ΠΟΛ.9/1980

Αναγραφή της ειδικής υπέρ Ο.Γ.Α. εισφοράς του Ν. 1066/80 στις υποβαλλόμενες συγκεντρωτικές καταστάσεις.

1 Ιαν 1980

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ. 9, 394/19.1.1981, Αναγραφή της ειδικής υπέρ Ο.Γ.Α. εισφοράς του Ν. 1066/80 στις υποβαλλόμενες συγκεντρωτικές καταστάσεις.

 

      Όπως σας  είναι γνωστό εντός του μηνός Φεβρουαρίου και κατά παράταση μέχρι 10 Μαρτίου κάθε έτους, τα πρόσωπα που αγοράζουν από παραγωγούς αγροτικά προϊόντα υποκείμενα στην εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. - Δήμων και Κοινοτήτων του άρθρου 10 του Ν. 4169/1961 ή πωλούν τέτοια προϊόντα για λογαριασμό των παραγωγών, υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Οικον. Έφορο   για τα τιμολόγια  αγοράς, τις αποδείξεις αγοράς, τα πιστωτικά  σημειώματα και τις εκκαθαρίσεις που εκδόθηκαν κατά τον  προηγούμενο χρόνο α) ατομική κατάσταση σε ένα αντίτυπο κατά δικαιούχο της εισφοράς άρθρου 10 του Ν. 4169/1961 Δήμο ή Κοινότητα (έντυπα θυρίδων 228 και 229), και  β) συγκεντρωτική κατάσταση σε τρία αντίτυπα για όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες (έντυπα θυρίδων 225 και 227).

   Τα ανωτέρω έντυπα θα συμπληρώνονται όπως συμπληρώνονταν μέχρι ενάρξεως της ισχύος του άρθρου 3 του Ν. 1066/1980 <<Περί αυξήσεως των υπό του Ο.Γ.Α. καταβαλλομένων συντάξεων και εξασφαλίσεως των προς τούτο αναγκαίων πόρων και άλλων τινών διατάξεων>>, με τη διαφορά ότι στο τέλος των συγκεντρωτικών καταστάσεων θα αναγράφεται και η υποκείμενη στην ειδική εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. του άρθρου 3 του Ν. 1066/80 συνολική αξία των αγροτικών προϊόντων και η εισφορά που αναλογεί σ` αυτήν, όπως ακριβώς γίνεται και για την εισφορά δακοκτονίας επί της αξίας  των αγοραζόμενων ή πωλούμενων ελιών. Καθ` όμοιο τρόπο θα αναγράφεται η υποκείμενη στην ειδική εισφορά αξία των αγροτικών προϊόντων και η αναλογούσα σ` αυτή ειδική εισφορά υπέρ του Ο.Γ.Α., επί των τριπλοτύπων καταστάσεων που υποβάλλονται από τους παραγωγούς κατ` εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παραγρ. 3 του άρθρου 30 του Κ.Φ.Σ.   Τονίζεται  ότι επί των συντασσόμενων ατομικών κατά Δήμο ή Κοινότητα  καταστάσεων δέν θα αναγράφονται, τόσο η ειδική υπέρ Ο.Γ.Α. εισφορά 2,50% όσο και η αξία επί της οποίας αυτή υπολογίζεται.

   Προκειμένου για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πωλήσεως αγαθών, εκτελέσεως έργων και παροχής υπηρεσιών ( έντυπα θυρίδας 2) που περιλαμβάνουν τιμολόγια πωλήσεως αγροτικών προϊόντων υποκειμένου στην εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. - Δήμων και Κοινοτήτων του άρθρου 10 του Ν. 4169/1961, η αξία των αγροτικών προϊόντων και η ειδική υπέρ Ο.Γ.Α. εισφορά που αναλογεί σ` αυτή, θα αναγράφεται στον Πίνακα  που είναι τυπωμένος στο πίσω μέρος του εντύπου μα ανάλογο συμπλήρωση των στηλών του πίνακος αυτού, όπως γίνεται και με την εισφορά δακοκτονίας. Δηλαδή στον πίνακα αυτό, μετά από τις εισφορές του άρθρου 10 του Ν. 4169/1961, θα αναγράφεται στην πρώτη στήλη ο αύξοντας αριθμός, στην δεύτερη στήλη η ένδειξη <<ειδική εισφορά Ο.Γ.Α. >>, στην τρίτη στήλη η αξία των υποκειμένων στην ειδική εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. αγροτικών προϊόντων, στην τέταρτη στήλη ο συντελεστής της εισφοράς 2,50%, στην πέμπτη στήλη το ποσό της εισφοράς και στην έκτη στήλη η ένδειξη << Ο.Γ.Α.>>. Στην τελευταία στήλη του πίνακος δεν θα αναγράφεται καμία απολύτως ένδειξη.

 

 

 
Taxheaven.gr