Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1082/17.3.1995 Υπόχρεοι καταβολής χρέους θανούσας οφειλέτιδας του Δημοσίου (Διαδοχή στη νόμιμη μοίρα σε περίπτωση αποκλήρωσης νομίμων μεριδιούχων - Διαδοχή σε περίπτωση αποποίησης της εκ διαθήκης κληρονομίας από το μνημονευθέντα σ αυτή κατιόντα του διαθέτη).


Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-03-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1082/17.3.1995
Υπόχρεοι καταβολής χρέους θανούσας οφειλέτιδας του Δημοσίου (Διαδοχή στη νόμιμη μοίρα σε περίπτωση αποκλήρωσης νομίμων μεριδιούχων - Διαδοχή σε περίπτωση αποποίησης της εκ διαθήκης κληρονομίας από το μνημονευθέντα σ αυτή κατιόντα του διαθέτη).


 Αθήνα, 17 Μαρτίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1128817/9889/Τ/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β - Α

ΠΟΛ 1082

ΘΕΜΑ: Υπόχρεοι καταβολής χρέους θανούσας οφειλέτιδας του Δημοσίου (Διακοπή στη νόμιμη μοίρα σε περίπτωση αποκλήρωσης νομίμων μεριδούχων - Διαδοχή σε περίπτωση αποποίησης της εκ διαθήκης κληρονομίας από τα μνημονευθέντα α' αυτή κατιόντα του διαθέτη).
ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθμ. 7289/94 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου 7289/94, με το οποίο ρωτάτε:

1. Ποιοί είναι οι οριστικοί κληρονόμοι της αποβιωσάσης Β.Π., υπόχρεοι για την καταβολή των οφειλών της προς το Δημόσιο και κατά ποιό ποσοστό, δεδομένου ότι:

α) Η οφειλέτιδα κατά το χρόνο του θανάτου της κατέλειπε τέσσερα παιδιά (τρείς κόρες και ένα γιό).
β) Ο γιός αυτής Κ.Π. μοναδικός τετιμημένος στην υπ' αρ. 28335/86 δημόσια διαθήκη της, αποποιήθηκε τόσο την εκ διαθήκης, όσο και την εξ αδιαθέτου επαχθείσα σ' αυτόν κληρονομιά.
γ) Ο ανωτέρω αποποιηθείς έχει δύο κόρες.
δ) Οι τρείς κόρες της θανούσας αποκληρώθηκαν με την ανωτέρω διαθήκη για το λόγο ότι δεν ενδιαφέρθηκαν για την διατροφή της.

2. Εάν, εφόσον δεν υπάρχει ευθύνη καταβολής του χρέους της οφειλέτιδας από τις αποκληρωθείσες κόρες της, υποχρεούστε να επιστρέψετε στη μια εξ αυτών Ν.Δ. το ποσό των 423.555 δρχ. που κατέβαλε έναντι αυτού, ύστερα από απειλούμενη σε βάρος της διοικητική εκτέλεση, με την επιφύλαξη ότι δεν τα οφείλει ως κληρονόμος, σας στέλνουμε την 503/1994 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ - Τμήμα Δ', που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, με την οποία έγιναν αποδεκτά τα παρακάτω:

1. Από τη διάταξη του άρθρου 1791 ΑΚ προκύπτει ότι, εάν ο διαθέτης μνημόνευσε στη διαθήκη του τον κατιόντα του, σε περίπτωση αμφιβολίας, αν αυτός εκπέσει από οποιοδήποτε λόγο (ως έκπτωση δε νοείται κάθε οπωσδήποτε επερχομένη μετά τη σύνταξη της διαθήκης έκπτωση εκ του προσώπου του τετιμημένου, όπως η λόγω θανάτου του ή αποποίησης του καταλειφθέντος), τη θέση του παίρνουν οι δικοί του κατιόντες, εφόσον θα καλούνταν εξ αδιαθέτου, δηλαδή θεωρούνται και αυτοί ως μνημονευθέντες στη διαθήκη, ως υποκατάστατοι.
Η στέρηση του μεριδιούχου από τη νόμιμη μοίρα (αποκλήρωση) γίνεται με διάταξη τελευταίας βούλησης, για ορισμένους λόγους που αναφέρονται στο νόμο.
Η μνεία στη διαθήκη του λόγου της αποκλήρωσης μπορεί να γίνει είτε με τη χρησιμοποίηση των λεκτικών εκφράσεων του νόμου ή ταυτοσήμους προς τη σημασία αυτών ή με την επίκληση πραγματικών γεγονότων που μπορούν να υπαχθούν ανενδοίαστα σε κάποια νόμιμη περίπτωση.
Η αποκλήρωση χωρίς νόμιμο λόγο ή όταν είναι αναληθής, ισχύει ως αποκλεισμός του μεριδιούχου από την εξ αδιαθέτου διαδοχή. Στην περίπτωση αυτή, ο αποκληρωθείς λαμβάνει τη νόμιμη μοίρα (η οποία είναι το ήμιση της εξ αδιαθέτου μερίδας του), αλλά όχι πλέον αυτής, διότι κατά το επιπλέον διατηρούνται οι διατάξεις της
διαθήκης.
Η ακυρότητα της διάταξης της διαθήκης περί αποκλήρωσης είναι σχετική, δυναμένη να προβληθεί μόνο από το νόμιμο μεριδιούχο.
Ο επικαλούμενος από τη διαθέτιδα λόγος για την αποκλήρωση των θυγατέρων της, προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1840 περ.4 Α.Κ. Κατά πόσο βέβαια είναι και κατ' ουσίαν έγκυρος δεν δύναται ευχερώς να διαπιστωθεί, τούτο όμως είναι χωρίς νόημα, λόγω της προαναφερομένης σχετικής ακυρότητας.
Συνεπώς οι ανωτέρω (θυγατέρες της διαθέτιδας) έχουν στερηθεί τη νόμιμη μοίρα τους, οπότε στην περίπτωση αυτή θα τύχει εφαρμογής το άρθρο 1826 ΑΚ, βάσει του οποίου τη θέση αυτών θα λάβουν ιδίω δικαίω οι επόμενοι μεριδιούχοι (κατιόντες της διαθέτιδας) οι κατά τη σειρά της εξ αδιαθέτου διαδοχής ερχόμενοι.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι μετά την ως άνω αποποίηση, οριστικοί κληρονόμοι υπεισελθούσες στη μερίδα του Κ.Π. κατ' ισομοιρία είναι οι δύο κόρες του, από τις οποίες η μια είναι ανήλικη, δηλαδή 5/8 : 2 = 5/16 κάθε μια, ενώ νόμιμη μοίρα κάθε αποκληρωθείσης κόρης δηλ. το 1/8, θα περιέλθει στο παιδί της ή στα παιδιά κάθε μιας κατ' ισομοιρία. Αν όμως κάποια από τις αποκληρωθείσες κόρες δεν έχει παιδί και με δεδομένο ότι η διαθέτιδα ήταν χήρα και δεν έχει γονείς, δεν τίθεται θέμα διαδοχής στη νόμιμη μοίρα της, το δε ποσοστό αυτό 1/8 θα ωφεληθούν κατ' ισομοιρίαν (δηλ. και 1/16 εκάστη) οι θυγατέρες του Κ.Π.

2. Η καταβολή από την αποκληρωθείσα Ν.Δ. του ποσού των δρχ. 423.555 έναντι των χρεών της διαθέτιδας, έγινε άνευ νομίμου αιτίας και κατεβλήθη αχρεωστήτως. Επομένως η ανωτέρω έχει αξίωση επιστροφής του ποσού αυτού, εφόσον υποβάλει σχετικό αίτημα.

Αρ. Γνωμ.: 503/1994
Επί των τεθέντων ερωτημάτων το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εγνωμοδότησε ως ακολούθως:

Ερώτημα 1
Εάν, μετά την αποποίηση από τον μοναδικό τετιμημένο στην υπ'αριθ. 28335/4-12-1986 διαθήκη της τόσον της επαχθείσης με την πιο πάνω διαθήκη σ' αυτόν κληρονομίας όσο και της εξ αδιαθέτου τοιαύτης, την θέση του παίρνουν οι δικοί του κατιόντες.

Ι.- Από τον ερμηνευτικό ορισμό της διάταξης του άρθρου 1791 ΑΚ συνάγεται ότι ως έκπτωση νοείται κάθε οπωσδήποτε επερχομένη μετά την σύνταξη της διαθήκης έκπτωση εκ του προσώπου του τετιμημένου, όπως η λόγω θανάτου του, ή αποποίησης του καταλειφθέντος. Λέγοντας ο νόμος ότι εν αμφιβολία οι κατιόντες του
εκπεσόντος "λαμβάνουσι την θέσιν" αυτού, εννοεί ότι οι κατιόντες του εκπεσόντος θεωρούνται και αυτοί ως μνημονευθέντες, ως υποκατάστατοι. (βλ. Γ. Μπάλη, Κληρονομικό Δίκαιο παρ. 82 σελ. 106).

ΙΙ.- Από το διδόμενο ιστορικό προκύπτει ότι: α. Η αποβιώσασα την 6-5-1989 οφειλέτης της ΙΗ' ΔΟΥ Αθηνών από φόρο εισοδήματος κλπ. συνολικά 1.831.970 δρχ. κατέλιπε κατά τον χρόνο του θανάτου της 4 παιδιά (τρείς κόρες και ένα γιό). Με την από 28335/4-12-1986 δημόσια διαθήκη της, που δημοσιεύθηκε με το υπ' αριθ. 1796/26-5-1989 πρακτικό του Μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών, η θανούσα ως άνω ώρισε:"εγκαθιστώ γενικό κληρονόμο μου τον γιό μου, στον οποίο αφήνω οτιδήποτε κινητό ή ακίνητο βρεθεί μετά το θάνατό μου γιατί είναι ο μόνος από τα παιδιά μου, που με φρόντισε στα γηρατειά μου, βοηθώντας με να ξεπεράσω όλες τις δύσκολες στιγμές μου. Στα υπόλοιπα παιδιά μου δεν αφήνω τίποτε, γιατί με παραμέλησαν και δεν ενδιαφέρθηκαν ούτε για την διατροφή μου ούτε για την υγεία μου και πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να ανταμείβεται ανάλογα μ' εκείνα που
προσφέρει.
β. Ο τετιμημένος, ο οποίος έχει δύο κόρες γεννηθείσες την 24-12-1975 και 12-9-1980, με την υπ' αριθ. πρωτ. 1317/26-9-1989 Δήλωση του ενώπιον του Γραμματέα του Μον. πρωτοδικείου Αθηνών εδήλωσε ότι αποποιείται τόσον την εκ διαθήκης όσον και την εξ αδιαθέτου κληρονομία της ανωτέρω διαθέτιδος.
γ. Η δε κόρη της αποβιωσάσης, Ν.Δ. με την από 20/4/1990 εξώδικη πρόσκλησή της, διετύπωσε την άποψη ότι με την προαναφερόμενη διαθήκη αποκληρώθηκε αυτή καθώς και οι αδερφές της.
Κατόπιν αποστολής ατομικών ειδοποιήσεων, κατά το έτος 1994, προς τις τρείς κόρες της θανούσης και τα παιδιά του αποποιηθέντος Κ.Π., η Ν.Δ., κατέβαλε έναντι της υπόψη οφειλής, ποσό δρχ. 423.555 (το οποίο αναλογεί στο 1/3 του χρέους) "με πάσα επιφύλαξη πληρωμής χρέους της αποβιωσάσης", διότι, όπως ισχυρίζεται δεν είναι κληρονόμος, αφού η ως άνω διαθέτις την αποκλήρωσε. Τη δήλωση αυτή διατύπωσε στην υπ' αρ. 2881/15-4-1994 αίτηση, που υπέβαλε στη ΙΗ' ΔΟΥ, προς καταβολή του φερομένου ως αναλογούντος σ' αυτήν χρέους βάσει των
διατάξεων των άρθρων 15 και 16 του Ν.2198/1994.
Με την από 25-4-1994 αίτηση της προς την ΙΗ' ΔΟΥ, η ανωτέρω Ν.Δ. ζήτησε να ενημερωθεί βάσει ποιών διατάξεων νόμου είναι υποχρεωμένη να πληρώσει το χρέος της μητέρας της, αφού της στέρησε την ιδιότητα της κληρονόμου.

ΙΙΙ.- Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι μετά την έκπτωση (λόγω αποποίησης) του Κ.Π. τόσον της εκ διαθήκης όσον και της εξ αδιαθέτου κληρονομίας της μητέρας του Β.Π. καλούνται στην πρώτη τάξη (Αρθρ.1813 ΑΚ διαδοχή κατά ρίζας) ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι υπεισερχόμενες στην μερίδα του οι δύο κόρες του, θεωρούμενες όμως εν αμφιβολία κατ' άρθρον 1791 ΑΚ ως υποκατάστατοι εκ διαθήκης κληρονόμοι.

ΙV.- Οθεν στο ανωτέρω ερώτημα προσήκει η απάντηση ότι μετά την αποποίηση από τον Κ.Π. της κληρονομίας της μητρός του την θέση τούτου εκπεσόντος καταλαμβάνουν κατ' ισομοιρίαν οι δύο κόρες του.

Ερώτημα 2
α. Εάν, εφόσον απεκληρώθηκαν εν στενή έννοια με την ως άνω διαθήκη οι κόρες της ως άνω διαθέτιδος, την θέση τους παίρνουν τα παιδιά τους.
β. Εάν, μετά την ματαίωση λόγω της ανωτέρω αποποίησης της εκ διαθήκης ως άνω επαγωγής εκτός από τις κόρες του αποποιηθέντος Κ.Π. κληρονομούν ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι και οι αποκληρωθείσες κόρες τις διαθέτιδος.
Ι.- Από τις διατάξεις των άρθρων 1713, 1839, 1840, περ. 4 1826 ΑΚ προκύπτει ότι:

α. Η μνεία στην διαθήκη του λόγου της αποκλήρωσης μπορεί να γίνει είτε με την χρησιμοποίηση αυτών τούτων των λεκτικών εκφράσεων του Νόμου ή και με χρησιμοποίηση λεκτικών όρων ταυτοσήμων κατά την έννοια των όρων του νόμου, πράγμα που συντρέχει, οσάκις οι χρησιμοποιηθέντες στην διαθήκη όροι έχουν σαφώς καθωρισμένη και κοινώς ή ευρέως αποδεκτή σημασία, ταυτιζομένη προς την σημασία των όρων του νόμου, είτε και με την επίκληση στην διαθήκη ωρισμένων πραγματικών γεγονότων, που μπορούν να υπαχθούν ανενδοίαστα σε κάποιο νόμιμη περίπτωση αποκλήρωσης. (βλ. ΑΠ 1420/1981 ΕΕΝ 49.822). Η ακυρότης της διάταξης της
διαθήκης περί αποκλήρωσης είναι σχετική δυναμένη να προβληθή μόνο από τον νόμιμο μεριδιούχο (βλ. ΑΠ 618/1975 ΝοΒ 23.1083). Κακόβουλη δε αθέτηση της υποχρέωσης προς διατροφή υπάρχει, όταν ο κατιών, εν γνώσει τελών, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της υποχρέωσης αυτής (αρθρ. 1476, 1477, 1484 και επ.ΑΚ) παραλείψει την εκπλήρωση αυτής, αν και είναι σε θέση, να την εκπληρώσει. Η αποκλήρωση, χωρίς νόμιμο λόγο ή όταν είναι αναληθής αυτός, ισχύει ως αποκλεισμός του μεριδιούχου από την εξ αδιαθέτου διαδοχή (ΑΚ 1713). Στην
περίπτωση αυτή, ο αποκληρωθείς λαμβάνει τη νόμιμη μοίρα, η οποία είναι το ήμισυ της εξ αδιαθέτου μερίδος του, αλλά όχι πλέον αυτής, διότι κατά το επί πλέον διατηρούνται οι διατάξεις της διαθήκης (ΑΠ 1397/1990 Ελ.Δ/νη 1992.333).
ΙΙ.- α. Από το διδόμενο ιστορικό και εν όψει της διάταξης της ανωτέρω διαθέτιδος στην προαναφερθείσα διαθήκη της σύμφωνα με την οποία:"Στα υπόλοιπα παιδιά μου δεν αφήνω τίποτε γιατί με παραμέλησαν και δεν ενδιαφέρθηκαν ούτε για την διατροφή μου ούτε για την υγεία μου και πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει ν' ανταμείβεται ανάλογα μ' εκείνα που προσφέρει" προκύπτει ότι η διαθέτης εχρησιμοποίησεν στην διαθήκη λεκτικούς όρους, "δεν ενδιαφέρθηκαν ούτε για την διατροφή μου" ταυτόσημους κατά την έννοια του άρθρου 1840 περ. 4 ΑΚ προκειμένου να στερήση τις κόρες της από την νόμιμή τους μοίρα, αφού οι λεκτικοί αυτοί όροι
έχουν την έννοια, κατά την αληθή βούληση της διαθέτιδος, όπως προκύπτει από την διαθήκη της, ότι η διαθέτις ευρίσκετο σε αδυναμία να διαθρέψη εαυτήν και οι κόρες της δεν ενδιαφέρθησαν να την διαθρέφουν. Βέβαια κατά πόσον ο λόγος αυτός αποκλήρωσης είναι κατ' ουσία έγκυρος, αν δηλ. είναι αληθής η διαπίστωση ότι υπήρχε κακόβουλος στέρηση της διατροφής της και αντίστοιχα η διαπίστωση, αν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις των άρθρων 1476, 1477, 1478, 1484 ΑΚ, δηλ. απορία του διαθέτου να διαθρέψει εαυτόν και δυνατότης των θυγατέρων της να την διαθρέψουν χωρίς να διακινδυνεύει η δική τους διατροφή, εάν συνέτρεξε ή όχι, κατ' άρθρον 1844 ΑΚ συγγνώμη του λόγου αποκλήρωσης, τούτο δεν προκύπτει από το διδόμενο ιστορικό ούτε δύναται ευχερώς να διαπιστωθή αλλά θα ήτο και άνευ νοήματος, αφού η ακυρότης της διάταξης περί αποκλήρωσης είναι σχετική και μόνο από τον μεριδιούχο δύναται να προβληθή.

Εφ' όσον επομένως, η ανωτέρω διάταξη περί αποκλήρωσης (εν στενή έννοια) κατ' άρθρ. 1840 παρ. 4 ΑΚ, των θυγατέρων της Βασιλικής Παναγιωτοπούλου είναι έγκυρος, οι κόρες της έχουν στερηθή την νόμιμη μοίρα τους, οπότε θα τύχη εφαρμογής το άρθρο 1826 ΑΚ και θα χωρήση διαδοχή βαθμών ή τάξεων στην νόμιμο μοίρα των αποκληρωθεισών θυγατέρων της ανωτέρω διαθέτιδος, δηλαδή την θέση των αποκληρωθεισών θυγατέρων θα λάβουν ιδίω δικαίω οι κατά βαθμόν επόμενοι μεριδιούχοι κατιόντες της διαθέτιδος, οι κατά την σειράν της εξ αδιαθέτου διαδοχής ερχόμενοι, δηλ. τα τέκνα εκάστης θυγατέρας , αν υπάρχουν, υπεισερχόμενα στην μερίδα (νόμιμο μοίρα) της αποκληρωθείσης μητρός των. Εάν τελικώς κάποια από τις αποκληρωθείσες θυγατέρες δεν έχει τέκνα, τότε δεν τίθεται θέμα περαιτέρω διαδοχής στην νόμιμο μοίρα κατά τις διατάξεις περί της εξ αδιαθέτου διαδοχής γενικά εν όψει του ότι η διαθέτις αυτή ήτο χήρα και δεν έχει γονείς, (προϋπόθεση μη διδόμενη στο ιστορικό) αλλά το ποσοστό αυτό θα επωφεληθή στην περίπτωσή μας, ο τετιμημένος στην διαθήκη και δη μετά την έκπτωσή του οι κατιόντες (κόρες) του Κων/νου Παναγιωτόπουλου.
β. Εξ ετέρου δεν δύναται να γίνη λόγος για ματαίωση, λόγω της αποποίησης από τον Κ.Π. της κληρονομίας της μητέρας του ως άνω, της εκ διαθήκης επαγωγής, αφού την θέση αυτού έλαβαν εκ διαθήκης, οι δύο κόρες του, ως υποκατάστατοι κληρονόμοι κατ' άρθρον 1791 ΑΚ, οι δε αποκληρωθείσες ως άνω κόρες της διαθέτιδος μετά την αποκλήρωσή τους δεν καλούνται ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι στην κληρονομία της διαθέτιδος, αφού η αποκλήρωση έχει σαν αντικέιμενο να τους στερήση αυτό, που θα ελάμβαναν βάσει των διατάξεων της εξ αδιαθέτου διαδοχής, δηλ. την νόμιμη μοίρα τους.

ΙΙΙ.- Οθεν στο ανωτέρω υπό στοιχείον α' ερώτημα προσήκει η απάντηση ότι μετά την αποκλήρωση εν στενή έννοια των θυγατέρων της ανωτέρω διαθέτιδος, στην νόμιμη μοίρα τους θα υπεισέλθουν τα τυχόν παιδιά τους. Αν δεν υπάρχουν παιδιά και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει σύζυγος ή γονείς της διαθέτιδος, τότε την αντίστοιχη μερίδα (νόμιμο μοίρα) επωφελείται ο τετιμημένος στην διαθήκη και μάλιστα στην συγκεκριμένη περίπτωση οι κόρες του Κ.Π. ως υποκατάστατοι κληρονόμοι κατ' ισομοιρία, στο δε υπό στοιχείον β' ως άνω επί μέρους ερώτημα,
παρέλκει η απάντηση αφού δεν ματαιώθηκε η εκ διαθήκης διαδοχή.

Ερώτημα 3
Σε καταφατική απάντηση του 1ου ερωτήματος και του 2ου ερωτήματος υπό στοιχείον α' ερωτάται εάν υπάρχει παράλληλη ευθύνη των ανωτέρω προσώπων και ποιό το ποσοστό ευθύνης του καθενός.
Παρά την καταφατική απάντηση στο 1ο ερώτημα και στο 2ο υπό στοιχείο α' δεν δύναται να τεθή θέμα παραλλήλου ευθύνης των αποκληρωθεισών θυγατέρων της ανωτέρω διαθέτιδος, να καταβάλουν τα χρέη της διαθέτιδος στο Δημόσιο, αφού μετά την αποκλήρωσή τους, που επέφερε στέρηση της ιδιότητός τους ως κληρονόμων της θανούσης, δεν έχουν ευθύνη προς καταβολήν των ως άνω χρεών.

Ερώτημα 4
Εάν, εφ' όσον δεν υπάρχει ευθύνη καταβολής των χρεών της ανωτέρω διαθέτιδος από τις αποκληρωθείσες κόρες της, θα πρέπει να επιστραφεί στην Ν.Δ. το ποσό των 423.555 δρχ., που κατέβαλε εν όψει της από 25-4-94 αίτησή της.
Μετά τ' ανωτέρω εκτεθέντα ότι οι αποκληρωθείσες κόρες της ανωτέρω διαθέτιδος δεν έχουν ευθύνη προς καταβολή των χρεών της κληρονομίας της, η καταβολή από την αποκληρωθείσα κόρη της Νίκη Δρουδάκη δρχ. 423.555 έναντι των χρεών της διαθέτιδος με την επιφύλαξη ότι δεν οφείλει το ποσό αυτό ως κληρονόμος, αφού
απεκληρώθη, και προέβη στην καταβολή λόγω της απειλουμένης σε βάρος της διοικητικής εκτέλεσης, εγένετο άνευ νομίμου αιτίας και κατεβλήθη αχρεωστήτως. Επομένως η Ν.Δ. έχει αξίωση επιστροφής του ανωτέρω ποσού, εφ' όσον υποβάλει σχετικό αίτημα, εν' όψει του ότι με την ως άνω 25-4-94 αίτησή της δεν ζητάει την επιστροφή του ποσού αυτού αλλά την πληροφόρησή της σχετικά με τον λόγο ευθύνης της έναντι της ΙΗ' ΔΟΥ για τα χρέη της ανωτέρω διαθέτιδας.

Ερώτημα 5
Ποιοί είναι οι οριστικοί κληρονόμοι της αποβιωσάσης την 6-5-89 οφειλέτιδος της ΙΗ' ΔΟΥ Αθηνών Β.Π. υπόχρεοι για την καταβολή των οφειλών της και κατά ποιό ποσοστό έκαστος.
Μετά βάση τ' ανωτέρω εκτεθέντα προκύπτει ότι μετά την ως άνω αποποίηση οριστικοί κληρονόμοι υπεισελθούσες στην μερίδα του Κ.Π. κατ' ισομοιρία είναι οι δύο κόρες του από τις οποίες η μια είναι ανήλικη, δηλαδή 5/8:2=5/16 κάθε μια, ενώ η νόμιμη μοίρα κάθε αποκληρωθείσης κόρης δηλ. το 1/8, θα περιέλθει στο παιδί της ή στα παιδιά κάθε μιας κατ' ισομοιρία. Αν όμως κάποια από τις αποκληρωθείσες κόρες της ανωτέρω διαθέτιδος δεν έχει παιδί, δεν τίθεται θέμα διαδοχής στην νόμιμη μοίρα της, το δε ποσοστό αυτό το 1/8 θα ωφεληθούν κατ' ισομοιρίαν (δηλ. και 1/16 εκάστη) οι θυγατέρες του Κων/νου Παναγιωτόπουλου.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης