Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1110/7.4.1995 Φορολογία γεωργικού εισοδήματος


Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-04-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1110/7.4.1995
Φορολογία γεωργικού εισοδήματος


Φορολογία γεωργικού εισοδήματος

1044822/804/Α0012/ΠΟΛ. 1110/7.4.1995

ΠΟΛ 1110

Σχετικά με το παραπάνω θέμα και για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων για τη φορολογία του γεωργικού εισοδήματος, σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Ποιοί θεωρούνται κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

Αγρότης (γεωργός), κατά κύριο επάγγελμα θεωρείται, σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στην 339899/5.4.1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας για εφαρμογή του κανονισμού του Συμβουλίου 2328/91 ΕΟΚ, το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης, (ιδιοκτήτης, μισθωτής ή
αγρολήπτης της γεωργικής εκμετάλλευσης, εφόσον η μίσθωση ή η αγροληψία έχει συναφθεί εγγράφως), λαμβάνει τουλάχιστον το 50% του συνολικού του εισοδήματος από την απασχόλησή του στη γεωργική εκμετάλλευση και απασχολείται αυτοπροσώπως και επαγγελματικά τουλάχιστον κατά το 50% του συνολικού χρόνου απασχόλησής του.

Συνεπώς, κατά κύριο επάγγελμα αγρότης είναι μόνο εκείνος που ασχολείται προσωπικά ή με μέλη της οικογένειάς του σε κατά κύριο λόγο αγροτικές εκμεταλλεύσεις, έστω και αν συμπληρωματικά, λόγω του είδους και της έκτασης των καλλιεργειών χρησιμοποιεί και ξένους εργάτες. Ακόμη θεωρούνται ως απασχολούμενοι κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές ή κτηνοτροφικές εργασίες η σύζυγος του γεωργού ή κτηνοτρόφου, εφόσον απασχολείται προσωπικά με γεωργικές εργασίες σε ιδιόκτητες ή μισθωμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή εκμεταλλεύεται
τα κτήματα που της έχουν παραχωρηθεί δωρεάν από το σύζυγό της.

Επίσης, θεωρείται κατά κύριο επάγγελμα αγρότισσα, η σύζυγος που απασχολείται με τη γεωργία σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και είναι ασφαλισμένη στον ΟΓΑ έστω και εάν συγχρόνως είναι ασφαλισμένη μόνο σε κλάδο υγείας του ασφαλιστικού φορέα του συζύγου της. Ακόμη, ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης θεωρείται και ο
μισθωτής ή αγρολήπτης (σέμπρος) της γεωργικής εκμετάλλευσης, εφόσον η μίσθωση ή η αγροληψία έχει συναφθεί εγγράφως και κατατεθεί στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία. Ειδικά για το οικον. έτος 1995 εφόσον δεν υπάρχουν τα συμφωνητικά αυτά, θα συνυποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 στις οποίες θα δηλώνονται τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγρφο 3 του παρόντος. Σημειώνεται ότι όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών (σχετ. 1091717/Α0012/23.9.1992 και 1018050/ΠΟΛ.1042/8.2.19.1993 διαταγές) η συνταξιοδότηση του αγρότη από τον ΟΓΑ μετά το 65ο έτος της ηλικίας τους λόγω γήρατος καθώς και η συνταξιοδότηση αυτού λόγω αναπηρίας, δεν αναιρεί την ιδιότητά του, ως αγρότη, εφόσον βεβαίως εξακολουθεί αυτός και μετά την συνταξιοδότησή του να ασκεί τη σχετική δραστηριότητα. Η κρίση, σχετικά με το αν το πρόσωπο αυτό ασχολείται, μετά τη συνταξιοδότησή του από τον ΟΓΑ με γεωργικές
εκμεταλλεύσεις, ως θέμα πραγματικό ανήκει στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ.

Διευκρινίζεται ότι η τυχόν απόκτηση, από τον κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, εισοδήματος, που δεν προέρχεται από την άσκηση της γεωργικής εκμετάλλευσης (όπως ενοίκια ακινήτων, μερίσματα μετοχών ανωνύμων εταιριών κ.λπ.), ανεξαρτήτως του ύψους αυτού του εισοδήματος, δεν ασκεί επίδραση στο χαρακτηρισμό του
φορολογουμένου ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότη.

Επίσης διευκρινίζεται ότι, ο πιο πάνω θεωρούμενος ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης δεν χάνει την ιδιότητά του αυτή αν περιστασιακά απασχοληθεί για λιγότερο από 6 μήνες και σε άλλες εργασίες μη αγροτικές, έστω και αν απαιτείται για αυτό το διάστημα ασφάλιση σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, εφόσον βέβαια εξακολουθεί να είναι ασφαλισμένος και στον ΟΓΑ.

Δεν θεωρούνται κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, έστω και αν αποκτούν εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις:

α) Οι αγρότες που έχουν συνταξιοδοτηθεί πρόωρα, εκτός εκείνων που έχουν πρόωρα συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας.

β) Τα πρόσωπα που ασχολούνται σε εξωγεωργικά επαγγέλματα όπως π.χ. δημόσιοι υπάλληλοι, έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάλληλοι ΝΠΔΔ, ή ΝΠΙΔ, μισθωτοί ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, συνταξιούχοι στο ΙΚΑ, συνταξιούχοι των παραπάνω κατηγοριών και λοιποί επιτηδευματίες.

γ) Εκείνοι, που απλώς διευθύνουν ή επιβλέπουν τις εργασίες της γεωργικής επιχείρησης ή έχουν τον κίνδυνο της επιχείρησης, χωρίς να απασχολούνται με τη γεωργία, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν.

2. Λειτουργία πινάκων καθαρού γεωργικού εισοδήματος
Για την ομοιόμορφη και σωστή εφαρμογή της αριθ. 1036112/ απόφασής μας με την οποία εγκρίθηκαν οι πίνακες που καταρτίσθηκαν από την επιτροπή του άρθρου 42 του ν.2238/1994 με τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος, σας παρέχουμε τις εξής διευκρινίσεις:

α) Σε όποιο νομό δεν έχει προσδιορισθεί για κάποιο προϊόν πεδινής περιοχής (αρδευόμενης ή μη) ποσό καθαρού γεωργικού εισοδήματος και υπάρχει για το προϊόν αυτό αντίστοιχη μέση τιμή για πεδινά (αρδευόμενα ή μη) θα λαμβάνεται η μέση αυτή τιμή, αρδευόμενου ή μη κατά περίπτωση, και οι οποία βέβαια θα μειώνεται
κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) ή σαράντα τοις εκατό (40%) αν πρόκειται για ημιορεινή ή ορεινή περιοχή αντίστοιχα. Για παράδειγμα στη σελίδα 1 του πίνακα με το καθαρό γεωργικό εισόδημα που εγκρίθηκε με την ανωτέρω απόφασή μας, για το Νομό Εβρου, και ειδικότερα στην ένδειξη "ΚΑΠΝΑ ΜΠΕΡΛΕΥ Σ79" με αυξ.
αριθμό 12, για μη αρδευόμενες (ξηρικές) πεδινές γαίες ορίζεται μέση τιμή προϊόντος για όλη την Ελλάδα 30.000 δραχμές και μέση τιμή του προϊόντος αυτού για όλη την Ελλάδα για αρδευόμενες γαίες 78.250 δραχμές, η οποία και δεν λαμβάνεται υπόψη γιατί για το νομό αυτό έχει προσδιορισθεί καθαρό εισόδημα γιααρδευόμενες καλλιεργήσιμες γαίες δραχμές 50.000. Με βάση τα δεδομένα αυτά το καθαρό γεωργικό εισόδημα για τις μη αρδευόμενες καλλιεργήσιμες γαίες σε "ΚΑΠΝΑ ΜΠΕΡΛΕΥ Σ79" διαμορφώνεται σε 30.000 δραχμές για τις πεδινές περιοχές σε 24.000 δραχμές (30.000 μείον 20%) για τις ημιορεινές περιοχές και σε 18.000 δραχμές (30.000 μείον 40%) για τις ορεινές περιοχές.

β) Σε όποιο νομό δεν έχει προσδιορισθεί για κάποιο πεδινό, μη αρδευόμενο, προϊόν ποσό καθαρού γεωργικού εισοδήματος, χωρίς να έχει ορισθεί μέση τιμή Ελλάδος για μη αρδευόμενα, ενώ υπάρχει ποσό καθαρού γεωργικού εισοδήματος για αρδευόμενα πεδινά, ως καθαρό εισόδημα για το μη αρδευόμενο πεδινό προϊόν θα ληφθεί υπόψη το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος του αρδευόμενου με τις σχετικές περαιτέρω μειώσεις για τα ημιορεινά και ορεινά. Για παράδειγμα, στην ίδια σελίδα 1 και για την καλλιέργεια ρεβύθια με α/α 21 για τα μη αρδευόμενα πεδινά, θα ληφθεί υπόψη το ίδιο ποσό των 5.000 δρχ. που έχει προσδιορισθεί για τα αρδευόμενα πεδινά και επί του ποσού αυτού θα γίνουν οι μειώσεις κατά 20% για τα μη αρδευόμενα ημιορεινά, και κατά 40% για τα ορεινά αντίστοιχα.

γ) Σε όποιο νομό δεν έχει προσδιορισθεί για κάποιο προϊόν (αρδευόμενο ή μη) ποσό καθαρού γεωργικού εισοδήματος, τότε θα ληφθεί υπόψη η μέση τιμή Ελλάδος που αναγράφεται στις στήλες 3 και 4 των πινάκων τόσο για τα πεδινά μη αρδευόμενα, όσο και για τα πεδινά αρδευόμενα, με τις προβλεπόμενες βέβαια
μειώσεις (20% ή 40%) αν πρόκειται για ημιορεινή ή ορεινή περιοχή.

Για παράδειγμα, στην ίδια σελίδα 1 των πινάκων με το γεωργικό καθαρό εισόδημα του νομού Εβρου και συγκεκριμένα για την καλλιέργεια "Αμπέλια επιτραπέζια" με α/α 28 θα ληφθεί υπόψη για τα πεδινά μη αρδευόμενα το ποσό των 22.571 δρχ. και για τα πεδινά αρδευόμενα το ποσό των 44.241 δρχ. Τα ποσά αυτά μειώνονται για τα
ημιορεινά μη αρδευόμενα στο ποσό των 18.057 δρχ. και για τα αρδευόμενα σε 35.393 δρχ. Για τα ορεινά μη αρδευόμενα στο ποσό των 13.543 δρχ. και για τα αρδευόμενα ορεινά στο ποσό των 26.545 δρχ.

3. Επίμορτος αγροληψία (συμμετοχική ή σεμπριακή καλλιέργεια) Οταν κατά τη μίσθωση αγροτικού κτήματος το μίσθωμα συμφωνείται σε ποσοστό επί των καρπών, (επίμορτος αγροληψία) το ύψος του οποίου προσδιορίζεται ή από τη σύμβαση μίσθωσης ή από την επιτόπια συνήθεια, εφόσον ο εκμισθωτής συμμετέχει στις δαπάνες καλλιέργειας, τότε στην περίπτωση αυτή τόσον ο εκμισθωτής (γαιοκτήμονας) όσο και ο μισθωτής (αγρολήπτης - σέμπρος) αποκτούν γεωργικό εισόδημα (Ε' κατηγορίας) το οποίο θα δηλώνεται και από τους δύο εφόσον είναι
υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.2238/1994.

Σε αυτή την περίπτωση στον πίνακα ΙΒ του εντύπου Ε3 "Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος", ως αριθμός στρεμμάτων θα δηλώνεται ο αριθμός που προκύπτει με βάση το ποσοστό επί των καρπών, που αναφέρεται στα συμφωνητικά επίμορτης αγροληψίας, με ανάλογη σημείωση στο χώρο "Σημειώσεις φορολογούμενου"
του ίδιου εντύπου όπου θα αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των καλλιεργούμενων στρεμμάτων και το ποσοστό συνεκμετάλλευσής τους. Τα στοιχεία αυτά θα συμπληρώνονται τόσο από τον εκμισθωτή ιδιοκτήτη, όσο και από τον αγρολήπτη (σέμπρο).

Ανάλογη θα είναι και η μεταχείριση τόσο της επιδότησης, όσο και του φόρου που παρακρατήθηκε κατά την είσπραξή της, ανεξάρτητα αν η επιδότηση εισπράττεται από το γαιοκτήμονα ή τον αγρολήπτη (σέμπρο).

Για την πρώτη εφαρμογή του νόμου και όπου δεν υπάρχουν  συμφωνητικά επίμορτης αγροληψίας κατατεθειμένα στις ΔΟΥ θα υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 και από τους δύο συμβαλλομένους, με τις οποίες θα δηλώνονται τα στοιχεία του αγρολήπτη, και του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη), ο ΑΦΜ ή ΑΔΤ, η διεύθυνσή τους, η ΔΟΥ που υπάγονται, το είδος και η έκταση της καλλιεργούμενης γης, τα ποσοστά διανομής του γεωργικού εισοδήματος κ.λπ.

4. Θερμοκήπια - κηπευτικά υπαίθρου διπλής καλλιέργειας σε ετήσια βάση Σε θερμοκήπια που καλλιεργούνται δύο ή περισσότερα γεωργικά προϊόντα στο ίδιο έτος για τον προσδιορισμό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος θα λαμβάνεται εκείνο το προϊόν, για το οποίο με την 1036112/609/Α0012/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών έχει προσδιορισθεί το μεγαλύτερο ποσό καθαρού γεωργικού εισοδήματος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γης. Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή για τα κηπευτικά υπαίθρου.

5. Περί "ξένης εμφύτευσης"
Σε όσες περιπτώσεις στο ίδιο ελαιοπερίβολο ή σε άλλες δεντροκαλλιέργειες υπάρχουν δένδρα διαφόρων ιδιοκτητών, ο ιδιοκτήτης - εκμεταλλευτής του ελαιοπερίβολου δικαιούται να μειώσει τη δηλούμενη έκταση του χωραφιού του, κατά την έκταση που καλύπτεται από τα δέντρα ξένης ιδιοκτησίας. Το γεγονός αυτό θα το αναφέρει στο έντυπο Ε3, στο χώρο "Σημειώσεις φορολογούμενου" και θα το βεβαιώνει με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986. Ευνόητο είναι ότι και ο ιδιοκτήτης των δέντρων αυτών θα πρέπει να περιλάβει στο έντυπο Ε3 ανάλογη επιφάνεια γης.

6. Εκπτωση ενοικίου
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ν.2238/1994, από το καθαρό γεωργικό εισόδημα εκπίπτει το ποσό του καταβαλλόμενου ενοικίου και όχι το τυχόν, μεγαλύτερο ποσό του αντικειμενικά προσδιοριζόμενου ενοικίου. Για την έκπτωση του καταβαλλόμενου (πραγματικού) ενοικίου απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 της 1007139/ απόφασής μας, η υποβολή επικυρωμένων φωτοαντιγράφων του μισθωτηρίου συμβολαίου ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει μισθωτήριο, των αποδείξεων πληρωμής του ενοικίου ή υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986. Στην περίπτωση που στον κωδικό 607 του πίνακα ΙΒ του εντύπου Ε3 προκύπτει αρνητικό εισόδημα (ζημιά), αυτό δεν μεταφέρεται στον κωδικό 461-462 του πίνακα 9 του εντύπου Ε1, καθόσον τούτο δεν συμψηφίζεται με τυχόν λοιπά εισοδήματα, του φορολογούμενου, ούτε βέβαια μεταφέρεται σε επόμενη χρήση για συμψηφισμό.

7. Υποβολή εντύπου Ε9
Το έντυπο αυτό, με το οποίο δηλώνονται τα στοιχεία ακινήτων που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 1995, θα υποβάλλεται από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες μόνο εφόσον είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.2238/1994.

8. Υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης
Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες συνταξιούχοι ΟΓΑ ή μη, που το συνολικό τους καθαρό γεωργικό εισόδημα είναι μικρότερο του ενός εκατομμυρίου δραχμών (1.000.000) δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης έστω και αν έχουν ιδιοκατοικούμενη κατοικία επιφάνειας πάνω από 60 τ.μ., εκτός εάν εμπίπτουν σε κάποια από τις
περιπτώσεις α' έως και ια' της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ν.2238/1994. Για την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, ως καθαρό γεωργικό εισόδημα θεωρείται το συνολικό καθαρό γεωργικό εισόδημα που προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο προ των εκπτώσεων από αυτό του καταβαλλόμενου ενοικίου και
της προβλεπόμενης έκπτωσης δαπάνης για την αγορά καινούργιου πάγιου εξοπλισμού. Εννοείται ότι υποχρέωση υποβολής δήλωσης υφίσταται και στην περίπτωση που το εισόδημα που προκύπτει με βάση τα βιβλία και στοιχεία του φορολογούμενου είναι μεγαλύτερο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών έστω και αν το προκύπτον
με την αντικειμενική μέθοδο εισόδημα είναι μικρότερο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών.

9. Τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του ν.2238/1994, αν το δηλούμενο τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης προς οποιοδήποτε τρίτο, εκτός των συζύγων, είναι μικρότερο του προσδιοριζόμενου με την αντικειμενική μέθοδο, για την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων λαμβάνεται
υπόψη το μίσθωμα που προσδιορίζεται αντικειμενικά.
Κατά συνέπεια, σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης γαιών, από τον ιδιοκτήτη πατέρα σε τέκνο του για καλλιέργεια, δημιουργείται υποχρέωση δήλωσης τεκμαρτού εισοδήματος, κατά τα παραπάνω, από τον ιδιοκτήτη πατέρα. Ανάλογα εφαρμόζονται και σε άλλες περιπτώσεις δωρεάν παραχώρησης γαιών π.χ. από αδελφό σε αδελφό
κ.λπ.
Εξαιρετικά όμως στην περίπτωση δωρεάν παραχώρησης γαιών από ιδιοκτήτες γονείς άνω των 70 ετών στα τέκνα τους, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για καλλιέργεια, δεν δημιουργείται υποχρέωση δήλωσης τεκμαρτού εισοδήματος από τους ιδιοκτήτες γονείς.

10. Εξισωτικές αποζημιώσεις
Για την αναγνώριση της έκπτωσης του αφορολόγητου ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών απαιτείται η προσκόμιση από τον αγρότη βεβαιώσεως της διευθύνσεως Γεωργίας ότι δικαιούνται εξισωτικών αποζημιώσεων. Εξαιρετικά για τη χρήση 1994 σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της βεβαίωσης αυτής θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986.

11. Επιδοτήσεις
Σημειώνεται και πάλι ότι, οι κάθε είδους επιδοτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στα ποσά του καθαρού γεωργικού εισοδήματος των πινάκων που κοινοποιήθηκαν με την και κατά συνέπεια δεν τίθεται θέμα φορολόγησής τους με την αναγραφή τους στους οικείους κωδικούς 473-474 του πίνακα 9 της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Διευκρινίζεται ότι για την απόδειξη των καταβληθέντων ποσών επιδοτήσεων κ.λπ. θα συνυποβάλλεται σχετική βεβαίωση των αρμοδίων υπηρεσιών. Εξαιρετικά, για την χρήση 1994 αντί βεβαιώσεως μπορεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986.

12. Μόνιμες δενδρώδεις και θαμνώδεις φυτείες
Για τα υπό ανάπτυξη είδη μόνιμης φυτείας, που κοινοποιήθηκαν με την 1036112/609/Α0012/ΠΟΛ. 1079/21.3.1995 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δεν προσδιορίζεται καθαρό γεωργικό εισόδημα κατά το χρόνο της ανάπτυξης. Για την εφαρμογή του σχετικού πίνακα απαιτείται να είναι υπό ανάπτυξη όλη η επιφάνεια
της καλλιεργούμενη  γης, είτε συγκεκριμένο τμήμα αυτής και σε κάθε περίπτωση όχι μεμονωμένα και διάσπαρτα μέσα στην καλλιεργούμενη έκταση δένδρα υπό ανάπτυξη. Προς τούτο θα γίνει σχετική σημείωση στο έντυπο Ε3 "Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος" στο χώρο "Σημειώσεις φορολογούμενου". Για την απόδειξη των ετών ανάπτυξης των ειδών μόνιμης φυτείας απαιτείται βεβαίωση του κατά περιφέρεια γεωπόνου ή του αγροφύλακα ή οποιασδήποτε άλλης αρχής. Εξαιρετικά για το οικονομικό έτος 1995 η απόδειξη των ετών ανάπτυξης των ειδών μόνιμης φυτείας θα προκύπτει από υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986.

13. Νέοι αγρότες
Για την απόδειξη της ιδιότητας του νέου αγρότη, προκειμένου να χορηγηθεί η επιπλέον κατά ποσοστό 40% απαλλαγή από το φόρο, δηλαδή το ποσό των 700.000 δρχ. για νέο κατά κύριο επάγγελμα αγρότη ή 1.400.000 δρχ. για νέο κατά κύριο επάγγελμα αγρότη που έλαβε εξισωτικές αποζημιώσεις, συνυποβάλλεται βεβαίωση της
Διεύθυνσης Γεωργίας της οικείας Νομαρχίας ή οποιασδήποτε άλλης αρχής. Σημειώνεται ότι σχετικές οδηγίες για την έννοια του νέου αγρότη έχουν δοθεί και με την 1122241/2246/Α0012/ εγκύκλιό μας.

14. Γλαστρικά θερμοκηπίου
Στα Γλαστρικά θερμοκηπίου φυλλώδη - ανθώδη εσωτερικού χώρου μικτής καλλιέργειας περιλαμβάνονται και όλα τα είδη που αναφέρονται στους με α/α 91, 96, 102, 103, 104, 107 των πινάκων της ΠΟΛ. 1079/1995 απόφασης εφόσον γίνεται μικτή καλλιέργεια των ειδών αυτών.

15. Χοιρινά - χοιρομητέρες
Η εκμετάλλευση με α/α 128 των πινάκων της 1036112/609/Α0012/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών αναφέρεται μόνο στη δραστηριότητα της αγοράς από τρίτους χοιριδίων με σκοπό την πάχυνση αυτών.

16. Κότες κρεατοπαραγωγής
Διευκρινίζεται ότι η εκμετάλλευση "Κότες κρεατοπαραγωγής" με α/α 126 των πινάκων προσδιορισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος αφορούν κότες που πωλούνται μετά το στάδιο της ωοτοκίας τους ή ελεύθερης βοσκής.

17. Λοιπά προϊόντα
Για τυχόν προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στην κατάταξη με α/α από 1 έως και 132 των πινάκων και 1 έως και 6 των ιχθυοκαλλιεργειών και αλιευμάτων, για τον προσδιορισμο του καθαρού γεωργικού εισοδήματος θα λαμβάνονται υπόψη όσα ισχύουν για παραπλήσιες ή συγγενείς, κατά τα ισχύοντα στη γεωργική επιστήμη
καλλιέργειες.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης