Αρ. Πρωτ.:1053572/1558/Α0012/29.6.2004

Χρήση αντιγράφου φορολογικής δήλωσης, για τη χορήγηση πιστοποιητικού άρθρου 81 ν.2238/1994.

29 Ιούν 2004

Taxheaven.gr
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2004
Αρ. Πρωτ.:1053572/1558/Α0012

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Με E-mail
ΤΜΗΜΑ Α’

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.
Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο :210-3375316
FAX :210-3375001


ΘΕΜΑ: Χρήση αντιγράφου φορολογικής δήλωσης, για τη χορήγηση πιστοποιητικού άρθρου 81 ν.2238/1994.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.3220/2004 καταργήθηκαν τα περισσότερα πιστοποιητικά του άρθρου 81 του ν.2238/1994.

2. Κατά την εφαρμογή όμως των παραπάνω διαπιστώθηκαν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και συγκεκριμένα ότι για το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των εργασιών αρχειοθέτησης των φορολογικών δηλώσεων (περίπου μέχρι το Σεπτέμβριο κάθε έτους) είναι δυσχερής η έκδοση του πιστοποιητικού του άρθρου 81 του ν.2238/1994 από τις ΔΟΥ στις περιπτώσεις που εξακολουθεί να απαιτείται η προσκόμισή του, δηλαδή στις εξής περιπτώσεις:

α) εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης μισθωμάτων ακινήτων, προκειμένου για τη μεταβίβαση ακινήτου, την εγγραφή υποθήκης, τη μεταγραφή κληρονομιαίου ακινήτου και τη χορήγηση στεγαστικού δανείου, καθώς και

β) εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης δήλωσης των μισθωμάτων για την εκδίκαση αγωγής έξωσης μισθωτή.

3. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω γίνεται δεκτό ότι ειδικά για τις περιπτώσεις αυτές, το πιστοποιητικό θα εκδίδεται από τη ΔΟΥ με ανάλογη εφαρμογή της 1062997/1262/Α0012/ΠΟΛ 1204/26-7-2002 διαταγής μας, δηλαδή ο φορολογούμενος θα προσκομίζει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης, που θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 και θα βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων αυτής. Με βάση το αντίγραφο αυτό της δήλωσης και την υπεύθυνη δήλωση θα χορηγείται το πιστοποιητικό, ενώ μετά την αρχειοθέτηση των φορολογικών δηλώσεων θα ελέγχεται η ακρίβεια αυτών.


Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ

Δ. ΚΟΥΝΑΔΗΣTaxheaven.gr