ΠΟΛ.15/1980

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων συγκεντρωτικών καταστάσεων υποβολής στοιχείων Κ.Φ.Σ.

1 Ιαν 1980

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ. 15, 673/1981. Οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων συγκεντρωτικών καταστάσεων υποβολής στοιχείων Κ.Φ.Σ.

 

ΣΧΕΤ : Διαταγές α) Σ. 4374/116, πολ. 143/ 27.6.79

                            β) Σ. 6551/140, πολ. 214/ 12.11.79

                            γ) Σ. 7466/278, πολ. 246/ 29.12.79

                            δ) Ε. 5590/ εγκ.      14/ 7.5.80 και

                            ε) Εμπ. 1150/ 11/ 1.8.80

  Εν όψει παραλαβής των στοιχείων του 1980 και ειδικότερα των συγκεντρωτικών καταστάσεων των άρθρων 32 παρ. 1 και 3, 34 παρ. 2, 35 και 36 για τις οποίες η υποχρέωση αναγραφής του άρθρου φορολογικού μητρώου για τα νομικά πρόσωπα ή του αριθμού ταυτότητας για τα φυσικά πρόσωπα τόσο του εκδότη όσο και των συναλλασσομένων είναι φέτος καθολική, σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω :

1.  Με τις ανωτέρω σχετικές διαταγές σας παρασχέθηκαν λεπτομερείς οδηγίες α) για την εφαρμογή του μέτρου αναγραφής επί ορισμένων φορολογικών στοιχείων και των συγκεντρωτικών καταστάσεων υποβολής στοιχείων του αριθμού ταυτότητας, προκειμένου περί φυσικών προσώπων, ή του αριθμού φορολογικού μητρώου, προκειμένου περί νομικών προσώπων, του υπόχρεου στην έκδοση και υποβολή των στοιχείων και του συναλλασσόμενου μ` αυτόν, β) για τα έντυπα των συγκεντρωτικών καταστάσεων και τον τρόπο συμπληρώσεως αυτών και γ) για την επιβολή κυρώσεων σ` αυτούς που παραλείπουν να αναγράφουν επί των φορολογικών στοιχείων και των συγκεντρωτικών καταστάσεων τον αριθμό ταυτότητας ή φορολογικού μητρώου των ιδίων και των συναλλασσομένων μ` αυτούς.

   Ειδικότερα με τις διαταγές αυτές τονίστηκαν ιδιαίτερα τα εξής.

α) Τα πρόσωπα που κατ` εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 32 παρ.1 και 3, 34 παρ. 2, 35 και 36 του Κ.Φ.Σ., υποβάλλουν στον Οικον. Έφορο συγκεντρωτικές καταστάσεις, υποχρεούνται να αναγράφουν σ` αυτές εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται από τις ανωτέρω διατάξεις και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ίδιου Κώδικα και τον αριθμό της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλης ταυτότητας που την αναπληρώνει του υπόχρεου στην υποβολή και των καταχωριζόμενων σ` αυτές προσώπων άν πρόκειται για επιτηδευματίες κλπ. φυσικά πρόσωπα ή τον αριθμό φορολογικού μητρώου άν πρόκειται για επιτηδευματίες νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες επιτηδευματιών ή γεωργικούς συνεταιρισμούς και ενώσεις αυτών, σε περίπτωση δε που οι συναλλασσόμενοι στερούνται ταυτότητας ή αρνούνται να γνωρίσουν τον αριθμό αυτής την ένδειξη <<στερείται>> ή <<αρνήθηκε>>, οπότε, για τις περιπτώσεις αυτές και μόνο, μαζί με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις υποβάλλονται και ατομικές καταστάσεις.

β) Τα νέα έντυπα συγκεντρωτικών καταστάσεων που διαλαμβάνονται στο κεφάλαιο Γ 2 της διαταγής Ε. 5590/ Εγκ. 14/ 7.5.80, θα χρησιμοποιούνται από τους υποχρέους από το έτος 1981 για τις συναλλαγές που διενεργήθηκαν κατά το έτος 1980 και γι` αυτές που θα διενεργούνται εφεξής.

γ) Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις που συντάχθηκαν σε παλαιά έντυπα δεν θα γίνονται δεκτές.

δ) Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πρέπει να συμπληρώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας παρασχέθηκαν με τις διαταγές  Σ. 7466/ 278, πολ. 246/ 29.12.79 και Ε. 5590/εγκ. 14/ 7.5.80 και τις οδηγίες που παρατίθενται στο πίσω μέρος των εντύπων.

    Διευκρινίζεται ότι για τα αρνητικά υπόλοιπα που οφείλονται σε επιστροφές πωλήσεων προηγούμενου έτους, οι οποίες δεν καλύπτονται από πωλήσεις του έτους για το οποίο υποβάλλονται στοιχεία, θα συντάσσεται ιδιαίτεροι συγκεντρωτική κατάσταση σε έντυπο θυρίδας 2 στην κορυφή του οποίου θα αναγράφεται εμφανώς ο τίτλος <<Συγκεντρωτικοί κατάσταση πιστωτικών υπολοίπων>>.

ε) Οι υπάλληλοι που ασχολούνται με την παραλαβή των συγκεντρωτικών καταστάσεων θα ελέγχουν με σχολαστικότητα την ακριβή συμπλήρωση αυτών και ιδιαίτερα την συμπλήρωση του αριθμού  της αστυνομικής ταυτότητας ( γράμμα και αριθμός)ή του αριθμού φορολογικού μητρώου ή σε περίπτωση αρνήσεως ή ελλείψεως των ενδείξεων <<αρνήθηκε>> ή <<στερείται>> κατά περίπτωση, όταν δέ διαπιστώνουν  ελλείψεις ή παραλείψεις θα υποδεικνύουν  στον υπόχρεο την ορθή συμπλήρωσή τους και σε περίπτωση  μή συμμορφώσεώς του θα του υπενθυμίζουν τις κυρώσεις του άρθρου 47 του Κ.Φ.Σ. με τις οποίες τιμωρούνται οι παραλείψεις αυτές. Τονίζεται και πάλι ότι   στις συγκεντρωτικές καταστάσεις που αφορούν σε συναλλαγές του 1980 πρέπει να είναι συμπληρωμένοι οι αριθμοί μητρώου ή ταυτότητας κατά περίπτωση όλων των παρατιθεμένων σ` αυτές προσώπων, πλήν εκείνων για τα οποία αναγράφεται όπως αναφέρθηκε ανωτέρω η ένδειξη <<αρνήθηκε>> ή <<στερείται>>. Σε καμιά άλλη περίπτωση δέν είναι επιτρεπτή παράλειψη αναγραφής του οικείου αριθμού και συνεπώς και η υποβολή, αντί της αναγραφής του αριθμού, ατομικής καταστάσεως.

στ) Αμέσως μετά την παραλαβή των συγκεντρωτικών καταστάσεων θα προέρχεστε  στην εξέτασή των και εφόσον διαπιστώνετε  παραλείψεις ή εσφαλμένες ενέργειες αναφερόμενες γενικά στη συμπλήρωσή τους και ιδιαίτερα στην αναγραφή του αριθμού ταυτότητας ή του αριθμού φορολογικού μητρώου κατά περίπτωση του υποχρέου στην υποβολή και του συναλλασσομένου μ` αυτόν που δέν ήταν δυνατό να διαπιστωθούν κατά την παραλαβή, θα επιβάλλετε, μετά από έλεγχο για τον προσδιορισμό του παραβάτη, εάν συντρέχει λόγος, σε βάρος του προσώπου εκείνου που παρέλειψε να συμμορφωθεί πρός τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. και της αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών Σ. 2952/76/9.5.79, όπως ισχύει μετά από την τροποποίηση και συμπλήρωσή της με την απόφαση Σ. 6145/137/18.10.79, αυστηρές κυρώσεις. Αυστηρές κυρώσεις θα επιβάλλετε επίσης, μετά από έλεγχο, όταν συντρέχει λόγος, για τις παραλείψεις εκείνες που σας γνωστοποιούνται από το ΜΗ.Κ.Υ.Ο. με πληροφοριακά δελτία.

ζ) Θα αποστέλλετε στο ΜΗ.Κ.Υ.Ο.  τις σειρές των συγκεντρωτικών καταστάσεων που προορίζονται γι` αυτό το βραδύτερο εντός 30 ημερών από της λήξεως της προθεσμίας υποβολής τους.

2. Όπως σας είναι γνωστό από την ορθή και ακριβή συμπλήρωση των συγκεντρωτικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα  στις ανωτέρω σχετικές διαταγές, στις οποίες  σας παραπέμπομε, εξαρτάται η επιτυχία  της μηχανογραφικής επεξεργασίας αυτών και η έγκαιρη παροχή σε σας πληροφοριών περί της επαγγελματικής δραστηριότητας των επιτηδευματιών που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων και γενικά για τον ακριβέστερο προσδιορισμό των υποχρεώσεων από την εφαρμογή των διατάξεων φορολογίας εισοδήματος και των λοιπών συναρτωμένων φορολογιών.

3. Για τους ανωτέρω λόγους αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών διαταγών και στην πιστή συμμόρφωσή  σας  προς αυτές, αναμένουμε δε ότι με τις ορθές οδηγίες που θα δώσετε στους επιτηδευματίες και την προσοχή που θα καταβάλλετε κατά την παραλαβή των στοιχείων θα περιοριστούν στο ελάχιστο οι εσφαλμένες ενέργειες.

4. Οι κ.κ. Επιθεωρητές πρός τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την εφαρμογή της καθώς και την εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών διαταγών, εάν δε διαπιστώσουν περιπτώσεις μή συμμορφώσεως πρός αυτές υπαλλήλων να προέλθουν στις νόμιμες ενέργειες για τον πειθαρχικό έλεγχο αυτών. 

 

 

 

 

 

 
Taxheaven.gr