Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.18/1980 Επιβολή προστίμου σε περίπτωση μετατροπής ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες.


ΠΟΛ.18/1980
Επιβολή προστίμου σε περίπτωση μετατροπής ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες.


ΠΟΛ.18/1980 Επιβολή προστίμου σε περίπτωση μετατροπής ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 18, 72/1981, Επιβολή προστίμου σε περίπτωση μετατροπής ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες.

 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1297/1972, όπως ισχύει, στις περιπτώσεις μετατροπής ατομικής επιχειρήσεως ή προσωπικής εταιρίας ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρία ή συγχωρέσεως αυτών με ανώνυμη εταιρία, οι μετοχές της ανώνυμης εταιρίας που αντιστοιχούν στην αξία του εισφερόμενου κεφάλαιου, θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους για μιά πενταετία από τότε που θα γίνει  η συγχώνευση ή η μετατροπή.

2. Με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 10 του Α.Ν. 148/1967, που προστέθηκαν με την παραγρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 542/1977, ορίζεται  ότι σε περίπτωση μετατροπής των ονομαστικών μετοχών, που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, σε ανώνυμες, επιβάλλεται, με πράξη του αρμόδιου Οικον. Έφορου,  πρόστιμο σε βάρος της ανώνυμης εταιρίας ίσο με το 1/2 του φόρου από μερίσματα που παρακρατήθηκε κατά τα δύο (2) προηγούμενα έτη, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο  των 100.000 δρχ. Σε περίπτωση μή διανομής  κερδών κατά τα δύο (2) προηγούμενα έτη, επιβάλλεται πρόστιμο από 100.000 δρχ. έως 1.000.000 δρχ. Το πρόστιμο αυτό δέν επιβάλλεται σε περίπτωση που οι ονομαστικές μετοχές μετατραπούν σε ανώνυμες με σκοπό την εισαγωγή των στο Χρηματιστήριο και εφόσον η εισαγωγή θα γίνει μέσα σ` ένα εξάμηνο από της αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως των μετόχων για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες.

3. Σχετικά με την επιβολή προστίμου σε περίπτωση μετατροπής των ονομαστικών μετοχών, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, σε ανώνυμες και εφόσον η μετατροπή αυτή δε γίνεται με σκοπό την εισαγωγή των στο Χρηματιστήριο, εκδόθηκε η αριθ. Ε. 3976/872/πολ.53/14-4-1978 διαταγή μας, φωτοαντίγραφο της οποίας και σας αποστέλλουμε, η οποία βασίζεται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 542/1977, οι οποίες επαναλαμβάνουν για το θέμα αυτό, τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 12/1975. Με την ώς άνω διαταγή μας διευκρινίστηκε ότι, το ανωτέρω πρόστιμο σε περίπτωση μετατροπής των ονομαστικών μετοχών, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, σε ανώνυμες και εφόσον η μετατροπή αυτή δέν γίνεται με σκοπό την εισαγωγή των στο Χρηματιστήριο, επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση, δηλαδή και στην περίπτωση που οι μετοχές μιάς ανώνυμης εταιρίας ήταν ονομαστικές με νόμο για ορισμένο χρονικό διάστημα και παρήλθε  ο χρόνος αυτός. Επομένως, το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται και στις εταιρίες που έχουν υπαχθεί  στις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 και έχουν βάσει αυτών υποχρεωτικά το σύνολο των μετοχών τους ονομαστικές για μιά πενταετία, εφόσον μετά την πάροδο της πενταετίας προβούν σε μετατροπή των ονομαστικών τους μετοχών σε ανώνυμες.

4. Με την ανωτέρω επιβολή προστίμου, σκοπείται η αποφυγή καταστρατηγήσεων στο φόρο εισοδήματος, γιατί με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 542/1977 καθιερώθηκε  για τις ονομαστικές μετοχές τις μή  εισηγμέμες στο Χρηματιστήριο ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση σε σύγκριση με τις ανώνυμες μετοχές τις μή εισηγμένες στο   Χρηματιστήριο συνισταμένη : α) στην καθιέρωση μικρότερου κατά 4 μονάδες φορολογικού συντελεστού και β) στην παροχή της δυνατότητας στους μετόχους που έχουν μέρισμα από ονομαστικές μετοχές μή εισηγμένες στο Χρηματιστήριο  να συμπεριλάβουν τα μερίσματα αυτά στη δήλωσή τους και να φορολογηθούν μαζί με τα λοιπά εισοδήματα  κατά τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος.

5.Όσον αφορά την υποστηριζόμενη από σας άποψη ότι στην μελετωμένη μετατροπή των ονομαστικών σας μετοχών σε ανώνυμες  έχουν εφαρμογή  οι διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 11 του Α.Ν. 148/1967, που προβλέπουν ότι σε περίπτωση μετατροπής ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ουδείς φόρος ή τέλος χαρτοσήμου επιβάλλεται υπέρ του Δημοσίου ή οποιοδήποτε τρίτου, σας γνωρίζουμε ότι, οι διατάξεις αυτές, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, αναφέρονται μόνο στην απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ή τέλη χαρτοσήμου στις περιπτώσεις μετατροπής ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες.

    Επομένως το πρόστιμο που επεβλήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του Α.Ν. 148/1967, που προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 542/1977, στην περίπτωση μετατροπής ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, δεν καλύπτεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Α.Ν. 148/1967, καθόσον οι διατάξεις αυτές παρέχουν απαλλαγή μόνο από το φόρο εισοδήματος και όχι και από την επιβολή προστίμου.

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης