Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.8/1980 Φορολογική μεταχείριση της αποζημιώσεως  που καταβάλλεται δυνάμει του Ν. 993/1979 και του Ν. 1057/1980.


ΠΟΛ.8/1980
Φορολογική μεταχείριση της αποζημιώσεως  που καταβάλλεται δυνάμει του Ν. 993/1979 και του Ν. 1057/1980.


ΠΟΛ.8/1980 Φορολογική μεταχείριση της αποζημιώσεως  που καταβάλλεται δυνάμει του Ν. 993/1979 και του Ν. 1057/1

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 8, 611/17.1.1981, Φορολογική μεταχείριση της αποζημιώσεως  που καταβάλλεται δυνάμει του Ν. 993/1979 και του Ν. 1057/1980.

  

    Εξ εφαρμογής ερωτημάτων, σχετικά με  το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής :

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 40 του ΝΔ. 3323/1955, <<εισόδημα εκ μισθωτών υπηρεσιών είναι το καθ` έκαστον οικον.   έτος προκύπτον τοιούτον εκ μισθών, ημερομισθίων, επιχορηγήσεων, επιδομάτων, συντάξεων και εν γένει εκ πάσης παροχής περιοδικώς καταβαλλομένης δια παρούσαν ή παρωχημένην  υπηρεσία ή δι` οιανδήποτε άλλην αιτίαν, το κτώμενον υπό μισθωτών  εν γένει και συνταξιούχων>>.

2. Από τις διατάξεις της περιπτ. δ` της παραγρ. 3 του άρθρου 40 του Ν.Δ. 3323/1955 ορίζεται ότι <<δέν θεωρείται εισόδημα εκ μισθωτών υπηρεσιών και δέν υπόκειται εις φόρον η αποζημίωσις  η καταβαλλομένη δυνάμει  του Ν. 2112/1920 <<περί υποχρεωτικής  καταγγελίας της συμβάσεως  εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων >>, του άρθρου 94 του ΝΔ. 3026/1954 <<περί κωδικος δικηγόρων>> ως και του άρθρου 1 του Β.Δ. 16/18 Ιουλίου 1920 <<περί επεκτάσεως του Ν. 2112/1920>> και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών,  κατά το τμήμα αυτής το αντιστοιχούν  εις το παλλαπλάσιον  των έξ χιλιάδων (6.000) δραχμών  μηνιαίως ή των διακοσίων πεντήκοντα (250) δραχμών δι έκαστον ημερομίσθιον  κατά περίπτωσιν, του υπολοίπου υποκειμένου αυτοτελώς  εις φόρον δέκα επί τοις εκατό  (10%) παρακρατούμενον κατά την πληρωμήν>>.

3. Από τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 993/1979 <<περί του επί συμβάσει εργασίας  ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως  και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου>>, ορίζονται οι δικαιούχοι της δυνάμει του άρθρου αυτού καταβαλλόμενης αποζημιώσεως λόγω απολύσεως ή καταγγελίας της συμβάσεως  και καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού αυτής, βάσει του χρόνου υπηρεσίας του δικαιούχου.

4. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την αριθ. 416/1957 γνωμοδότησή του γνωμοδότησε ότι η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ΝΔ. 3323/1955 δίδει την έννοια του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες και αξιώνει ρητά αυτό να συνίσταται από παροχές περιοδικά καταβαλλόμενες σε μισθωτό ή συνταξιούχο αποκλειομένων έτσι από την έννοια του εισοδήματος των τυχόν από οποιαδήποτε αιτία (βάσει νόμου, συμβάσεως κτλ.) καταβαλλόμενων εφάπαξ παροχών, και συνεπώς κάθε παροχή εφάπαξ  καταβαλλομένη δεν υπόκειται  στη φορολογία του εισοδήματος είτε βάσει νόμου είτε βάσει συμβάσεως, είτε από ελευθεριότητα πραγματοποιείται αυτή.

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εν λόγω αποζημίωση δεν εμπίπτει στην έννοια του εισοδήματος  από μισθωτές υπηρεσίες γιατί λείπουν τα εννοιολογικά στοιχεία του εισοδήματος ( περιοδικότητα, διάρκεια πηγής, σταθερή  εκμετάλλευση αυτής ), ούτε στις διατάξεις της περιπτώσεως δ`, της παραγρ. 3 του άρθρου 40 του Ν.Δ. 3323/1955μπορεί να υπαχθεί αυτή για να φορολογηθεί με ειδικό τρόπο, γιατί οι διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 993/1979 δεν παραπέμπουν στις διατάξεις του Ν. 2112/20, και σύμφωνα με τη γενική αρχή του δικαίου, δεν επιτρέπεται η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των ουσιαστικών φορολογικών νόμων. Κατά συνέπεια η αποζημίωση αυτή δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την καταβολή της στους δικαιούχους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα..

6. Όσον αφορά την αποζημίωση που καταβάλλεται δυνάμει του άρθρου 5 του Ν. 1057/1980, αυτή θα έχει την ίδια φορολογική μεταχείριση που έχει και η αποζημίωση που προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν.Δ. 169/1969 στο οποίο και παραπέμπει το άρθρο 5 του Ν. 1057/1980. Η Διοίκηση με την αριθ. Α. 4879/1978 διαταγή έχει δεχθεί ότι η αποζημίωση του άρθρου 12 του Ν.Δ. 169/1969 δεν αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δέν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος που να παρακρατείται κατά την καταβολή της. Συνεπώς και η αποζημίωση που καταβάλλεται βάσει του άρθρου 5 του Ν. 1057/1980 δέν αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δέν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος που να παρακρατείται κατά την καταβολή της.

7. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 4  του Κώδικα  Τελών Χαρτοσήμου, οι ανωτέρω αποζημιώσεις  υπόκεινται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% το οποίο προσαυξάνεται κατά 20% για εισφορά υπέρ ΟΓΑ κτλ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1Γ` του Ν. 4169/1961, του άρθρου 6 του Ν.Δ. 4435/1964, και του άρθρου 26 παρ. 1 του Ν. 12/1975.

   Τα ανωτέρω τέλη, πρέπει να παρακρατούνται κατά την καταβολή της αποζημιώσεως και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ίδιου Κώδικα βαρύνουν τον απολυόμενο.

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης