Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.84/1980 Υποβολή ή όχι δηλώσεως Φ.Μ.Α. επί συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας.

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ.84/1980
Υποβολή ή όχι δηλώσεως Φ.Μ.Α. επί συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας.


ΠΟΛ.84/1980 Υποβολή ή όχι δηλώσεως Φ.Μ.Α. επί συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 84, 5727/ 1981.  Υποβολή ή όχι δηλώσεως Φ.Μ.Α. επί συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας.

 

   Με αφορμή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, του Υποθηκοφύλακα Αθηνών, με το οποίο ζητά να πληροφορηθεί άν κατά τη μεταγραφή συμβολαιογραφικής πράξεως καταργήσεως συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας απαιτείται να προσκομισθεί στον Μεταγραφοφύλακα αντίγραφο δηλώσεως φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων, σας πληροφορούμε τα εξής :

   Από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν. 1521/ 50 προβλέπεται ότι σε κάθε εξ επαχθούς αιτίας μεταβίβασης ακινήτου δικαιώματος επιβάλλεται φόρος επί της αξίας αυτών. Στην έννοια δε του όρου μεταβίβαση περιλαμβάνεται και η διανομή ακινήτων μεταξύ των συγκυριών τους.

   Επί συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας, εφόσον επί του οικοπέδου υπάρχουν κτίσματα, όπως έχει δεχθεί και το Σ.τ.Ε. (αριθ. 121/ 1979 κλπ.) επέρχεται έμμεσα διανομή των υπαρχόντων κτισμάτων μεταξύ των κατ` ιδανικά μερίδια συγκυριών και συνεπώς οφείλεται φόρος μεταβιβάσεως, που υπολογίζεται στην αξία των κτισμάτων και του οικοπέδου. Ενώ επί μη υπάρξεως κτισμάτων δεν επέρχεται διανομή, αφού οι συνιδιοκτήτες και μετά τη σύσταση της οριζοντίου ιδιοκτησίας παραμένουν συγκύριοι επί του οικοπέδου, χωρίς να αποκτούν στην πραγματικότητα πλήρη και διακεκριμένη ιδιοκτησία επί διαμερισμάτων, των οποίων η ανέγερση δεν άρχισε ακόμη και συνεπώς δεν οφείλεται Φ.Μ.Α.

 Επίσης, επί καταργήσεως συσταθείσης οριζοντίου ιδιοκτησίας, επί οικοπέδου στο οποίο υφίστανται κτίσματα, οφείλεται φόρος μεταβιβάσεως, γιατί μ` αυτή επέρχεται συνένωση των κτισμάτων των αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών. Και στην περίπτωση αυτή ο φόρος υπολογίζεται επί της αξίας των κατά την συνένωση μερίδων οικοπέδου και κτισμάτων.

  Ενόψη των ανωτέρω, στα καταρτιζόμενα στις ανωτέρω περιπτώσεις συμβόλαια, θα πρέπει σαφώς να διευκρινίζεται άν στο οικόπεδο επί του οποίου συνιστάται, τροποποιείται ή καταργείται οριζόντιος ιδιοκτησία υπάρχουν ή όχι κτίσματα.

  Περαιτέρω, από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Α.Ν. 1521/ 1950 προβλέπεται, ότι για κάθε μεταβίβαση οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται προ της συντάξεως του συμβολαίου να επιδώσουν κοινή δήλωση φόρου μεταβιβάσεως στον Οικον. Έφορο, ο οποίος προβαίνει στην προσωρινή εκτίμηση των μεταβιβαζομένων ακινήτων, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 8 του ανωτέρω νόμου.

  Συνεπώς, στις περιπτώσεις συστάσεως, τροποποιήσεως ή καταργήσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας, κατά τις οποίες συντελείται αμέσως ή εμμέσως μεταβίβαση και οφείλεται φόρος μεταβιβάσεως, θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί σχετική δήλωση προ της καταρτίσεως της εν λόγω συμβολαιογραφικής πράξεως και να γίνει ρητή μνεία γι` αυτό, από τον συντάξαντα Συμβολαιογράφο, στο συμβόλαιό του. Αντίθετα, άν δεν υπάρχουν κτίσματα, τότε δεν υπάρχει μεταβίβαση , δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δηλώσεως έστω και αρνητικής.

   Εξάλλου, από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του Α.Ν. 1521/50, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 47 του Ν. 814/ 1978 ο μεταγραφοφύλακας υποχρεούται να αρνηθή τη μεταγραφή συμβάσεως ή δικαστικής αποφάσεως ή οποιασδήποτε άλλης πράξεως που αφορά μεταβίβαση ( αμέσως ή εμμέσως ) της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων, πλήν υποθήκης, εφόσον δεν προσάγεται σ` αυτόν αντίγραφο της δηλώσεως φόρου μεταβιβάσεως δεόντως θεωρημένο από τον Οικον. Έφορο.

  Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Α.Ν. 1521/1950 προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αρνείται, δυστροπεί ή αμελεί να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του νόμου τούτου και απαγορεύει τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξεως που αφορά την εξ επαχθούς αιτίας μεταβίβαση ακινήτου ή εμπραγμάτου επί ακινήτου δικαιώματος, άν δεν προσαχθεί αντίγραφο δηλώσεως φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων.

  Κατόπιν των ανωτέρω, κάθε περίπτωση συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας πρέπει να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το περιεχόμενο της παρούσας διαταγής μας.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης