ΠΟΛ.233/1980

Έκδοση φύλλων ελέγχου φόρου κύκλου εργασιών

1 Ιαν 1980

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ. 233, 8056/1980, Έκδοση φύλλων ελέγχου φόρου κύκλου εργασιών.

 

 Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής :

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 82 του Ν. 1041 /1980, ο Οικον. Έφορος μπορεί να εκδίδει φύλλο ελέγχου προσδιορισμού του φόρου κύκλου εργασιών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από μήνα ή τρίμηνο, ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δηλώσεως, το χρονικό όμως αυτό διάστημα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από δώδεκα μήνες.

 Στην περίπτωση αυτήν, ο Οικον. Έφορος, δεν υποχρεούται να προσδιορίσει το φόρο, στο σχετικό φύλλο ελέγχου, χωριστά κατά μήνα ή τρίμηνο.

2. Με την διαταγή μας  Σ. 6107/ 385/ πολ. 185/ 15-9-1980 έχει διευκρινισθεί ότι η έκδοση φύλλων ελέγχου βάση της ανωτέρω διατάξεως είναι δυνητική για τον Οικον. Έφορο και επομένως εφόσον κρίνεται απαραίτητο (ανακρίβεια μηνιαίων δηλώσεων κ.τ.λ. ), έχει την ευχέρεια να εκδίδει μηνιαία ή τριμηνιαία φύλλα ελέγχου προσδιορισμού του φόρου.

3. Όπως έχει διαπιστωθεί, πολλές επιχειρήσεις δεν υποβάλλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως δηλώσεις κατά μήνα ή τρίμηνο και δεν καταβάλλουν το φόρο κύκλου εργασιών ή υποβάλλουν ανακριβής αρνητικές δηλώσεις (μειωμένα ακαθάριστα έσοδα, αυξημένη αξία πρώτων υλών κ.τ.λ.) και στο τέλος του χρόνου με τη δήλωση του μηνός Δεκεμβρίου είτε καταβάλλουν ολόκληρο το ποσό του φόρου κύκλου εργασιών που οφείλεται και για τους προηγούμενους μήνες, είτε καταβάλλουν ένα μέρος μόνο αυτού.

4. Τονίζεται ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις που αναφέρονται ενδεικτικά, καθώς και σε τυχών άλλες που διαπιστώνεται καταστρατηγήσεις των κειμένων διατάξεων, θα πρέπει να εκδίδεται μηνιαία ή τριμηνιαία φύλλα ελέγχου προσδιορισμού του φόρου κύκλου εργασιών ή στα εκδιδόμενα ετήσια φύλλα ελέγχου να γίνεται ο προσδιορισμός του φόρου χωριστά κατά μήνα ή τρίμηνο και να επιβάλλεται τις ανάλογες προσαυξήσεις και πρόστιμα.

5. Διευκρινίζεται ότι τ` ανωτέρου ισχύουν τόσο για τα φύλλα ελέγχου που εκδίδονται κατά τη διαδικασία του τακτικού ελέγχου όσο και για τις προσωρινές πράξεις προσδιορισμού του φόρου που εκδίδονται βάση του άρθρου 18 του Ν.Δ. 4242/ 1962.

 
Taxheaven.gr