ΠΟΛ.43/1980

Περί μη οφειλής τέλους χαρτοσήμου επί των συντάξεων, μερισμάτων κλπ. , που καταβάλλονται σε ανάπηρους πολέμου ή θύματα πολέμου.

1 Ιαν 1980

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ.  43,  1273/ 1981.  Περί μη οφειλής τέλους χαρτοσήμου επί των συντάξεων, μερισμάτων κλπ. , που καταβάλλονται σε ανάπηρους πολέμου ή θύματα πολέμου.

 

   Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής :

 1.  Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρ. 18 Βα του άρθρου 15 του Κώδικα Χαρτοσήμου, οι συντάξεις, τα μερίσματα ή οποιοδήποτε άλλο ποσό, που καταβάλλεται σε αναπήρους πολέμου ή θύματα πολέμου, είτε από το Δημόσιο, είτε από οποιοδήποτε Ταμείο ή Οργανισμό Συντάξεως, Πρόνοιας ή Ασφαλίσεως, απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου.

 2. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η ανωτέρω απαλλαγή αφορά τις συντάξεις, τα μερίσματα κλπ., που καταβάλλονται σε ανάπηρους πολέμου συνεπεία της αναπηρικής τους ιδιότητος και όχι από άλλη αιτία, όπως λ.χ. συνεπεία της επαγγελματικής τους απασχολήσεως.

  Το Συμβούλιο της Επικρατείας ερμηνεύοντας, με την απόφαση του αριθ. 1258/ 1979, τις προαναφερόμενες διατάξεις, έκρινε ότι απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου οι συντάξεις, τα μερίσματα κλπ., που καταβάλλονται σε αναπήρους πολέμου όχι μόνο συνεπεία της αναπηρικής τους ιδιότητος, αλλά και λόγω της επαγγελματικής τους απασχολήσεως.

3. Ύστερα από την ανωτέρω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, επί των πάσης φύσεως συντάξεων, μερισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου ποσού, που καταβάλλονται σε αναπήρους πολέμου ή θύματα πολέμου από το Δημόσιο ή από οποιοδήποτε Ταμείο ή Οργανισμό Συντάξεως Πρόνοιας ή Ασφαλίσεως, δε θα εισπράττεται εφεξής τέλος χαρτοσήμου, αδιάφορα εάν οι συντάξεις, τα μερίσματα κλπ. καταβάλλονται συνεπεία της αναπηρικής ιδιότητος ή λόγω της επαγγελματικής απασχολήσεως των συνταξιοδοτουμένων.

4.Σχετικά σας γνωρίζουμε, ότι τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και επί των συντάξεων, μερισμάτων κλπ. που καταβάλλονται σε αναπήρους, οι οποίοι έχουν εξομοιωθεί από απόψεως τελών χαρτοσήμου με τους αναπήρους πολέμου, όπως είναι οι ανάπηροι και τα θύματα ειρηνικής περιόδου, που έπαθαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους προδήλως και αμφισβητήσεως και ένεκα ταύτης ( άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 814/1978 ) και οι βάσει του Ν. 1579/ 1950 ανάπηροι συνταξιούχοι στρατιωτικοί ( αξιωματικοί ή μη )της Χωροφυλακής και οι ανάπηροι συνταξιούχοι υπάλληλοι ( αξιωματικοί ή μη ) της Αστυνομίας Πόλεως ( Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 518/ 1980 ).

 
Taxheaven.gr