμενη περίπτωση α΄ της παραγράφου αυτής και στην εγκύκλιό μας Σ. 384/17 .

4. Οι αριθμοί και οι ημερομηνίες των δελτίων αποστολής που εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, καταχωρούνται ανάλογα στο βιβλίο ή στην αντίστοιχη μερίδα του παραλήπτη (εισαγωγέα), εντός της μεθεπομένης από την έκδοσή τους.

5. Για τη διακίνηση εντός της Ελληνικής Επικράτειας αγαθών αποσταλέντων λόγω πώλησης, από επιχείρηση εγκατεστημένη σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία τελικά θα παραδοθούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του πελάτη (αρχικού «εισαγωγέα»)
σε τρίτο πρόσωπο εντός της Ελλάδας, συνοδευτικά στοιχεία αποτελούν διαζευκτικά:

α) Το δελτίο αποστολής του αρχικού εισαγωγέα προς τον τελικό παραλήπτη, το οποίο εκδίδεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. και καλύπτει τη διακίνηση από το σημείο εισόδου στη χώρα μας μέχρι το σημείο παράδοσης.

β) Το δελτίο αποστολής της μεταφορικής ή διαμεταφορικής επιχείρησης, το οποίο εκδίδεται, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του αρχικού «εισαγωγέα», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιό μας Σ. 384/17/ΠΟΛ. 31/30.1.1987. Στο δελτίο αποστολής των παραπάνω περιπτώσεων α΄ και β΄ αντί της αναλυτικής περιγραφής του είδους και της ποσότητας των αγαθών, μπορεί να αναγράφεται το είδος και η ποσότητα της συσκευασίας, εφόσον από τα συνοδευτικά παραστατικά του αλλοδαπού – αποστολέα, προκύπτει η ανάλυση του είδους και της ποσότητας. Με βάση τα δελτία αυτά, εκδίδεται τιμολόγιο (όχι τιμολόγιο – δελτίο αποστολής), από τον αρχικό «εισαγωγέα», στον πελάτη του (παραλήπτη – τρίτο), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.

γ) Το συνοδευτικό παραστατικό του αλλοδαπού αποστολέα (π.χ. τιμολόγιο κ.λπ.), εφόσον προκύπτει η ανάλυση του είδους και η ποσότητα των αγαθών, καθώς και τα στοιχεία του τελικού παραλήπτη – τρίτου (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα και
διεύθυνση).
Στην περίπτωση αυτή ο παραλήπτης – τρίτος, υποχρεούται, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, να ενημερώσει τον αρχικό εισαγωγέα για την παραλαβή, προκειμένου ο τελευταίος να εκδώσει (στην περίπτωση πώλησης), τιμολόγιο – δελτίο αποστολής, εντός της προβλεπόμενης από τον Κ.Β.Σ. προθεσμίας.
Στην περίπτωση που παραλαμβάνονται αγαθά από τρίτο για αγορά ή πώληση για λογαριασμό του «εισαγωγέα» ή άλλου τρίτου, εφόσον από το συνοδευτικό παραστατικό του αλλοδαπού - αποστολέα, δεν προκύπτει η ανάλυση του είδους και η ποσότητα τωναγαθών, ο παραλήπτης – τρίτος, κατά την παραλαβή των αγαθών, εκδίδει δελτίο ποσοτικής παραλαβής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 10 (παρ.1) του Κ.Β.Σ., αντίτυπο του οποίου αποστέλλεται στον προμηθευτή (αρχικό «εισαγωγέα»),προκειμένου να εκδώσει στην περίπτωση πώλησης τιμολόγιο (όχι τιμολόγιο – δελτίο αποστολής), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.

6. Ο υπόχρεος στην τήρηση διπλότυπου βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης αγαθών υποβάλλει το ένα αντίτυπο του βιβλίου ή των μερίδων των παραληπτών κατά περίπτωση ή αντί αυτών διπλότυπη κατάσταση στην οποία αναγράφονται με αλφαβητική σειρά οι παραλήπτες (εισαγωγείς), και ο αριθμός των εισαγωγών, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή στο ΚΕ.Π.Υ.Ο., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

Ως έντυπο υποβολής μπορεί να χρησιμοποιείται, τροποποιούμενο αναλόγως, το έντυπο υποβολής μερίδων του βιβλίου αποθήκευσης με κωδ. αριθμό Ν.301.

7. Από την ισχύ της παρούσας, για τους υπόχρεους τήρησης βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης, δεν έχουν παράλληλη εφαρμογή και οι διατάξεις της περ. η' της παρ. 5 του άρθρου 10 του π.δ. 186/1992 "Κ.Β.Σ.".

8. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης