Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.72/1980 Συμψηφισμός φόρου κατά την υποβολή της δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος σε περίπτωση που ανώνυμη εταιρία διανέμει ολικώς ή μερικώς κέρδη που προέρχονται από μερίσματα μετοχών ονομαστικών καθώς και μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, ως και από κέρδη που προέρχονται από συμμετοχή της σε προσωπικές εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξίες τεχνικών έργων


ΠΟΛ.72/1980
Συμψηφισμός φόρου κατά την υποβολή της δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος σε περίπτωση που ανώνυμη εταιρία διανέμει ολικώς ή μερικώς κέρδη που προέρχονται από μερίσματα μετοχών ονομαστικών καθώς και μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, ως και από κέρδη που προέρχονται από συμμετοχή της σε προσωπικές εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξίες τεχνικών έργων


ΠΟΛ.72/1980 Συμψηφισμός φόρου κατά την υποβολή της δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος σε περίπτωση που ανώνυμη ετ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 72. 5024/1981, Συμψηφισμός φόρου κατά την υποβολή της δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος σε περίπτωση που ανώνυμη εταιρία διανέμει ολικώς ή μερικώς κέρδη που προέρχονται από μερίσματα μετοχών ονομαστικών καθώς και μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, ως και από κέρδη που προέρχονται από συμμετοχή της σε προσωπικές εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξίες τεχνικών έργων.

 

    Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας ανωκοινώνουμε τα εξής :

   1. Με τις διατάξεις των παρ.3 και 4 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 3843/1958, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, ορίζεται ότι, από τα αναλογούντα φόρο επί του συνολικού εισοδήματος της ανώνυμης εταιρίας εκπίπτεται ο για το φορολογούμενο εισόδημα προκαταβληθείς ή παρακρατηθείς φόρος κατά τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του νομοθετήματος αυτού και ότι σε περίπτωση που το ποσό του προκαταβληθέντος ή παρακρατηθέντος φόρου είναι μεγαλύτερο του αναλογούντος φόρου επί πλέον διαφορά επιστρέφεται.

   2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 15 του Ν.Δ. 3843/1958, σε περίπτωση που μεταξύ των εισοδημάτων που διανέμει ανώνυμη εταιρία περιλαμβάνονται και εισοδήματα που έχουν ήδη φορολογηθεί στο όνομα του νομικού προσώπου, για να μήν υπαχθούν, αυτά σε φορολογία δύο φορές, δεδομένου ότι αυτά μετά την διανομή τους θα φορολογηθούν οπωσδήποτε σαν εισόδημα Γ` πηγής, στο όνομα των δικαιούχων, εκπίπτεται, εκ του αποδιδουμένου  στο Δημόσιο φόρου μερισμάτων κλπ., ο καταβληθείς από το νομικό πρόσωπο ή ο βεβαιωθείς επ` ονόματι αυτού, για τα εισοδήματα αυτά, φόρος. Άν το ποσό του καταβληθέντος φόρου από το νομικό πρόσωπο είναι μεγαλύτερο του ποσού του παρακρατηθέντος και αποδιδουμένου φόρου, το ποσό της επι πλέον διαφοράς επιστρέφεται στο νομικό πρόσωπο, ώς αχρεωστήτως καταβληθέν.

   3. Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Α.Ν. 148/1967, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, παρέχεται η ευχέρεια στο μέτοχο που έχει ονομαστικές μετοχές καθώς και εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές, αδιαφόρως άν είναι ονομαστικές ή ανώνυμες, να συμπεριλάβει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μαζί με τα λοιπά εισοδήματά του και τα μερίσματα από τις μετοχές αυτές, για να φορολογηθεί σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και να εκπέσει από το φόρο που αναλογεί στο συνολικό του εισόδημα, το φόρο που παρακρατήθηκε για τα μερίσματα

4. Με τις διατάξεις του άρθρου 16α του Ν.Δ. 3323/ 1955, όπως αυτό ισχύει, ορίζεται ότι τα καθαρά κέρδη των ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιριών ως και των κοινοπραξιών τεχνικών έργων, εκτός από τις κοινοπραξίες που έγιναν αποκλειστικά μεταξύ ανωνύμων εταιριών, φορολογούνται κατ` αρχή στο όνομα του νομικού προσώπου, βάσει ειδικής κλίμακας, με τις προϋποθέσεις και περιορισμούς που καθορίζονται στο άρθρο αυτό. 

  Εξάλλου, με τις διατάξεις της παραγρ. 5 του ίδιου άρθρου και νόμου, ορίζεται ότι άν στις ανωτέρω εταιρίες  εταίρος είναι ανώνυμη εταιρία ή αλλοδαπή επιχείρηση, τα καθαρά κέρδη που αναλογούν από τη συμμετοχή της σ` αυτή προστίθενται σε κάθε περίπτωση στα λοιπά εισοδήματά της και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 3843/ 1958, δηλαδή στο όνομα του νομικού προσώπου της ανώνυμης εταιρίας όταν δεν διανέμονται  ή σε περίπτωση διανομής των στο όνομα των δικαιούχων αυτών. Στην περίπτωση αυτή εκπίπτεται ο βεβαιωθείς στο όνομα της προσωπικής εταιρίας, εταιρίας περιορισμένης ευθύνης  ή κοινοπραξίας φόρος και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.  για τα κέρδη που αναλογούν στην ανώνυμη εταιρία, από το φόρο που οφείλεται για αυτά, κατά περίπτωση, από την ανώνυμη εταιρία.

5. Ενόψη των ανωτέρω διατάξεων και επειδή κατά την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανωνύμων εταιριών από τις Οικον. Εφορίες, δημιουργήθηκαν αμφισβητήσεις ως προς το ποσό του φόρου που δικαιούται να εκπέσει η ανώνυμη εταιρία από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος Δ` πηγής στις περιπτώσεις εκείνες που μέρος ή όλο το ποσό των εισοδημάτων της, που προέρχονται από κέρδη λόγω συμμετοχής της σε προσωπικές εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξίες τεχνικών έργων που φορολογήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 16α του Ν.Δ. 3323/ 1955  καθώς και από μερίσματα ονομαστικών μετοχών ως και μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, διανέμεται με μορφή μερίσματος ή αμοιβών και ποσοστών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, σας γνωρίζουμε τα εξής :

 α ) Όταν από τα στοιχεία της δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος προκύπτει ότι η ανώνυμη εταιρία διανέμει το σύνολο των εισοδημάτων της, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και εισοδήματα από μερίσματα ονομαστικών μετοχών και μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο, καθώς και έσοδα από συμμετοχή της σε προσωπική εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξίας τεχνικών έργων, κατά την υποβολή της δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος Δ` πηγής από την ανώνυμη εταιρία δε θα συμψηφισθεί ή επιστραφεί σ` αυτή το ποσό του φόρου μερισμάτων που της έχει παρακρατηθεί καθώς και το ποσό του φόρου που αναλογεί στα κέρδη από τη συμμετοχή της που φορολογήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 16α του Ν.Δ. 3323/ 1955. Τα ποσά αυτά του φόρου θα συμψηφισθούν με τον οφειλόμενο φόρο διανεμομένων κερδών ( μερισμάτων και αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου ) κατά το χρόνο της υποβολής από την ανώνυμη εταιρία της δηλώσεως αποδόσεως Γα` πηγής, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 10 του Α.Ν. 148 / 1967, ως ισχύει.

 β ) Όταν όμως από τα στοιχεία της δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος προκύπτει ότι για τα ανωτέρω εισοδήματά της η ανώνυμη εταιρία για μέρος τούτων φορολογείται στην Δ` πηγή ( σαν αδιανέμητο κέρδος ), το δε υπόλοιπο τούτων διανέμεται υπό μορφή μερίσματος ή αμοιβών συμβούλων κλπ., στην περίπτωση αυτή θα εκπεσθεί από τον αναλογούντα φόρο Δ` πηγής όχι ολόκληρο το ποσό του φόρου που της έχει παρακρατηθεί για τα ανωτέρω εισοδήματα αλλά μόνο το ποσό που αναλογεί στο τμήμα των κερδών που φορολογείται επ` ονόματί της. Το υπόλοιπο ποσό φόρου, που αναλογεί στο τμήμα των ανωτέρω εισοδημάτων που διανέμεται, θα συμψηφισθεί με τον οφειλόμενο φόρο διανεμομένων κερδών κατά το χρόνο της υποβολής από την ανώνυμη εταιρία της δηλώσεως αποδόσεως του φόρου Γα` πηγής.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης