Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1088/27.3.1995 Οι διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 έχουν εφαρμογή και επί των τεχνικών εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ και απασχολούνται με δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1088/27.3.1995
Οι διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 έχουν εφαρμογή και επί των τεχνικών εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ και απασχολούνται με δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα


ΠΟΛ.1088/27.3.1995 Οι διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 έχουν εφαρμογή και επί των τεχνικών εργοληπτικών επιχειρήσε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 27 Μαρτίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1038682/10188/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 28.3.1995/Ε.Δ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ 1088

ΘΕΜΑ: Οι διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 έχουν εφαρμογή και επί των τεχνικών εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ και απασχολούνται με δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα.

Με αφορμή την υποβολή σχετικών ερωτημάτων, αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1297/1972, ορίζεται ότι, οι διατάξεις αυτού εφαρμόζονται επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής επιχειρήσεων, οποιασδήποτε νομικής μορφής, σε ανώνυμη εταιρία ή προς το σκοπό ιδρύσεως ανώνυμης εταιρίας, καθώς και επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής επιχειρήσεων, οποιασδήποτε μορφής,
εφόσον σ' αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται ανώνυμη εταιρία, σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης ή προς το σκοπό ιδρύσεως εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, υπό την προϋπόθεση ότι, η συγχώνευση ή μετατροπή θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31.12.1996.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ίδιου ως άνω ν.δ/τος, προβλέπεται ότι, η αποτίμηση της αξίας των εισφερομένων σε είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού, περιουσιακών στοιχείων στην ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης, ενεργείται από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2190/1920, "Περί Ανωνύμων Εταιριών" όπως ισχύει.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ίδιου αυτού νομοθετήματος, ορίζεται ότι, οι διατάξεις αυτού δεν εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις των οποίων το αντικείμενο των εργασιών είναι κατά κύριο λόγο η κατασκευή ή εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων, πλήν των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

4. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις του ν.δ/τος 1297/1972, εξαιρούνται της υπαγωγής στις ρυθμίσεις αυτού, ειδικά οι επιχειρήσεις εκείνες των οποίων το αντικείμενο εργασιών είναι κατά κύριο λόγο η κατασκευή κάθε φύσης ακινήτου ή η εκμετάλλευση των κάθε φύσης ακινήτων. Στην έννοια των επιχειρήσεων αυτών καταλαμβάνονται εκείνες οι οποίες είτε προβαίνουν σε κατασκευή ακινήτων οποιασδήποτε φύσης (οικοδομές, πολυκατοικίες, διαμερίσματα, γραφεία, αποθήκες κ.τ.λ.), ανεξάρτητα αν η ανέγερση των ακινήτων τους αυτών ενεργείται με το σκοπό εκμετάλλευσης από αυτές των κατασκευαζομένων ακινήτων ή η κατασκευή αυτών ενεργείται εργοληπτικά για λογαριασμό τρίτων. Αντίθετα, στις ρυθμίσεις του νομοθετήματος αυτού, υπάγονται οι τεχνικές επιχειρήσεις που απασχολούνται με την εργοληπτική κατασκευή τεχνικών έργων του Δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων, δημοσίων επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικών τεχνικών έργων.

5. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 15 του ν.1418/1984, την κατασκευή των δημοσίων έργων επιτρέπεται να αναλαμβάνουν ημεδαπές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) και στην αντίστοιχη με το έργο κατηγορία και τάξη εγγραφής. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να είναι ατομικές ή εταιρικές οποιασδήποτε νομικής μορφής ή συνεταιρισμοί. Το ΜΕΕΠ τηρείται στο Υπουργείο Δημοσίων Εργων για την παρακολούθηση της τεχνικής και οικονομικής ικανότητας των εργοληπτικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναλαμβάνουν την εκτέλεση δημοσίων έργων. Ειδικότερα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγρ. 1 του άρθρου 16 του ίδιου νόμου προβλέπεται ότι με το π.δ/γμα μπορεί να καθορίζονται τα κατώτατα όρια τεχνικής στελέχωσης, κεφαλαίου και σύνθεσης οργάνων διοίκησης των επιχειρήσεων, προϋποθέσεις που ορίζονται με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4, και 5 του άρθρου 2 του π.δ/τος 368/1994 (ΦΕΚ 201, τ.Α'/1994).

6. Κατόπιν των ανωτέρω, έπεται ότι, οι φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του ν.δ/τος 1297/1972, παρέχονται και επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής τεχνικών εργοληπτικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής σε ΑΕ ή ΕΠΕ, οι οποίες ασχολούνται με δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα, με εξαίρεση τις οικοδομικές επιχειρήσεις που προβαίνουν σε κατασκευή πάσης φύσεως ακινήτων.

7. Κάθε άλλη διαταγή αντιθέτου περιεχομένου, με τα παραπάνω εκτεθέντα, παύει ισχύουσα.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης