ΠΟΛ.4/1980

Μη θεώρηση στοιχείων σε περίπτωση μη εκπληρώσεως ληξιπροθέσμων και απαιτητών υποχρεώσεων από τέλη χαρτοσήμου και εισφορές Ν. 4169/ 61, Ν.1066/ 80 και  Α.Ν. 112 /67.

1 Ιαν 1980

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ. 4, 285 / 15.1.1981. Μη θεώρηση στοιχείων σε περίπτωση μη εκπληρώσεως ληξιπροθέσμων και απαιτητών υποχρεώσεων από τέλη χαρτοσήμου και εισφορές Ν. 4169/ 61, Ν.1066/ 80 και  Α.Ν. 112 /67.

 

ΣΧΕΤ : Διαταγή Σ. 7167/149, ΠΟΛ. 232 / 8.12.79

Επί του ανωτέρω θέματος σας ανακοινώνουμε τα εξής :

1. Με την ανωτέρω διαταγή διαταχθήκατε, εκτός των άλλων, να αρνείσθε την θεώρηση των οριζομένων από τον Κ.Φ.Σ. βιβλίων, τιμολογίων και λοιπόν στοιχείων σε κάθε υπόχρεο, εφ` όσον αυτός δεν έχει εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις του από τέλη χαρτοσήμου, εισφορές του Ν. 4169/61, του Ν.1066/80 και του Α.Ν. 112/1967 και πρόστιμα για παραβάσεις του Κ.Φ.Σ., κατ` εφαρμογή της διατάξεως της περιπτώσεως δ` της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του Π.Δ. 99/77.

2. Παρά την ανωτέρω αυστηρή διαταγή, υπέπεσε στην αντίλληψή μας, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις εθεωρήθηκαν βιβλία και στοιχεία σε επιτηδευματίες, καίτοι αυτοί δεν είχαν υποβάλλει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 30 του ανωτέρω Κώδικα δηλώσεις αποδόσεως τελών χαρτοσήμου και εισφορών ή καθυστέρησαν την καταβολή τελών και εισφορών που βεβαιώνονται συμπληρωματικά στα Δημόσια Ταμεία.

3. Επανερχόμενοι στην ανωτέρω διαταγή εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή σας για την πιστή εφαρμογή της και σας γνωρίζουμε ότι ενέργειες κατά παράβαση της δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές, προτιθέμεθα δε να παρακολουθήσουμε προσωπικά και να ελέγξουμε πειθαρχικά τους αρμοδίους υπαλλήλους και τους  Προϊσταμένους των Οικον. Εφοριών στις οποίες θα διαπιστωθούν θεωρήσεις βιβλίων και στοιχείων κατά παράβαση των ανωτέρω οδηγιών.

 Ανεξάρτητα από άλλα μέτρα που κατά περίπτωση θα λαμβάνονται οι Προϊστάμενοι των Οικον. Εφοριών θα μετατίθενται αμέσως.

4. Οι κύριοι Επιθεωρητές Οικονομικών Εφοριών, στους οποίους κινητοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την πιστή εφαρμογή της και να αναφέρουν τις περιπτώσεις μη συμμορφώσεως.

 

 


Taxheaven.gr