Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.218/1980 ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΠΡΩΤΗΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  Κ.Λ.Π. - Κινητοποίηση των άρθρων 1,2,3,4,9 και 10 του Ν. 1078/1980


ΠΟΛ.218/1980
ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΠΡΩΤΗΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  Κ.Λ.Π. - Κινητοποίηση των άρθρων 1,2,3,4,9 και 10 του Ν. 1078/1980


ΠΟΛ.218/1980 ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΠΡΩΤΗΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  Κ.Λ.Π. - Κινητοποίηση των άρθρων 1,2,3,4,9 και 10 του Ν. 1078/1980

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 218. 10139/1980

ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΠΡΩΤΗΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  Κ.Λ.Π. - Κινητοποίηση των άρθρων 1,2,3,4,9 και 10 του Ν. 1078/1980

   Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4,9 και 10 του Ν.1078/1980 <περί απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων της αγοράς πρώτης κατοικίας, καταργήσεως και τροποποιήσεως διατάξεων προσδιορισμού εισοδήματος βάσει τεκμηρίων, καταργήσεως φορολογίας ακινήτου περιουσίας και άλλων τινών φορολογικών διατάξεων>, που δημοσιεύθηκε στο υπ` αριθ. 238/14.10.80 Φ.Ε.Κ. τεύχος Α', για να λάβετε γνώση.

    Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου τούτου, άρχισε από 14.10.1980, ημερομηνίας δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου αυτού, που ισχύουν από 14 Ιουλίου 1980 (ημερομηνίας καταθέσεως του οικείου σχεδίου νόμου στη Βουλή).

    Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα :

α) Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβιβάσεως η αγορά ακινήτου, για απόκτηση πρώτης κατοικίας.

    Τέτοια απαλλαγή, μέχρι σήμερα, προβλεπόταν από τις ισχύουσες διατάξεις, αλλά αφορούσε ένα περιορισμένο κύκλο προσώπων ( π.χ. δημοσίους υπαλλήλους )και κάλυπτε μικρό τμήμα της αγοραίας αξίας των ακινήτων.

    Ήδη, με τις διατάξεις του νόμου αυτού το μέτρο της απαλλαγής από το φόρο μεταβιβάσεως αποκτά γενικότητα και καταλαμβάνει όλους τους έγγαμους για τους οποίους η ανάγκη αποκτήσεως στέγης είναι επιτακτική, ανεξάρτητα από το επάγγελμα, την κοινωνική θέση ή την οικονομική τους κατάσταση.

β) Παρέχεται απαλλαγή από το φόρο μεταβιβάσεως κατά την αγορά γεωργικών ή κτηνοτροφικών εκτάσεων, που καλύπτει το μέχρι 100.000 δραχμών τμήμα της κατά στρέμμα αγοραίας αξίας αυτών, εφόσον, η κατά στρέμμα,  οριστική αγοραία αξία τους δεν υπερβαίνει τις 250.000 δραχμές.

    Μέχρι σήμερα προβλεπόταν από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 634/1977 ότι η απαλλαγή αυτή κάλυπτε το μέχρι 50.000 δραχμών τμήμα της κατά στρέμμα αγοραίας αξίας των γεωργικών ή κτηνοτροφικών εκτάσεων, εφόσον η κατά στρέμμα οριστική αγοραία αξία τους υπερέβαινε τις 100.000 δραχμές .

γ) Καταργείται η υποχρέωση προσκομίσεως τοπογραφικού διαγράμματος κατά τις μεταβιβάσεις  αγροτεμαχίων με η χωρίς κτίσματα, που βρίσκονται σε καθαρά αγροτικές περιοχές.

δ) Αυξάνεται ο συντελεστής του φόρου μεταβιβάσεως κατά 2 μονάδες και από 9% γίνεται 11% για το τμήμα της αγοραίας αξίας του αγοραζόμενου ακινήτου που υπερβαίνει τα 4.000.000 δραχμές, ενώ για το τμήμα της αγοραίας αξίας μέχρι 4.000.000 δρχ. παραμένει ο ίδιος συντελεστής 9%.

    Αν το αγοραζόμενο ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που λειτουργεί ή έχει συσταθεί, χωρίς να λειτουργεί ακόμη, Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο συντελεστής για το τμήμα της αγοραίας αξίας μέχρι 4.000.000 δραχμές παραμένει όπως είναι μέχρι τώρα 11%, ενώ για το τμήμα το πάνω από 4.000.000 δρχ. γίνεται 13%.

    Με βάση τη νέα αυτή κλιμάκωση, οι ανωτέρω συντελεστές περιορίζονται στο 1/4 επί διανομής κλπ. και στο 1/2 επί ανταλλαγής κλπ.

ε)  Η πενταετία, μετά την πάροδο της οποίας παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου  μεταβιβάσεως, αρχίζει από το τέλος του έτους εντός του οποίου επεδόθη η δήλωση του φόρου μεταβιβάσεως. Μ ε τις διατάξεις που ίσχυαν  μέχρι σήμερα, η πενταετία άρχιζε από της επιδόσεως της δηλώσεως.

στ) Καταργείται η φορολογία της ακίνητης περιουσίας, που είχε επιβληθεί με το Ν. 11/1975.

     Η κατάργηση της φορολογίας αυτής κρίθηκε αναγκαία, γιατί οδήγησε σε μεγάλη επιβάρυνση ιδιόκτητων ακινήτων που δεν είναι προσοδοφόρα, αλλά και γιατί επέδρασε αρνητικά στον επενδυτικό τομέα και ειδικότερα στην εισαγωγή συναλλάγματος από ομογενείς για αγορά ακινήτων.

    Ειδικότερα, για καθένα από τα άρθρα του νόμου αυτού, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινήσεις :

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ    ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ   ΑΚΙΝΉΤΩΝ

Άρθρο 1.

Απαλλαγή από το φόρο μεταβιβάσεως της πρώτης κατοικίας.

1. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού απαλλάσσονται από το φόρο μεταβιβάσεως οι συμβάσεις αγοράς εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα ακινήτου (οικίας, διαμερίσματος ή οικοπέδου ) και όχι της ψιλής κυριότητας ή της επικαρπίας ή άλλα εμπραγμάτου δικαιώματος με τις εξής προϋποθέσεις:

 α) Ο αγοραστής πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο, έγγαμο.

     Εξαιρετικά αγοραστής μπορεί να είναι και άγαμος, εφόσον παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή από φυσική αναπηρία και συντρέχουν στο πρόσωπο του και οι λοιπές προϋποθέσεις. Η ανωτέρω απαλλαγή παρέχεται και όταν και οι δύο σύζυγοι αγοράζουν από κοινού και κατά πλήρη κυριότητα..

     Στην περίπτωση που ο γάμος έχει λυθεί με θάνατο ή διαζύγιο, η απαλλαγή παρέχεται στον επιζώντα ή διαζευγμένο και μόνον εφόσον ο επιζών ή διαζευγμένος έχει την επιμέλεια των κάτω των 18 ετών τέκνων ή των μέχρι 25 ετών, όταν αυτά σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές της ημεδαπής ( Γυμνάσιο, Λύκειο, Πανεπιστήμιο κλπ. )ή της αλλοδαπής.

β) Ο αγοραστής ή η σύζυγος του ή οποιοδήποτε από τα ανωτέρω τέκνα τους δεν πρέπει να έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οικήσεως σε άλλη οικία ή διαμέρισμα, ή αν έχουν σε ένα ή τυχόν περισσότερα ακίνητα, θα πρέπει αυτά να μην πληρούν τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας κατά την κρίση του Οικον. Εφόρου. Αποσαφηνίζεται ότι οι ιδιοκτήτες Ξενοδοχείων, δεν απαλλάσσονται από το φόρο μεταβιβάσεως  για την αγορά πρώτης κατοικίας. Επίσης διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η οικία δεν πληροί τις στεγαστικές ανάγκες αλλά κείται επί οικοπέδου άρτιου και οικοδομησίμου, δεν παρέχεται απαλλαγή, γιατί ο αγοραστής είναι ήδη κύριος άρτιου και οικοδομησίμου οικοπέδου .

   Αντίθετα, παρέχεται απαλλαγή εάν η οικοδομή που μπορεί να ανεγερθεί επί του υπάρχοντος οικοπέδου ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου δεν πληροί τις στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή, και τούτο πρέπει να βεβαιώνεται από τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες ή από δημόσια έγγραφα. Επίσης, για την χορήγηση της απαλλαγής απαιτείται, όπως το εμβαδόν του αγοραζόμενου ακινήτου να είναι τουλάχιστον ίσο με εκείνο της οικίας ή διαμερίσματος που έχει ο αγοραστής και που κρίνεται από τον Οικον. Έφορο ότι δεν πληροί τις στεγαστικές ανάγκες αυτού.

   Σε περίπτωση αγοράς προικώου ακινήτου που γίνεται σε αντικατάσταση άλλου προικώου, το οποίο δεν πληρούσε τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας και πουλήθηκε ύστερα από άδεια του Δικαστηρίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις απαλλαγής της αγοράς πρώτης κατοικίας.

   Γενικά κριτήρια τα οποία πρέπει να εκτιμηθούν από  τον Οικον. Έφορο για να διαπιστώσει αν η υπάρχουσα κατοικία πληροί ή όχι τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας αποτελούν ενδεικτικά, το εμβαδόν της οικίας, ο αριθμός των συνοικούντων μελών της οικογένειας, η κοινωνική θέση του αγοραστού, το ανεπαρκές και η καταλληλότητα αυτής κλπ.

   Ο κάτοχος διαμερίσματος που δεν πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες και αγοράζει συνεχόμενο
(οριζοντίως ή καθέτως) διαμερίσματα της ίδιας οικοδομής δικαιούνται της απαλλαγής, εφόσον με την επέκταση αυτή πληρούνται οι στεγαστικές ανάγκες και τροποποιηθεί ο οικείος κανονισμός πολυκατοικίας.

   Διευκρινίζεται ότι η πλήρωση ή όχι των στεγαστικών αναγκών της οικογένειας είναι ζήτημα πραγματικό που υπάγεται στην κρίση του Οικον. Εφόρου και σε περίπτωση αμφισβητήσεως αρμόδια να αποφανθούν είναι τα Διοικητικά Δικαστήρια.

γ) Ο αγοραστής ή η σύζυγος του ή οποιαδήποτε από τα ανωτέρω τέκνα τους δεν πρέπει να έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επάρκειας ή οικήσεως, επί άλλης οικίας ή διαμερίσματος που να πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου (κατωτέρω περ.ε' ) που να βρίσκονται σε πόλη πληθυσμού πάνω από 3.000 κατοίκους ή σε τουριστικές περιοχές.

    Ο χαρακτηρισμός εάν μια περιοχή είναι τουριστική ή όχι είναι ζήτημα πραγματικό και συνεπώς αρμόδιος να κρίνει είναι ο Οικον. Έφορος κατόπιν συνεννοήσεως με τις αρμόδιες  υπηρεσίες του ΕΟΤ και σε περίπτωση αμφισβητήσεως τα Διοικητικά Δικαστήρια.

δ) Η αγοραζόμενη οικία, διαμέρισμα ή οικόπεδο πρέπει να βρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια του νομού όπου διαμένει μονίμως ο αγοραστής επί δύο (2) τουλάχιστον χρόνια προ της αγοράς. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται και όταν  το ακίνητο βρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια του νομού του τόπου της γεννήσεως του αγοραστού ή της συζύγου του.

   Ειδικά, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι καθώς και οι υπάλληλοι νομικών προσώπων δικαιούνται της απαλλαγής και όταν το αγοραζόμενο ακίνητο βρίσκεται στον τόπο όπου υπηρετούν ή εργάζονται επί ένα (1) τουλάχιστον χρόνο προ της αγοράς, ή στον τόπο όπου επί δύο χρόνια τουλάχιστον υπηρέτησαν ή εργάστηκαν κατά το παρελθόν.

   Οίκοθεν νοείτε, ότι για τους υπηρετούντες κατ`απόσπαση  υπαλλήλους ο χρόνος αποσπάσεως τους δεν θα συνυπολογίζεται προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος κατά περίπτωση χρόνος μονίμου διαμονής τους.

   Για την αγορά ακινήτου, που βρίσκεται στις διοικητικές περιφέρειες  των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την έναρξη ισχύος του κοινοποιουμένου άρθρου (14-7-1980), η απαλλαγή παρέχεται μόνο στην περίπτωση που ο αγοραστής διέμενε μονίμως σ` αυτές, τα δύο (2) τελευταία χρόνια, προ της έναρξης ισχύος του άρθρου τούτου.

   Είναι αυτονόητο, ότι, όταν ο αγοραστής λόγω της φύσεως του επαγγέλματος του, δεν έχει μόνιμη διαμονή, όπως ο ναυτικός, πλασιέ κλπ. και συντρέχουν στο πρόσωπό του, οι λοιπές προϋποθέσεις, δικαιούνται της απαλλαγής αν η οικογένεια του διαμένει μονίμως για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια στο νομό που θα βρίσκεται το ακίνητο που πρόκειται να αγοράσει.

   Αντίθετα, οι ομογενείς που διαμένουν μονίμως στο εξωτερικό δεν δικαιούνται της απαλλαγής, έστω κι αν αγοράσουν στον τόπο γεννήσεώς τους, γιατί πρόθεση του νομοθέτη ήταν να τύχουν του ευεργετήματος αυτού οι άστεγοι εν Ελλάδι μονίμως διαμένοντες.

ε) Το αγοραζόμενο οικόπεδο ή το γήπεδο στο οποίο βρίσκεται η οικία ή το διαμέρισμα πρέπει απαραίτητα να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, να βρίσκεται μέσα σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου ή της Κοινότητας και να βεβαιώνονται αυτά από τις αρμόδιες Δημόσιες υπηρεσίες ή αν δεν υπάρχουν αυτές, από τον αρμόδιο Δήμαρχο ή Πρόεδρο της κοινότητας, με δική του ευθύνη .

   Σε πόλεις ή χωριά, στα οποία δεν υπάρχει εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, απαιτείται βεβαίωση των ίδιων ανωτέρω Υπηρεσιών ή Οργάνων ότι το αγοραζόμενο οικόπεδο ή το γήπεδο, στο οποίο είναι κτισμένη η οικία ή το διαμέρισμα, είναι οικοδομήσιμο.

2.  Το ακίνητο, για την αγορά του οποίου παρέχεται απαλλαγή από το φόρο, θα πρέπει απαραίτητα να μείνει στην κυριότητα του αγοραστή για μία τουλάχιστον πενταετία μετά την αγορά.

     Σε περίπτωση που το ακίνητο πριν από την πάροδο της πενταετίας μεταβιβασθεί ξανά ή συσταθεί σ` αυτό οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα, πλήν υποθήκης, εκείνος που μεταβιβάζει ή συνιστά εμπράγματο δικαίωμα, είναι υποχρεωμένος προς της μεταβιβάσεως ή συστάσεως εμπραγμάτου δικαιώματος, να το δηλώσει και να καταβάλει αμέσως ολόκληρο το φόρο που αναλογεί στην αγοραία του αξία, κατά το χρόνο της νέας μεταβιβάσεως. 

3.  Μεταβιβάσεις ακινήτων που καταρτίζονται με οριστικά συμβόλαια σε εκτέλεση συμβολαιογραφικών προσυμφώνων, εμπίπτουν στις απαλλακτικές διατάξεις.

    Αντίθετα δεν εμπίπτουν στις απαλλακτικές διατάξεις, οι μεταβιβάσεις που καταρτίζονται με επικύρωση από τον ειρηνοδίκη του ιδιωτικού εγγράφου.

    Επίσης, δεν εφαρμόζονται οι απαλλακτικές  αυτές διατάξεις επί διανομής ακινήτων μεταξύ των συγκυρίων και ανταλλαγής ακινήτων, καθόσον ο νόμος ομιλεί περί αγοράς ακινήτου και όχι περί μεταβιβάσεως γενικά που σαν ευρύτερη έννοια περιλαμβάνει και τη διανομή και την ανταλλαγή των ακινήτων.

    Τέλος, δεν απαλλάσσεται του φόρου μεταβιβάσεως η αγορά του δικαιώματος ύψους μιας οικοδομής, καθόσον ο αγοραστής αυτού δεν αγοράζει τίποτα άλλο παρά μόνο ποσοστό οικοπέδου με την σχετική αναλογία των πρωτοτοίχων κλπ. κατά δε τη νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων, το δικαίωμα επεκτάσεως της οικοδομής προς τα άνω απορρέει από το δικαίωμα συγκυριότητας του δικαιούχου επί του οικοπέδου.

4.  Η απαλλαγή παρέχεται για ποσό της αγοραίας αξίας της οικίας ή του διαμερίσματος μέχρις 1.500.000 δραχμών, και προσαυξάνεται τούτο κατά 500.000 δραχμές για κάθε ένα από τα τέκνα του αγοραστού. Έτσι, αν ένα αντρόγυνο έχει δύο παιδιά, η απαλλαγή που θα του δοθεί, θα φθάσει το ύψος των 2.500.000 δρχ. ενώ άν έχει τρία παιδιά η απαλλαγή θα φθάσει το ύψος των 3.000.000 δρχ. κλπ.

    Άν η οικία ή το διαμέρισμα βρίσκεται εκτός της διοικητικής περιφερείας των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, η απαλλασσόμενη αγοραία αξία προσαυξάνεται με ποσοστό 10%.

    Σε περίπτωση που αγοράζεται οικόπεδο, η απαλλαγή παρέχεται για ποσό της αγοραίας αξίας αυτού μέχρι 800.000 δραχμών άν βρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια οποιουδήποτε νομού της χώρας, εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, για τους οποίους η απαλλαγή παρέχεται για ποσό 600.000 δραχμών της αγοραίας του αξίας.

    Είναι προφανές ότι, οι απαλλακτικές διατάξεις της αγοράς πρώτης κατοικίας μπορούν να εφαρμοσθούν παράλληλα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της 1Βδ του Α. Ν. 1521/1950 και 3 του Ν.Δ. 1084/71, άν με το συνάλλαγμα το οποίο εισάγει ο δικαιούχος της απαλλαγής αγοραστής δεν μπορεί να αποκτήσει ακίνητο που να πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες.

5. Η παρεχόμενη με το κοινοποιούμενο άρθρο απαλλαγή από το φόρο μεταβιβάσεως κατά την αγορά πρώτης κατοικίας ή διαμερίσματος ή οικοπέδου χορηγείτε μόνον για μία φορά.

    Εξαιρετικά, όμως, μπορεί να παρασχεθεί απαλλαγή για δεύτερη φορά, ειδικά επί αγοράς οικίας ή διαμερίσματος, εφόσον αθροιστικά συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις :

 α)Να έχει παρέλθει διετία τουλάχιστον από της πρώτης αγοράς.

 β)Να έχουν αυξηθεί τα προστατευόμενα τέκνα της οικογένειας του αγοραστού.

 γ)Να έχει πωληθεί η παλαιά οικία ή το διαμέρισμα γιατί δεν πληρούσε πια τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας, και

 δ)Η πώληση της ανωτέρω οικίας ή του διαμερίσματος να μη γίνει σε συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του δευτέρου βαθμού.

    Η τελευταία αυτή προϋπόθεση τέθηκε για την αποφυγή καταστρατηγήσεως των διατάξεων της νομοθεσίας περί φορολογίας των δωρεών.

    Παράλληλα με τις προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να συντρέχουν κατά την αγορά του ακινήτου για την οποία ζητείτε δεύτερη απαλλαγή και οι ανωτέρω βασικές προϋποθέσεις του κοινοποιούμενου άρθρου.

    Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η προβλεπόμενη από κοινοποιούμενο άρθρο απαλλαγή από το φόρο μεταβιβάσεως της αγοράς πρώτης κατοικίας δεν παρέχεται στα πρόσωπα τα οποία έχουν απαλλαγεί από το φόρο μεταβιβάσεως για απόκτηση στέγης π.χ. δημοσίους υπαλλήλους, βάση των διατάξεων που ίσχυσαν μέχρι την έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου, παρά μόνο στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι αμέσως ανωτέρω προϋποθέσεις απαλλαγής για δεύτερη φορά.

6. Με την παράγρ. 6 του κοινοποιούμενου άρθρου προβλέπεται ότι οι απαλλακτικές αυτού διατάξεις δεν εφαρμόζονται στις συβάσεις μεταβιβάσεως ακινήτων εξ επαχθούς αιτίας, που καταρτίζονται μεταξύ συγγενών εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού.

    Αποσαφηνίζεται ότι, όταν το αγοραζόμενο ακίνητο είναι περιουσιακό στοιχείο εταιρίας οποιαδήποτε μορφής που συστήθηκε νομίμως και ο αγοραστής αυτού είναι συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού με ένα οποιοδήποτε εταίρο ( μέτοχο, μέλος κλπ.), δικαιούται της ανωτέρω απαλλαγής, καθόσον μεταξύ νομικού και φυσικού προσώπου δεν δημιουργείται συγγένεια, όπως είναι γνωστό.

7. Από τις διατάξεις της αρ. 8 του κοινοποιούμενου άρθρου προβλέπεται, κατά των αγοραστών που έτυχαν απαλλαγής από το φόρο χωρίς να συντρέχουν οι νομικές προϋποθέσεις, ή επιβολή φόρου ο οποίος υπολογίζεται στην αγοραία αξία του ακινήτου κατά το χρόνο διαπιστώσεως της παραβάσεως, με πρόσθετο φόρο 100%. Αν όμως το ακίνητο που αγοράστηκε αρχικά είχε αξία μεγαλύτερη από το όριο της απαλλαγής, τότε ο κύριος και πρόσθετος φόρος θα υπολογισθούν μόνο επί του τμήματος της αγοραίας αξίας του ακινήτου κατά το χρόνο διαπιστώσεως της παραβάσεως, που βρίσκεται με βάση τη σχέση που είχε η απαλλαγείσα προς τη συνολικά αξία του ακινήτου, κατά το χρόνο της απαλλαγής.

    Για να κατανοήσετε τα ανωτέρω, σας παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα :

  Έστω ότι Α' αγοράζει ακίνητο αγοραίας αξίας (οριστικής) 2.500.000 δρχ. και απαλλάσσεται του φόρου μεταβιβάσεως για το ποσό της αγοραίας αξίας του 1.500.000 δραχ. Καταβάλλει δε το φόρο για το πέραν του ποσού τούτου τμήμα της αγοραίας αξίας των 1.000.000 δρχ.

   Μετά πάροδο τριετίας από την αγορά διαπιστώνεται ότι ο αγοραστής δεν έχει τις προϋποθέσεις της απαλλαγής. Σύμφωνα λοιπόν, με τα ανωτέρω θα πρέπει να καταβληθεί φόρος μεταβιβάσεως και πρόσθετος φόρος 100% που θα υπολογισθεί στο τμήμα της αγοραίας αξίας του ακινήτου που έχει κατά το χρόνο διαπιστώσεως της παραβάσεως και που προκύπτει από τη σχέση της απαλλαγείσης αξίας προς την συνολική αξία χρόνου απαλλαγής, δηλαδή  :

 Αγοραία αξία χρόνου απαλλαγής  2.500.000 δρχ.

  Απαλλασομένη αξία 1.500.000 δρχ.  

  Αξία για την οποία καταβλήθηκε φόρος 1.000.000 δρχ.

  Η σχέση της απαλλασομένης αξίας προς τη συνολική είναι                                                                                

 

  

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης