ΠΟΛ.1005/22.1.2009

Παροχή διευκρινίσεων για την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2008.

22 Ιαν 2009

Taxheaven.gr
Αθήνα,22 Ιανουαρίου 2009
Αρ. Πρωτ.1007618 /311/65/Α0014
ΠΟΛ.1005
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.            
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση :  Σίνα 2-4
Τ.Κ.    :    106 72 Αθήνα
Πληροφ.    :    Αικατ. Καρύδα-Πην. Ζωγράφου
Τηλέφωνο    :    210 3647202-5
Fax    :    210 3645413
Email    :    [email protected]

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2008.
 
Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1154/14.11.2008 (ΦΕΚ 2509 Β') καθορίζεται ο χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2008, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις υποβολής της εμπρόθεσμης πιστωτικής ή μηδενικής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.  με τη χρήση ηλεκτρονικής  μεθόδου  (TAXISnet)  των υποκειμένων, των οποίων η διαχειριστική τους περίοδος έληξε την 31-12-2008. Επίσης, ορίστηκε υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή  της προαναφερόμενης εκκαθαριστικής δήλωσης για τους υποκείμενους που τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. την 31-12-2008 και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 2 της ίδιας Απόφασης.

2. Το έντυπο της εκκαθαριστικής  δήλωσης (009/07) που ορίσθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1157/19.12.2007 θα χρησιμοποιηθεί και για την εκκαθαριστική δήλωση του έτους 2008 και για τα επόμενα έτη μέχρι τη θέσπιση νέου εντύπου.

3. Ως εκ τούτου παρέλκει η έκδοση νέων οδηγιών  για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων, καθώς και της αποστολής τους στη Γ.Γ.Π.Σ. και θα εφαρμόζονται οι οδηγίες, που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1020/28.1.2008 με τις εξής τροποποιήσεις:

α) Οι εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. έτους 2008 μετά την κωδικογράφησή τους θα ταξινομηθούν σε  μία ομάδα.

β) Ημερομηνίες αποστολής στη Γ.Γ.Π.Σ.

- Αριθμός δηλώσεων που αντιστοιχεί στο 50% των δηλώσεων που αφορούν επιχειρήσεις με βιβλία Α' και Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. πρέπει να έχει αποσταλεί  μέχρι την 24η Απριλίου 2009.
- Η αποστολή των δηλώσεων που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% των παραπάνω κατηγοριών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 11η Μαΐου 2009.
- Η αποστολή των δηλώσεων που αφορούν επιχειρήσεις με βιβλία Γ' κατηγορίας  του Κ.Β.Σ. πρέπει να έχει ολοκληρωθεί  μέχρι την 1η Ιουνίου 2009.

4.    Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι αναλυτικές οδηγίες για την σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης  έτους 2008 παρέχονται με το φυλλάδιο Νο 32.


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΔΗΜ.  ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Taxheaven.gr