Αρ.Πρωτ.: 002499/7.6.2005

«Αναμόρφωση και προσαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στις σύγχρονες συνθήκες συναλλαγών».

7 Ιούν 2005

Taxheaven.gr

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2005
Αρ.Πρωτ.: 002499

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Προς: Ως Π.Δ.
 
ΘΕΜΑ:«Αναμόρφωση και προσαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στις σύγχρονες συνθήκες συναλλαγών».

1. Με την απόφασή μας 1042994/501/Α0006/22-4-2005 (ΦΕΚ 579Β΄), συγκροτήθηκε Επιτροπή της οποίας έργο είναι η αναμόρφωση του Κ.Β.Σ., με στόχο την απλοποίηση και την προσαρμογή του στις σημερινές συνθήκες συναλλαγών και στις οργανωτικές ανάγκες των επιχειρήσεων με προοπτική κάλυψης και των τεχνολογικών εξελίξεων οι οποίες με ταχύ ρυθμό εφαρμόζονται στη χώρα μας.

2. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, για την επίτευξη του στόχου αυτού απευθύνεται προς όλους τους φορείς και τις παραγωγικές τάξεις της χώρας που κατά οποιοδήποτε τρόπο απασχολεί η εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και ζητά την διατύπωση των απόψεών τους, σε συνοπτικό κατά το δυνατόν υπόμνημα, για τις τροποποιήσεις και απλουστεύσεις που κρίνονται απαραίτητες, ενόψει των υφισταμένων αλλά και των επερχόμενων τεχνολογικών εξελίξεων, σε τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται οι οργανωτικές ανάγκες των επιχειρήσεων, χωρίς να παραβλάπτεται η διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

3. Το περιεχόμενο των υπομνημάτων, για διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής, σκόπιμο είναι να διακρίνεται στα ακόλουθα μέρη:

ΠΡΩΤΟ: Γενικές παρατηρήσεις και προτάσεις για την αναμόρφωση της δομής του Κ.Β.Σ., η οποία θα ανταποκρίνεται στις νέες ρυθμίσεις των συναλλαγών σε σχέση και με τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής. 
 
ΔΕΥΤΕΡΟ: Προτάσεις με πλήρη αιτιολόγηση για την απλούστευση συγκεκριμένων διατάξεων του Κ.Β.Σ., με στόχο την προσαρμογή τους στις οργανωτικές ανάγκες των επιχειρήσεων (μηχανοργάνωση συναλλαγών και λογιστηρίων).

ΤΡΙΤΟ: Διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων θεμάτων κατά κλάδο επιχειρήσεων.

Δεδομένου ότι ο Κ.Β.Σ. αποσκοπεί στην διασφάλιση των εσόδων του Δημοσίου αλλά και στη προστασία των επιχειρήσεων, οι προτάσεις σας πρέπει να είναι εποικοδομητικές και σύμφωνες με το στόχο της αναθεώρησης του Κ.Β.Σ., όπως αναφέρεται ανωτέρω.

4. Ενόψει του περιορισμένου χρόνου που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή για την ολοκλήρωση του έργου της (Οκτώβριος 2005) παρακαλούμε:

α) Το περιεχόμενο των υπομνημάτων να ακολουθεί την παραπάνω διάταξη.

β) Τα υπομνήματα να αποσταλούν στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (15η Δ/νση Κ.Β.Σ. Καραγεώργη Σερβίας 10 – 10184 ΑΘΗΝΑ) το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2005, ώστε να υπάρξει χρόνος μελέτης, αξιολόγησης και αξιοποίησης των προτάσεών σας.

5. Παρατηρήσεις και προτάσεις παρακαλούνται να αποστείλουν και οι Δημόσιες Υπηρεσίες, Δημοτικές Υπηρεσίες και Επιχειρήσεις, Οργανισμοί, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. για θέματά τους που έχουν σχέση με την εφαρμογή του Κ.Β.Σ.

6. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία σας θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη κατάρτιση ενός σύγχρονου νομοθετήματος προς όφελος των παραγωγικών τάξεων και του Δημοσίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣTaxheaven.gr