Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.73/1980 Θεώρηση βιβλίων Γεωργικών Συν / σμών τηρουμένων μηχανογραφικώς .


ΠΟΛ.73/1980
Θεώρηση βιβλίων Γεωργικών Συν / σμών τηρουμένων μηχανογραφικώς .


ΠΟΛ.73/1980 Θεώρηση βιβλίων Γεωργικών Συν / σμών τηρουμένων μηχανογραφικώς .

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ.73 , 1428 / 1981 . Θεώρηση βιβλίων Γεωργικών Συν / σμών τηρουμένων μηχανογραφικώς .

 

  Με αφορμή το σχετικό έγγραφο της  ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ., που σας κοινοποιείται κατωτέρω, με το οποίο ζητείται η απαλλαγή όλων των Γεωργικών Συνεταιρισμών της Χώρας από την υποχρέωση θεωρήσεως των λογιστικών τους βιβλίων Δ` κατηγορίας, που θα τηρούνται μηχανιγραφικών από τις κατά τόπους Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/ 1977 περί Κ.Φ.Σ. :

  α ) Οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί δεν υποχρεούνται στην τήρηση των προβλεπομένων διευκολύνουν την συμφωνίαν ταύτην , δύναται ν;α εξετασθούν υπό Μικτής Επιτροπής αποτελουμένης εξ αντιπροσώπων των αρμοδίων Αρχών των Συμβαλλομένων Κρατών >>.

ΙΙΙ . Εν όψει της τελευταίας ταύτης διατάξεως της προδιαληφθείσης διακρατικής Συμβάσεως, η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου έχει την γνώμην, ότι δια ταύτης καθιδρύεται μια διαδικασία συμβιβαστικής επιλύσεως της ανακυψάσης διαφοράς εκ της ερμηνείας ή εφαρμογής της Συμβάσεως υπό Μικτής Διαιτητικής Επιτροπής, ήτις έχει εκ του Νόμου την εξουσίαν να κάμη μετά δυνάμεως δεδικασμένου την διαφοράν ταύτην επί τω τέλει της αποφυγής διπλής φορολογίας. Η απόφασις δε αυτή της Διαιτητικής Επιτροπής εις ήν ο τε φορολογούμενος και η φορολογούσα Αρχή εκουσίως υποβλήθηκαν, εν όψει και της ως άνω Συνταγματικής διατάξεως, υπερισχύει της τυχόν εν το μεταξύ εκδοθείσης δικαστικής αποφάσεως, ήτις απεφάνθη επί του επιμάχου θέματος αντιθέτως, με την εντεύθεν συνέπεια να παραμείνη ανεκτέλεστος η δικαστική απόφασις, αφού τοιαύτη είναι και η εκφραζομένη εν τη διεθνεί Συβάσει βούλησις των Συμβαλλομένων Κρατών, χωρίς εντεύθεν να θίγεται ή να προσβάλλεται το κύρος των αποφάσεων των αρμοδίων Δικαστηρίων.

ΙV. Επί του δευτέρου ερωτήματος της παραγράφου της αξιώσεως του φορολογουμένου προς επιστροφήν των καταβληθέντων εις Δημόσιον φόρων, οίτινες κατεβλήθησαν αχρεωστήτως διότι  ο φορολογούμενος δεν υπόκειτο εις φόρον κατά την απόφασιν της ως άνω Μικτής  Επιτροπής, η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου έχει την γνώμην ότι οι εν λόγω φόροι θα επιστραφούν εφ` όσον όμως δεν παρεγράφη το δικαίωμα προς επιστροφήν αυτών κατά την εσωτερικήν νομοθεσίαν διότι η παραγραφή είναι κύρωσις δια την αδράνειαν του δικαιούχου και δεν προκύπτει αντίθετος ρύθμισις υπό της ως άνω διεθνούς συμβάσεως. Η παραγραφή όμως αυτή άρχεται  ουχί από της καταβολής των φόρων αλλά από της εκδόσεως της αποφάσεως της Μικτής Επιτροπής, ήτις αμετακλήτως έταμε την διαφοράν, διότι έκτοτε γεννάται η αξίωσις προς επιστροφήν των καταβληθέντων φόρων ( ίδε σχετ. Σ.Ε. 964 - 1027 / 75 , 3677 / 76 ,  118 / 77 κ.α. )

 

Ο Εισηγητής Νομικός Σύμβουλος

Ευάγγελος Κουρτικάκης 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης