ΠΟΛ.1093/31.3.1995

Οδηγίες για την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1995

31 Μάρ 1995

Taxheaven.gr
Οδηγίες για την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1995

1040921/724/Α0012/

ΠΟΛ 1093

Με αφορμή το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1995 δεν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την 1139336/2485/Α0012/ διαταγή Υπ. Οικονομικών, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για τη σωστή εκκαθάριση των δηλώσεων αυτών.

1. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι τα ποσά των αποδοχών ή συντάξεων και του φόρου εισοδήματος που αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων δεν έχουν μεταφερθεί σωστά στο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδείματος (Ε1) στους κωδικούς 301-318, τότε οι υπάλληλοι που ασχολούνται με την κωδικογράφηση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1995 θα πρέπει να διορθώσουν
τα ποσά αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του ν.2238/1994.

2. Οταν διαπιστώνεται ότι η μείωση του παρακρατηθέντος φόρου του Β' εξαμήνου (κωδ. 317) είναι μεγαλύτερη του 5% σε σχέση με το φόρο που αναλογεί στο Β' εξάμηνο (Κωδ.315), τότε πρέπει να προσκαλείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ο φορολογούμενος προκειμένου να δώσει διευκρινήσεις, σχετικά με τη βεβαίωση αποδοχών του και να προβεί στη σχετική διόρθωση.

3. Επίσης, όταν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Κωδ. 317) έχει αναγραφεί παρακρατηθείς φόρος Β' εξαμήνου μεγαλύτερος του αναλογούντος φόρου (ΚΑ 315) Β' εξαμήνου, τότε πρέπει να προσκαλείται ο φορολογούμενος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να δώσει διευκρινήσεις σχετικά με τη βεβαίωση αποδοχών του και να προβεί στη σχετική διόρθωση.

4. Αν είναι συμπληρωμένος μόνο ο κωδικός του αναλογούντος φόρου (ΚΑ 315) του Β' εξαμήνου χωρίς τον αντίστοιχο κωδικό του παρακρατηθέντος φόρου (Β' εξαμήνου (ΚΑ 317), το ποσό αυτό θα θεωρείται και ως παρακρατηθείς φόρος.

5. Στην περίπτωση που ο αναλογών φόρος του Β' εξαμήνου (ΚΑ 315) είναι μεγαλύτερος από τον παρακρατηθέντα φόρο του Β' εξαμήνου (ΚΑ 317), εφόσον η διαφορά αυτή δεν υπερβαίνει το 5% του φόρου που αναλογεί, (με κάποια απόκλιση μέχρι 200 δρχ.), τότε η εκκαθάριση της δήλωσης θα γίνει με βάση τον αναλογούντα φόρο.

6. Εάν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έχει αναγραφεί μόνο παρακρατηθείς φόρος Β' εξαμήνου (ΚΑ 317) χωρίς τον αντίστοιχο αναλογούντα φόρο (ΚΑ 315), θεωρείται ότι ο αναλογών φόρος είναι ίσος με τον παρακρατηθέντα φόρο και η εκκαθάριση της δήλωσης θα γίνει με βάση αυτόν τον φόρο.

7. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έχει αναγραφεί μόνο παρακρατηθείς φόρος στο κωδικό 313 η εκκαθάριση της δήλωσης θα γίνει με βάση το φόρο αυτό.

8. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς που αναφέρονται στα εισοδήματα και τον αναλογούντα και παρακρατηθέντα φόρο της συζύγου.


Taxheaven.gr