ΠΟΛ.24/1980

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ν. 1078/1980.  Κοινοποίηση των άρθρων 6,7,8, και 11 του Ν. 1078/1981 (1).

1 Ιαν 1980

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ. 24, 1915/ 1981. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ν. 1078/1980.  Κοινοποίηση των άρθρων 6,7,8, και 11 του Ν. 1078/1981 (1).

   Σας κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των άρθρων 6,7,8, και 11 του Ν. 1078/1980 <<Περί απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων της αγοράς πρώτης κατοικίας, καταργήσεως και τροποποιήσεως διατάξεων προσδιορισμού εισοδήματος βάσει τεκμηρίων, καταργήσεως φορολογίας ακινήτου περιουσίας και άλλων τινών φορολογικών διατάξεων>>, που δημοσιεύθηκε στο υπ` αριθ. 238/ 14-10-80 ΦΕΚ τεύχος Α' , και παρέχουμε για την ορθή εφαρμογή τους τις ακόλουθες οδηγίες :

ΓΕΝΙΚΑ

  Μ ε τις διατάξεις του κοινοποιημένου νόμου αντικαταστώνται ή καταργούνται ορισμένες διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 14 του Ν. 820/ 1978 και τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις των άρθρων 9 του Ν.Δ. 3323/ 1955 και 10 του Ν.Δ. 3843/ 1958.

   Οι νέες αυτές διατάξεις ισχύουν από το οικον. έτος 1981 δηλαδή αφορούν τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 1980 και εφεξής.

   Συγκεκριμένα, από τις επί μέρους αυτές διατάξεις του Ν. 1078/1980,  προβλέπονται τα εξής :

α) Καταργείται το τεκμήριο από τη δαπάνη για την αγορά ή ανέγερση ακινήτου. (Παράγρ. 1 άρθρου 6).

β) Καταργείται το τεκμήριο της δαπάνης του καταβαλλομένου ή τεκμαρτού ενοικίου κυρίας και δευτερευούσης κατοικίας για τον προσδιορισμό της συνολικής ετησίας δαπάνης διαβιώσεως του φορολογουμένου. (Παραγρ. 1 και 2 άρθρου 7).

γ) Καθιερώνεται για την εξεύρεση της ετησίας τεκμαρτής δαπάνης διαβιώσεως του φορολογουμένου και των συνοικούντων με αυτόν προσώπων και το ποσό που καταβάλλεται από αυτούς για την πραγματοποίηση ταξιδίων αναψυχής στο εξωτερικό. (Παράγρ. 1 άρθρου 7).

δ) Επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος στα εισοδήματα από οικοδομές που αποκτούνται από φυσικά και νομικά πρόσωπα του Ν.Δ. 3843/ 1958 (άρθρο 8).

ε) Κυρώνεται η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αριθ. Ε. 7202/ 18-6-1980 με την οποία εξαιρούνται από το τεκμήριο αγοράς οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές για τα αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως που αγοράζουν προς αντικατάσταση παλαιών αυτοκινήτων τους της αυτής κατηγορίας. (Άρθρο 11).

     ΕΙΔΙΚΑ

  Ειδικότερα, για κέθε ένα από τα άρθρα που κοινοποιούνται παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις, αφού προηγουμένως παρατίθεται το κείμενο αυτού :

 

 
Taxheaven.gr