Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1089/24.3.1995 Φορολογικά θέματα εκμεταλλευτών Φορτηγών αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-03-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1089/24.3.1995
Φορολογικά θέματα εκμεταλλευτών Φορτηγών αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.)


Αθήνα, 24 Μαρτίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1038795/291/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ - Β΄, Α΄ - Β΄

ΠΟΛ 1089

ΘΕΜΑ: "Παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση φορολογικών θεμάτων των εκμεταλλευτών Φορτηγών αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.)".

Για την αντιμετώπιση θεμάτων, που αφορούν την εμφάνιση, στα τηρούμενα βιβλία Κ.Β.Σ. από τους εκμεταλλευτές Φ.Δ.Χ., δαπανών και κατ' επέκταση τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών των επιτηδευματιών αυτών βάσει βιβλίων, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οι εκμεταλλευτές αυτοκινήτων Φ.Δ.Χ. τηρούν βιβλίο εσόδων-εξόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), εκτός αν η εκμετάλλευση έχει τη νομική μορφή ΕΠΕ (π.χ. Ι.Μ.Ε.) ή Α.Ε., οπότε τηρούνται βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (διπλογραφικά).

Β. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Μεταφορέας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 (παρ. 14) του Κ.Β.Σ. θεωρείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ενεργεί μεταφορά αγαθών με κόμιστρο και με μεταφορικά μέσα που ανήκουν σ' αυτό ή εκμεταλλεύονται απ' αυτό. Οι μεταφορείς για τα λαμβανόμενα κόμιστρα που αποτελούν ακαθάριστο έσοδό τους,
υποχρεούνται να εκδίδουν από 1.10.1992, θεωρημένα φορτωτικά έγγραφα (φορτωτικές, αποδείξεις κομίστρων κ.λ.π.), σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. 1077844/641/ΠΟΛ. 1144/6.8.1992 (ΦΕΚ Β 517).
Σημειώνεται ότι σε θεώρηση υπόκεινται και οι φορτωτικές που εκδίδονται για μεταφορές αγαθών από τη χώρα μας προς το εξωτερικό και αντίστροφα (διεθνείς μεταφορές), εφόσον ο υπόχρεος σε έκδοση είναι επιτηδευματίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (άρθρο 2 παρ. 1).
Διευκρινίζεται ότι παρέχεται η δυνατότητα στον μεταφορέα που διενεργεί διεθνείς μεταφορές να εκδίδει άλλα ισοδύναμα στοιχεία (π.χ. CMR) με τα φορτωτικά έγγραφα, εφόσον αυτά προβλέπονται από διεθνείς συμβάσεις, στις οποίες έχει προσχωρήσει η χώρα μας και με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι καλύπτουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κ.Β.Σ. (θεώρηση, περιεχόμενο, χρόνος έκδοσης κ.λ.π.).

Γ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 (παρ. 2) του Κ.Β.Σ. οι εγγραφές στα βιβλία (συνεπώς και των εξόδων) πρέπει να στηρίζονται σε:
α) στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., όπως π.χ. τιμολόγια, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (ξενοδοχείων και λοιπών).
β) δημόσια έγγραφα και
γ) άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. αποδείξεις διοδίων, τραπεζικά έγγραφα κ.λ.π.).

2. Καθόσον αφορά τη δικαιολόγηση ορισμένων δαπανών των μεταφορέων - εκμεταλλευτών Φ.Δ.Χ. διακρίνουμε:

Ι. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

α) Αγορά καυσίμων, ελαστικών, ανταλλακτικών, λιπαντικών κ.λ.π. δικαιολογητικό αποτελεί το εκδιδόμενο από τον πωλητή θεωρημένο Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής (ή αθεώρητο τιμολόγιο, όταν έχει προηγηθεί θεωρημένο Δ.Α.).
β) Επισκευή - συντήρηση, δικαιολογητικό αποτελεί η εκδιδόμενη από τα συνεργεία θεωρημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.).
γ) Αμοιβές προσωπικού (οδηγού, υπαλλήλων γραφείου, κ.λ.π.) και τρίτων (φορτοεκφορτωτών), για την περίπτωση αυτή σημειώνεται:
(1) Προκειμένου για μισθωτούς (π.χ. οδηγός με σχέση εξηρτημένης εργασίας) δικαιολογητικό αποτελεί η μισθοδοτική κατάσταση ή η αθεώρητη απόδειξη δαπάνης (απόδειξη πληρωμής). Για την αναγνώριση της δαπάνης αυτής απαιτείται η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.
(2) Προκειμένου για αμοιβές τρίτων (φορτοεκφορτωτών) οι οποίοι ανήκουν σε σωματεία, δικαιολογητικό δαπάνης αποτελεί η αριθμημένη και η θεωρημένη από το Σωματείο απόδειξη, η οποία εκδίδεται από αυτό, σε κάθε περίπτωση εισπράξεως φορτοεκφορτωτικών δικαιωμάτων για λογαριασμό των μελών του. Οι αποδείξεις αυτές
αναπληρούν πλήρως τ' αποδεικτικά στοιχεία δαπανών, υπό την προϋπόθεση ότι θα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία των αποδεικτικών τούτων. (εγκ. Ε. 5969/35/30.8.75).
Αν απασχολούνται ως φορτοεκφορτωτές πρόσωπα-μη μέλη σωματείων οι οποίοι ασκούν περιστασιακά τη δραστηριότητα αυτή (π.χ. αγρότες, αλλοδαποί κ.λ.π.) δικαιολογητικό αποτελεί η αθεώρητη απόδειξη δαπάνης που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ.
δ) Διόδια, δικαιολογητικό δαπάνης αποτελεί το παραστατικό που εκδίδεται από τους σταθμούς διοδίων.
ε) Πορθμεία, δικαιολογητικό δαπάνης αποτελεί η θεωρημένη απόδειξη που εκδίδεται από τον εκμεταλλευτή του πλοίου.
στ) Μικροδαπάνες αξίας μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές για φαγητό, καφέδες, αναψυκτικά, κ.λ.π., δικαιολογητικό αποτελεί η απόδειξη λιανικής πώλησης ή η απόδειξη που εκδίδεται με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής (φ.τ.μ.) (άρθρο 12 παρ. 16γ' του Κ.Β.Σ.).
ζ) Καταβολή αποζημιώσεων λόγω κλοπών μη ασφαλισμένων αγαθών, δικαιολογητικό αποτελεί το αθεώρητο τιμολόγιο (άρθρο 12 παρ. 3), που εκδίδει ο αποζημιούμενος επιτηδευματίας.
η) Ανεξάρτητα από τα προαναφερόμενα, λόγω των ειδικών συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών (π.χ. άσκηση του επαγγέλματος κατά τη νύκτα, ταχύτητα μεταφορών, διεκπεραίωση εργασιών κυρίως εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης κ.λ.π.), γίνεται δεκτό ότι πρακτικά για ορισμένες δαπάνες δεν είναι εφικτή η
λήψη ή η έκδοση παραστατικών και για το λόγο αυτό εγκρίνεται από τη χρήση 1995 η εγγραφή δαπανών στα τηρούμενα βιβλία άνευ παραστατικών (χωρίς εκ του λόγου αυτού να θεωρούνται απορριπτέες), μέχρι ποσού πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (550.000) δραχμών ετησίως, για εκμεταλλευτές φορτηγών Δ.Χ. που διενεργούν
διανομαρχιακές μεταφορές.
θ) Ειδικά για τους μεταφορείς εθνικών μεταφορών, πέρα των όσων αναφέρονται στο Κεφάλαιο Γ-2 (περιπτώσεις α' έως και ζ'), για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας συγκέντρωσης παραστατικών και δικαιολόγησης του συνόλου των πραγματοποιούμενων δαπανών, λόγω του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών, εγκρίνεται από τη
χρήση 1995 η εγγραφή δαπανών στα τηρούμενα βιβλία άνευ παραστατικών, μέχρι ποσού ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) των ακαθάριστων εσόδων από κόμιστρα εθνικών μεταφορών.

ΙΙ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Για τις δαπάνες που διενεργούνται από εκμεταλλευτές φορτηγών Δ.Χ. διεθνών μεταφορών στο εξωτερικό (όπως διόδια, καύσιμα, επισκευές μετ' ανταλλακτικών ή μη, ξενοδοχεία κ.λ.π.), δικαιολογητικά στοιχεία αποτελούν τα λαμβανόμενα στο εξωτερικό παραστατικά, τα οποία καταχωρούνται στα βιβλία χωρίς να απαιτείται μετάφραση του περιεχομένου τους, αλλά μόνο μετατροπή του ξένου νομίσματος σε δραχμές, η οποία γίνεται με την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος, κατά την ημέρα της συναλλαγής.
Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ., καταχωρούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την επιστροφή του φορτηγού αυτοκινήτου Δ.Χ. από το εξωτερικό στην έδρα.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης