ΠΟΛ.1098/4.4.1995

Διάκριση περιοχών σε πεδινές, ημιορεινές, ορεινές για την εφαρμογή της 1036112/609/Α0012/ΠΟΛ. 1079/21.3.1995 απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών

4 Απρ 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα, 4 Απριλίου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1041664/755/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Κ΄ Δ.Π
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1098

ΘΕΜΑ: Διάκριση περιοχών σε πεδινές, ημιορεινές, ορεινές για την εφαρμογή της 1036112/609/Α0012/
απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών.

Σε συνέχεια της πιο πάνω απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκαν οι πίνακες με το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γης, που καταρτίσθηκαν από την επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν.2238/1994 και για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών και μόνο, σας κοινοποιούμε πίνακες των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας, της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας με διάκριση των περιοχών σε πεδινές, ημιορεινές ή ορεινές, όπως αυτοί διατίθενται για χρήση των Δημοσίων Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ, με βάση την απόφαση 82029/2230/16.7.1984 των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Δημοσίων Εργων, καθώς και τους νέους δήμους που προέκυψαν από την γενική απογραφή του 1991 και περιλαμβάνονται στις τρεις τελευταίες σελίδες των κοινοποιούμενων πινάκων.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος, σε εμφανείς και μόνο περιπτώσεις αμφισβητεί την πεδινότητα ή την ημιορεινότητα της καλλιεργούμενης γης του, που ορίζεται με τους πιο πάνω πίνακες, μπορεί να υποβάλλει με τη φορολογική του δήλωση και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ για το ημιορεινό ή ορεινό της καλλιεργούμενης γης για να εξετασθεί το πραγματικό μέρος αυτής.ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΠΕΔΙΝΕΣ, ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΕΣTaxheaven.gr