ΠΟΛ.1004/12.01.2005

«Κοινοποίηση της απόφασης Δ 174167/19-10-04 του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

12 Ιαν 2005

Taxheaven.gr

Αθήνα 12 Ιανουαρίου 2005
ΠΟΛ. 1004
Αριθ. Πρωτ.1002957/14/Τ.&Ε.Φ.


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓEN. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔIEYΘYΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2 - 4 ΠΡΟΣ: Όπως ο Π.Δ.
Ταχ. Κώδικας: 106 72 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ι. ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2103642922
FAX: 2103642251


ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της απόφασης Δ 174167/19-10-04 του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».


Κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τη Δ 174167/19-10-04 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1562/19-10-04 και με την οποία καθορίζονται από 1ης Ιανουαρίου 2005, τα τέλη δημοσίευσης και οι τιμές πώλησης και συνδρομής των φύλλων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως από το Εθνικό Τυπογραφείο.
Για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται πίνακας που εμφανίζει αναλυτικά τα τέλη δημοσίευσης, τα τέλη χαρτοσήμου και τις λοιπές επιβαρύνσεις για τη δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο της ανακοίνωσης καταχώρισης ανώνυμης εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και ο οποίος αντικαθιστά τον όμοιο πίνακα που είχε σταλεί πριν την ανωτέρω αύξηση με την 1002253/23/ΠΟΛ1002/Τ.&Ε.Φ./13-1-04 εγκύκλιό μας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΔΗΜ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Τα τέλη δημοσίευσης στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Τ.Α.Ε. Ε.Π.Ε.) σύμφωνα με την Δ174167/19-10-04 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) τεύχος Β΄ με αριθμό 1562/19-10-04 καθορίζονται σε 470 ΕΥΡΩ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το διπλότυπο είσπραξης που θα εκδίδεται από τη Δ.Ο.Υ., θα περιλαμβάνει τα εξής ποσά, όσον αφορά τέλη χαρτοσήμόυ και λοιπές κρατήσεις:

1.ΚΑΕ 2531(Τέλη δημοσίευσηςΑπόφ.Δ174167/19-10-04ΥΠ. ΕΣ.Δ.ΔΑ)ΕΥΡΩ 470,00

2. » 1229 (Χαρτόσημο Αρ. 15ε παρ. 2 ΚΤΧ) 470 Χ 3% » 14,10

3. » 1228 (ΟΓΑ χαρ/μου Ν. 4169/61 αρ. 11 παρ. 1Γ & Ν.4435/1964 άρ.6 παρ.1) 14,10Χ20% » 2,82

4. » 3512 (ΤΑΠΕΤ Ν. 1878/44) 470 Χ 5% » 23,50

5. » 1229 (Ν. 187/43 αρ. 10 παρ. 1) χαρ/μο 23,5 Χ 2% » 0,47

6. » 1228 (ΟΓΑ χαρ/μου Ν. 4169/61 αρ.11 παρ. 1Γ & Ν.4435/1964 αρ. 6 παρ. 1) 0,47 Χ 20% » 0,09

7. » 3531 (Αρ. 29 Ν. 2339/95 Εισφορά επί των Τελών Δημοσίευσης υπέρ των υπαλλήλων του Υπ. Εμπορίου) 470 Χ 7% » 32,90

8. » 1229 (Ν. 187/43 αρ. 10 παρ. 1) 32,90 Χ 2% » 0,66

9. » 1228 (Ν. 4169/61 αρ. 11 παρ. 1Γ ΟΓΑ χαρ/μου & Ν. 4435/1964 αρ. 6 παρ. 1) 0,66 Χ 20% » 0,13

-------------------

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ » 544,67

 


Taxheaven.gr