Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.3/1980 Χορήγηση βεβαιώσεως ασκήσεως επαγγέλματος σε Αθιγγάνους


ΠΟΛ.3/1980
Χορήγηση βεβαιώσεως ασκήσεως επαγγέλματος σε Αθιγγάνους


ΠΟΛ.3/1980 Χορήγηση βεβαιώσεως ασκήσεως επαγγέλματος σε Αθιγγάνους

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 3, 17327/12.1.1981, Χορήγηση βεβαιώσεως ασκήσεως επαγγέλματος σε Αθιγγάνους.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4045/1960, κάθε φυσικό πρόσωπο έχει υποχρέωση να υποβάλλει, πρίν από την άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος, δήλωση σχετική με τούτο, στον αρμόδιο Οικον. Έφορο, ο οποίος χορηγεί τη σχετική βεβαίωση.

2. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Βασ. Δ/τος 404/1960,  για τον  καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου της δηλώσεως ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος, το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της παραγρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 4045/1960, η δήλωση αυτή περιέχει, μεταξύ των άλλων στοιχείων, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας του δηλούντος ως και τον τόπο και την διεύθυνση ασκήσεως του επαγγέλματος.

3. Με τις διατάξεις αυτές επιδιώκεται η διαρκής πληροφόρηση της φορολογικής αρχής, σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα των φυσικών προσώπων τα οποία ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα, μέσα στην περιφέρεια της χωρικής αρμοδιότητάς της, με σκοπό την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής  των οικείων φορολογικών διατάξεων από τους υποχρέους.

4.  Για να γίνει συνεπώς, δεκτή η δήλωση ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος από τον αρμόδιο Οικον. Έφορο και να χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση, πρέπει σ` αυτή να αναφέρεται ρητά η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας, ως και η διεύθυνση της επαγγελματικής κατοικίας, η οποία πάντοτε ευρίσκεται στην περιφέρεια της Οικον. Εφορίας που χορηγεί τη βεβαίωση.

    Αν δεν δηλώνεται διεύθυνση κατοικίας ή η δηλουμένη, μετά από έρευνα αποδεικνύεται ψευδής, ο Οικον. έφορος δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση της σχετικής βεβαιώσεως.

5.  Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, στην έννοια της κατοικίας περιλαμβάνεται ο τόπος που  χρησιμοποιεί ο ενδιαφερόμενος για κύρια και μόνιμη εγκατάσταση της οικογενείας του. Η εξακρίβωση αυτής είναι θέμα πραγματικό και ανήκει στην αρμοδιότητα του Οικον. Εφόρου. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να ζητάτε βεβαίωση του δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητος ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται εσείς αναγκαίο για την διαπίστωση της μόνιμης κατοικίας του δηλούντος.

6. Σε πολλές Οικον. Εφορίες παρατηρείται αθρόα υποβολή δηλώσεων ασκήσεως επαγγέλματος από περιοδεύοντες  (σκηνίτες) ή μονίμως εγκατεστημένους σε ορισμένο τόπο αθιγγάνους, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα ασκήσουν ορισμένο επάγγελμα, κυρίως του πλανοδίου επιτηδευματίου, και ζητούν  τη σχετική βεβαίωση. Συγχρόνως, υποβάλλουν αίτηση λήψεως πιστοποιητικού , σύμφωνα με την αριθ. Ε.5360/5.705/70/5-11-70 απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών  <<περί καθορισμού προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Ι. Χ.>> με σκοπό να το προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών και να λάβουν άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου Ι. Χ .

7. Πολλοί από τους περιοδεύοντες αθιγγάνους, μόλις λάβουν την άδεια κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου Ι.Χ. , φεύγουν από την περιφέρεια της Οικον. Εφορίας, στην οποία υπέβαλλαν τη δήλωση ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος και περιφέρονται σε άλλες περιοχές της Χώρας ασκούντες  το επάγγελμα του πλανόδιου χωρίς να εκπληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, δημιουργώντας έτσι σοβαρά προβλήματα στις Οικονομικές Εφορίες και τα Δημόσια Ταμεία.

8. Κατόπιν των ανωτέρω, στις περιπτώσεις αυτές εφόσον διαπιστώνετε ότι, αυτοί που υποβάλλονται δήλωση ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος δεν έχουν μόνιμη κατοικία σε ορισμένη τόπο μέσα στην Ελληνική Επικράτεια, μπορείτε, σύμφωνα με τα ανωτέρω, να αρνηθείτε τη χορήγηση της βεβαιώσεως, κοινοποιώντας στον ενδιαφερόμενο αρνητική απάντηση για να ασκήσει, άν το επιθυμεί, προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια.

9. Πάντως πέραν των ανωτέρω, για να εξασφαλίσετε κατά το δυνατό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτών που δηλώνουν ότι θα ασκήσουν ορισμένο επάγγελμα στην περιφέρεια της χωρικής σας αρμοδιότητος μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα που σας παρέχει η διάταξη της περιπτ. ε' της παραγρ. 3 του άρθρου 45 του Π.Δ. 99/1977 περί ΚΦΣ  δηλαδή να αρνηθείτε την θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων αυτού, άν δε σας παράσχουν ανάλογη εγγύηση.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης