Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.79/1980 Κοινοποίηση της παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 1140 / 1981 .


ΠΟΛ.79/1980
Κοινοποίηση της παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 1140 / 1981 .


ΠΟΛ.79/1980 Κοινοποίηση της παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 1140 / 1981 .

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 79,  563 / 1981. Κοινοποίηση της παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 1140 / 1981 .

 

  Σας  κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 1140 / 1981 << περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 4169 / 1961 << περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλων τινών διατάξεων >> ( ΦΕΚ 68 / 20-3-81, τεύχος Α` ), με τις οποίες τροποποιείται η κλίμακα υπολογισμού της  εισφοράς υπέρ ΤΣΑ - ΙΚΑ το του άρθρου 4 του Ν. 984 / 1979 και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

  Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 1140/ 1981 η προβλεπόμενη με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 984/ 1979 εισφορά υπέρ ΤΣΑ - ΙΚΑ  για τα επαγγελματικά  αυτοκίνητα ΔΧ  ή ΙΧ, που υπολογίζεται με βάση την ιπποδύναμη και το ωφέλιμο φορτίο ή τον αριθμό των θέσεων ή των θέσεων και το ωφέλιμο φορτίο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 640 δρχ. μηνιαίως, προσαυξημένο κατά το ποσοστό που ορίζεται με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 984 / 1979. Συνεπώς, για το έτος 1981, το ανωτέρω ποσό εισφοράς εκ δρχ. 640 μηνιαίος, προσαυξάνεται κατά 20%, μη δυνάμενο στις προαναφερθείσες περιπτώσεις να υπερβεί το ποσό των δχρ. 768.

  Επίσης, με τις διατάξεις αυτές, προκειμένου περί αυτοκινήτων μετά ρυμουλκουμένων οχημάτων, τα ρυμουλκούμενα οχήματα εξαιρούνται της εισφοράς υπέρ ΤΣΑ - ΙΚΑ από 1-1-1981 και εφεξής. Η εξαίρεση αυτή αφορά όλα τα ρυμουλκούμενα οχήματα, ανεξάρτητα άν ο αριθμός κυκλοφορίας τους συμπίπτει ή είναι διάφορος του αριθμού κυκλοφορίας του ρυμουλκού τους.

  Επειδή, το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών είχε καταθέσει στη βουλή από το μήνα Νοέμβριο 1980 σχετική τροπολογία με τις κοινοποιούμενες διατάξεις και επίκειτο η ψήφισή της, με τα αριθ. Υ. 2023 / 759/ 6-12-1980 και Μ . 5873 / 985 / 14-1-81 έγγραφά μας, δόθηκε έγκαιρα η εντολή στο ΜΗ . Κ.Υ.Ο., όπως, κατά την κατάρτιση του προγράμματος υπολογισμού και εκκαθαρίσεως των τελών κυκλοφορίας και σταθμεύσεως των αυτοκινήτων και της εισφοράς υπέρ ΤΣΑ - ΙΚΑ, έτους 1981, περιληφθούν και οι ανωτέρω τροποποιήσεις, για να αποφευχθεί η εκ των υστέρων διενέργεια διαγραφών ή εκπτώσεων, κατά περίπτωση. Έτσι το ΜΗ.Κ.Υ.Ο.  κατά την κατάρτιση του σχετικού προγράμματος έλαβε υπόψη στις ανωτέρω τροποποιήσεις για τον υπολογισμό της εισφοράς υπέρ ΤΣΑ - ΙΚΑ στα επαγγελματικά αυτοκίνητα ΔΧ και ΙΧ.

  Αυτονόητο είναι ότι σε περίπτωση που διαπιστώσετε εσφαλμένη βεβαίωση της ανωτέρω εισφοράς θα προέρχεσθε στη σχετική διόρθωση.

 

ΝΟΜΟΣ  ΥΠ  ΑΡΙΘ. 1140 / 1981

  Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν . 4169 / 1961 << περί  Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων>> και άλλων τινών διατάξεων .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν :

 

Άρθρο 1

..............................................................................................................................................................................

Άρθρο 59

1.    .....................................................................................................................................................................

2.  Η υπό της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 984 / 1979 προβλεπομένη εισφορά, η υπολογιζομένη με βάσιν την ιπποδύναμιν, την ιπποδύναμιν και το ωφέλιμον φορτίον ή τον αριθμόν των θέσεων  ή των θέσεων και το ωφέλιμον φορτίον, δεν δύναται εις πάσαν περίπτωσιν να υπερβαίνη το ποσόν των 640 δραχμών μηνιαίως, προσαυξημένον κατά τα εις την παράγραφον 3 του ίδιου ως άνω άρθρου οριζόμενα.

 Προκειμένου περί αυτοκινήτων μετά ρυμουλκουμένων οχημάτων, τα ρυμουλκούμενα οχήματα δεν υπόκεινται εις την εισφοράν της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 984 / 1979.

  Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από 1ης Ιανουαρίου 1981.

  .........................................................................................................................................................................

 

Άρθρο 66

Έναρξις ισχύος.

    Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από 1ης του τρίτου μετά την δημοσίευσίν του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως μηνός, εκτός άν άλλως ορίζεται εν αυτώ.

   Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ` Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης