ΠΟΛ.1081/16.3.1995

Τροποποίηση της απόφασής μας αριθ. 2032190/5082/0016/31.5.91 (ΦΕΚ 370/91 Τ.Β.)

16 Μάρ 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα, 16/3/1995
Αρ. Πρωτ :1035752/2319/51/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ)
2. ΚΕ.Π.Υ.Ο
Δ/ΝΣΗ 30η

ΠΟΛ 1081

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της απόφασής μας υπ' αριθμ. 2032190/5082/0016/31.5.91 (ΦΕΚ 370/91 Τ.Β.).

Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1947/1991 (ΦΕΚ 70/91 Τ.Α.).
  2. Τις διατάξεις της αποφ. 2032190/5082/0016/31.5.91. (ΦΕΚ 370/91 Τ.Β.)
  3. Τα Π.Δ.96/93, 104/94 και τις πράξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αριθ. 2098/7.7.92 και 2302/94 αναφορικά με την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και τρεχουσών συναλλαγών.

4) Τις διατάξεις του ν.δ. 321/69 (ΦΕΚ 205/Τ.Α.) "Περί κώδικος Δημοσίου Λογιστικού".
5) Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/89 (ΦΕΚ 6/Τ.Α.) Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) κ.λπ.
6) Την αριθμ. 1026431/268/0006Α/2.3.94 (ΦΕΚ 154 Β'94), κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

7) Την ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών επιστροφής του φόρου εισοδήματος.

Αποφασίζουμε

Α. Η Γ' κατηγορία του άρθρου 3 της αριθ. 2032190/5082/0016/31.5.91 (ΦΕΚ 370/91, Τ.Β.) απόφασης καταργείται και ισχύουν για την επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων των μονίμων κατοίκων εξωτερικού οι διατάξεις των κατηγοριών Α' και Β' του ιδίου άρθρου.

Β. Από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Γ. Η παρούσα που ισχύει από 1.3.95 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr