Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1095/4.4.1995 Μη παρακράτηση φόρου 15% από τα μέλη του χρηματιστηρίου στα εισοδήματα τα οποία προκύπουν από πράξεις REPO τίτλων του Δημοσίου, όταν αυτές ενεργούνται για λογαριασμό των πελατών τους


Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-04-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1095/4.4.1995
Μη παρακράτηση φόρου 15% από τα μέλη του χρηματιστηρίου στα εισοδήματα τα οποία προκύπουν από πράξεις REPO τίτλων του Δημοσίου, όταν αυτές ενεργούνται για λογαριασμό των πελατών τους


Αθήνα, 4 Απριλίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1084755/10606/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΕΙΣ 12η - 15η
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄, Α΄

ΠΟΛ 1095

ΘΕΜΑ: Μη παρακράτηση φόρου 15% από τα μέλη του Χρηματιστηρίου στα εισοδήματα τα οποία προκύπτουν από πράξεις REPO τίτλων του Δημοσίου, όταν αυτές ενεργούνται για λογαριασμό των πελατών τους.

Σε συνέχεια της αριθ. 1087436/10509/εγκυκλίου μας, σχετικά με την αυτοτελή φορολογία των τόκων που προκύπτουν κατά την εξωχρηματιστηριακή πώληση εντόκων γραμματίων ή ομολόγων του Δημοσίου με ειδική συμφωνία επαναγοράς ή επαναπώλησης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Τα μέλη του χρηματιστηρίου, δηλαδή οι χρηματιστές και οι χρηματιστηριακές εταιρίες, πέραν των πράξεων REPO που ενεργούν με τις τράπεζες για δικό τους  λογαριασμό, σε πολλές περιπτώσεις πραγματοποιούν πράξεις και για λογαριασμό των πελατών τους.
Ειδικότερα, το μέλος του χρηματιστηρίου αγοράζει για λογαριασμό τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων) έντοκα γραμμάτια ή ομόλογα του Δημοσίου από τράπεζα, η οποία υποχρεούται να επαναγοράσει αυτά από το μέλος του χρηματιστηρίου σε συγκεκριμένη τιμή, μεγαλύτερη της αρχικής, μετά την παρέλευση συγκεκριμένου
χρονικού διαστήματος. Οι τίτλοι αυτοί φυλλάσσονται από την πωλήτρια τράπεζα.
Στη συνέχεια το μέλος του χρηματιστηρίου πωλεί τους πιο πάνω τίτλους, την ίδια ημέρα στην οποία τους είχε αγοράσει, προς τους πελάτες του για λογαριασμό των οποίων είχε γίνει η αγορά.
Η ως άνω πώληση αφορά τους ίδιους τίτλους που είχαν αγορασθεί προηγουμένως την ίδια ημέρα και γίνεται με την υποχρέωση του μέλους του χρηματιστηρίου να τους επαναγοράσει σε συγκεκριμένη τιμή -μικρότερη από την τιμή επαναγοράς από μέρους της τράπεζας- κατά την ημέρα, η οποία έχει ορισθεί ως χρόνος επαναγοράς από την τράπεζα.

2. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, η τράπεζα υποχρεούται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.1921/1991, να παρακρατεί κατά το χρόνο επαναγοράς των τίτλων του Δημοσίου φόρο με 15% επί της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του τιμήματος επαναγοράς και πώλησης των τίτλων, καθόσον η διαφορά αυτή αποτελεί
εισόδημα προερχόμενο από εξωχρηματιστηριακή πράξη επαναγοράς τίτλων του Δημοσίου. Επίσης, προκύπτει ότι, μέρος (το μεγαλύτερο) της πιο πάνω απόδοσης κτάται από τους πελάτες των μελών του χρηματιστηρίου, καθόσον προέρχεται από την επαναγορά, από μέρους της τράπεζας, των ίδιων ακριβώς τίτλων που επαναγοράζονται από τα μέλη του χρηματιστηρίου και περαιτέρω, ο χρόνος πώλησης και επαναγοράς των τίτλων αυτών από την τράπεζα ταυτίζεται με το χρόνο πώλησης και επαναγοράς από μέρους των μελών του χρηματιστηρίου. Κατά συνέπεια, το επί πλέον ποσό που καταβάλλουν στις πιο πάνω περιπτώσεις τα μέλη χρηματιστηρίου στους πελάτες τους δεν πρέπει να γίνεται παρακράτηση φόρου 15%, αφού για το εισόδημα αυτό ο φόρος έχει παρακρατηθεί, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, από την τράπεζα.

3. Ενόψει των ανωτέρω, για να μην προβαίνουν τα μέλη του χρηματιστηρίου σε παράκράτηση φόρου 15% στις περιπτώσεις που ενεργούν πράξεις REPO με τράπεζες για λογαριασμό των πελατών τους, θα πρέπει, για την αποφυγή καταστρατηγήσεων των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.1921/1991 και για τον ευχερή
έλεγχο των πιο πάνω συναλλαγών, να τηρούνται τα ακόλουθα:

α) Το συμφωνητικό πώλησης των τίτλων του Δημοσίου με δικαίωμα επαναγοράς από το χρηματιστή ή την χρηματιστηριακή εταιρία πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
αα) Ημερομηνία και αύξοντα αριθμό συμφωνητικού.
ββ) Πλήρη στοιχεία του πελάτη, φυσικού ή νομικού προσώπου, δηλαδή ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, αντικείμενο εργασιών, διεύθυνση, ΑΦΜ, αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
γγ) Οτι η μεταβίβαση των τίτλων γίνεται με αξία (Valeur) την ............ (ημερομηνία).
δδ) Το συνολικό τίμημα που καταβάλλει ο επενδυτής για την αγορά των τίτλων.
εε) Τα στοιχεία των χρεογράφων, δηλαδή ο χρόνος έκδοσης αυτών, ο χρόνος λήξης και η ονομαστική αξία τους.
στστ) Η τράπεζα από την οποία έχουν αγορασθεί οι τίτλοι και ότι φυλάσσονται σε αυτή.
ζζ) Σαφής αναφορά ότι η πωλήτρια χρηματιστηριακή εταιρία (ή ο χρηματιστής) έχει διενεργήσει την πράξη REPO με την πιο πάνω τράπεζα για λογαριασμό του αγοραστή χωρίς ο τελευταίος να έχει το δικαίωμα ανάληψης ή μεταβίβασης των συγκεκριμένων χρεογράφων.
ηη) Η αναφορά ότι ο αγοραστής γνωρίζει ότι η συγκεκριμένη συμφωνία (πράξη) είναι τμήμα πράξεως, την οποία διενεργεί η χρηματιστηριακή εταιρία (ή ο χρηματιστής) συγκεντρωτικά με τράπεζα για λογαριασμό των πελατών της (της χρηματιστηριακής εταιρίας).
θθ) Οτι το συνομολογούμενο δικαίωμα επαναγοράς της πωλήτριας χρηματιστηριακής εταιρίας (ή χρηματιστή) τελεί υπό τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες που γίνονται αμοιβαία αποδεκτοί:
- Συνολικό τίμημα επαναγοράς των πιο πάνω χρεογράφων ορίζεται το ποσό των δρχ. ................ (και ολογράφως) με αξία (valeur) επαναγοράς την ............... (ημερομηνία).
- Το ως άνω τίμημα μειωμένο κατά το ποσό του αναλογούντος φόρου που έχει παρακρατηθεί από την τράπεζα καταβάλλεται στο δικαιούχο. Μειούται κατά το ποσό ................ δρχ., ήτοι καταβαλλόμενο στο δικαιούχο ποσό εκ δρχ.
..................".

β) Οι χρηματιστηριακές εταιρίες και οι χρηματιστές υποχρεούνται να τηρούν καρτέλες για κάθε ένα πελάτη REPO χωριστά.
Στο πάνω μέρος της καρτέλας θα υπάρχουν τα στοιχεία του πελάτη-επενδυτή (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, κωδικός αριθμός αυτού, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, Διεύθυνση και εφόσον πρόκειται περί φυσικού προσώπου και ο αριθμός του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητάς του).
Η καρτέλα θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εννέα στήλες:

Α/Α ΑΡΙΘ.ΣΥΜΦ. ΑΡΙΘ.ΣΥΜΦ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΣΟΔΟ ΦΟΡΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΧΕ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- Στην πρώτη στήλη θα καταχωρείται ο αύξων αριθμός της συμφωνίας REPO μεταξύ του μέλους του χρηματιστηρίου και του πελάτη.
- Στη δεύτερη στήλη θα καταχωρείται η τράπεζα μετά της οποίας έχει γίνει η αντίστοιχη πράξη REPO από το μέλος του χρηματιστηρίου καθώς και ο αύξων αριθμός της πράξης αυτής (π.χ. ΕΤΕ/200, ΠΙΣΤΕΩΣ/186 κ.λπ.).
- Στην τρίτη στήλη θα αναγράφεται ο αύξων αριθμός της συμφωνίας που αναφέρεται στην προηγούμενη περίπτωση α', δηλαδή της συμφωνίας μεταξύ του πελάτη και της χρηματιστηριακής εταιρίας ή του χρηματιστή.
- Στις στήλες 4 και 5 ο χρόνος έναρξης και λήξης αντίστοιχα της συμφωνίας, δηλαδή ο χρόνος πώλησης των τίτλων προς τον πελάτη και ο χρόνος επαναγοράς αυτών από το μέλος του χρηματιστηρίου.
- Στη στήλη 6 θα αναγράφεται το ποσό που καταβάλλεται κάθε φορά (ή για το οποίο ανανεώνεται η σύμβαση).
- Στη στήλη 7 θα αναγράφεται το συμφωνούμενο κάθε φορά μεταξύ της χρηματιστηριακής εταιρίας (ή χρηματιστή) και πελάτη επιτόκιο.
- Στη στήλη 8 θα αναγράφεται το μικτό ποσό της απόδοσης, δηλαδή το ποσό που προκύπτει πριν από την αφαίρεση του αναλογούντος σε αυτό φόρου 15%, που έχει παρακρατηθεί από την τράπεζα.
- Στη στήλη 9 θα αναγράφεται ο φόρος που αναλογεί στο ποσό της στήλης 8 και ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στο ποσό φόρου που παρακράτησε η τράπεζα από το μέλος του χρηματιστηρίου κατά την επαναγορά των τίτλων από την τράπεζα.

γ) Οι χρηματιστηριακές εταιρίες και χρηματιστές υποχρεούνται να χορηγούν βεβαίωση στους πελάτες τους με συνημμένο αντίγραφο της καρτέλας που ορίζεται από την προηγούμενη περίπτωση β'.
Στη βεβαίωση αυτή θα αναγράφεται το μικτό (μετά φόρου) συνολικό ποσό εισοδήματος (τόκων) το οποίο κατεβλήθη στον πελάτη, καθώς και το χρονικό διάστημα από το οποίο προέκυψε το πιο πάνω εισόδημα. Διευκρινίζεται ότι το πιο πάνω ποσό εισοδήματος πρέπει να συμπίπτει με το συνολικό ποσό (άθροισμα) της στήλης 8 της καρτέλας. Στο τέλος της βεβαίωσης θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει το εξής απόσπασμα:
"Για το πιο πάνω ποσό παρακρατήθηκε φόρος (15%) δρχ. ........... από την τράπεζα με την οποία διαμεσολαβήσαμε κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες των συμβολαίων που αναφέρονται στη συνημμένη φωτοτυπία της καρτέλας".
Διευκρινίζεται ότι η πιο πάνω βεβαίωση με τη φωτοτυπία της καρτέλας του πελάτη θα χορηγείται από το χρηματιστή ή χρηματιστηριακή εταιρία οποτεδήποτε ζητηθεί και εφόσον πρόκειται για επιχείρηση, αποτελούν τα δικαιολογητικά των λογιστικών εγγραφών της.
Οι βεβαιώσεις αυτές μαζί με τις φωτοτυπίες των καρτελών θα υποβάλλονται από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως δικαιολογητικά των εισοδημάτων από τις προαναφερθείσες πράξεις REPO που διενεργήθηκαν για λογαριασμό τους και του παρακρατηθέντος σε αυτά φόρου εισοδήματος.
Επίσης, φωτοτυπίες των ανωτέρω θα τηρούνται από την επιχείρηση, στο φάκελλο των δικαιολογητικών για τις ανάγκες του ελέγχου.

4. Τέλος, η διαφορά μεταξύ του ποσού, που καταβάλλει η τράπεζα στο μέλος του χρηματιστηρίου και αυτού που καταβάλλει το μέλος του χρηματιστηρίου στον πελάτη του, για λογαριασμό του οποίου είχε ενεργήσει την πράξη REPO, αποτελεί την αμοιβή του χρηματιστή ή της χρηματιστηριακής εταιρίας για την πιο πάνω μεσολάβησή του και κατά συνέπεια, φορολογείται με τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος. Περαιτέρω, επειδή για το εισόδημα αυτό έχει παρακρατηθεί από την τράπεζα φόρος 15%, λόγω της παρακράτησης, σύμφωνα με όσα
αναφέρθηκαν πιο πάνω, του φόρου 15% σε ολόκληρο το ποσό απόδοσης των τίτλων, γίνεται δεκτό ότι, από το φόρο εισοδήματος που αναλογεί στο εισόδημα του μέλους του χρηματιστηρίου θα εκπίπτεται το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου 15% που αντιστοιχεί στην πιο πάνω αμοιβή.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης