Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ.Πρωτ:1014261/279/Α0012/16.2.2004 Στεγαστικό επίδομα φοιτητών

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών, Φορολογία Εισοδήματος

Αριθ.Πρωτ:1014261/279/Α0012/16.2.2004
Στεγαστικό επίδομα φοιτητών


Αριθ.Πρωτ:1014261/279/Α0012/16.2.2004 Στεγαστικό επίδομα φοιτητών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθ.Πρωτ:1014261/279/Α0012
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2004

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1014261-279
ΕΤΟΣ: 2004

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: Α’

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Δ’

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
Στεγαστικό επίδομα φοιτητών


ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Ύστερα από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής της απόφασης, για τη χορήγηση του Φοιτητικού Επιδόματος των 1.000 ευρώ και αφού συγκεντρώθηκαν από όλες τις ΔΟΥ τα ερωτήματα για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης από όλες τις Υπηρεσίες διευκρινίζονται τα παρακάτω:

1. Μισθωτήρια συμβόλαια

α) Τα μισθωτήρια συμβόλαια ανεξάρτητα από το ποσό του μισθώματος, προσκομίζονται από τον ιδιοκτήτη ή τον ενοικιαστή για θεώρηση, σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη σύνταξή τους.

β) Τα συμβόλαια υποβάλλονται στις ΔΟΥ σε δύο αντίγραφα από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που τα προσκόμισε.

γ) Η υποβολή του μισθωτηρίου συμβολαίου στη Δ.Ο.Υ. γίνεται ατελώς, δηλαδή ο φορολογούμενος δεν υποχρεούται να καταβάλλει κανένα ποσό φόρου, τέλους ή δικαιώματος.

δ) Στην περίπτωση όμως που το μισθωτήριο συμβόλαιο προσκομίζεται στη Δ.Ο.Υ. αφού περάσουν τριάντα (30) ημέρες από τη σύνταξή του, προβλέπεται από το νόμο πρόστιμο 39 ευρώ.

ε) Επίσης, έχει γίνει δεκτό ότι σε περίπτωση που συντάσσεται συμφωνητικό μίσθωσης και κατατίθεται για θεώρηση μέσα σε 30 ημέρες από τη σύνταξή του, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του (ταυτόχρονη, αναδρομική ή μελλοντική) θεωρείται
εμπρόθεσμο, χωρίς στην περίπτωση αυτή να επιβάλλεται κανένα πρόστιμο.

2. Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι θεωρημένο, στο όνομα του γονέα ή του ίδιου του φοιτητή. Γίνονται δεκτά και φωτοαντίγραφα επικυρωμένα. Αν δεν έχουν επικυρωθεί από άλλη Αρχή, η επικύρωση του φωτοαντιγράφου γίνεται από τον υπάλληλο που παραλαμβάνει την
αίτηση – υπεύθυνη δήλωση. Ισχύουν μισθωτήρια των οποίων η διάρκεια είναι μικρότερη του έτους. Γίνονται δεκτά και μισθωτήρια των οποίων έχει λήξει η διάρκεια μίσθωσης και η παράτασή τους ισχύει σιωπηρά. Αν υπάρχει μισθωτήριο σε ένα όνομα και υπάρχει
συγκατοίκηση, θα πρέπει να προσκομιστεί νέο μισθωτήριο στο οποίο θα αναφέρονται τα ονόματα όλων των φοιτητών που διαμένουν. Επίσης, γίνονται δεκτά και μισθωτήρια με
έναρξη ισχύος μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιό φοιτητή ή για πρωτοετή.

Σε περίπτωση έλλειψης μισθωτηρίου θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 σε διπλό (η μία θα παραμένει στη Δ.Ο.Υ.) για τη διαμονή του, στην οποία θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και τουλάχιστον μία απόδειξη πληρωμής για το καταβαλλόμενο ενοίκιο.

Σε περίπτωση έλλειψης μισθωτηρίου και αποδείξεων θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 σε διπλό (η μια θα παραμένει στη Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. Είναι αυτονόητο ότι και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις οι γονείς ή ο φοιτητής λαμβάνει απρόσκοπτα το επίδομα.

Οι Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν σε Σχολές της Κύπρου εφόσον δεν υπάρχει μισθωτήριο θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 που θα αναγράφουν όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

Σε περίπτωση δυσχέρειας εύρεσης σπιτιού στην πόλη φοίτησης, γίνεται δεκτό και μισθωτήριο εκτός της πόλης αυτής αλλά κοντά στην έδρα της.
Αν ο φοιτητής μένει σε ξενοδοχείο ή πανσιόν τότε αντί μισθωτηρίου θα προσκομίζει βεβαίωση που θα περιέχει τη διάρκεια μίσθωσης καθώς και απλή φωτοτυπία απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

Όσοι διαμένουν σε φοιτητικές εστίες δεν δικαιούνται το επίδομα.

3. Στην έννοια του οικογενειακού εισοδήματος, για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών, δεν υπολογίζεται το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας, ποσά εκτάκτων αποζημιώσεων (εφ’ άπαξ, αποζημίωση απολυομένων κ.λ.π.),
τίμημα πώλησης ακινήτου, καθώς και οι αγροτικές επιδοτήσεις, ενισχύσεις και αποζημιώσεις. Το εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις λαμβάνεται υπόψη μετά τις προβλεπόμενες μειώσεις.

4. Αν ο φοιτητής υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση χωρίς να είναι ταυτόχρονα προστατευόμενο μέλος του πατέρα του το επίδομα το δικαιούται ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον
υπάρχουν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

5. Αν ο φοιτητής είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης και ταυτόχρονα είναι και προστατευόμενο μέλος του πατέρα, τότε το επίδομα το δικαιούται ο πατέρας. Στην περίπτωση αυτή το συνολικό οικογενειακό εισόδημα καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα θα υπολογίζονται αθροιστικά.

6. Όταν η σύζυγος είναι φοιτήτρια, εφόσον συντρέχουν οι άλλες προϋποθέσεις, δικαιούχος είναι η ίδια.

7. Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής. Εάν όμως υπάρχει δεύτερος γάμος, τα στοιχεία λαμβάνονται από τη φορολογική δήλωση του οικον. έτους 2003 όπως υποβλήθηκε από τον γονέα του οποίου προστατευόμενο μέλος είναι ο φοιτητής.

8. Όταν οι γονείς του φοιτητή είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και ο ίδιος σπουδάζει σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο, προσκομίζονται τα δικαιολογητικά της αλλοδαπής επίσημα μεταφρασμένα με ευθύνη του δικαιούχου. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή αφενός η κατοικία της αλλοδαπής λαμβάνεται υπόψη και αφετέρου τα εισοδήματα της αλλοδαπής αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα τα οποία δηλώνονται στην Ελλάδα.

9. Δεν υπάρχει καταληκτική ηλικία χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος. Επίσης, δεν αποκλείονται του στεγαστικού επιδόματος όσοι λαμβάνουν στεγαστικό επίδομα από άλλη αιτία.

10. Στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων (200 τμ.) προσμετρώνται τα κενά. Δεν προσμετρώνται τα ημιτελή, οι βοηθητικοί χώροι και τα κατεστραμμένα από σεισμό εφόσον υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχει ποσοστό συνιδιοκτησίας λαμβάνεται υπόψη μόνο το ποσοστό. Επίσης, δεν προσμετρώνται τα τετραγωνικά μέτρα των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων δωματίων, καθώς και ακίνητο του οποίου η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε μέσα στο οικον. έτος 2003 (χρήση 2002).

11. Αν ο φοιτητής ή ο γονέας έχει την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας με ποσοστό συνιδιοκτησίας στην πόλη που σπουδάζει ο φοιτητής τότε δικαιούται του επιδόματος.
Υπενθυμίζεται ότι:

α) Σε όλες τις ΔΟΥ θα έπρεπε να έχει τοποθετηθεί σήμανση από την οποία θα ενημερώνονται οι δικαιούχοι για το γραφείο και τον υπάλληλο που θα παραλάβει την αίτηση

– υπεύθυνη δήλωση για τη χορήγηση του επιδόματος.

β) Η πληρωμή του επιδόματος πρέπει να γίνεται αμέσως, εκτός αν υπάρχουν σοβαρές περιπτώσεις αμφισβήτησης για τη χορήγησή του.

γ) Οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ για οποιοδήποτε επιπλέον ερώτημα θα απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα που θα λειτουργούν αποκλειστικά για τις επόμενες δύο τουλάχιστον εβδομάδες για απαντήσεις σε σχετικά ερωτήματα:

Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος τηλ:2103375376

2103375377

Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων τηλ:2103614716
2103635044

δ) Για θέματα που αφορούν το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι:

- Για τα Πανεπιστήμια: τηλ. 3723272 και 3723278.
- Για τα Τ.Ε.Ι.: τηλ. 3723232.

12. Στο παρόν έγγραφο περιλαμβάνεται στο σύνολό του και το αρ.1009714/678/0016/3.2.04 έγγραφο και επομένως δεν χρειάζεται εκ παραλλήλου μελέτη του.

13. Παρακαλούμε τους Προϊσταμένους των ΔΟΥ να φροντίζουν προσωπικά για την τήρηση της διαδικασίας χορήγησης του φοιτητικού επιδόματος με τις συμπληρώσεις του παρόντος εγγράφου.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης