ΠΟΛ.48/1980

Κοινοποίηση γνωμοδοτήσεως του  Ν. Σ. Κ.

1 Ιαν 1980

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ. 48,  1573 / 1981. Κοινοποίηση γνωμοδοτήσεως του  Ν. Σ. Κ.

 

   Σας κοινοποιούμε κατωτέρω τη με αριθμό 32/ 1981 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον κ.  Υπουργό των Οικονομικών και παρακαλούμε για τη συμμόρφωσή σας, με το περιεχόμενό της.

   Με τη γνωμοδότηση αυτή, έγινε δεκτό ότι επί αγοράς διαμερίσματος από κοινοπραξία φυσικών προσώπων εργολάβων πρέπει να ερευνάται η συγγένεια του αγοραστή με ένα ή με όλους τους κοινοπρακτούντες εργολάβους και σε περίπτωση διαπιστώσεως υπάρξεως συγγενικού δεσμού με να από τους κοινοπρακτούντες, πρέπει να καταβάλλεται ο φόρος μεταβιβάσεως, ο οποίος θα υπολογίζεται επί της αγοραίας αξίας, που αναλογεί στο ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία του κοινοπρακτούντος μέλους, με το οποίο συνδέεται με συγγένεια ο αγοραστής.

 

ΑΡΙΘ. ΓΝΩΜΟΔ. 197

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ολομέλεια

Συνεδρίασις της 30 Ιανουαρίου 1981

  Περίληψις ερωτήματος : Ερωτάται : 1) εν όψει των διατάξεων του άρθρου 2 παραγρ. 2 του Α.Ν. 1521/ 50 <<περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων>> ποιος θεωρείται, ως πωλητής του αγοραζομένου διαμερίσματος πολυκατοικίας, ήτις ανεγείρεται παρά κοινοπραξίας εργολάβων κατά το σύστημα της αντιπαροχής, ο οικοπεδούχος ή οι κοινοπρακτούντες εργολάβοι δια το υπ΄αυτών υποδεικνυόμενον  τρίτον προσώπον ως αγοραστήν και 2ον) Εν περιπτώσει καθ` ήν ως πωληταί θεωρούνται οι κοινοπρακτούντες εργολάβοι, ισχύει η θεσπιζόμενη υπό του άρθρου 1 του Ν. 1078/80 απαλλαγή από του φόρου μεταβιβάσεως, επί αγοράς διαμερίσματος υπό φυσικού προσώπου συνδεομένου μετά τινος των κοινοπρακτούντων εργολάβων δια του εν παρ. 6 του άρθρου τούτου, αναφερομένου βαθμού συγγενείας?

  Επί του ανωτέρω ερωτήματος το Νομικών Συμβούλιον εγνομοδότησεν ως ακολούθων :

  1. Δια μεν της παρ. 1 του άρθρου 2 του δια του Ν. 1587/50 κυρωθέντος Α.Ν. 1521/50 <<περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων >>ως ούτος ετροποποιήθη μεταγενεστέρως ορίζεται ότι <<κατά πάσαν περίπτωσιν μεταβιβάσεως ιδανοκού μεριδίου οικοπέδου, εφ` ού ανεγείρεται ή πρόκειται να ανεγερθή πολυκατοικία, βάσει σχεδίου εγκεκριμένου υπό της πολεοδομικής υπηρεσίας προ της μεταβιβάσεως, θεωρήται κατ` αμάχητον τεκμήριον ότι μετά του ιδανικού μεριδίου του οικοπέδου μεταβιβάζεται αποπερατωμένον το αντιστοιχούν εις τούτο διαμέρισμα >>δια δε της παρ.2 του ιδίου άρθρου (2) ορίζεται ότι <<εάν κατά την σύνταξιν του οριστικού συμβολαίου συμβάληται ώς αγοραστής πρόσωπον μη κατονομασθέν εν τω προσυμφώνω θεωρείται ότι λαμβάνουσι χώραν δύο μεταβιβάσεις, η μεν πρώτη εκ μέρους του αρχικού πωλητού προς τον δια του προσυμφώνου συμβληθέντα ως αγοραστήν, η δε δευτέρα εκ μέρους του τελευταίου τούτου προς το υπ` αυτού υποδεικνυόμενον τρίτον προσώπον.Εάν το προσύμφωνον αφορά την μεταβίβασιν οικοπέδου ή ιδανικού μεριδίου αυτού, συντρεχουσών των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου , τα εν τη παραγράφω ταύτη οριζόμενα εφαρμόζονται ως προς την δευτέραν μεταβίβασιν το τεκμήριον όμως περί μεταβιβάσεως αποπερατωμένης οικοδομής τυγχάνει αμάχητον>>.

  ΙΙ )  Εν όψει της ανωτέρω διατάξεως το Νομικόν Συμβούλιον έχει την γνώμην ότι εφ` όσον επί της ανωτέρω διπλής μεταβιβάσεως η πρώτη (πλασματική) θεωρήται ότι λαμβάνει χώραν παρά του επί υπόσχεσει πωλητού προς τον δια του προσυμφώνου συμβληθέντα ως αγοραστήν, η δε δευτάρα, (πραγματική) εκ μέρους του επί υποσχέσει αγοραστού προς το υποδεικνυόμενον, παρά τούτου δια πρώτην φοράν κατά την σύνταξιν του οριστικού συμβολαίου, τρίτον πρόσωπον όπερ τυγχάνει και ο οριστικός αγοραστής και ότι οσάκις συντρέχουν και αί προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 2 όταν δηλαδή μεταβιβάζεται ιδανικόν μερίδιον οικοπέδου επί του οποίου ανεγείρεται πολυκατοικία βάσει εγκεκριμένου υπό της πολεοδομικής υπηρεσίας σχεδίου το αμάχητον τεκμηρίον περί μεταβιβάσεως αποπερατωμένου διαμερίσματος δια τον υπολογισμόν του φόρου ισχύει μόνον ως προς την δευτέραν μεταβίβασιν , (πραγματικήν) πωλητής θεωρείται ούχι ο οικοπεδούχος ο μεταβιβάσας το ιδανικόν μερίδιον του οικοπέδου προς τον κατασκευαστήν εργολάβον, όστις δια της τοιάυτης μεταβιβάσεως απεξενώθη της κυριότητος επί του μεριδίου τούτου, αλλ` ο εργολάβος ο οποίος και υπέχει απάσας τας εκ της συμβάσεως της πωλήσεως υποχρεώσεις έναντι του οριστικού αγοραστού ( τρίτου) και αντιστοίχως αποκτά τα εκ της συμβάσεως ταύτης δικαιώματα.

   ΙΙΙ ) Δια μεν της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 1078/ 80 ωρίσθη ότι συμβάσεις αγοράς εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα ακινήτου παρά φυσικού προσώπου εγγάμου απαλλάσσεται του φόρου μεταβιβάσεως, εφ` όσον ο αγοραστής ή η σύζυγος ή οποιονδήποτε εκ των τέκνων αυτού.................δεν κέκτηται δικαίωμα πλήρους κυριότητος ή επικαρπίας ή οικήσεως επί ετέρας οικίας, ή διαμερίσματος, πληρούντος, κατά την κρίσιν του Οικονομικού Εφόρου της περιφερείας του ακινήτου, τας στεγαστικάς ανάγκας της οικογενείας του ............δια δε της παρ. 6 του ιδίου άρθρου, θεσπισθείσης προς αποφυγήν καταστρατηγήσεως των περί φορολογίας δωρεών σχετικών διατάξεων, ωρίσθη ότι η ανωτέρω απαλλαγή δεν έχει εφαρμογήν επί συμβάσεων μεταβιβάσεως ακινήτων εξ επαχθούς αιτίας μεταξύ συγγενών εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού.

 ΙV. Εν όψει της ανωτέρω διατάξεως και δοθέντος ότι η Κοινοπραξία μεταξύ φυσικών προσώπων εργολάβων δεν αποτελεί νομικόν προσώπον, ή μετά του οποίου συγγένεια του αγοραστού είναι αδιανόητος, το Νομικόν Συμβούλιον έχει την γνώμην ότι επί αγοράς διαμερίσματος παρά κοινοπραξίας εργολάβων δέον να ερευνάται η συγγένεια του αγοραστού προς τινα ή προς πάντας τους κοινοπρακτούντας εργολάβους και εν περιπτώσει διαπιστώσεως της υπάρξεως του εν τη προμνησθείση διατάξει αναφερομένου συγγενικού δεσμού, προς τον εκ των κοινοπρακτούντων, δεον να καταβάλλεται ο φόρος μεταβιβάσεως, όστις θα υπολογίζεται επί του τιμήματος (αγοραίας αξίας ) του αναλογούντος εις το ποσοστόν συμμετοχής εις την κοινοπραξίαν, του κοινοπρακτούντος μέλους μεθ` ού δια συγγενείας συνδέεται ο αγοραστής.

  Οίκοθεν νοείται ότι του εργολαβικού συμβολαίου προεβλέφθη αρχήθεν η περιέλευσις εις έκαστον των κοινοπρακτούντων εργολάβων ωρισμένων διαμερισμάτων, η δε αγορά αφορά διαμέρισμα περιερχόμενον εξ ολοκλήρου εις το κοινοπρακτούν μέλος μεθ` ού ο αγοραστής συνδέεται δια τινός των εν τη προδιαληφθείση διατάξει βαθμού συγγενείας, δέον να καταβάλλεται ο φόρος μεταβιβάσεως, υπολογιζόμενος εφ` ολοκλήρου της αγοραίας αξίας του αγοραζομένου διαμερίσματος.

 


Taxheaven.gr