Αριθμ.πρωτ.:1025445/657/Α0012/17.3.2004

Δε δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα οι φοιτητές των Στρατιωτικών Σχολών και των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας.

17 Μάρ 2004

Taxheaven.gr

Αριθμ.πρωτ.:1025445/657/Α0012
Αθήνα, 17 Μαρτίου 2004


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1025445-657
ΕΤΟΣ: 2004

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

2.Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄


ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Δε δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα οι φοιτητές των Στρατιωτικών Σχολών και των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας.


ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15Α),καθώς και την Υπουργική Απόφαση 1004908/381 από 21-1-2004, (παράγραφος 1 του άρθρου 2), το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα καταβάλλεται για τους προπτυχιακούς φοιτητές
των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού τομέα της Ανωτάτης Εκπαίδευσης των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται
στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων κ.λ.π.

2. Περαιτέρω με τα Φ5/25999/Β3/15-3-2004 και Φ5/26319/15-3-2004 έγγραφα, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μας γνώρισε ότι στην ανωτέρω κοινή Υπουργική Απόφαση δεν αναφέρονται οι Στρατιωτικές Σχολές (στις οποίες υπάγεται και η
Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων) καθώς και οι Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (Αξιωματικών Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας).

Ύστερα από τα ανωτέρω αναφερόμενα προκύπτει ότι οι φοιτητές που σπουδάζουν σ’ αυτές τις Σχολές δεν δικαιούνται του στεγαστικού επιδόματος.

Σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί φοιτητικό επίδομα στους ανωτέρω, αυτό πρέπει να αναζητηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν, χωρίς όμως εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 10 Ν.3220/1994 (ΦΕΚ 15Α΄), δεδομένου ότι πρόκειται για λάθος της υπηρεσίας και όχι του εισπράξαντος.


Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΕΡ. ΚΟΥΝΑΔΗΣTaxheaven.gr