Αποτελέσματα live αναζήτησης

Aριθ.Πρωτ.:1004908/381/21.1.2004 Στεγαστικό επίδομα φοιτητών

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών, Φορολογία Εισοδήματος, Φορολογία Κεφαλαίου

Aριθ.Πρωτ.:1004908/381/21.1.2004
Στεγαστικό επίδομα φοιτητών


Aριθ.Πρωτ.:1004908/381/21.1.2004 Στεγαστικό επίδομα φοιτητών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2004
Aριθ.Πρωτ.:1004908/381


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

A) YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
α) Δ/νση 12η Φορολογίας Εισοδήματος
β) " 13η " Κεφαλαίου
γ) " 16η Είσπραξης Δημ. Εσόδων

2. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/νση 20η: Προϋπολογισμού
3. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/νση 30η: Eφαρμογών Η/Υ

Β) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
α) Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Δ/νση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
β) Διοικητικός Τομέας Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Δ/νση Τομέα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Στεγαστικό επίδομα φοιτητών

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


' Εχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. /2004 «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής, αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ………Α/2004), περί χορήγησης στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές, στο οποίο ορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησής του, καθώς και την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου και νόμου, με την οποία εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, να καθορίσουν με κοινή απόφασή τους τον τρόπο πληρωμής του ανωτέρω επιδόματος, τον χρόνο πληρωμής του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την αρχή ελέγχου και εκκαθάρισης της δαπάνης, την αρχή πληρωμής αυτής, τον τρόπο λογιστικής τακτοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί καθ' όσον εξαρτάται από τον εκάστοτε αριθμό των δικαιούχων και η οποία θα βαρύνει την πίστωση του ΚΑΕ 2754 "Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους" του ειδικού φορέα 110 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

‘Αρθρο 1
Δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος

1. Δικαιούχος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 ν.2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), διαφορετικά ο ίδιος ο φοιτητής.

2. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, που είναι ‘Ελληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.

3. Το επίδομα χορηγείται για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές της οικογένειας, εφόσον διαμένουν σε άλλη πόλη αυτής της κύριας κατοικίας τους, ανεξαρτήτως αν φοιτούν στην ίδια Σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές Σχολές και πόλεις και εφ' όσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο.

4. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής ή του Τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους.

5. Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ή για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

‘Αρθρο 2
Δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την πληρωμή του επιδόματος

1. Ο δικαιούχος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, υποβάλλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση η οποία, μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσής της, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, ως παράρτημα Α.

2. Με την αίτηση συνυποβάλλονται :

α) Πιστοποιητικό της Σχολής ή του Τμήματος που σπουδάζει ο φοιτητής, το περιεχόμενο του οποίου αναλύεται στην παράγραφο 5 της παρούσας απόφασης.

β) Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας στον τόπο φοίτησης.

3. Η αίτηση υποβάλλεται εντός των πρώτων τριών μηνών κάθε ημερολογιακού έτους, με έναρξη το έτος 2004.

‘Αρθρο 3
Αρχή ελέγχου και πληρωμής του επιδόματος

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, μετά τη συμπλήρωση και την υπογραφή της από το δικαιούχο του επιδόματος, κατατίθεται στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου και αφού χορηγηθεί αριθμός πρωτοκόλλου u954 και γίνει έλεγχος από το Τμήμα ή Γραφείο Εισοδήματος της ίδιας Δ.Ο.Υ. για τη σωστή συμπλήρωση των αναγραφομένων σ' αυτή στοιχείων, την προσκόμιση των δικαιολογητικών του προηγούμενου άρθρου, και διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος, θεωρείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος ή Γραφείου Εισοδήματος. Μετά τη θεώρηση αυτή η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση επέχει θέση τίτλου πληρωμής και προωθείται αμέσως στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ., όπου θεωρείται για την πληρωμή από τον Προϊστάμενο του Τμήματος αυτού, και γίνεται την ίδια ημέρα η πληρωμή του ποσού στο δικαιούχο, το οποίο είναι αφορολόγητο και δεν υπόκειται σε καμμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

‘Αρθρο 4
Λογιστική τακτοποίηση

Μετά το πέρας της ημερήσιας συναλλαγής εκδίδεται συγκεντρωτική κατάσταση η οποία καταχωρείται στο ημερολόγιο πληρωμών με χρέωση Ταμείου και πίστωση ‘Εξοδα Προϋπολογισμού ΚΑΕ 2754 «εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους», του ειδικού φορέα 110 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

‘Αρθρο 5
Πιστοποιητικό Σπουδών

1. Οι Σχολές ή τα Τμήματα Σχολών που υποβάλλονται αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών προκειμένου να χορηγηθεί το στεγαστικό επίδομα, παραδίδουν αυθημερόν τα πιστοποιητικά αυτά στους φοιτητές.

2. Στο πιστοποιητικό αναφέρονται αναλυτικά, το έτος εισαγωγής του φοιτητή, το έτος φοίτησης, τα συνολικά έτη σπουδών, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Σχολής καθώς και η επιτυχία, τουλάχιστον στο ήμισυ, του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του προηγουμένου έτους ή των αντιστοίχων εξαμήνων, όπως αυτά προβλέπονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.
Για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά στο πρώτο έτος σπουδών στο πιστοποιητικό της ανωτέρω περίπτωσης αναφέρεται μόνο η εγγραφή του φοιτητή στη Σχολή.
Στο ανωτέρω πιστοποιητικό αναγράφεται ότι αυτό χορηγείται αποκλειστικά για την καταβολή φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος.

3. Για έκδοση ομοιόμορφου πιστοποιητικού από u972 όλες τις Σχολές ή Τμήματα επισυνάπτεται στην παρούσα υπόδειγμα αυτού τόσο για τα Πανεπιστήμια όσο και για τα ΤΕΙ, ως παράρτημα Β της απόφασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

‘Αρθρο 6
Λοιπά

1. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παραγράφους 1-6 του άρθρου 10 του ν. ……………../2004, οι σχετικές διατάξεις του νόμου 2362/1995 (Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού), καθώς και οι διατάξεις του Π.Δ.16/1989 (Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ο.Υ.).

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Αιτούμαι τη χορήγηση στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος , που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων (1000) ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου……/2004 ΦΕΚ………/Α’/2004 και δηλώνω υπεύθυνα και με γνώση τόσο των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως όσο και των διατάξεων της παραγράφου 6 του ιδίου ως άνω άρθρου και νόμου, για επιστροφή στο τριπλάσιο σε περίπτωση αχρεώστητης είσπραξης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την είσπραξη του επιδόματος αυτού, και επισυνάπτω πιστοποιητικό σπουδών και φωτοτυπία μισθωτηρίου συμβολαίου.

1.Ονομα και Επώνυμο δικαιούχου (1)…………………………………………………….
2.. Α.Φ.Μ δικαιούχου…………………………………………………………………….
3.Όνομα και Επώνυμο συζύγου…………………………………………………………….
4. Α.Φ.Μ. της συζύγου ………………………………………………………………………
*5. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα οικον. έτους 2003 (χρήση 2002) ευρώ
(2)………αρ. παιδιών…
6. Συνολικά τετραγωνικά μέτρα οικιών ή διαμερισμάτων που δηλώθηκαν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου έτους, κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία, ή δεν δηλώθηκαν λόγω μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης(3)……..…………………………………………
7.Ονοματεπώνυμο φοιτητή………………………………………………………..
8.’Ετος γέννησης φοιτητή ……………………………………………………………
9. Α.Φ.Μ. φοιτητή (4)……………………………Α.Δ.Τ. (4)…………………………..……
10. Σχολή φοίτησης (5)……………………………………………………..……………
11. Έτος εισαγωγής………………………………………………….…………………
12.Έτος φοίτησης..….………………………………………………………………..
13.Βεβαίωση καλής επίδοσης (6)…..…………………………………………………..
14.Τόπος διαμονής της οικογένειας………………………………………………………
* Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ.
15. Τόπος διαμονής του φοιτητή……………………………………………………….
16. Μισθωτήριο συμβόλαιο (7)……………………………… ………………………..
17. Α.Φ.Μ. εκμισθωτή (8)…………………………………………………………………
18. Υπάρχει δικαίωμα είσπραξης επιδόματος άλλου φοιτητή (9……..…………………
Αν ναι πόσων ακόμη φοιτητών………

……………………2004
Ο Υπευθύνως Δηλών
Δ.Ο.Υ. …………………
Αριθ Πρωτ.
Ελέγχθηκε
Τμήμα Εισοδήματος Τμήμα Εξόδων
…………………… 2004 Να πληρωθεί το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ
……………………………. 2004

Ο προϊστάμενος

Εισέπραξα το ποσό των χιλίων ευρώ
……………………… 2004

Ο Λαβών/Η Λαβούσα


Οδηγίες συμπλήρωσης:

(1) Δικαιούχος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), διαφορετικά ο ίδιος ο φοιτητής.
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, που είναι ‘Ελληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο.
Το επίδομα χορηγείται σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές της οικογένειας εφόσον διαμένουν σε άλλη πόλη αυτής της κύριας κατοικίας τους ανεξαρτήτως αν φοιτούν στην ίδια Σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές Σχολές και πόλεις, εφ' όσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο.
Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού, όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

(2) Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου__________, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του, από κάθε πηγή.
Σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 με την οποία δηλώνονται τα απαιτούμενα στοιχεία, οπότε δεν είναι απαραίτητη η αναγραφή του Α.Φ.Μ. της συζύγου.
Για τη χορήγηση του επιδόματος πρέπει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, να μην υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός.

(3) Για τη χορήγηση του επιδόματος πρέπει οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ., με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του ν.2539/1997 (ΦΕΚ 244Α’).

(4) Αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του φοιτητή για τον οποίο ο δικαιούχος ζητά το επίδομα αν του έχει χορηγηθεί Α.Φ.Μ. Επίσης αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του φοιτητή.
Σημειώνεται ότι Α.Φ.Μ. μπορεί να χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ.

(5) Αναγράφεται ο τίτλος της Σχολής, ή Τμήματος αυτής, όπως εμφανίζεται στο σχετικό πιστοποιητικό σπουδών.

(6) Ως σχετικό πιστοποιητικό (απαιτείται η επιτυχία τουλάχιστον στα μισά μαθήματα) Αναγράφεται η λέξη ναι ή όχι

(7) Αναγράφεται η διεύθυνση της μισθωμένης κατοικίας.

Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας, με εξαίρεση το νομό Αττικής και το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, που θεωρούνται ως μία πόλη.

(8) Αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή της κατοικίας όπου διαμένει ο φοιτητής.

(9) Αναγράφεται η λέξη «ναι» ή «όχι», ανάλογα αν ο δικαιούχος δικαιούται να εισπράξει επίδομα και για άλλο φοιτητή. Αν αναγραφεί η λέξη ναι, συμπληρώνεται και ο αριθμός των άλλων φοιτητών για τους οποίους ο δικαιούχος κατέθεσε ή θα καταθέσει δικαιολογητικά για είσπραξη του επιδόματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ………………………………
ΤΜΗΜΑ …………………………………………
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
(για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. ……/2004)

1. Πιστοποιείται ότι ο (η) …………………………………………………………… είναι φοιτητής (φοιτήτρια) του Τμήματος ………………………………………...... ………………………………………………………………………………………..
του Πανεπιστημίου ……………………………………………………………......, όπου και έχει εγγραφεί για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος ……………………..

2. Πιστοποιούνται επιπροσθέτως τα παρακάτω, σύμφωνα με το Πρόγραμμα και τον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος.

. Διάρκεια σπουδών του Τμήματος σε έτη: ………

. Έτος σπουδών στο οποίο φοιτά ο φοιτητής ή η φοιτήτρια (δεύτερο, τρίτο, κλπ.): ……………….

. Προβλεπόμενος συνολικός αριθμός μαθημάτων προηγουμένου έτους σπουδών: ………

. Αριθμός μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς ο φοιτητής ή η φοιτήτρια κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος: ………

Σημείωση: Τα στοιχεία της ενότητας 2 δεν πιστοποιούνται για τους φοιτητές (τις φοιτήτριες) που εγγράφονται για πρώτη φορά στο πρώτο έτος σπουδών.
Πόλη: ……………………………………………….

Ημερομηνία: …………………….....

Ο (Η) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

Τ.Ε.Ι. ……………………………
ΤΜΗΜΑ………………………………………………
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
(για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. ……/2004)

1. Πιστοποιείται ότι ο (η) …………………………………………………………………… είναι φοιτητής (φοιτήτρια) του Τμήματος ………………………………………………...... ………………………………………………………………………………………………….. του Τ.Ε.Ι………….. ……………………………………………………………………......, όπου και έχει εγγραφεί για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος ……………………..

2. Πιστοποιούνται επιπροσθέτως τα παρακάτω, σύμφωνα με το Πρόγραμμα και τον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος.

. Διάρκεια σπουδών του Τμήματος σε έτη: ………

. Έτος σπουδών στο οποίο φοιτά ο φοιτητής ή η φοιτήτρια (δεύτερο, τρίτο, κλπ.): ……………….

. Προβλεπόμενος συνολικός αριθμός μαθημάτων προηγουμένου έτους σπουδών: ………

. Αριθμός μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς ο φοιτητής ή η u966 φοιτήτρια κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος: ………

Σημείωση: Τα στοιχεία της ενότητας 2 δεν πιστοποιούνται για τους φοιτητές (τις φοιτήτριες) που εγγράφονται για πρώτη φορά στο πρώτο έτος σπουδών. Πόλη: ……………………………………………….

Ημερομηνία: …………………….....

Ο (Η) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

‘Αρθρο 10 (ν. /2004) ΦΕΚ
Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών

1. Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανωτάτων και Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων, ‘Ελληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια (1.000) ευρώ.
Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου.

2. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος αυτού αθροιστικώς είναι οι εξής:

α) Ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας, με εξαίρεση τον Νομό Αττικής και το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, που θεωρούνται ως μία πόλη.

β) να αποδεικνύεται η φοίτησή τους με πιστοποιητικό της σχολής ή τμήματος, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής είχε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του, που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων, εκτός του πρώτου έτους για το οποίο απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής.

γ) το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται.

δ) οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ., με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών (3.000) χιλιάδων κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του ν.2539/1997 (ΦΕΚ 244Α’).

3. Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.2238/1994, διαφορετικά ο ίδιος ο φοιτητής.

4. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της αντίστοιχης σχολής ή τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους, η διάρκεια δε αυτών βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται στο φοιτητή.

5. Το επίδομα δεν κατάσχεται, χορηγείται ολόκληρο χωρίς καμμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και δεν υπόκειται σε φορολογία.

6. Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η επιστροφή του στο Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζεται ο τρόπος πληρωμής του ανωτέρω επιδόματος, ο χρόνος πληρωμής του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η Αρχή ελέγχου και εκκαθάρισης της δαπάνης, η αρχή πληρωμής αυτής, ο τρόπος λογιστικής τακτοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης