ΠΟΛ.239/1980

Επιστροφή φόρου εισοδήματος στους μισθωτούς και συνταξιούχους έτους 1980 με επιταγές.

1 Ιαν 1980

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ. 239. 14949/1980. Επιστροφή φόρου εισοδήματος στους μισθωτούς και συνταξιούχους έτους 1980 με επιταγές.

Σχετικά με το θέμα αυτό παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες :

    Με την υπ` αριθ. Ε. 13663/19-11-80 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που σας κοινοποιήθηκε, καθορίζεται ο τρόπος επιστροφής του φόρου στους μισθωτούς και συνταξιούχους που έχει παρακρατηθεί από αυτούς αχρεωστήτως μέσα στο έτος 1980, πέραν από τον αναλογούντα συνεπεία των εξαγγελθέντων υπό της Κυβερνήσεως νέων φορολογικών μέτρων, τα οποία θα ισχύσουν αναδρομικά από 1 Ιανουαρίου 1980.

     Η επιστροφή του φόρου θα γίνει με επιταγές που εστάλησαν από το ΜΗΚΥΟ ταχυδρομικός στους δικαιούχους. Οι επιταγές αυτές, για λόγους τεχνικούς, θα εξοφλούνται μόνο κατά τη χρονική περίοδο από 2 Ιανουαρίου 1981 μέχρι 20 Ιανουαρίου 1981 από τα Δημόσια Ταμεία, Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και τις Τράπεζες Εθνική, Εμπορική, Ιονική - Λαϊκή, Πίστεως και Γενική.

    Οι επιταγές που θα εξοφληθούν από τα Δημόσια Ταμεία, Ταχ.  Ταμιευτήρια και τις Τράπεζες πρέπει να επιστραφούν  απαραιτήτως μέχρι 15 Φεβρουαρίου 1981 στο ΜΗ.Κ.Υ.Ο. οδός Φρύνης  1 και  Θησέως στην Καλλιθέα, για να  ληφθούν υπόψη κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων του οικονομικού έτους 1981 που θα υποβληθούν από 1 Ιανουαρίου 1981 μέχρι 25 Φεβρουαρίου 1981.

    Επισημαίνεται ότι για να επιτύχει το μέτρο αυτό και να μην έχουμε καθυστέρηση στην εκκαθάριση των δηλώσεων και προβλήματα στην όλη διαδικασία, πρέπει από τα δημόσια Ταμεία, Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και Τράπεζες  να τηρηθεί η ακόλουθη διαδικασία :

 - Για τις επιταγές που θα εξοφλούνται από 2 μέχρι 20 Ιανουαρίου 1981, τα ανωτέρω Ιδρύματα θα καταρτίζουν ημερήσια πινάκια όπως κάνουν και για την εξόφληση των επιταγών των συνταξιούχων και βοηθηματούχων  του Δημοσίου, χρησιμοποιούντα προς διευκόλυνσή τους το αυτό έντυπο.

   Στη στήλη του Πινακίου <στοιχεία επιταγής > θα καταχωρείται ο αριθμός Μητρώου του φορολογούμενου που αναγράφεται στο σώμα της επιταγής και όχι ο αριθμός της επιταγής, στη δε στήλη <ΔΡΑΧΜΕ> το ποσό της επιταγής.

   Αντίγραφα  των Πινακίων με τα σώματα των επιταγών που θα αναγράφονται σε αυτά θα αποστέλλονται ταχυδρομικός επί αποδείξει κάθε εβδομάδα στο ΜΗ.Κ.Υ.Ο.  οδός Φρύνης 1 και Θησέως Καλλιθέα Αθήναι ,ώστε μέχρι 15 Φεβρουαρίου 1981 να έχει περαιωθεί το έργο αυτό. Η εξόφληση των επιταγών θα γίνεται όπως αναφέρεται και στην απόφαση σε βάρος του λογαριασμού του Δημοσίου μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος με την παράδοση μόνο του πινακίου κατά τα μέχρι τώρα ισχύοντα.

   Η τελική συμφωνία του λογαριασμού θα γίνει μεταξύ Τραπέζης Ελλάδος και ΜΗ.Κ.Υ.Ο., βάσει καταστάσεων που θα καταρτίσει το τελευταίο.

   Εφιστάται η προσοχή των Δημοσίων Ταμείων, Ταμιευτηρίου και Τραπεζών  στο θέμα διαχωρισμού των επιταγών, γιατί κατά την περίοδο αυτή θα εξοφλούνται και επιταγές των συνταξιούχων του Δημοσίου (σύνταξη μηνός Ιανουαρίου ) που έχουν το αυτό σχήμα και χρώμα. Οι επιταγές επιστροφής του φόρου, καίτοι έχουν το αυτό  σχήμα και χρώμα με την επιταγή των συνταξιούχων, διακρίνονται εύκολα γιατί στο σώμα των επιταγών υπάρχει τυπωμένο κείμενο από τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

   Στο σημείο αυτό παρακαλούνται τα ιδρύματα τα οποία θα εξοφλούν τις επιταγές να καταρτίζουν με επιμέλεια και προσοχή τα πινάκια, για να μη γίνεται σύγχυση στην αντιγραφή των στοιχείων των επιταγών, γιατί το λάθος θα συνεχίζεται και κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων, οπότε θα έχουμε δικαίως διαμαρτυρίες και παράπονα από τους φορολογούμενους.

   Μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως των δηλώσεων του οικον. έτους 1981, το  ΜΗ.Κ.Υ.Ο. θα καταρτίσει : α) για κάθε Εφορία πίνακα των επιταγών που θα εξοφληθούν, για να γνωρίζουν τους φορολογουμένους εκείνους που εισέπραξαν την επιταγή και β) συγκεντρωτικό πίνακα για όλες τις επιταγές κατά ίδρυμα και συνολικά, για να γίνει συμφωνία με την Τράπεζα Ελλάδος.

    Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και οι Τράπεζες παρακαλούνται να ενημερώσουν το συντομότερο τα υποκαταστήματα όλης της χώρας σχετικά με το θέμα αυτό, με την εντολή να τηρήσουν οπωσδήποτε τις προβλεπόμενες από την απόφαση οδηγίες για να μη δημιουργηθούν προβλήματα στην όλη διαδικασία.

    Επίσης οι Οικονομικές Εφορίες παρακαλούνται να παρέχουν κάθε πληροφορία στα ιδρύματα και στους φορολογούμενους.

    Για κάθε πληροφορία σχετικά με την εξόφληση των επιταγών και αποστολή των πινακίων μπορείτε να απευθύνεστε στο ΜΗ.Κ.Υ.Ο., τηλέφωνο 9521-188  (κ.κ. Λέλο και Γιαννάκη )
 

 

 
Taxheaven.gr