Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1286/1989 Παραγραφή δικαιώματος του δημοσίου για κοινοποίηση φύλλου ελέγχου και επιβολή φόρου

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

ΠΟΛ.1286/1989
Παραγραφή δικαιώματος του δημοσίου για κοινοποίηση φύλλου ελέγχου και επιβολή φόρου


ΠΟΛ.1286/1989 Παραγραφή δικαιώματος του δημοσίου για κοινοποίηση φύλλου ελέγχου και επιβολή φόρου

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΠΟΛ.1286/1989

Αρ.Πρ. 1000721/3/Α0012/

Παραγραφή δικαιώματος του δημοσίου για κοινοποίηση φύλλου ελέγχου και επιβολή φόρου.

Άρθρο ΜΟΝΟ

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες ερμηνευτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του ν.δ. 3323/1955, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν.1828/1989 (ΦΕΚ Α 2), οι οποίες αναφέρονται στο δικαίωμα του δημοσίου να κοινοποιήσει φύλλο ελέγχου και να επιβάλλει φόρο, καθώς και στο χρόνο παραγραφής της αξίωσης για επιστροφή φόρου σε περίπτωση υποβολής ανακλητικής

δήλωσης ή δήλωσης με επιφύλαξη.

Άρθρο 68

Α.  ΓΕΝΙΚΑ

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 1828/1989 αντικαθίσταται το άρθρο 68 του ν.δ. 3323/1955. Mε την αντικατάσταση αυτή τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου αυτού, προστέθηκε τελευταίο εδάφιο στην παράγραφο 3 και επίσης προστέθηκαν σ` αυτό παράγραφοι 5 και 6.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

Με τις νέες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του ν.δ. 3323/1955 παρατείνεται το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να κοινοποιηθεί φύλλο ελέγχου και μέσα στο επόμενο ημερολογιακό έτος από το έτος που συμπληρώνεται ο χρόνος παραγραφής, για τις δηλώσεις που υπάγονται κάθε φορά στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 50, καθώς και γι’ αυτές που καθίστανται υποχρεωτικό ελεγκτέες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 50α.

Περαιτέρω, με τις νέες αυτές διατάξεις ορίζεται ότι το δικαίωμα του δημοσίου να επιβάλλει φόρο παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης, εκτός από τις περιπτώσεις των δηλώσεων των παραπάνω διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 50 και της παραγράφου 2 του άρθρου 50α. Επομένως, για τις δηλώσεις των περιπτώσεων αυτών το δικαίωμα του δημοσίου να επιβάλλει φόρο, δηλαδή να διενεργήσει έλεγχο, να κοινοποιήσει φύλλο ελέγχου και να βεβαιώσει φόρο παραγράφεται πλέον μετά την πάροδο ενδεκαετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία γιο επίδοση της δήλωσης.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955, τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για την κοινοποίηση πράξεων προσδιορισμού αποτελεσμάτων για τις δηλώσεις των νομικών προσώπων που αναφέρονται στα άρθρο αυτό.

Επίσης, ανάλογα με τα παραπάνω εφαρμόζονται, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 73 του ν.δ. 3323/1955, όπως αυτό το άρθρο αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 1828/1989 και για την κοινοποίηση της πράξης και γενικά της διαδικασίας βεβαίωσης του προστίμου των άρθρων 67 και 73 παραγρ. 1  του ν.δ. 3323/1955.

2. Περαιτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται ότι, η βεβαίωση του φόρου στα μέλη ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης, περιορισμένης ευθύνης εταιρείας, κοινοπραξίας, κοινωνίας και αστικής εταιρείας κερδοσκοπικού χαρακτήρα μπορεί να γίνει και μετά την πάροδο δεκαετίας αν η εγγραφή στο όνομα της εταιρείας κ.λπ., σύμφωνα με το άρθρο 16α, οριστικοποιήθηκε μετά την πάροδο αυτής είπε με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου είτε μετά από διοικητική επίλυση της διοφορός ή λόγω μη άσκησης η εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής. Από την ημερομηνία όμως αυτής της οριστικοποίησης της εγγραφής ή από την ημερομηνία κοινοποίησης στον προϊστάμενο της δημόσιος οικονομικής υπηρεσίας της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου με την οποίο επίσης οριστικοποιείται η εγγραφή· η βεβαίωση του φόρου πρέπει να γίνει μέσα σε έξι (6) μήνες.

Επισημαίνεται ότι οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται και για εγγραφή στο όνομα επαγγελματικών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που ασκούνται με τη μορφή κοινοπραξίας γενικά, κοινωνίας και αστικής κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρείας,ενώ περιλαμβάνουν και τις περιπτώσεις οριστικοποίησης της εγγραφής στο όνομα εταιρείας κ.τ.λ. λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής.

3.  Με το τελευταίο εδάφιο που προστέθηκε στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, το δικαίωμα του δημοσίου για συμπληρωματική εγγραφή παρατείνεται για ένα ακόμα ημερολογιακό έτος, στην περίπτωση που τα συμπληρωματικά στοιχεία περιέρχονται στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στο τελευταίο έτος της παραγραφής. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα αυτό του δημοσίου παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαεξαετίας.

4.  Με τις νέες διατάξεις της παραγράφου 4 επεκτείνεται και στις επαγγελματικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται με τη μορφή κοινοπραξίας γενικά, κοινωνίας και αστικής κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρείας το δικαίωμα του δημοσίου να κοινοποιεί, όταν δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή δήλωση απόδοσης παρακρατουμένων φόρων ή δήλωση αποτελεσμάτων, φύλλο ελέγχου ή πράξη προσδιορισμού αποτελεσμάτων, μέχρι την πάροδο δεκαπενταετίας από τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της δήλωσης.

5.  Με τις διατάξεις της νέας παραγράφου 5 ο αρμόδιος προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μπορεί, στις περιπτώσεις που φύλλο ελέγχου ακυρωθεί για τυπικούς λόγους με απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου η οποία κοινοποιείται σ` αυτόν το τελευταίο έτος της παραγραφής  του   ή  μετά τη  λήξη του χρόνου παραγραφής, να κοινοποιήσει νέο φύλλο ελέγχου μέσα σ` ένα έτος από την κοινοποίηση της απόφασης.

6.  Mε τις διατάξεις της νέας παραγράφου 6 ορίζεται ότι σε περίπτωση υποβολής ανακλητικής δήλωσης ή δήλωσης με επιφύλαξη η αξίωση για επιστροφή του φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από την αποδοχή της δήλωσης με οποιοδήποτε τρόπο.

7. Τέλος, με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ια΄της περίπτωσης ι΄του άρθρου 44 του ν. 1828/1989 ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 1828/1989 αρχίζει για τις φορολογικές υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει συμπληρωθεί ο χρόνος παραγραφής μέχρι τη δημοσίευση στις 3.1.1989 (ΦΕΚ Α2) του νόμου αυτού.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης