Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.222/1980 Κοινοποίηση της αριθ. 42840 / 12-12-1979 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Βιομηχανίας και Ενέργειας , Συγκοινωνιών και Δημοσίας Τάξεως <<Περί χορηγήσεως βεβαιώσεως ασκήσεως επαγγέλματος εκμετάλλευτου συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων>>.


ΠΟΛ.222/1980
Κοινοποίηση της αριθ. 42840 / 12-12-1979 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Βιομηχανίας και Ενέργειας , Συγκοινωνιών και Δημοσίας Τάξεως <<Περί χορηγήσεως βεβαιώσεως ασκήσεως επαγγέλματος εκμετάλλευτου συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων>>.

ΠΟΛ.222/1980 Κοινοποίηση της αριθ. 42840 / 12-12-1979 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Βιομηχανίας κ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΠΟΛ. 222. 649 / 1980, Κοινοποίηση της αριθ. 42840 / 12-12-1979 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Βιομηχανίας και Ενέργειας , Συγκοινωνιών και Δημοσίας Τάξεως <<Περί χορηγήσεως βεβαιώσεως ασκήσεως επαγγέλματος εκμετάλλευτου συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων>>.

  Σας κοινοποιούμε κατωτέρω την αριθ. 42840/ 12-12-1979 (ΦΕΚ. 30/14-1-1980, τεύχος Β' ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Βιομηχανίας και Ενεργείας, Συγκοινωνιών και Δημοσίας Τάξεως  <<περί εκμεταλλεύσεως συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων >> και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες.

1.  Στην παράγραφο 2 της ανωτέρω αποφάσεως, ορίζεται ότι, για την χορήγηση  από τις Οικονομικές Εφορίες βεβαιώσεως υποβολής δηλώσεως ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος εκμετάλλευτου συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων, απαιτείται η επίδειξη έκ μέρους; του ενδιαφερόμενου ενός των πτυχίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτής, δηλαδή πτυχίο Μηχανολόγου ή Μηχανικού - Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού ή Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου ανωτάτης ή ανωτέρας βαθμίδας ή πτυχίο μιας των ειδικοτήτων μηχανοτεχνίτου, ηλεκτροτεχνίτου, επισκευαστού συστήματος πεδήσεως ή επισκευαστού αντλιών πετρελαιοκινητήρων αυτοκινήτων, το οποίο έχει χορηγηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

2.  Συνεπώς, προκειμένου να χορηγήσετε βεβαίωση ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος για εκμετάλλευση συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων, πρέπει μαζί με την σχετική δήλωση να υποβάλλεται και αντίγραφο (ή κυρωμένο  φωτοαντίγραφο ενός των ανωτέρω πτυχίων, το οποίο να έχει εκδοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών στο όνομα αυτού που υποβάλλει τη δήλωση ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος.

Αριθ. Οικον. 42840/79

Περί εκμεταλλεύσεως συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΕΝΕΡ-

ΓΕΙΑΣ,  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΤΑΞΕΩΣ

  Έχοντας υπ` όψει :

1. Τας διατάξεις του Ν. Δ. 3100/1954 <<περί ασκήσεως επαγγέλματος επισκευαστού αυτ /των>> και των κατ` εξουσιοδότησιν αυτού εκδοθέντων υπ` αριθ. 642/75  και 84/ 72 Διαταγμάτων.

2. Τας διατάξεις του Β. Δ. 340/1960 <<περί μεταφοράς εις το Υπουργείον Βιομηχανίας της αρμοδιότητος του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων επί των επιχειρήσεων κατασκευής αμαξωμάτων και αυτοκινήτων>>.

3. Την ανάγκη αμέσου  αντιμετωπίσεως  της επισκευής αυτ/των, ώστε αύται να γίνωνται μόνον υπό την υπεύθυνον επίβλεψιν  προσώπων κατεχόντων το υπό των σχετικών διατάξεων του Ν.Δ. 3100/54 πτυχίων επισκευαστού αυτ/των και το γεγονός ότι πλείστα συνεργεία επισκευής αυτ/των ιδρύονται και λειτουργούν υπό ανευθύνων και άνευ ειδικής επαγγελματικής καταρτίσεως προσώπων, αποφασίζομεν :

1.  Δια την εκμετάλλευσιν συνεργείου επισκευής αυτ/των, πέραν της υπό του νόμου προβλεπομένης άδειας λειτουργίας, απαιτείται η υπό των ιδρυτών προσκόμισης είς την οικείαν Αστυνομικήν Αρχήν προς θεώρησιν πτυχίου Μηχανολόγου-Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου- Μηχανικού ή Μηχανολόγου -Ηλεκτρολόγου ανωτάτης ή ανωτέρας βαθμίδος ή πτυχίου μιας των ειδικοτήτων μηχανοτεχνίτου, ηλεκτροτεχνίτου , επισκευαστού συστήματος πεδήσεως ή επισκευαστού αντλιών πετρελαιοκινητήρων αυτ/των, χορηγουμένου υπό των Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών, επ` ονόματι του απασχοληθησομένου  κατά πλήρες ωράριον υπευθύνου δια την ενέργειαν των επισκευών.

2.  Το κατά τ` ανωτέρω θεωρημένον πτυχίον θα ευρίσκεται αναρτημένον είς εμφανές σημείον του Συνεργείου καθώς επίσης και η βεβαίωση υποβολής δηλώσεως ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος, ήτις θα χορηγείται υπό Οικον. Εφορίας απαραιτήτως τη επιδείξει του ανωτέρω πτυχίου ως και η τυχόν απαιτούμενη άδεια λειτουργίας χορηγουμένη υπό του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας.

3.  Εις τούς μέχρι της δημοσιεύσεως της παρούσης είς την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διατηρούντας συνεργεία επισκευής αυτ/των παρέχεται δίμηνος προθεσμία δια την συμμόρφοσιν των προς τα υπό της παρούσης αποφάσεως οριζόμενα, παρεχόμενης της δυνατοτήτος κτήσεως πτυχίου επισκευαστού αυτοκινήτων κατ` εφαρμογήν της υπ` αριθ. 12875/ 1979 αποφάσεως του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

4.  Αι Αστυνομικαί  Αρχαί μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας θ` απαγορεύουν την λειτουργείαν συνεργείων επισκευής αυτ/των, εφ` όσον, οι εκμεταλλευταί τούτων δεν συνεμορφώθησαν  προς τα υπό της παρούσης αποφάσεως οριζόμενα και κατά των παραβατών θα ενεργούνται τα νόμιμα.

    Η παρούσα δημοσιευθήτο δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κυρωθήτω  δια του Νόμου.

Αθήναι 12 Δεκεμβρίου 1979

 

 

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης