ΠΟΛ.14/1980

ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΧΡΉΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΗΣ. Οφειλή ή όχι Φ.Μ.Α κατά την παραχώρηση δικαιώματος χρήσεως ορισμένου χώρου της πιλοτής πολυκατοικίας

1 Ιαν 1980

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ. 14,   6723/1981. ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΧΡΉΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΗΣ. Οφειλή ή όχι Φ.Μ.Α κατά την παραχώρηση δικαιώματος χρήσεως ορισμένου χώρου της πιλοτής πολυκατοικίας.

   Παίρνοντας αφορμή από ερωτήματα, που μας υποβλήθηκαν σχετικά με το άν η παραχώρηση του δικαιώματος της αποκλειστικής χρήσεως ορισμένου χώρου στην πιλοτή πολυκατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτου, υπόκειται σε φόρο μεταβιβάσεως ακινήτων, σας πληροφορούμε τα εξής :

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1188 έως 1191 του Α.Κ. περιωρισμένη προσωπική δουλειά είναι εκείνη, η οποία παρέχει υπέρ ενός φυσικού ή νομικού προσώπου ορισμένη εξουσία ή χρησιμότητα επί αλλοτρίου ακινήτου.

  Πραγματική δε δουλειά κατά τις διατάξεις του άρθρου 1118 Α.Κ. είναι εκείνη, η οποία συνιστάται υπέρ ορισμένου πράγματος πάντοτε ακινήτου και εμμέσως υπέρ του εκάστοτε κυρίου αυτού και παρέχει σ` αυτόν ωφέλεια επί άλλου ακινήτου.

2. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 του Α.Ν. 1521/1950 επιβάλλεται φόρος επί της αξίας κάθε εξ` επαχθούς αιτίας μεταβιβάσεως ακινήτου ή εμπραγμάτου επί ακινήτου δικαιώματος.

    Κατά την ερμηνευτική δέ διάταξη της παρ. 3 του ίδιου ανωτέρω άρθρου και νόμου, στην έννοια του όρου <<μεταβίβαση>>, για την εφαρμογή του νόμου τούτου, περιλαμβάνεται και η σύσταση επικαρπίας, οικήσεως ή άλλης δουλειάς από τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 1188 έως 1191 του Αστικού Κωδικός.

    Ο χαρακτηρισμός του άν το δικαίωμα χρήσεως ορισμένου χώρου στην πιλοτή πολυκατοικίας αποτελεί πραγματική ή περιορισμένη προσωπική δουλεία είναι ζήτημα πραγματικό και εξαρτάτε από τη βούληση των συμβαλλομένων, όπως αυτή διατυπώνεται στη σχετική μεταξύ τους σύμβαση.

3. Συνεπώς άν από το συμβόλαιο προκύπτει, ότι το δικαίωμα της χρήσεως ορισμένου χώρου στην πιλοτή της πολυκατοικίας αποτελεί περιορισμένη προσωπική δουλεία και έχει συσταθεί με σύμβαση, εξ` επαχθούς αιτίας, οφείλεται φόρος μεταβιβάσεως που θα υπολογισθεί στην αξία της περιορισμένης προσωπικής δουλείας, η οποία θα προσδιορισθεί με τη σύγκριση στοιχείων από μεταβιβάσεις παρόμοιων εμπραγμάτων δικαιωμάτων, κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 3 του Α.Ν. 1521/50 (Υπ. Οικον. Ν. 11288/1396/ πολ. 359/ 31-12-71 κατόπιν της υπ` αριθμ. 771/1971 γνωμοδοτήσεως του Ν.Σ.Κ.).

    Άν δε αποτελεί πραγματική δουλεία  δεν οφείλεται φόρος μεταβιβάσεως καθόσον οι ανωτέρω συνδυασμένες διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του Α.Ν.  1521/50, περιορίζουν την υποχρέωση καταβολής φόρου μεταβιβάσεως μόνο επί των περιορισμένων προσωπικών δουλειών.

   Στην τελευταία αυτή περίπτωση (πραγματική δουλεία ) επί του καταβαλλομένου ανταλλάγματος για τη σύσταση της δουλείας, οφείλεται αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% ή 2%, κατά περίπτωση , κατά τις διακρίσεις των διατάξεων των άρθρων 13 παρ. 1α και 15 παρ. 1α του Κώδικα Χαρτοσήμου, όπως ισχύει.

 
Taxheaven.gr