Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.211/1980 ΤΕΚΜΗΡΙΑ Ν. 820/78. Διενέργεια ελέγχου για την εξακρίβωση των υποχρέων, οι οποίοι, κατά το οικον. έτος 1980, δε δήλωσαν ή δήλωσαν ανακριβώς τα στοιχεία του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως, το οποίο είχαν στην κυριότητα ή κατοχή τους κατά το ημερολογιακό έτος 1979.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.211/1980
ΤΕΚΜΗΡΙΑ Ν. 820/78. Διενέργεια ελέγχου για την εξακρίβωση των υποχρέων, οι οποίοι, κατά το οικον. έτος 1980, δε δήλωσαν ή δήλωσαν ανακριβώς τα στοιχεία του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως, το οποίο είχαν στην κυριότητα ή κατοχή τους κατά το ημερολογιακό έτος 1979.


 ΠΟΛ.211 5362/1980, ΤΕΚΜΗΡΙΑ Ν. 820/78. Διενέργεια ελέγχου για την εξακρίβωση των υποχρέων, οι οποίοι, κατά το οικον. έτος 1980, δε δήλωσαν ή δήλωσαν ανακριβώς τα στοιχεία του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως, το οποίο είχαν στην κυριότητα ή κατοχή τους κατά το ημερολογιακό έτος 1979.

1. Από τη διασταύρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1980 και των στοιχείων που υφίστανται στο αρχείο αυτοκινήτων του Μηχανογραφικού Κέντρου του Υπουργείου   Οικονομικών (ΜΗΚΥΟ), διαπιστώθηκαν διαφορές, όσον αφορά την ακριβή αναγραφή των χαρακτηριστικών στοιχείων των επιβατικών αυτοκίνητων ιδιωτικής χρήσεως ή την παράλειψη δηλώσεως  αυτών.

2. Βάσει των διαφορών που διαπιστώθηκαν, εκτυπώθηκαν από το ΜΥΚΥΟ τρεις τύποι καταστάσεων, ως ακολούθως :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α΄

    Η κατάσταση αυτή, με τον τίτλο <<Αυτοκίνητα μη δηλωθέντα>>, περιλαμβάνει τα στοιχεία των αυτοκίνητων, ο κύριος των οποίων ή δεν υπέβαλε δήλωση φόρου εισοδήματος οίκον. έτους 1980 ή αν υπέβαλε  δήλωση, δεν έγραψε σ΄αυτή  τα στοιχεία του αυτοκινήτου του.

   Στην κατάσταση αυτήν περιλαμβάνονται  και οι φορολογούμενοι οι οποίοι δεν έγραψαν στη φορολογική τους δήλωση τα στοιχεία του αυτοκινήτου τους, για το οποίο βεβαιώθηκαν τέλη κυκλοφορίας γιατί αυτοί είχαν την ιδιότητα του αγρότη, ναυτικού   κτλ.

   Επίσης, περιλαμβάνονται και στοιχεία για τα αυτοκίνητα που ανήκουν σε προσωπικές, περιορισμένης ευθύνης και ανώνυμες εταιρίες κτλ. τα οποία δε δηλώθηκαν από τους υποχρέους (εταίρους, μέλη, διοικ.συμβουλίου κτλ.), γιατί είναι ενδεχόμενο, μεταξύ άλλων, να δηλώθηκε μόνο το αυτοκίνητο με τη μεγαλύτερη ιπποδύναμη.

   Στο άνω αριστερό μέρος αυτής της καταστάσεως σημειώνονται η Οικονομική Εφορία που βεβαίωσε τα τέλη κυκλοφορίας κάθε αυτοκινήτου και το Δημόσιο Ταμείο που είναι αρμόδιο για την είσπραξή τους.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ Β΄

   Η κατάταξη αυτή, με το τίτλο <<Διαφορά ίππων δηλώσεως αρχείου αυτοκινήτων >>περιλαμβάνει στοιχεία για τα αυτοκίνητα που δηλώθηκαν από τους υπόχρεους αλλά με φορολογήσιμη ισχύ μικρότερη από την πραγματική. Σχετικά, διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

α.  Σε κάθε αυτοκίνητο αντιστοιχούν δύο οριζόντιες σειρές με στοιχεία, από τις οποίες η, πρώτη, με την ένδειξη <<ΔΗΛ>>, αναφέρει τα στοιχεία (αριθ.κυκλοφορίας, ίπποι κτλ.) που δήλωσε ο φορολογούμενος και η δεύτερη, με την ένδειξη <<ΑΥΤ>> τα στοιχεία του ιδίου αυτοκινήτου (φορολ. ίπποι κτλ.) όπως αυτά υπήρχαν  στις 31Δεκεμβρίου 1979 στο αρχείο αυτοκινήτων που τηρείται στο ΜΗΚΥΟ.

β. Επίσης στην κατάσταση αυτή αναφέρεται η Οικονομική Εφορία στην οποία ο κύριος του αυτοκινήτου υπέβαλε δήλωση φόρου εισοδήματος οικον. έτους 1980.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ Γ΄

   Η κατάσταση αυτή, με τον τίτλο <<Αυτοκίνητα που δηλώθηκαν, αλλά δεν βρέθηκαν στο αρχείο αυτοκινήτων>>,περιέχει στοιχεία για τα αυτοκίνητα που ενώ δηλώθηκαν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Οικον. έτους 1980 από τους υπόχρεους, στο ενημερωμένο μαγνητικό αρχείο των τελών κυκλοφορίας που τηρείτε στο ΜΗΚΥΟ δεν βρέθηκαν αντίστοιχα στοιχεία επίσης, αναφέρεται η Οικονομική Εφορία στην οποία ο κύριος του επιβατικού αυτοκινήτου υπέβαλε δήλωση φόρου εισοδήματος Οικον. έτους 1980.

   Η ίδια κατάσταση περιλαμβάνει αυτοκίνητα για τα οποία δεν βεβαιώθηκαν τέλη κυκλοφορίας μέσα στο οικονομικό έτος 1979 ( χρήση 1/1-31/12/1979 ) από οποιαδήποτε αιτία ( π.χ. ακινησία αυτοκινήτου, μεταβίβασή του και αλλαγή του αριθμού κυκλοφορίας μέσα στους τελευταίους μήνες του 1979, χωρίς να ενημερωθεί το αρχείο αυτοκινήτων που τηρείτε στο ΜΗΚΥΟ, (λάθη που σημειώθηκαν κατά τη διάτρηση στην ένδειξη του αριθμού κυκλοφορίας κτλ).

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι για τον έλεγχο άμεσο ενδιαφέρων παρουσιάζουν, κατά κύριο λόγο, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις <<Α>> και <<Β>>.Ενόψει, όμως, των όσων προαναφέραμε (λάθη στα στοιχεία από υπαιτιότητα των φορολογουμένων ή της Υπηρεσίας ) σχετικά με τις καταστάσεις αυτές, επιβάλλεται, όπως πριν από κάθε ελεγκτική ενέργεια, (πρόσκληση στο φορολογούμενο, έκδοση πράξεως κτλ.) ερευνάτε, από το αρχείο της Οικον. Εφορίας, αν ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου που αναφέρεται σε μια από αυτές τις καταστάσεις είναι φορολογούμενος της και, σε καταφατική περίπτωση, αν στη δήλωση του έχει γράψει τα ακριβή στοιχεία του αυτοκινήτου του.

4. Ο έλεγχος των στοιχείων των ανωτέρω καταστάσεων θα ανατεθεί σε υπαλλήλους που ασχολούνται, κατά κύριο λόγο, με τη διεκπεραίωση  της εσωτερικής υπηρεσίας, υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη του αρμόδιου Επόπτη ελέγχου. Είναι αυτονόητο, ότι και όσοι εκ των υπαλλήλων της εξωτερικής υπηρεσίας ασχολούνται με τον έλεγχο υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος πρέπει να ανατρέχουν στις καταστάσεις <<Α>> και <<Β>> και να ερευνούν για την διακρίβωση τυχόν παραλήψεων ή ανακριβειών των δηλώσεων των φορολογουμένων οι οποίοι υπέβαλλαν την δήλωση (του Οικον. έτος 1980 κτλ.) την οποία ελέγχουν.

5. Στα λευκά περιθώρια ( αριστερά ή δεξιά) των ως άνω καταστάσεων, που σας έστειλε το ΜΗΚΥΟ, θα αναγράφεται όλες τις σχετικές παρατηρήσεις, που προέκυψαν ή ενέργειες που έγιναν από τον παραπάνω έλεγχο λ.χ. διαγράφεται λόγο λανθασμένης αναγραφείς του αριθμού του αυτοκινήτου, εκδόθηκε η αριθ............Πράξει επιβολής προστίμου άρθρου 37 Ν. 820, εκδόθηκε το αριθ............φίλο ελέγχου φορολογίας εισοδήματος κτλ.

    Η παρατήρηση που αφορά διαγραφή αυτοκινήτου από την κατάσταση θα μονογράφεται από τον Επόπτη ελέγχου. 

   Επίσης, στης εκδιδόμενες πράξεις (φίλα ελέγχου κτλ.) θα σημειώνεται ο αυξ. αριθμός που αναφέρεται στην κατάσταση, ο οποίος αντιστοιχεί στο επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως, το οποίο δεν δηλώθηκε από το ιδιοκτήτη του.

6. Οι κ. κ. Επιθεωρητές Οικον. Εφοριών, στους οποίους κοινοποιείτε η παρούσα, παρακαλούνται για την παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής της.

  

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης