ΠΟΛ.44/1980

Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του αγοραστή.

1 Ιαν 1980

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ.  44, 1858/ 1981. ΑΓΟΡΑ ΠΡΩΤΗΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ .  Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του αγοραστή.

 

   Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1978/ 80 παρέχεται απαλλαγή από το φόρο μεταβιβάσεως κατά την αγορά πρώτης κατοικίας, εφόσον ο αγοραστής, εκτός των άλλων προϋποθέσεων, διαμένει μονίμως για 2 τουλάχιστον χρόνια προ της αγοράς στη διοικητική περιφέρεια του νομού που βρίσκεται η αγοραζόμενη οικία, διαμέρισμα ή οικόπεδο.

  Εξάλλου, εκτός των προβλεπομένων από ανωτέρω άρθρο δικαιολογητικών απαιτείται να επισυναφθεί στην υποβαλλόμενη δήλωση φόρου μεταβιβάσεως και πιστοποιητικό του αρμόδιου Δήμου ή Κοινότητας, περί της οικογενειακής καταστάσεως του αγοραστή, για την απόδειξη της ιδιότητας του εγγάμου και του αριθμού και ης ηλικίας των προστατευομένων τέκνων του.

   Μεταξύ των προσώπων  που ζητούν την απαλλαγή αυτή περιλαμβάνοντα και κατηγορίες ομογενών εκ Τουρκίας , Β.  Ηπείρου  και Κύπρου , οι οποίοι μολονότι διαμένουν για πολλά έτη στην Ελλάδα είναι εφοδιασμένοι με άδεια παραμονής του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και ως η έχοντες την Ελληνική Ιθαγένεια αδυνατούν να προσκομίσουν το ανωτέρω πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως, με συνέπεια να μη μπορούν να τύχουν της ανωτέρω απαλλαγής. 

   Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι στο παρελθόν έχουν ληφθεί υπέρ των κατηγοριών αυτών νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που αποσκοπούν στην εξυπηρέτησή τους, λόγω της Ελληνικής τους εθνικότητας, κρίνεται σκόπιμο όπως τύχουν και της απαλλαγής από το φόρο μεταβιβάσεως κατά την αγορά πρώτης κατοικίας, αντικαθιστώντας το ανωτέρω πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του Δήμου ή Κοινότητας με οποιοδήποτε άλλο Ελληνικής Δημοσίας Αρχής ( Υπ.  Εσωτερικών,  Υπ.  Δημοσίας Τάξεως, Ληξιαρχείου  κλπ. ), από το οποίο να προκύπτουν τα αιτούμενα στοιχεία.

 
Taxheaven.gr