Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.28/1980 Ανέγερση ή αγορά οικοδομής για ιδιοχρησιμοποίηση ή περαιτέρω εκμετάλλευση από γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με τις διατάξεις των Α.Ν. 89/ 1967,  378/ 68 και Ν. 27/75


ΠΟΛ.28/1980
Ανέγερση ή αγορά οικοδομής για ιδιοχρησιμοποίηση ή περαιτέρω εκμετάλλευση από γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με τις διατάξεις των Α.Ν. 89/ 1967,  378/ 68 και Ν. 27/75


ΠΟΛ.28/1980 Ανέγερση ή αγορά οικοδομής για ιδιοχρησιμοποίηση ή περαιτέρω εκμετάλλευση από γραφεία αλλοδαπών να

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ.  28,   9708 /1981. Ανέγερση ή αγορά οικοδομής για ιδιοχρησιμοποίηση ή περαιτέρω εκμετάλλευση από γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με τις διατάξεις των Α.Ν. 89/ 1967,  378/ 68 και Ν. 27/75.

 

1.  Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 27/ 1975, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 28 του Ν. 814/ 1978, ορίζεται ότι γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, οποιουδήποτε τύπου ή μορφής ασχολούμενα αποκλειστικά και μόνο με τη διαχείριση, εκμετάλλευση, ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με Ελληνική ή ξένη σημαία ολικής χωρητικότητας πάνω από 1.000 κόρους, με εξαίρεση επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία, καθώς και με την αντιπροσώπευση επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο εργασιών τις ίδιες δραστηριότητες, μπορούν να εγκαθίστανται στην Ελλάδα με άδεια που παρέχεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Τα ανωτέρω γραφεία ή υποκαταστήματα εφόσον τηρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο, απολαμβάνουν των διευκολύνσεων και απαλλαγών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγρ. 3 του ίδιου άρθρου οι οποίες αφορούν απαλλαγή από κάθε φόρο, συνεπώς και από το φόρο εισοδήματος, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου για το εισόδημα που αποκτούν από τις εργασίες τους, ή την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται ανωτέρω οι οποίες και καθορίζονται στην παρεχόμενη άδεια εγκαταστάσεώς του.

2. Στην διά της ως άνω κοινής αποφάσεως παρεχόμενη άδεια εγκαταστάσεως καθορίζονται το είδος των εργασιών ή υπηρεσιών της οποίες παρέχει το γραφείο ή το υποκατάστημα και οι όροι της λειτουργίας αυτού.

    Η άδεια αυτή η οποία, είναι ισχύος πέντε (5) ετών μπορεί να ανακληθεί πρό της παρόδου του χρόνου αυτού σε περίπτωση που κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα το γραφείο ή το υποκατάστημα παραβεί κάποιον όρο της άδειας εγκαταστάσεως ή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 όπως ισχύει, πράγμα που θα συμβεί και σε περίπτωση που το γραφείο ή  υποκατάστημα  εκτραπεί σε δραστηριότητες ξένες πρός τις αναφερόμενες περιοριστικά στις διατάξεις της παραγρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 1, αιρουμένων στην περίπτωση αυτή των ανωτέρω παραλλαγών από του χρόνου τελέσεως της παραβάσεως.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 όπως ισχύει τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα, με τις ίδιες προϋποθέσεις και επί των ημεδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών αποκλειστικά τις εργασίες ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου.

4.  Τα ανωτέρω γραφεία ή υποκαταστήματα μπορούν να προβαίνουν σε αγορά έτοιμου οικοδομής ή ακινήτου  πρός ανέγερση οικοδομής  προκειμένου να ιδιοχρησιμοποιήσουν την οικοδομή αυτή για τις ανάγκες  τους χωρίς να θεωρηθεί ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί ανάπτυξή δραστηριότητας ξένης πρός τις αναφερόμενες στην παραγρ. 1 του ανωτέρω άρθρου  εργασίες και συνεπώς χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα στο γραφείο. Αντίθετα εάν τα εν λόγω γραφεία προβαίνουν σε εκμετάλλευση της οικοδομής δι` εκμισθώσεως αυτής ή με άλλο τρόπο, δι` απόκτηση εισοδήματος, η ενέργεια αυτή θεωρείται ότι αποτελεί ανάπτυξη δραστηριότητας ξένης πρός τις από το νόμο επιτρεπόμενες κατά τα ανωτέρω δραστηριότητες τις οποίες αποκλειστικά και μόνο οφείλουν να αναπτύσσουν τα εν λόγο γραφεία και υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων και των πρός αυτές εξομοιουμένων  ημεδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και συνεπώς στην περίπτωση αυτή η Διοίκηση δύναται ν` ανακαλέσει την άδεια εγκαταστάσεως, του γραφείου ή υποκαταστήματος και να άρει τις φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις, από τότε που τελέστηκέ η παράβαση.

5. Σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι και η αριθ. 592/1980 γνωμοδότηση της ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους την οποία αποδεχθήκαμε.

 

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης